REHBERLİK
Bireyi tanımak, onu kendisine tanıtmak, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye yapılan sistemli, bilimsel ve profesyonel bir yardım sürecidir.
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin amacı; bireyin,
1. Kendini fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden tanımasına,
2. Toplumda gelişimi için açık fırsatları, okul içi ve okul dışı eğitim olanaklarını, meslekleri, toplumun beklentilerini tanımasına,
3. Türk Milli Eğitiminin yöneltme (öğrenci akışı) sistemi içinde, temel eğitimden başlayarak, niteliklerine uygun bir programı seçmesine,
4. Problem çözme gücünü geliştirmesine, doğru kararlar verebilmesine, çevresi ile olumlu ilişkiler kurabilmesi için gerekli tutum ve becerileri kazanabilmesine ve ruhsal yönden sağlıklı ve topluma yararlı, kendini gerçekleştirmiş bir kişi olarak yetişmesine yardım etmektir.
Çağımızdaki hızlı gelişmeler toplum içinde ve toplumlar arasındaki etkileşimi daha yoğunlaştırmış bunun sonucu insanlar birbirinden çok farklı değerler ve anlayışlarla karşı karşıya kalmıştır. Bu şekilde, her yaştaki insan için yaşam karmaşık bir hale gelmiş, bireylerin kendi gelişmelerine ve gereksinimlerine en uygun durumları ve olanakları seçmeleri zorlaşmıştır. Çağdaş bütün toplumlarda olduğu gibi, toplumumuzda da bireylerin seçebileceği iş ve mesleklerin sayıları bir hayli artmıştır. Bu durum bireylerin iş ve meslekleri yeterince tanımalarına olanak vermemekte olup, böylece onların kendilerine en uygun mesleği seçmeleri önemli ölçüde zorlaşmıştır. Yeni gelişmeler ve toplumsal değişmelere uygun olarak, eğitimde de eğitim ve okul programları öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere her geçen gün daha çeşitlendirilmiş, öğrencilerin bu programları iyi tanıyarak kendilerini gerçekleştirmelerine uygun bir öğrenim planı yapmaları ve yine kendilerine uygun ders, kurs, eğitsel çalışma, bölüm, program ve bir üst okul seçmeleri giderek zorlaşmıştır. Okullarda çok değişik niteliklerdeki öğrencileri bir arada aynı çatı altında eğitmek sorumluluğu ile karşı karşıya kalmışlardır. Okullarda ve sınıflarda öğrenci kalabalıklığı her geçen gün daha da artmıştır. Bu koşullara karşın, eğitimi eğitsel ihtiyaçlara uygun bir yaklaşım içinde sürdürebilmek için öğrencilerin çeşitli özellikleri ile tanımaları daha da önem kazanmış, öğretmenlerin gücünün üstüne çıkan bu durum eğitimde tüm öğrencilere dönük olarak rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yaygınlık kazanması gereğini ortaya çıkarmıştır.
Gittikçe artan sanayileşme ve modernleşme aile içindeki ilişkileri geniş ölçüde etkilemiş; ana, baba ve çocuk ilişkileri zaman zaman uyuşmazlık ve çelişkilerle dolu yeni boyutlar kazanmıştır. Bu değişmelerle kuşaklar arasındaki farklar büyümüş, genç kuşak ile yetişkin kuşak arasında ciddi uyum sorunları belirmiştir. Kuşaklar arası çatışmanın bir sonucu olarak genç kuşak kendine uygun gelmeyen değerlere, görüşlere ve otoriteye karşı gelme, eğilim tutum ve davranışlarına doğru itilmiştir. Bu uyumsuzluklar toplumumuzda ve eğitimimizde kişiler arası ilişkilerin insanlık ilke ve anlayışlara göre düzenlenmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkati çekmiştir.
İşte bu nedenler doğrultusunda çağdaş ve demokratik tüm eğitim uygulamalarında olduğu gibi rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin Türk Milli Eğitimi içinde yer alması sağlanmıştır