Yâ Rabbî!

Bizim hâlimize bakarak muâmele etme. Kendi ikrâm ve ihsânına göre bize
muâmele eyle.Yâ Rabbî!

Kerem ve lütfunla hidâyet ettiğin kalbi tekrar dalâlete, sapıklığa
meylettirme. Belâları bizden sarf eyle, çevir ve değiştir. Ey affı çok
olan, günahları örten Rabbim!

O günahlar dolayısı ile bizden intikam alma. Bize azâb etme.Yâ Rabbî!

Biz nefis ile şeytana köpek gibi tâbi olduksa da sen, azab arslanını bize
saldırtma.Ey Hayy, ebedî diri olan Rabbim!

Taleb ve duâ üzerine nasıl olur da kerem etmezsin. Sen kerem sâhibisin.Ey
mahlûkâtın, yaratıkların canlıların ihtiyâcını gideren Rabbim! Sen varken
hiç bir kimseyi hatırlamak ve ondan bir şey ummak lâyık değildir.Yâ Rabbî!

Rûhumda bir ilim katresi var. İlâhî onu hevâ rüzgarıyla ten toprağından
muhâfaza eyle.

Ey ihsânı çok olan Rabbim!

Cefâ içinde geçip giden ömre merhamet et.

Ey affetmeyi seven Rabbim!

Bizi affeyle. İsyân derdimize çâre eyle.

Ey yardım isteyenlerin yardımcısı!

Bizi hidâyete çıkar.Yâ Rabbî!

Duâ ve yakarışlarımızda sana lâyık olmayan sözleri bilmeyerek söyleyip
hatâlarda bulunmuş isek, o kelimeleri sen ıslâh et ve duâmızı kabul buyur.


Çünkü sözlerin hâkimi ve sultanı ancak sensin.Ey âlemin yaratıcısı!

Kasvetli, kararmış, katılaşmış âdetâ taş gibi olmuş olan kalbimizi mum
gibi yumuşat, feryâdımızı, âh u vâhımızı, hoş eyle ki rahmetini celbetsin,
çeksin.

Bizi köle gibi kullanan bu serkeş nefisten bizi satın al.

O nefis bıçağı kemiğe dayandı (zulmü canımıza yetti).Yâ Rabbî! Sana ne arz edeyim. Çünkü sen gizli ve açık her şeyi bilirsin."Hz. Mevlâna son demlerinde iken, dostu Siraceddin Tatari'yi yanına
çagırarak, kendisine su duayı ögretmis ve sıkıntılı zamanlarında okumasını
tavsiye etmistir:"Ya Rabbi!

Bana ne senin zikrini unutturacak,

sana şevkimi söndürecek, seni tesbih ederken duyduğum lezzeti kesecek bir
hastalık; ne de beni azdıracak, şer ve kötülüğümü artıracak bir sıhhat
ver."

Ey Merhamet edenlerin merhametlisi!

Merhametinle bu duamı kabul et.Hz. Mevlana'nın Sabah Namazından Sonra Okudukları DuaAllah'ım kalbimi nurlandır, kulağımı nurlandır,

gözümü nurlandır, saçımı nurlandır, derimi nurlandır,

etimi nurlandır, kanımı nurlandır, önümü nurlandır, ardımı nurlandır,
altımı nurlandır,

üstümü nurlandır, sağımi nurlandır, solumu nurlandır,

Allahım! nurumu artır, bana nur ver. Ey nurun nuru ey merhametlilerin
merhametlisi Allahım merhametinle beni nur et.Bu dua, ismi güzel, cismi güzel, teni güzel, canı güzel, ruhu güzel, huyu
güzel

Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)'in
dilindendir.