+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: ABD'de Kız Erkek Ayrı mı Okuyacak?

 1. #1
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  ABD'de k?z erkek ayr? m? okuyacak?Devlet okullar?ndaki kötü gidişe çözüm arayan ABD hükümeti, karma eğitimi masaya yat?rd?. Yönetim bak?n hangi nedenlerle k?z ve erkek öğrencilerin s?n?flar?n?n ayr?lmas?n? teşvik ediyor.
  ?dris Gürsoy'un haberi...

  ABD k?z-erkek ayr? eğitimi teşvik ediyor

  Karma eğitimin birçok soruna yol açt?ğ?n? tespit eden yönetim, k?z ve erkek öğrencilere ayr? s?n?flar aç?lmas?n? teşvik ediyor. Uygulaman?n eğitimde kaliteyi yükselttiğini gören pek çok devlet okulu da ayr? s?n?f açmaya başlad?. 1995 y?l?nda 3 devlet okulunda yürütülen ayr? eğitim uygulamas?, günümüzde 253 okula ç?kt?. 51 okula ise tamamen k?z ya da erkek öğrenciler al?n?yor. 200 okulun daha k?z-erkek ayr? eğitim yapmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

  Yap?lan araşt?rmalar, k?z ve erkeklerin ayr? s?n?flarda bulunmas?n?n getirdiği faydalar? gözler önüne serdi. Öğrencileri meşgul eden eğlence, kavga, suç işleme, vakti boşa harcama, taciz ve gebelik gibi olumsuzluklar?n ayr? eğitim veren okullarda en aza indiği gözlendi. New York Harlem'de 2003'te yap?lan bir çal?şma dikkat çekici sonuçlar ortaya ç?kard?. Buna göre, ergenlik çağ?ndaki çocuklarda hamile kalma oran? sadece k?zlar?n okuduğu okullarda 40'ta 1 iken, karma eğitim veren yerlerde 3'te 1. Karma okullara giden k?zlar nas?l göründükleriyle, sadece k?z okuluna gidenler ise kim olduklar? ile daha çok ilgileniyor. Ayr? okula gidenlerin kendine güven oranlar? da yüksek. Amerika genelinde k?z okullar?na giden öğrenci oran? yüzde 2. ABD Senatosu ve kongredeki kad?nlar?n yüzde 20'si sadece k?zlar?n gittikleri okullardan mezun olmuş.

  Öğrenciler?n ald?ğ? test sonuçlar? ve gözde üniversitelere yerleşme oranlar? da ayr? eğitimin yap?ld?ğ? okullardaki başar? oran?n?n yüksek olduğunu gösteriyor. Uygulaman?n hem öğretmenleri hem de velileri rahatlatt?ğ? belirtiliyor. Özel okullar?n yüzde 7'sinde k?z-erkek ayr? eğitim verildiğine de işaret eden eğitim uzmanlar?, 20 y?l içinde karma eğitim yerine k?z-erkek ayr? eğitim veren okul say?s?n?n 5 bini bulabileceğini dile getiriyor.

  New York'ta 9 devlet okulu tamamen k?z-erkek ayr? eğitim veriyor. Chicago, Dallas, Seattle ve Washington DC'de k?z-erkek ayr? s?n?flar?n bulunduğu devlet okullar? var. Gelecek y?l, Miami, Atlanta ve Cleveland'da da bu uygulamaya geçilmesi planlan?yor. Wisconsin eyaletinde k?z-erkek ayr? s?n?flar? olan 3 okul bulunurken, velilerden gelen talep üzerine bu say?n?n art?r?lacağ? kaydediliyor.

  Amerika'da şimdiye kadar ayr? s?n?f uygulamas?na sadece beden eğitimi ve cinsel eğitim derslerinde izin veriliyordu. Yeni kurallar getirilerek bu alan genişletildi. Okul yönetimi, öğrencinin başar?s?n? olumlu etkileyeceğini düşündüğünde, istediği derslerde k?z-erkek ayr? eğitim verilmesine karar verebilecek. K?z ve erkek s?n?flar?na kay?t çocuğun isteğine göre yap?l?yor. Bu s?n?fa kay?t yapt?rmay?p kar?ş?k s?n?flarda okuyan öğrencilere de ayn? şekilde eğitim verilmesi zorunlu k?l?n?yor.

  K?z-erkek öğrenme fark?

  Bilim adamlar? k?z ve erkek öğrenciler aras?nda öğrenme farkl?l?klar? olduğuna dikkat çekiyor. Yap?lan araşt?rmalar, öğrenmede değişik ad?mlarda ilerleyen iki grubu yan yana getirmenin çok ak?ll?ca olmad?ğ?n? gösteriyor. Bir araşt?rmaya göre (Non-academic -or extra-academic- benefits of single-sex education) erkek öğrenciler dersi hareketli işlemeyi, derste aktivite olmas?n? isterken, k?z öğrenciler kendilerini sakin bir ortamda ifade etmeyi tercih ediyor.

  K?z öğrenciler etrafta erkek öğrenciler olduğunda utangaç bir tav?r sergiliyor ve yanl?ş yapmaktan çekiniyor. Bilim adamlar?, erkek ve kad?n beyin yap?s?n?n da farkl?l?k gösterdiğini söylüyor. Bu konuda yap?lan çal?şmalar k?zlar?n dil öğrenimine ve sözlü iletişime, erkeklerin ise el becerisi ve hesaplamaya daha yatk?n olduğunu gösteriyor. Okullarda ayr? s?n?flar?n aç?lmas?n? eleştirenler ise bu uygulaman?n yerine eğitimi geliştiren değişik metotlar?n bulunmas?n? istiyor. As?l problemlerin gözden kaç?r?ld?ğ?n?, eğitimde kalitenin yükselebilmesi için fiziki şartlar?n düzeltilmesi gerektiğini savunuyor.

  Öğretmenlerin sorunu: Motivasyon

  Atlanta Üniversitesi taraf?ndan yap?lan bir araşt?rma, öğretmenlerin okulda en çok zorland?klar? üç şeyi; öğrenci motivasyonu-davran?ş?, s?n?f yönetimi-disiplin ve idari işler olarak s?ral?yor. Öğrencinin dersi anlamas? için motivasyonun önemi üzerinde duran eğitimciler, k?z-erkek ayr? s?n?f uygulamas?n?n motivasyonu sağlamada önemli bir uygulama olduğunu belirtiyor.

  Valiye göre New York'ta eğitim iflas?n eşiğinde

  New York Valisi Eliot Spitzer, 2008 bütçesinin 120,6 milyar dolar olduğunu aç?klad?. Bütçeden okullara ayr?lan pay? 1,4 milyar dolar art?ran Vali Spitzer, buna rağmen eyaletin eğitim sisteminin iflas?n eşiğinde olduğunu kaydetti. Eyaletin her kamu okul öğrencisi için y?ll?k 13 bin 500 dolar harcad?ğ?n? kaydeden Spitzer, buna rağmen öğrencilerin sadece yüzde 61'inin mezun olduğuna dikkat çekti.

  Chicago'daki okul müdürlerine not

  Chicago devlet okullar?n?n müdürleri 2003 y?l?nda yürürlüğe giren yasa ile mercek alt?nda tutuluyor. Yetersiz olduğu belirlenen müdürlere bir sene boyunca dan?şmanl?k hizmeti verilerek, kendilerini geliştirmeleri isteniyor. Dan?şmanl?k konular?; okul personeli al?m?ndan velilerle iletişime, engelli öğrencilerin gereksinimlerini karş?lamaktan bütçe planlamaya kadar çok değişik yelpazede olabiliyor.  ( Zaman )
  Konu MuhammedSaid tarafından (14.06.07 Saat 23:02 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  K?zlar ayr? s?n?fa!


  Yar?y?l tatilinin sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci yeniden okullara koştu. Böylece “kal?c? gündem” maddemiz olan eğitim yeniden gündeme geldi.

  Eğitim sistemimizin problemleri say?lamayacak kadar fazla. Ancak temel bir problem var ki, bunu gündeme getirmek bile garip karş?lan?yor: Karma eğitim!
  Önce şunu ifade edelim: “Doğru” olan şey, inkâr etmekle “yanl?ş” olmaz. “Karma eğitim”in fayda değil, zarar verdiğini en başta eğitimciler bilir. Çünkü onlar karma eğitimin sonuçlar?n?n şahitleridir. Buna rağmen, yap?lan “reklâm” sebebiyle “karma eğitim” aleyhinde konuşmak “suç” kabul edilir. Nitekim, eğitimci Ali Erkan Kavakl?’n?n, bir dergide yay?nlanan konu ile ilgili yaz?s? medya taraf?ndan suç unsuru say?lm?ş.
  “Öğretmendeki kafaya bak!” başl?kl? haberde ‘doğru’ tesbitleri dile getirmek özetle şöyle suçlanm?ş: “Eğitimci Ali Erkan Kavakl?, (...) Türkiye’de tüm okullarda uygulanan k?z erkek karma eğitimini ağ?r bir dille eleştiriyor. Kavakl? (...) özetle şunlar? savunuyor: “(...)Türkiye bu ilkel eğitim anlay?ş? yüzünden hiçbir bilim dal?nda başar? gösteremedi. Peki, bakanl?k bu karar? neden ald?? Çok say?da veli karma eğitime karş?. (...) K?zlar, erkeklerin bulunduğu s?n?flarda çekingenleşiyor, alay edilme korkusuyla içe kapan?yor. (...) Ya erkekler? Yan?na mini etekli bir k?z oturan delikanl? kaybetmiyor mu? O nas?l ders dinleyecek? Âş?k olup dersleri tamam?yla boş verenlerin say?s? hiç de az değil. (...) Karma eğitim, pedagojik bir ham ölüdür. Matematik, kimya, fizik, bilgisayar, elişi, spor gibi derslerde k?zlar, erkeklerle yar?şam?yor, ikinci kategoride kal?yorlar. (...) Karma eğitim toplumda kad?n-erkek eşitliğini sağlamaya katk?da bulunmuyor. Kad?n ve k?zlar?n sözlü ve fizikî taciz edilmesine zemin haz?rl?yor.” (Vatan, 1 Şubat 2007)
  Doğrular? dile getiren bir eğitimcinin bu şekilde suçlanmas?n?n üzerinden fazla zaman geçmeden, suçlanan eğitimciyi doğrular bir haber Amerika’dan geldi. Meğer, dünyan?n süper gücü Amerika, eğitimde ‘karma’ modeli değil, k?z-erkek ayr? okutulan eğitimi teşvik ediyormuş!
  ?lgili haberi şöyle özetlemek mümkün: “Karma eğitimin birçok soruna yol açt?ğ?n? tesbit eden (ABD) yönetim, k?z ve erkek öğrencilere ayr? s?n?flar aç?lmas?n? teşvik ediyor. Uygulaman?n eğitimde kaliteyi yükselttiğini gören pek çok devlet okulu da ayr? s?n?f açmaya başlad?. 1995 y?l?nda 3 devlet okulunda yürütülen ayr? eğitim uygulamas?, günümüzde 253 okula ç?kt?. 51 okula ise tamamen k?z ya da erkek öğrenciler al?n?yor. 200 okulun daha k?z-erkek ayr? eğitim yapmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.
  “Yap?lan araşt?rmalar, k?z ve erkeklerin ayr? s?n?flarda bulunmas?n?n getirdiği faydalar? gözler önüne serdi. Öğrencileri meşgul eden eğlence, kavga, suç işleme, vakti boşa harcama, taciz ve gebelik gibi olumsuzluklar?n ayr? eğitim veren okullarda en aza indiği gözlendi. (...)
  “New York’ta 9 devlet okulu tamamen k?z-erkek ayr? eğitim veriyor. Chicago, Dallas, Seattle ve Washington DC’de k?z-erkek ayr? s?n?flar?n bulunduğu devlet okullar? var. Gelecek y?l, Miami, Atlanta ve Cleveland’da da bu uygulamaya geçilmesi planlan?yor. Wisconsin eyaletinde k?z-erkek ayr? s?n?flar? olan 3 okul bulunurken, velilerden gelen talep üzerine bu say?n?n artt?r?lacağ? kaydediliyor.” (Zaman, 12 Şubat 2007)
  Tabiî ‘karma eğitim’e karş? ç?kan sadece Amerikal? eğitimciler değil. ?ngiltere de ayn? kanaatte: “(?ngiltere’de) Okullar? denetleyen ve eğitimleri inceleyen bir merkez olan Ofsted’in araşt?rmas?na göre yap?lmas? gereken ilk şey, k?z ve erkek öğrencileri farkl? s?n?flarda okutmak.” (Sabah, 5 Ocak 2007) Örnekleri çoğaltmak mümkün, ama gerekli mi? Bir ‘veli’ olarak ben de karma eğitimin yanl?ş olduğu kanaatindeyim. Lütfen, Türkiye’yi ‘idare edenler’ bu konularla da ilgilensin...
  Faruk Çak?r YEN? ASYA
  Konu MuhammedSaid tarafından (14.06.07 Saat 23:04 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Beşeri sistemler, kendi sonlar?n?; kendi içlerinde bar?nd?r?rlar.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Erdoğan: İsrail ayrı, hükümeti ayrı
  By Bîçare S.V. in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31.01.09, 20:10
 2. Acil Cüz Okuyacak Var mı
  By osmanoğlu in forum Dualar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 26.09.08, 17:39
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.09.08, 00:51
 4. Hüsün Cemal ve Güzelliğin Ayrı Ayrı Kullanılmasının Hikmeti?
  By enkas in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 22
  Son Mesaj: 19.08.08, 11:32
 5. Nefsim Derken Ne Kastolunur? Ben ile Nefsim Ayrı Ayrı Varlıklar mıdır?
  By MuM in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 34
  Son Mesaj: 31.07.08, 15:35

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0