Akl?m alil kalbim sağ?r..Duyamad?m geldiğini…Anlayamad?m ki..açay?m kap?s?n?…Bir yafta bir tarziye bir hal bulup boynu devrilesi dursam…Hoş geldin desen..içiciğime bir devir alsam…K?yam bulsam aziz…Renklenseydim seninle…Temennilerin tedirginliğinde her şeyi kar?şt?rsam..Düzelteyim ortal?ğ? heyecan?nda neyi nere koysam.. aray?p bulamasam..bir “bestami” arasam aramasam…

?şte odac?klar?nday?m…Kalbim sağ?r duyamad?m geldiğini…Ne olur biraz daha dursan..Bir şeyler haz?rlasam..yolluğumu alsam senin yan?nda…Hissetmek kadar h?zl?..ne ilişirse onlar? yağmalasam..Kucağ?ma doldursam…?zin ver birkaç damla yaş bakay?m s?zland?ğ?m yerlerden..Şu sand?k ömrümün hat?ralar? izin ver açay?m…Bir gümüş yad?m var d?r bir kenar?nda….Evet o sönük kandil yar?n?m?n halezar?…Bu sadefi kilitli kutu senin yadigarlar?n…izin ver alay?m tozunu…Pek ilgilenemedim…Özür dilerim…

Asl?nda intizardayd?m..evet bekliyordum da..Ama ben zühreyim bir türlü kald?ramad?m baş?m?…Hep ayaklar?m?n alt?ndaki mebde-i hilkatimin toprağ?ndayd? gözüm..Onun için bahçeyi sulayamad?m…Bu muhabbet gülleri ondan soldu..şimdi sular?m…Yolar?m yaban otlar?n?..şipşak güzel bir hale çeviririm…

O resimler benim mahbublar?m zannettiklerin suretleri orada kalm?şlar..Asl?nda hiç sevmedim onlar? öylesine s?k?nt?dan..Hemen kald?r?p atay?m istedim..att?m geri geldiler..Yap?şt?lar ç?km?yorlar…Şu tak?l tukullar peşime tak?lanlar kovdum gitmediler…hep benimle kald?lar…

Ama şunlar bak gecemim hüzünleri…bak şunlar kuşlara att?ğ?m ekmek k?r?nt?lar?..Şunlar ?sl?klad?ğ?m sevdiğim bahar mevsimi..Şu üşüdüğüm k?ş..Üzerindeki şekvam söz gelişiydi..O siyahl?k sonbahar da , bir olmam?ş düşün ölüsü…

Benim akl?m alil kalbim sağ?r..Duymad?m geldiğini…Evet ben bu harebezar? toparlayamam..Ben ettim sen etme desem..Yüzüme gözüme bulaşt?rd?m…senin şan?ndan affetsen…Beni o nesim-i gufran?nla duvardan duvara çarpsan…Benimle bu sağ?rl?ğ?n kulağ?n? açsan…

“hani –hatemallahu ala gulubihi-…”hani –marifet-i ?lahiye onlar?n kalplerine geldiği vakit ..aç?p kabul etmediklerinden hatmedildi-…canh?raş feryad?na düşmeden..sadece sağ?r?m …Kör olmadan ..Bir daha gelsen..Ebediyen aç?p gözlerimi hiç k?rpmadan seni bekleyeceğim…

Lutfetsen..diyorum..bu sağ?r kalbin içine nadim “dua düşse arş karip olmazm?”…


m_safiturk