+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 ve 9

Konu: Gavs-ı Azam Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin Duası

 1. #1
  Dost asyam - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  şırnak
  Mesajlar
  17

  Standart Gavs-ı Azam Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin Duası

  Allah?m! Nurunla bizi dosdoğru yola hidayet eyle ve yüce huzurunda hep sadâkatle kullukta bulunma payesini bize de lutfet!; lutfet ki Allah?m, dillerimiz sürekli Sen’in zikrinle meşgul, bedenimiz bütün uzuvlar?yla Sen’in emrine mutî’, kalblerimiz de yaln?z Sen’in marifetinle dolu olsun. Ruhlar?m?z? müşâhedenle kanatland?r; kalb, s?r gibi latîfelerimizi de yak?nl?ğ?nla taçland?r. Sen her şeye kâdirsin. Sen’den dünya hayat?nda zühdümüzü ve nezdindeki derecelerimizi art?rman? diliyoruz.

  Ey kalblerin ancak yak?nl?ğ?yla sükûna erdiği.. hayat?n sadece lütf u ihsan?yla başlad?ğ? ve devam ettiği.. ünsüyle ve dergah?n?n kap?s?n? hep aç?k tutmakla, salih ve mukarreb kimselerin gönüllerine ferahl?k salan.. ölümü ve hayat? yaratan.. uzaklaşt?ran ve yak?nlaşt?ran.. saîd ve şakî k?lan.. kalbî istidad?n? kaybetmişleri dalâlet çukurlar?na atan ve temiz gönülleri s?rat-? müstakîme ulaşt?ran.. fakirliğe maruz b?rakan ve zenginlikle serfiraz k?lan.. kullar?n? imtihan eden.. dilerse affeden.. her şeyi takdir buyuran ve irade ettiklerini kazas?yla varl?k sahas?na ç?karan Yüceler Yücesi Allah?m?z! Biz katiyen inan?yoruz ki, olup biten her şey Sen’in ezelde takdir buyurduğun büyük plan?n birer parças? olarak meydana gelmektedir.

  Rabbim! Sen’in kap?ndan başka hangi kap?ya yönelebilir, Sen’den başka kime teveccüh edebilirim!? Ululuk ve azamet taht?n?n yegane sultan? Sen’sin; güç ve kuvvet de yaln?z Sana aittir. Yüce Rabbim! Sen Maksûd-u Hakikî iken, ben başka kimi maksat ittihaz edebilirim!? Sen yegane ma’bûd iken, ben başka kime ubûdiyette bulunabilirim!? Bütün hazineler Sen’in tasarrufun alt?ndayken benim ihtiyaçlar?m? başka kim karş?layabilir!?

  Ey kullar?n?n Kendisine tevekkül ettiği.. korkanlar?n dergah?na s?ğ?nd?ğ?.. darda kalm?şlar?n ümitlerini ihsanlar?na bağlad?ğ?.. ?zd?rar içerisinde k?vranan bîçarelerin güç ve kuvvetine, rahmetinin enginliğine s?ğ?nd?ğ?.. fazl u keremine ellerin aç?ld?ğ? ve dileyenlerin kap?s?na yöneldiği Ulu Mevlâm! Hiçbir surette ve hiçbir sebeple Sana karş? şekvada bulunma hakk?m yoktur; ben de salih kullar?n gibi rahmetini ümid ediyor ve inayetini diliyorum; beni tevekkül gibi yüce bir hasletin özüne varm?ş bahtiyarlardan eyle! Ey kullar?na en yak?n olan, onlar? işiten ve isteklerine icabet eden Rab! Bu nâçar kulunun dileklerine de cevap ver; onun endişe ve korkular?n? da gider ve umduklar?nda haybet ve hüsrana uğratma!..

  Yüce Allah’?m! Bizler yürüyeceğimiz yolu tam olarak bulamam?ş bir k?s?m şaşk?nlar?z; yollar?n en müstakîmine Sen bizi hidayet et! Fakirliğimize, zay?fl?ğ?m?za ve aczimize derman ol; günahlar?m?z? yarl?ğa, ey Nur, ey Hâdî, ey Ganiyy, ey Kaviyy, ey Gafûr u Rahîm! Allah?m, nezdinden göndereceğin bir ruhla bizi te’yîd ve takviye ve ilm-i ledünden bize de ta’lim buyur.. raz? ve hoşnut olduğun yüce dinimiz üzerine ayaklar?m?z? sabitle ve bizi, haklar?nda ebedî saadet takdir buyurduğun, hoşnutluğunla sevindireceğin, cemâlinle gözlerini ayd?nl?ğa kavuşturacağ?n bahtiyar kullar?ndan eyle!

  Allah?m! Şu muvakkat dünya hayat?nda sadece Sana kullukta bulunmak ve masiyetlerden kaçmak istiyorum. Bu dileklerimi gerçekleştirmeyi benim için kolay k?l; neticede de beni Cennetine al, cemâlini müşahede ile mesrûr et ve ikaba uğramaktan s?yanet buyur! Allah?m! Ömrümüzü hep tâat eksenli sürdürme, ölmeden evvel de tevbe kurnalar?nda küçük-büyük bütün günahlar?m?zdan ar?n?p öylece huzuruna gelme hususunda bizden yard?m?n? esirgeme! Sorgu esnas?nda yalpalamaktan ve kaybetmekten koru ve bizi kitab?n? sağ?ndan alanlardan eyle.. mahşer gününün korku ve endişelerinden emin k?l.. s?rat-? müstakîminden ay?rma.. rahmetinle, kereminle bizi naîm cennetlerine al.. aff?nla, hilminle muamelede bulun; bulun ki dokunamas?n bize o azab-? elîm, ey Berr u Rahîm ve ey Halîm ü Kerîm!

  Ya Ekreme’l-ekremîn! Bizim bir fayday? celbedecek ya da bir zarar? def’edecek güç ve kuvvetimiz yoktur. Hiçbir şeye sahip olmayan bir k?s?m fakirler, hiçbir şeye güç yetiremeyen bir k?s?m zay?flar?z. Hay?r bütünüyle Sen’in elindedir ve her iş encam? itibar?yla Sana rücû edecektir. Allah?m! Bizi emir buyurduğun hususlar? gerçekleştirmeye muvaffak k?l.. mükellef tuttuğun vazifelerimizi yerine getirebilmemiz için yard?mc? ol.. fazl u rahmetinle bizi başka her şeyden müstağnî tut.. inâyât ü kereminle k?r?k döküklerimizi onar ve mâ fât?m?z? (fevtettiğimiz şeyleri) telâfi imkanlar? sun!

  Allah?m, merhameti sonsuz Allah?m! Bizim idrak ufkumuzun kuşatamad?ğ? ya da istemeyi bile bilemediğimiz, hay?r olarak kullar?ndan herhangi birisine vaad ya da ihsan ettiğin ne kadar güzellik varsa onlar?n hepsini rahmetinden biz de diliyoruz. Allah?m! Zay?fl?ğ?m?, çaresizliğimi, insanlar aras?ndaki önemsizliğimi, değersizliğimi Sana şikayet ediyorum. Sen Erhamürrâhimînsin; bütün çaresizlerin Rabbi de, bu çaresiz kulunun Rabbi de Sen’sin; beni, kötülük yapacak, düşmanl?kta bulunacak kimselerin insafs?zl?ğ?na terketmezsin. Ah, keşke bu mücrim kuluna karş? gazab?n olmad?ğ?n? bir bilebilseydim; o zaman başka hiçbir şeyi önemsemezdim. Aff?na lay?k değilim ama onu da dört gözle beklerim. Gazab?n?n gelip beni bulmas?ndan, hiddetine maruz kalmaktan, bütün karanl?klar? ?ş?ğa kavuşturan ve dünya ve ahiret umûrunun salâh?na vesile olan nuruna s?ğ?n?yorum. Benim halimi ?slah edecek güç ve kuvvet de yaln?z Sen’dedir; Sana sonsuz hamdediyor ve hoşnutluğunu diliyorum.

  Ey emellerimi lütf u keremine ve ihsanlar?n?n güzelliğine bağlad?ğ?m.. gizli-aç?k her hâlimi gören ve âk?betimin nas?l olacağ?n? bilen Yüce Rabbim! ?nişli-ç?k?şl? hallerimi ve dilimin hâcât?ma tercüman olamay?ş?n? da yine Sana şikayet ediyorum. Yegane mâlikim Sen, yapt?ğ?m her işi neticeye erdirecek olan Rabbim de Sen’sin. Hiçbir halim Sana gizli kalmaz. Gamlar?m?, kederlerimi görür, işitir ve bilirsin.

  Rabbim! Dûçar kald?ğ?m musibetler büyüdü de büyüdü.. tasalar?m?n hadd ü hesab? yok.. gençliğim çoktan elden gitti.. duygu ve düşüncelerim duruluğunu kaybetti.. topyekün kederler üzerime çulland?. Bir mükafaata m? mazhar olacağ?m yoksa bir mücazaata m? maruz kalacağ?m, onu da kestiremiyorum, ey dönüşümün Kendisine olacağ?, içimden geçenleri de, d?ş?ma aksedenleri de, arzular?m? da, sonumun nas?l olacağ?n? da bilen Rabbim!

  Allah?m! Aciz ve zay?f düştüm.. çaresiz kald?m.. fikrim herc ü merce uğrad?.. durumum iyice zora girdi.. halim kötüleştikçe kötüleşti.. hayallerimin gerçekleşme ihtimali iyice düştü.. hasretim büyüdükçe büyüdü.. âh u enînlerim semalara ulaşt?.. s?rlar?m âşikâr oldu.. gözyaşlar?m sel olup akt?...

  Allah’?m, Sen benim yegane melceimsin. Huzuruna gelebilmek için en büyük vesilem de yine Sen’sin, Sen’in rahmetindir; aç?ğ?m? ve gizlimi bilen sadece Sen olduğun için ac?lar?m?, ?zd?raplar?m? Sana arzediyor, baş?mda dönüp duran felaketleri def’etmeni diliyorum. Ulu Allah?m, Sen’in kap?n talebi olanlara her zaman aç?kt?r ve Sen’in fazl?n muhtaç olanlara mutlaka ulaş?r. Arz-? hal edilebilecek ve bir talepte bulunulabilecek en son merci yaln?z Sen’sin. Ey duyan, gören, olup biten her şeyi manzar-? âlâdan temâşâ eden; arz?n ve seman?n, esmâ-i hüsnan?n sahibi; isimleri kainat?n devam ve bekas?n?n vesilesi Yüce Rabbim! Sen’den, akan gözyaş?ma, bitkin ve bîtap düşen bedenime, dermans?z halime, sönüp gitmeye yüz tutmuş gençliğime merhamet etmeni diliyorum.

  Ya Rab! Bu nâçar kulunun önündeki yollar darald?kça darald?.. bütün kap?lar yüzüne kapand?.. neticeye götüren yola girmesi de iyice zorlaşt?.. üzüntüsü, tasas? artt?kça artt?.. ömrü tükenmeye yüz tuttu da, hâlâ huzura, rahata ve gönül duruluğuna giden kap?lardan hiçbiri aç?lmad?.. günler geldi geçti de nefis gafletten ve aşağ?l?k işlerden bir türlü elini eteğini çekmedi. Ey Kendisine el aç?ld?ğ?nda cevap veren, dilediği hususu süratle gerçekleştirmeye muktedir olan, azametli, kerîm ve lütufkâr Rabbim! Benim içine düştüğüm musîbetleri de ancak Sen berteraf edebilirsin. Recâ hislerimi tamam?yla Sen’in inayetine, rahmetine, şefkatine bağlad?m; ne olur, bu bendeni haybet ve inkisara uğratma!

  Ey benim Yüce Rabbim! Dualar?ma perde koyma, dileklerimi geri çevirme ve beni hicran?mla, bir hiç hükmünde olan havl ve kuvvetimle başbaşa b?rakma! Acziyetime, ihtiyac?ma merhamet et! Sadr?m darald?, fikrim teşvişe uğrad?; ne yapacağ?m?, nas?l davranacağ?m? şaş?rm?ş bir halim var. Gizlimi de aç?ğ?m? da bilen Sen, fayda temin edecek, zarar? def’edecek Sen, yüce nezdinden sürpriz bir fereç ve mahreç gönderecek Sen, bütün zorluklar? kolay hale getirecek de yine Sen’sin! Rabbim! Rahats?zl?ğ? artt?kça artan, şifa bulmas? zorlaşt?kça zorlaşan, dertleri çoğald?kça çoğalan, devalar? iyice azalan, baş?ndaki musibetler bütün bütün kabaran, onlardan kurtuluş çareleri hiç denilecek kadar zay?flayan bu bîçareye merhamet et, inayet elini uzat! Ey teveccühleriyle mahzun kullar?n?n kalblerini imar buyuran, cömertliği ve nimetleriyle bütün mevcûdat? kuşatan Merhametliler Merhametlisi! Çaresiz kalanlar?n melcei, ümidi, yard?m edeni ve şifa vereni yaln?z Sen’sin. Ben de Sen’in kulunum.. ben de Sen’in nezdindekilere muhtac?m. Fakirim; sehavetinden f?şk?ran lütuflar?n? gözlüyorum. Günahkâr?m; günahlar?m? silip süpürdüğün, beni de aff?nla sar?p sarmalad?ğ?n müjdesini bekliyorum. Çok korkuyorum; müsamaha ve emn ü eman diliyorum. ?syankâr?m; ettiğim tevbelerin, kötülük ve isyan kokan hatalar?m? toz-duman edeceği ümidini taş?yorum. Kap?nda fakir ve aciz bir dilenciyim; ihsanlar?n?n gelip beni de sürûra garkedeceği recas?yla yaş?yorum. Say?s?z kay?tlar?n mahpusu oldum; kulluğuma mani olan o bağlar?n süratle çözüleceği ve müşahede ufkuyla sevindirileceğim ümidini besliyorum. Aç ve üryan bir vaziyette, dergah?n?n önünde, kurb kevserlerine kanacağ?m, iman libas?yla donat?lacağ?m intizar? içindeyim. Susuzluktan dilim damağ?m kurudu, ciğerlerim kavruldu; elemli ateşlerimin ferahlatan bir serinliğe ink?lâb edeceği, muhabbet oluklar?ndan kana kana içeceğim, kurb kâselerinden yudumlar alacağ?m, s?k?nt?lar?m?n, elemlerimin, rahats?zl?klar?m?n ve hüzünlerimin bir bir dağ?l?p gideceği ve sürpriz sevinçlere dönüşeceği, bütün hastal?klar?mdan şifa bulacağ?m anlar? gözlüyorum. ?niltiler içinde huzuruna gelmiş garip bir yolcuyum. Vatan?ndan, tan?d?klar?ndan cüdâ düşmüş bir zavall?y?m; dilerim ki bu gurbet, bu şekâvet ve bu talî’sizlik daha fazla sürüp gitmesin, gitmesin de bir an evvel gurbetim s?la olsun.. ruhum ve bedenim, ağaçlar?n alt?nda ?lg?t ?lg?t esen meltem rüzgarlar?n?n serinliğiyle huzura doysun.. gönlüm lütf u ihsanla dolsun.. kalbim rahmet ve r?dvan esintileriyle ferahl?k bulsun, ya Azîm ü ya Mennân, ya Kerîm ü ya Rahman, ya Sâhibe’l-cûdi ve’l-ihsan ve’rrahmeti ve’l-gufran, ya Allah, ya Rab, ya Allah, ya Rab, ya Allah, ya Rab! Kevn ü mekan?n art?k dar geldiği, varl?ğ?n bütünüyle kendisinden uzak durduğu, ünsiyete yanaşmad?ğ?, gece-gündüz şaşk?n şaşk?n, hafakanlar içinde dolaşan, s?lada bile gurbet yaşayan, hiçbir yere s?ğmayan, zaman geçse de dertleri, tasalar? azalmayan, vahşîler gibi mahlukatla bir türlü ünsiyet edemeyen bu kuluna merhamet et!

  Rabbim, Yüce Rabbim! Sen’den başka bir rab var m? ki, ona yalvaray?m.. başka bir ilah m? var ki, ümitlerimi onun vereceklerine bağlayay?m.. Sen’den gayr? bir kerem sahibi mi var ki, ondan atâ ve ihsan talebinde bulunay?m.. cömertliğiyle maruf başka birisi mi var ki, onun fazl?na bel bağlayay?m.. Sen’den gayr? bir hâkim-i mutlak, el aç?lan, ihtiyaç arzedilen bir başkas? m? var ki, şikayetlerimi ona ileteyim ya da işlerimi ona havale edeyim!? Hay?r ya Rabbi, hay?r, Sen’den öte kerem ve cömertlik sahibi yoktur. Ey gazab?ndan rahmetine s?ğ?nd?ğ?m?z, kullar?n? koruyup kollayan fakat Kendisi asla bir himayeye ihtiyaç duymayan Rabbim! Sen’den başka keremi ve ihsan? bol kerîm bir rab var m? ki, gidip ona el açay?m!? Allah?m! Dost bildiklerim bana hep cefa ettiler.. tabîp zannettiklerim can?mdan usand?rd?lar.. yak?n-uzak herkes hep şamataya ald?lar; dertlerim de büyüdükçe büyüdü. Vedûd ü Karîb, Raûf u Mücîb bir tek Sen’sin; ne olur, merhametini esirgeme ve gidecek başka kap?s? olmayan bu kulunun yalvar?şlar?na da icabet buyur!

  Rahmeti, şefkati, re’feti ve merhameti, zay?flar?n ve güçsüzlerin s?ğ?nağ? olan Yüceler Yücesi Rab! Her şeyi bilen ve dilediği her şeyi gerçekleştirmeye muktedir olan yaln?z Sen iken, kime gidip halimi arz edebilirim ben!? Her halimi görüp bilen, dost ve yard?mc? Sen olduğun halde, başka kimden yard?m dilenebilirim!? Kerem Sen’in şan?n iken başka hangi kap?ya iltica edebilirim!? Hem, Sen’den başka benim yaralar?m? kim tedavi edebilir, k?r?klar?m? kim sarabilir; dağlar cesametindeki günahlar?m? kim affedebilir!?

  Ey bütün s?rlara nigehbân, sad?rlarda saklanan her şeye muttali olan.. gücü, kuvveti elinde bulunduran ve varl?ğa hükmeden.. her şeyin evveli ve her şeyin âhiri olan Rabbim! Sen’den, beni sorgusuz, sualsiz, meccanen affetmeni diliyorum.

  Ey herşeyin dizginlerini elinde tutan.. hiçbir şeyin Kendisine zarar ve fayda veremediği, galebe edemediği.. hiçbir şeyin ilminden ve nazar?ndan kaçamad?ğ?, Kendisine ağ?r gelmediği.. hiçbir yard?ma ihtiyac? olmayan.. hiçbir şeyin meşgul edemediği.. aciz b?rakamad?ğ?.. Kendisine benzemediği.. her şeyin yegane mâliki olan ve anahtarlar?n? elinde bulunduran Yüce Rabbim! Üzerimde dönüp dolaşan bütün zararlar? uzaklaşt?r.. işlerimi kolaylaşt?r ve bereketlendir.. beni alt?ndan kalkamayacağ?m şekilde muhasebe ve muahazeye tâbî tutma.. mevhibelerini sağanak sağanak baş?mdan aşağ?ya yağd?r.. her şeyin hay?rl?s?n? nasip et ve bütün muz?r ve şerîr şeylerden s?yanet buyur!

  Ey her şeyin evveli, âhiri, zâhiri, bât?n? olan.. her şeye hükmeden.. her şeyi say?p ortaya döken.. başta yaratan, ölümden sonra tekrar hayat veren.. bilen.. kuşatan.. gören.. müşahede eden.. kim ne işlerse hepsini kaydeden.. küçük-büyük yap?lan her şeyi gören, haberdar olan.. Kayyûm ismiyle varl?ğ? ayakta tutan.. görünür âlemin veras?nda, verâlar?n da veras?nda tasarruf sahibi bir zat olan Yüce Rabbim! Sen her şeye kâdirsin, ne olur, benden bilerek ya da bilmeyerek sâd?r olmuş ne kadar hata, günah ve isyan varsa onlar? da mağfiret buyur!.

  Allah?m, Ulu Allah?m! Zerrelerden seyyarelere kadar bütün varl?k, Sen’in mehâbet ve mehâfetin karş?s?nda hep iki büklümdür. Sen ise bütün korkulardan münezzeh ve müberrâs?n. Sen’den bir daha sorgu-suale maruz kalmayacağ?m şekilde beni affetmeni istirham ediyorum, ey kat kat perdeler ötesinden, verâlar?n verâs?ndan bütün varl?ğ? evirip çeviren Allah’?m! Ey inanan kullar?n reca kaynağ?, ümit ettiğim hususlarda beni hayal k?r?kl?ğ?na uğratma! Ey rahmet dileyenlere merhamet tecellîlerinde bulunan, bana da rahmetinle muamele eyle! Ey inanm?ş gönülleri inayetiyle koruyup kollayan, yard?m?nla beni de te’yîd buyur! Ey tevbe edip yeni bir teveccühle dergah?na dönenleri muhabbet tecellileriyle karş?layan Rab, Kainat?n Medar-? ?ftihar?, Sen’in habîbin Muhammedü’l-Emîn hürmetine, benim ve topyekün müslümanlar?n tevbelerimizi kabul et! Amin, Amin ya Rabbe’l-âlemîn!

  Sen’in Kitab-? Mübîn’indeki, “Ey müminler! Nebîler Serveri Hazreti Ahmed ü Mahmûd u Muhammed Mustafa’ya çok salât ve selam edin!” emrine ittibâen, o ?nsanl?ğ?n Efendisi’ni, âlini ve bütün ashab?n? salât ü selamlarla an?yor, el aç?şlar?m?z?n, yakar?şlar?m?z?n en güzel ve en hay?rl? şekilde cevaplanacağ?n? ümit ediyoruz! Bir k?s?m densizlerin yak?şt?rmalar?ndan doğu ve bat? aras?ndaki mesafeden kat kat daha uzak, insanl?ğ? ayd?nlatmak için her zaman değişik elçiler gönderen, âlemlerin Rabbi Allah?m?z! Beklediğimiz hususlarda bizi inkisara uğratma, ne olur!  * Bu dua el-Kulûbü’d-Dâria’n?n 30-37. sayfalar?nda geçmektedir.
  Konu MuhammedSaid tarafından (13.06.07 Saat 00:20 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Vefakar Üye mislimya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  317

  Standart

  aminnnnnn aminnnnnnnnn

 3. #3
  Ehil Üye alanyali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Alanya
  Mesajlar
  2.491

  Standart

  amiin ya Rabbel alemin..Amin amin


  cehennem ağzını açmış, bekliyor; cennet ise ağuş-u nazdaranesini açmış, gözlüyor.

 4. #4
  Ehil Üye delailinnur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  1.368

  Standart

  Amin..amin..amin..ALLAH Raz? Olsun..
  İlaçların en hayırlısı KUR'AN'dır!

  Şüphesiz ALLAH ve Melekleri Peygambere
  Salat ederler.Ey İman Edenler,siz de O'NA
  Salat edin ve tam bir teslimiyetle O'NA Selam verin.(Ahzab-56)
  "İlmi, amel için öğreniniz. Çokları bunda yanıldı. İlimleri dağlar gibi büyüdü, amelleri ise zerre gibi küçüldü."
  İbrahim bin Edhem (r.a.)

 5. #5
  Gayyur renasnur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  88

  Standart

  amin...amin..amin.
  Üstad?m?nda üstad? GAVSUL AZAM....
  Allah onun şefatinden eksik etmesin...

 6. #6
  Dost rengin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  kayseri
  Mesajlar
  27

  Standart

  yarab kusurumuzu affet,bizi kendine kul kabul et,emanetini kabzetmek zaman?na kadar bizi emanette emin k?l,AM?N...

 7. #7
  Dost rengin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  kayseri
  Mesajlar
  27

  Standart

  sevgili kardeşlerim,ben bir anne olarak erzurumda okumakta olan oğlum için sizlerden dua taleb ediyorum.?smi bilal,onu nefsine uyupta baş?na gelecek tüm günahlardan uzak edecek ,Rabbime yak?nlaşt?racak,dualar?n?za muhtac?m...Sizleride Rabbim tüm s?k?nt?lar?n?zdan kurtars?n inşallah...

 8. #8
  Dost yeşil elma - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  konya
  Yaş
  42
  Mesajlar
  24

  Standart

  amin amin amin allah raz? olsun

 9. #9
  Vefakar Üye Özgürlük - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  denizli
  Mesajlar
  427

  Standart

  allah razı olsun kardeşim böyle mübarek bir zatın duasını bizimle paylaştığınız için..o kadar mükemmel bir duaki şu anda hissettiğim duyguları kelimelere dökemiyorum..ihtiyaca binaen çok iyi oldu bu dua benim için..tekrar tekrar teşekkürler..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Abdülkadir-i Geylani:Fütuh'ul Gayb
  By alanyali in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 25.09.09, 00:47
 2. Gavs-ı Azam Abdülkadir-i Geylani ve Bediüzzaman
  By nuravza in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 09.11.08, 15:36
 3. Gavs-ül-A'zam Abdulkadir Geylani
  By zerre06 in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 36
  Son Mesaj: 23.07.08, 00:44
 4. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nden Ögütler
  By naz in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 27.02.08, 18:12
 5. Abdülkadir Geylani Hazretleri Kimdir?
  By herem in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 31.10.06, 09:18

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0