+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2
Like Tree1Beğeni
 • 1 tarafından ozlemkeskin

Konu: Tahmidiye Okunuşu (Türkçe-Latin Harf Transkripsiyonu)

 1. #1
  Dost ozlemkeskin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2011
  Mesajlar
  2

  Standart Tahmidiye Okunuşu (Türkçe-Latin Harf Transkripsiyonu)

  Es-selamu aleykum kardeşler,
  Pek çok kardeşimizin talep ettiği Tahmidiye Türkçe Transkripsiyon (Arapça Okunuşun Latin Harfleri ile Yazılışı) çalışmasını tamamladım ve aşağıda gönderiyorum. Arapçadan okuyamayan kardeşlerimizi öğrenene kadar idare eder, ya da öğrenmelerini, ezberlemelerini kolaylaştırır inşallah.
  Dualarınızda maddi-manevi şifa bekleyen bana ve ailemdeki hastalara da yer verir misiniz?

  Benim bilgisayarımda harfler düzgün görünüyor ama bazı sistemlerde ya da tarayıcılarda yazı karakterine göre falan bozulma oluyor. Size sağlıklı ulaşmadı ise orjinalini pdf dosyası olarak e-posta adresinize gönderebilirim. Tabi bu yöntem forum kurallarına aykırı değilse. ozlemkeskin26@gmail.com adresime bir eposta ile talebinizi iletirseniz yardımcı olurum inşallah.
  Allaha emanet olun.

  TAḤMÎDİYE
  -
  Bismihî Sübhânehû,
  Çoktan beri benim hususî bir virdim ve hiç kaleme alınmayan
  ve mesleğimizin dört esâsından en büyük esâsı olan şükrün en geniş
  ve en yüksek mertebesini ihâta eden
  ve bende çok defa maddî ve mânevî hastalıkların bir nevi şifâsı olan
  ve ism-i Âzam ile dokuz âyet-i uzmâyı içine alan
  ve on dokuz defa şükür ve hamdi âzamî bir tarzda ifâde ile tahmîdâtın adedleri ile
  o eşyânın lisân-ı hâliyle ettikleri hamd ve senâyı niyet ederek
  o hadsiz hamdlerin yekûnunu içine alan
  azametli ve geniş bir tahmidnâme ve teşekkürnâme
  ve sekînedeki Esmâ-i Sittenin muazzam ve yeni bir dersidir.
  Said Nursî
  -
  Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Allâhu Ekber
  Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Allâhu Ekber
  -
  Bismillâhir raḥmânir raḥîm
  Ferdun, Ḥayyun, Ḳayyûmun, Ḥakemun, Ádlun, Ḳuddûs.
  Feenzelallâhu sekînetehu áleyh
  Lâ yaḥzunuhumul fezeúl ekber
  Yurzeḳûne feriḥîne bimâ âtâhum
  Selâmun ḳavlen min rabbir raḥîm
  Yâ nâru kûnî berden ve selâme
  Lilleẕîne âmenû huden ve şifâ
  Ve nunezzilu minel Ḳur-âni mâ huve şifâun ve raḥmetun lil mu-minîn
  Velḥamdu lillâhi rabbil ấlemîn.
  -1-
  Álel îmâni billâhi,
  ve álâ vaḥdâniyyetihî, ve álâ külli ismin min esmâihî teấlâ,
  ve álâ külli sıfatin min sıfâtihî subhâneh,
  Ḥamden bi ádedi cemîí tecelliyâti esmâihî ve sıfâtihî celle celâluhu, minel ezeli ilel ebedi, lâ ilâhe illâ hû.
  -2-
  Áler risâletil Muhammediyyeti, vel îmâni bihâ,
  Ḥamden bi ádedi ḥasenâti Muḥammedin ṣallallâhu áleyhi ve sellem, ve kemâlâtihî, ve śemerâtihî, ve
  fevâidihî, ve bi ádedi ḥasenâtî, âlihî ve ashâbihî, ve ümmetihî, áleyhisṣalâtu vesselâm.
  -3-
  Álel Ḳur-âni vel îmâni bihî,
  Ḥamden bi ádedi meánil Ḳur-ânil mutaṣavvara fil efhâm, ve bi ádedi kelimâtihî,
  ve ḥurûfâtihi mutemeśśileti fil hevâi ilâ âḫirizzamân.
  -4-
  Álâ nií-metil îmâni vel Ḳur-âni vel İslâm,
  Ḥamden bi ádedil melâiketi verrûhâniyyâti vel enâmi, ve tesbîḥâtihim, ve taḥmîdâtihim,
  ve tekbîrâtihim, ve tehlîlâtihim, fî cemîíl ezmân.
  -5-
  Álâ nií-metil îmâni vel Ḳur-ân,
  bi ádedin nucûmi ve ḥarekâtihâ, ve sekenâtihâ, ve ẕerrâtihâ.
  -6-
  Álel îmâni vel Ḳur-ân,
  bi ádedin nebâtâti, vel eşcâri, ve evrâḳihâ, ve ezhârihâ, ve eśmârihâ, ve buẕûrihâ,
  ve tesbîḥâtihâ, ve taḥmîdâtihâ.
  -7-
  Álâ nií-metil îmâni vel Ḳur-ân,
  Ḥamden bi ádediṭ ṭuyûri veṭ ṭuveyrât, vel ḥayvânâti vel ḥuveynât, ve esvâtihâ, ve enfâsihâ,
  ve tesbîḥâtihâ, ve taḥmîdâtihâ
  -8-
  Álâ in-ấmâtillâhi áleynâ bil eṭ ímeti venniám,
  Ḥamden bi ádedi cemîíl eṭ ímeti venniám, ve envâíhâ ve revâiḥihâ, ve ṭuṹmihâ, ve eczâihâ.
  -9-
  Álâ in-ấmâtillâhi áleynâ bil îmâni vel Ḳur-ân ve bi risâletin nûr,
  ve bi leyletil ḳadri, vel mií-râc, vel berâe, ver reġâib,
  Ḥamden bi ádedi ấşirâti deḳaiḳı leyletil ḳadri, vel leyletil mií-râci, vel leyletil berâeti, vel leyletil reġâibi,
  ve ấşirâti deḳaiḳı şehri ramaḍân, ve bi ádedi ḥurûfâti Risâletin Nûril mektûbeti
  vel meḳrûeti ilâ âḫirizzamân.
  -10-
  Álâ nií-metil Ḳur-ân,
  bi ádedi śevâbâti ḳıraâti kelimâtil Ḳur-ân, ve ḥurûfihî min evvelin nuzûli ilâ âḫirizzamân.
  -11-
  Álâ nií-metil îmâni vel İslâmiyyetilletî hiye merḍıyyâtu rabbil ấlemîn,
  Ḥamden bi ádedi ḥasenâtil mu-minîne vel muslimîn.
  -12-
  Álâ nií-metil Ḳur-âni vel îmâni ve Resâilin Nûr,
  Ḥamden bi ádedi ẕerrâtil kâinati ve mürekkebâtihâ ve tesbîḥâtihâ.
  -13-
  Álel Ḳur-âni vel îmâni vel İslâm,
  Ḥamden bi ádedi evrâḳıl eşcâr, ve emvâcil biḥâr, ve ḳatarâṭil emṭâr ve neġamâtil eṭyâr,
  ve lemeấtil envâr, ve buẕûril ezhâr, ve nuvâtatil eśmâr, fî cemîíl aá-sâri vel eḳṭâr.
  -14-
  Álel îmâni vel Ḳur-ân,
  Bi ádedil meấdini vel mevâlîdi ve ḫâsıyyâtihâ ve śemerâtihâ ve menâ fiíhâ.
  -15-
  Álel îmâni vel Ḳur-âni vel İslâm,
  Ḥamden bi ádedil emlâki vel ervâḥi, vel insi vel cân, ven nebâti vel ḥayvân,
  ve taḥmîdâtihâ ve tesbîḥâtihâ, fî cemîíl ezmân.
  -16-
  Álâ nií-metil Ḳur-âni vel îmâni ve Resâilin Nûri,
  Ḥamden mela el berre vel baḥre, vel árşe vel kursiyye, vel arḍa ves semâe.
  -17-
  Álel âḫireti vel îmâni bihâ, Ḥamden mela ed dunyâ vel âḫireh.
  -18-
  Álel cenneti vel îmâni bihâ,
  Ḥamden mela el cennâti, bi ádedi in-ấmâtillâhi teấla álâ ehlihâ, ebedel âbidîn.
  -19-
  Álâ kullin min niámihî,
  Ḥamden bi ádedi kulli niámihî, kemâ yelîḳu bi cenâbihî celle celâluh.
  -
  Yâ Allâh, Yâ Raḥmân, Yâ Raḥîm,
  Yâ Ferd, Yâ Ḥayyu, Yâ Ḳayyûm, Yâ Ḥakem, Yâ Ádlu, Yâ Ḳuddûs.
  -
  Bi ḥaḳḳı ismikel aá-ẓâm, ve bi ḥaḳḳı âyâti furḳânikel aḥkâm,
  ṣalli álâ seyyidinâ Muḥammedin resûlikel ekrem,
  Bi ádedi ẕerrâti vucûdinâ, ve bi ádedi ấşirâti deḳâiḳı úmrinâ, ve ḥayâtinâ.
  Ve enzil áleynâ, ve álâ ṭalebeti Resâilin Nûri, sekîne, vet temkîne vel iṭmi-nân,
  Kemâ enzelte álâ nebiyyikel muḥtâri áleyhisṣalâtu vesselâm.
  -
  Ve enzil áleynâ ve álâ ṭalebeti Resâilin Nûris sekinete
  vel îmânel ḫâlis, vel yaḳînel kâmil,
  Ven niyyetes sâdıḳa, vel metânetel etemme fî ḫidmetil Ḳur-âni vel îmân.
  Ve âmîn fezeánâ bi def-íl bid-íyyâtil hâilati án şeấiril İslâm.
  Ve ferriḥ ḳulûbenâ bi ií-lâniş şeấiril İslâmiyyeti án ḳârîbiz zamân.
  Ve bi neşri Resâilin Nûri bi kemâlir revâci beynel âlemil İslâm.
  Ve sellimnâ ve sellim dînenâ ve sellim Resâilen Nûr
  ve ṭalebetehâ min tecâvüzil mulḥidîn.
  Verzuḳnâ verzuḳ ustâẕenâ Saḯden Nursi râḍıyallâhu ánh,
  Verzuḳ ṭalebete Risâletin Nûris selâmete vel ấfiyete fid dîni ved dunyâ vel âḫira.
  Veşfi emrâdanâ, vec-álil Ḳur-âne şifâen lena, ve lehum min kulli dâin.
  Vec-álnâ, vec-álhum minel ḥâmidîneş şâkirîne dâimen. Âmîn.
  Vel ḥamdu lillâhi rabbil ấlemîn.
  Ve ṣallallâhu álâ seyyidinâ Muḥammedin ve álâ âlihi ve ṣaḥbihi ecmaḯn.
  Âmîn, âmîn, âmîn.
  -
  seyyah_salih bunu beğendi.

 2. #2
  Pürheves hatme - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2015
  Mesajlar
  182

  Standart

  Arapça okumayı bilmeyip de "öğrEnene kadAr" okUYan var mı geRçekten? Hazır bu tarz hazırlanmIşı vaR diyeRek hep erteletici bahaneleR olarak yerleşip kalıy M yOKs o kİşİleR?böylesi dE okunabiliyormuş diyerek devam ezip gidiyorlar..hatta arabi bilenler bile "nasıl olsa cevaz var ki basılmış" kolaycılığıyla onlar bile SEVABI OLMAYAN BU HARFLERLE okuyorlar malesef..şahidim..bukapıy kim açtıysA b miLLeT türkçe ezan gibi vebali var haT ndan dahA dA ağır bir vebal..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 04.11.14, 06:55
 2. Latince Tahmidiye Duası
  By akca in forum Dualar
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 09.05.13, 22:53
 3. Haftalık Tahmidiye Hatmi
  By ali ihsan in forum Hatim Kampanyaları
  Cevaplar: 40
  Son Mesaj: 10.09.09, 00:00
 4. Tahmidiye
  By elff in forum Dualar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23.12.06, 20:42

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0