Allah'?m!


Allah'?m!
Sana nihayetsiz hamd ve şükür duygusuyla yöneliyor; başta Nebîler Serveri Efendimiz olmak üzere,
bütün enbiya-i izâm?, ehl-i beyti, sahabe-i güzîni ve Sen'in salih kullar?n? salât ü selâmla an?yor;
aczimizin, fakr?m?z?n s?n?rs?zl?ğ?n?, ?zd?rar?m?z?n had safhaya vurmuşluğunu yüce nezdinde şefaatçi yap?p,
rahmetinin, merhametinin, şefkatinin enginliğine iltica ediyor ve bir defa daha ellerimizi yüreklerimizin içine al?p, “Amin!” diyoruz:

Ey Yücelerden Yüce Rabbimiz!
Biz her ne kadar Sen'in rahmetine ve keremine lây?k olmasak da, şüphesiz Sen'in rahmetin,
bizim gibi hayat?n?n çoğu düşüp kalkmakla geçmiş mücrimlere bile ulaşacak kadar geniş ve boldur.
Ya Rab! Bizi de o enginlerden engin rahmetinden hissedâr k?l..
iman?m?z? kemâle ulaşt?rmak sûretiyle kalblerimizi itmi'nanla doldur..
lütfunla yakînimizi de etemmiyet vasf?yla zenginleştir!

?lâhenâ ve Mevlânâ!
–Hata, kusur ve günahlar?m?z çok olsa da- asla Sen'den başkas?na teveccühte bulunmad?k..
Sen'in cemâl-i bâ kemâlinden başka hiçbir sûrî güzellik için gönüllerimizde şevk u iştiyak duymad?k –inşa öyleyizdir.-

Ey yoluna gönülden başkoymuşlar? her zaman vuslat neş'esiyle serfiraz k?lan ve adanm?ş ruhlardan
merhametini hiçbir zaman esirgemeyen ve onlar? katiyen yaln?z b?rakmayan Rabbimiz!
Bizi de dünyan?n geçici ve zevâle mahkum güzelliklerine aldan?p da Rabbilerini unutanlardan olmaktan muhafaza buyur..
gözlere ayd?nl?k, gönüllere de sürûr veren sürpriz lütuflar?nla bu muhtaç kullar?n? da sevindir..
tasam?z?, gam?m?z?, kederimizi izâle eyle..
her türlü musîbet ve belalardan koru ve sâlih ibâd?n?n kalblerine yerleştirdiğin gibi
bizim kalblerimize de Seni delicesine sevme duygusunu yerleştir!..

Niyaz?m?z?n sonunda bir kere daha r?za kahraman? Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya,
vefa ehli aile fertlerine ve yol arkadaşlar?na salât ü selam ediyor, dualar?m?z?n kabul edilen dualardan olacağ? ümidini besliyoruz.
Ne olur Rabbimiz, merhametinle muamelede bulun ve bizi duas?na icabet edilmeyen talihsizlerden eyleme!


Amin!...