+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 10

Konu: İçeriden Yasaklar ve Gerçek Özgürlük

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  ?çeriden yasaklar ve gerçek özgürlük

  Dr. Veli SIRIM  Bir zamanlar slogan? “Ben özgürüm” olan bir reklam yay?nlan?yordu. Bu reklam?n fon müziği ve senaryosu görünürde “özgürlük” üzerine kurgulanm?şt?.  Dağlar? tepeleri aşan, kimseye hesap vermeyen, istediğini istediği şekilde yapan bir genç. Üstelik bir bayan. Gören nice gencin belki derin bir iç çekmesine, daha da ilerisi taklit etmesine yol açan bir reklam ve senaryo. Öyle ya, dört dörtlük özgürce bir hayat sunuluyordu neticede.  Maksad?m reklam? kritik etmek, eleştirmek ve yorumlamak değil.  Sadece ve sadece böyle bir reklamla nas?l ve ne şekilde bir “özgürlüğe” ve ilave olarak gayet derin ve köklü “özgürlük yasas?na” at?f yap?ld?ğ?n? tespit edebilmek istiyorum.  Her şeyden öncesi bu bir reklamd? ve “özgürlük” mesaj?yla hayata örtülü bir şekilde belli bir s?n?r çiziliyordu. Dolayl? olarak şöyle deniyordu:  “Ey gençler! K?z da olsan?z, erkek de olsan?z, ancak böyle yaparak özgür olabilirsiniz! Şu ürünü şöyle kullan?rsan?z, bunu da baş?n?za buyruk yaparsan?z, kendinizden başkas?n? umursamaz, sadece kendiniz için yaşarsan?z özgürlüğün tad?n? ç?kar?rs?n?z. Aksi takdirde ne yaparsan?z yap?n özgür olamazs?n?z. O halde gelin özgürlük için şu özgürlük anayasas?n?n kanunlar?na, kurallar?na tabi olun. Bunlar?n d?ş?na asla ç?kmay?n. Emredilenleri yap?n ve asla yasaklar? çiğnemeyin!”  Bu kadar mânây? veya mesaj? belki zorlama olarak görenler ç?kacakt?r. Ancak bu ve benzeri reklamlar tüm detaylar?yla incelendiğinde belki bu çizilen tablonun yetersiz bile kald?ğ? tespit edilebilecektir.  Örneğin reklam kahraman?n?n giyim-kuşam tarz?ndan konuşmas?na, yürüyüşüne, hal ve tav?rlar?na kadar “taklid edilmesi” gibi telkinleri bu yönde değerlendirebilirsiniz.  Örneğin, sadece reklam?n başkahraman? bayan?n o kadar yer gezip o kadar para harcarken “değirmenin suyunu” merak edip, bu nokta üzerinde biraz düşünebilirsiniz.  ?sterseniz beraber düşünelim.  Özgürlüğün s?n?rlar? asl?nda, baş?boş, plans?z ve ölçüsüz bir şekilde para harcamak olarak sunulmakta. Böyle bir manevrayla, bir yandan üst düzey gelir sahibi ailelerin çocuklar?na önemli mesajlar verilirken, gelir seviyesi düşük olan gençliğe de sürekli rüyalar?n? süsleyecek ideal bir tablo ve hedef gösteriliyor. Bir nevi “Ne yaparsan yap, böyle bir hayat standard?na ulaş, sen de bu özgürlüğü yaşa” telkininde bulunuluyor.  Bütün bunlar bir yana gençliğin ve gençlerin aş?r? “ben merkezciliğe” yönlendirilmesi de söz konusu. Bahsettiğimiz reklam filminin fon müziği olarak kullan?lan şark? sözleri arac?l?ğ?yla, izleyen gençlerin şuuralt?na “ben” kavram? ve mefhumu kal?n hatlarla kaz?n?yor. Bak?n şöyle:  Bizim köy vard? ya uzaklarda, BEN G?TT?M.  Bir soru vard? ya, cevaps?z ak?llarda, BEN B?LD?M.  Dünya çizgi çizgi değilmiş, öyle değilmiş, BEN GÖRDÜM.  Ermiş deme, değilim. Gezgin deme, değilim. BEN ÖZGÜRÜM, sadece özgürüm.  BEN?M hem yollar?m, hem sözlerim, hem de konuşan gözlerim var:  Hürüm! Özel olduğundan değil, çekip gittiğimden değil, dedim ya:  BEN ÖZGÜRÜM!
  Konu HakanBa tarafından (23.06.07 Saat 02:12 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Gördüğünüz gibi tam 6 yerde “BEN” kelimesi geçiyor.

  Hem tasvir mahiyetinde “BEN” merkezli bir genç tipi çiziliyor, hem de böyle bir genç olma talimat? veriliyor.

  Aksi takdirde nas?l böyle bir ürün sat?ls?n, nas?l böyle kal?c? ve emirlere harfiyyen uyan bir pazar kitlesi oluşturulsun?


  Başta da dile getirdiğim gibi, bu reklam belki yüzlerce veya binlerce örnekten sadece birisi.  Buna yaz?l? ve görüntülü medyada sunulan s?n?rlar? ve hareket alan? belirlenmiş “özgürlük abideleri”yle gencinden yaşl?s?na, kad?n?ndan erkeğine, zengininden fakirine hemen herkesi etkileme çabalar?n? eklediğimiz zaman çok ürkütücü ve dehşet verici bir tablo ortaya ç?k?yor.


  Şartlar? belli, s?n?rlar? belli bir hayat standard?.


  Bu standard? sağlayacak iğnesinden ipliğine saymakla bitmez kurallar ve yasaklar gönüllü olarak uygulanmay? bekliyor.

  Âdeta, “ancak bu kurallara uyarsan, konulan yasaklara riayet edersen bu özgürlüğü ve mutluluğu hak edebilirsin” demeye getiriliyor.


  Sonuçta gençler, özgürlüğü esarette arama ve bulma gibi son derece mant?ks?z, anlams?z ve saçma bir girdab?n içine sürükleniyor.
  Konu HakanBa tarafından (23.06.07 Saat 02:12 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  CEP TO CEP VEYA K?M?N EL? K?M?N CEB?NDE  Hayattan baz? örneklerle, gençliğin özgürlük esaretini, özgürlük ad?yla uygulamaya konulan emir ve yasaklar zincirini daha belirgin hale getirelim.  ?lk örneğimiz, lise, hattâ orta okul seviyesine kadar öğrencilerin okul aksesuarlar?n?n olmazsa olmaz unsurlar?ndan birisi haline gelmiş olan “cep telefonu” kullan?m?.  Geçtiğimiz Ramazan Bayram? esnas?nda yay?nlanan bir haber çok dikkatimi çekmişti.


  ?stanbul’da gezinti yapan ve henüz 12-13 yaşlar?nda olan bir çocuğa bayram? nas?l geçirdiği ve bayram harçl?klar?yla ne yapt?ğ? sorulmuştu. Çocuğun verdiği cevap şu olmuştu:


  “Harçl?klar?m?n yar?s?n? harcad?m. Kalan yar?s?n? da eski cep telefonumu değiştirmek için ay?rd?m.”
  Cevap bir çok şeyi anlat?yor asl?nda.  Elindeki tüm sermayesinin yar?s?n? eğlenceye, kalan yar?s?n? da henüz hiçbir işine yaramayacak, ama arkadaş çevresine karş? büyük prestij sağlayacak bir cep telefonuna çekinmeden harcayabilen bir çocuk.


  Bir diğer ifadeyle henüz o yaşlarda şuuralt?na kaz?nan harcama, tüketim ve gösteriş kal?plar?na ve kanunlar?na tavizsiz bağl?l?k tablosu.  Eee! “Ben özgürüm” slogan?yla özgürlüğün her nereye gidilirse gidilsin cep telefonunu kullanabilme, lüzumlu lüzumsuz sürekli konuşulsun şeklinde sunulduğu reklam?n etkisi küçük yaş grubunda bile kendini gösteriyor değil mi?  ALIŞVER?Ş GURULARI
  Reklamlarda, dizilerde, magazin programlar?nda sunulan “örnek hayatlar?n” başka bir yans?mas? ise al?şverişlerde kendisini gösteriyor. Özellikle kazanmadan harcamaya al?şm?ş veya al?şt?r?lm?ş gençler, biraz da arkadaş çevresinin tahriki ve yönlendirmesiyle tam bir al?şveriş gurusu olma özelliğine sahip oluyorlar. Bir de marka tutkusu işin içine eklenince, tüm dünyan?n merkezine kendilerini yerleştiriveriyorlar. Hattâ, onlar?n böyle yetişmesine imkân sağlayan ailelerini dahi bu yönde etkileyip yönlendirebiliyorlar. Öyle ya, kendileri en son model ürünleri ve markalar? kullan?rken, yine arkadaşlar? aras?nda ailesiyle ilgili ileri geri konuşanlar olur, yerin dibine geçebilirler. ?şte bu yüzden eve al?nacak suyun cinsinden cep telefonu markas?na, kullan?lacak şampuana, içilecek süte, al?şveriş yap?lacak marketin ad? ve yoğurdun ismine, hattâ yeni araban?n modeline kadar tüm seçimlerde onlar?n tercihleri önem kazan?yor.
  Diyelim ki gencimiz bir ürün alacak. Üstelik marka olacak. Üstelik ailesi de kendisine yine çok pahal? ve markal? bir ürün tavsiyesinde bulundu. Gencimiz için böyle bir yönlendirmenin hiçbir önemi yok. Zira, markal? ürünün tercihi öyle ulu orta olmamal?. ?çinde yer ald?ğ? arkadaş grubunun tercihi ve eğiliminin üzerine hiçbir güç ve otorite olmamal?.
  K?sacas?, gencimiz “özgürlük” ad?na konulan kanun ve yasaklara harfi harfine riayet edecek. Büyük bir itaat ve titizlikle.
  Konu HakanBa tarafından (23.06.07 Saat 02:13 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  ONL?NE ESARET  Medyatik “özgürlük” anlay?ş?n?n kapsama alan?nda bulunan gençler için d?ş görünüş, ruhî ve manevî değerlerden daha önemli konuma sahip. Hal böyle olunca teknolojik yenilikler, k?sa sürede yaşamlar?n?n standard? haline geliyor. Bu durumda “online” bir hayat türü gençler aras?nda yayg?nlaş?yor. Bu durumda teknoloji harikas? bilgisayar, bu kuşağ?n işine ancak internet bağlant?s? olunca yarayabiliyor. ?nternet ise büyük ölçüde çetleşme veya çeteleşme işine yar?yor. Ayr?ca oyunlar?n da bağlay?c?l?ğ? var. Ald?klar? ürünün bedelini çoğu zaman kendileri ödemedikleri için internet üzerinden istediği ürünü kredi kart? arac?l?ğ?yla sat?n alabiliyor. Daha da kötüsü, henüz gelişme çağ?ndaki gençler için ahlak d?ş? siteler her an içine yuvarlan?labilecek derin kuyular özelliğine sahip.  Neticede yüz yüze görüşmek zaman içinde yerini “online” iletişime ve etkileşime b?rak?yor. Bu noktada gençler özgürlüğün tad?n? (!) monitör karş?s?nda geçirmekle ç?kar?yorlar.  GRUP VE KULAĞA KÜPE ESARET  Gelir seviyesi ve sosyal statü ne olursa olsun, lise, hattâ ortaokul seviyesinden itibaren, gençler aras?nda gruplaşmalar alabildiğine yayg?nlaş?yor. Yine daha üst gruptan veya medyatik simalardan birisini taklit eden ve arkadaşlar? aras?nda el üstünde tutulan bir gencin giyimi-kuşam?, jöleli saçlar?, hattâ kulağ?na deldirip küpe takmas? örnek al?nabiliyor. Böyle bir gruba girip de kendisini kabul ettirmek ve onlardan sayg?nl?k görebilmek için, normal şartlarda yap?lmayacak şeyler normalleşebiliyor, daha da ilerisi kaç?n?lmaz zorunluluk olarak görülebiliyor. Aile muhiti tamamen karş? gelse de, grup kanun ve yasaklar? asla çiğnenmiyor.  Tâ ki örnek olarak sunulan kişi veya takip edilen ak?m?n kendi belirlediği kurallar? değiştirinceye, bir başka kural belirleyinceye kadar.  ?LG? ESARET?  Gençlik ve ergenlik döneminde çevrenin dikkatini üzerine çekme çabalar? asl?nda yad?rganmayacak bir durumdur. Ancak günümüzde, özellikle kendi aralar?nda gruplaşan gençler ilgi çekme arzusu ve niyetiyle değil, büyük ölçüde mensubu olduğu grubun kanun ve yasalar?n? yerine getirmek ad?na baz? nahoş tav?rlar? çekinmeden sergileyebiliyor. Örneğin bir toplu taş?m arac?na elinde tuttuğu darmadağ?n kitap ve defterleri, dağ?n?k okul k?yafetiyle giren bir lise öğrencisi k?sa sürede ilgi odağ? oluyor. Kulakl?ğ?ndan ç?kan müzikle tüm yolculara adeta konser dinletiyor.  Bir keresinde benzer tabloya ben de şahid olmuştum. Hattâ yolculardan birisi gence yaklaş?p walkmaninin sesini biraz k?smas?n?, ç?kan sesten rahats?z olduğunu söylemişti.  Ve…  Yolda, caddede, parkta, bahçede yürürken saç şekli, düşük pantolonu, ipi yerde sürünen abart?l? ayakkab?lar?yla ikili, üçlü veya daha fazla gruplar halinde gezen, d?şar?dan sanki birbirlerinin ikizi, üçüzü veya dördüzüymüş gibi görünen gençler…  Sizce de bu gençler kendilerini ait olarak gördükleri gruplar?n?n propagandas?n? yapm?yorlar m?? Böylece bu gruplarca belirlenen emir ve yasaklara olan engin sadakatlerini sergilemiş olmuyorlar m??
  Konu HakanBa tarafından (23.06.07 Saat 02:13 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  "BEN ÖZGÜR ES?R?M!”  Ayn? üniformay?, ayn? tak?lar?, ayn? yürüyüşü, ayn? saç veya sakal şeklini, ayn? el-kol hareketlerini, ayn? konuşma ve hattâ ayn? kahkaha tarz?n? benimseyen, bütün bunlar? özgürleşmenin sembolü olarak benimseyen gençlerimiz…  “Triplere girmek”ten “Oha falan olma”ya, “Ayar olmak”tan “Ayar verme”ye, “Dumur”a kadar onlarca, yüzlerce kavramla özel bir dil kullanan, yayvan yayvan konuşan gençlerimiz…  Özgürlüğünü esaretle, eline geçirdiği metal kelepçelerle, ayağ?na takt?ğ? marka prangalarla, başlar?na takt?klar? sembol keplerle, s?rt?na geçirdiği tek tip “marka” giysilerle sergileme çabas?nda olan gençlerimiz…  Esareti özgürlük görmek gibi tehlikeli bir noktaya gençleri sürükleyen tüm aktörleri tespit etmek, ard?ndan bunlar? izale etmek; gençlerin içine düştükleri boşluğu ideal bir gençlik yetiştirmenin yollar?n? aray?p bulmak ve derhal uygulamaya koymak gerekiyor.  Bu yönde en iyi ve en etkili seviyede devreye konulmas? gereken birinci aktör medya, diğeri ise aile kurumu.  Çözümü, kaybedilen yerde bulmak en istikametli çare olsa gerek.  Gerçek özgürlük, belli mihraklar?n esiri, belli amaçs?z ve hedefsiz gruplar?n kölesi ve ortaya koyduklar? saçma sapan kurallar?n uygulay?c?s? olmaktan kurtulmakla elde edilebilir. Gerçek özgürlüğe, bu yollarla içeriden konulan yasaklar? çiğnemekle ulaş?labilir.  Özgürlüğü esarette görenlere yenilerinin eklenmesine seyirci kalmak çözüm değildir. Belki bir gencimizi bile bu yoldan geri çevirebilmek veya o esaretten bir tanesini bile kurtarabilmek büyük bir başar? olabilir.  Tehlike kendi kap?m?z? çalmadan birşeyler yapmal?. Ne dersiniz?

  GENÇ YAKLAŞIM / ARALIK
  Konu HakanBa tarafından (23.06.07 Saat 02:14 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 6. #6
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı elff Nickli Üyeden Alıntı
  “Ey gençler! K?z da olsan?z, erkek de olsan?z, ancak böyle yaparak özgür olabilirsiniz! Şu ürünü şöyle kullan?rsan?z, bunu da baş?n?za buyruk yaparsan?z, kendinizden başkas?n? umursamaz, sadece kendiniz için yaşarsan?z özgürlüğün tad?n? ç?kar?rs?n?z. Aksi takdirde ne yaparsan?z yap?n özgür olamazs?n?z. O halde gelin özgürlük için şu özgürlük anayasas?n?n kanunlar?na, kurallar?na tabi olun. Bunlar?n d?ş?na asla ç?kmay?n. Emredilenleri yap?n ve asla yasaklar? çiğnemeyin!”


  Hakikaten ya çok doğru. Kardeşimde müşahede ediyorum bunun bir benzerini Havas?ndan geçilmez çoğu zaman, dokunulmazl?ğ? vard?r daima, hiçbir şey isteyemezsin kendisinde çünkü o özgürdür Zaten uzmanlarda bilhassa ergenlik döneminde bireyin ben merkezci olduğunu belirtiyor. Bu tip şark? ve programlar da körüklüyor.

  Asl?nda özgürlük ad? alt?nda esaret alt?nda gençlik...
  Nas?l özgürlük yahu bu? S?n?rlar? çizilmiş bunun. Şunlar? yaparsan özgürsün, aksi halde değilsin Zavall? gençler de özgür zann?na kap?l?yorlar
  Konu HakanBa tarafından (23.06.07 Saat 02:14 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 7. #7
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Süper bir yazı yaa. Allah razı olsun kardeşim. Herkes okumalı

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 8. #8
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Ecmain.Evet yaz?y? ben de çok beğendim..
  "Özgürlüğün s?n?rlar? asl?nda, baş?boş, plans?z ve ölçüsüz bir şekilde para harcamak olarak sunulmakta. Böyle bir manevrayla, bir yandan üst düzey gelir sahibi ailelerin çocuklar?na önemli mesajlar verilirken, gelir seviyesi düşük olan gençliğe de sürekli rüyalar?n? süsleyecek ideal bir tablo ve hedef gösteriliyor. Bir nevi “Ne yaparsan yap, böyle bir hayat standard?na ulaş, sen de bu özgürlüğü yaşa” telkininde bulunuluyor."

  gençler bu yüzden şuç işliyor,televizyonda önüne sunulan hayata ulaşmak için kolay yoldan para kazanmak,sadece harcamak ama çabalamadan..
  Konu HakanBa tarafından (23.06.07 Saat 02:14 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 9. #9
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  As?l biz özgürüz,çünkü sadece Rabbimize kuluz..As?l özgürlük Allah'a kul köle olmakt?r..
  Konu HakanBa tarafından (23.06.07 Saat 02:15 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 10. #10
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Abdullah'?n hürriyeti
  ......


  Özgürlük kavram?n? mutlaklaşt?rd?ğ?m?z anda din gider özgürlük kal?r.


  Ya da dinin yerini özgürlük al?r.

  Bu itibarla, Müslümanlar?n hürriyeti ubudiyet çerçevesindedir.
  Diğerlerinin ki ise nefse ubudiyet şeklindedir.

  Daha da açacak olursak kul hem hür ve hem de abdullah’t?r. Kula kulluk etmez ve bu manada hürdür.

  Mustakil ve bağ?ms?zd?r. Bu mânâda Hazreti Ömer’in Amr ?bni’l As gibilerine ç?k?ş? vard?r:

  “Meta ista’bedtümünnase kad velledethum ummuhatumuh ahraren’ Yani analar?n özgür olarak doğurduklar?n? siz ne zamandan beri köle ediyorsunuz?

  Ak?l teklifin (dini görevleri yerine getirmenin) nas?l önşart? ve arac? ise hürriyet de öyledir.

  Bu manada Abdulkerim Suruş dini yaşaman?n önşart?n?n hürriyet olduğunu söyler.

  Namaz?n nas?l içinde ve d?ş?nda şartlar? veya önşartlar? varsa mükellefiyetin yani kulluk sorumlululuğunun da önşart? vard?r ve bu, hürriyettir.

  Bu olmadan ibadetlerin makbuliyeti yoktur.

  ?nsan mükellef veya sorumlu da değildir. Papa bu noktadan da ?slâm? yanl?ş anlam?şt?r.

  Zorlama ?slâm?n özüne yabanc?d?r.

  Kasr ve zorlamak veya ikrah ile ?slâm?n yollar? bu noktada ayr?lmaktad?r.
  Buna göre, insan hem hür hem de Abdullah’t?r.

  Hem sabit hem de değişken.

  Bir ayak sabit diğer ayak seyir halindedir.

  Din ile şir’at ve minhec de böyledir. Mevlâna’n?n deyimiyle ‘du âlem(iki âlem)’ karş?s?nda din de böyledir.

  Dinin âlem-i şehadete bakan yüzü değişkendir. Âlemi gayba veya öteki âleme bakan yüzü ise sabittir. Kur’ân bunu, din ve şirat ve minhac olarak isimlendirir.
  ***
  Kul plan?nda da du âlem( iki âlem) veya iki kademe vard?r.

  Birinci kadem ve kademesi sabittir. Diğeri de seyir halindedir. Mevlâna bunu pergel metaforuyla izah eder.

  Pergelin bir ucu Kur’ân-? Kerim’e sabitlenmiştir, diğeri de afak? ve kâinat? dolaş?r. Seyir halindedir. Sufiler buna seyri afâkî de derler.

  Bir de bunun karş?s?nda seyri enfusî dairesi vard?r.

  Dolay?s?yla hürriyet mükellefiyetin lâz?m?d?r ama dine karş? kullan?lmaz.

  Evet, insan Allah karş?s?nda abdullah, kâinat karş?s?nda da hürdür. Allah karş?s?nda bağl? ve sabitkadem kâinat karş?s?nda da hareket ve seyir halindedir. Böyle anlarsak hürriyet ile din aras?ndaki işkal de kendiliğinden ortadan kalkar. Öyledir de...
  Mustafa Özcan
  Konu HakanBa tarafından (23.06.07 Saat 02:15 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hangisi Gerçek Aşık ya da Gerçek Mecnun
  By hafız halime in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 21.04.17, 20:18
 2. Özgürlük Nedir?Özgürlük Tartışılabilirmi?
  By m_safiturk in forum Beyin Fırtınaları
  Cevaplar: 36
  Son Mesaj: 07.07.09, 23:45
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.09.08, 22:32
 4. İslam Falcılığı Yasaklar
  By insirah in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.05.08, 10:28
 5. Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 24.09.07, 21:09

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0