Özlediğimizdir Mevlânâ; Müslümanlar?n kabal?klarla an?ld?ğ? zamanda, ?slam'?n imaj?n?n kan ve kinle çoğalt?ld?ğ? çağda, nebevî incelikleri gündelik telaşlar?n ateşinde kül ettiğimiz günlerde, bencilliklerimizin kabuğunu Hacc?n toprağ?nda olsun k?ramad?ğ?m?z devirlerde, nezaketin ve hoşgörünün ellerimizin aras?nda kay?p gittiği demlerde, ?slam olman?n insan olmay? içerdiğini unuttuğumuz yerlerde keskin bir Mevlânâ şiirinin kap?s?ndan içeri süzülüp kalbimize dokundurmay? özledik.
Şarab? o içmiş ama siz sarhoş olmuşsunuz!
Gizlediğimizdir Mevlânâ; dini Allah a has k?lmaktan uzaklaşt?ğ?m?z uykularda, namaz? ve niyaz? Mevlânâ hoşgörüsünün siperine at?p unuttu(rdu)ğumuz kurnazl?klarda, Kurân?n bendesinin incelikli sözlerini eğip büküp Kurân yerine koyduğumuz tuhaf dindarl?klarda, sünnet-i seniyyeyi hayat?n?n önceliği bilen saf kul, diri ümmet, duru insan Mevlânâ üzerinden sünnete muhalefet ettiğimiz, gözü yaşl? ama kalpsiz, peygamber aş?ğ? görünümlü ama sünnetsiz sahte tasavvuflarda, işimize geleni yap?p, gelmeyeni inkâr ettiğimiz, örtü ve tesettür yokmuş gibi davrand?ğ?m?z, üzerimize kulluğu al?nmad?ğ?m?z kendin ye kendin pişir! dini icat ettiğimiz yozluklarda sitemli bir Mevlânâ bak?ş?ndan kaç?rd?k gözlerimizi.

Ey affetmeyi seven Rabbim!
Bizi affeyle. ?syân derdimize çâre eyle.


?zlediğimizdir Mevlânâ...
Ama nas?l?

Senai Demirci