Bu gece kurtuluş gecesiymiş, öyle buyuruyorlar Efendiler Efendisi (sas). Rabbimiz bu günün akşam? dünya semas?na tecelli eder ve Yok mu tevbe istiğfar eden onu affedeyim? Yok mu r?z?k isteyen, ona r?z?k vereyim? Yok mu hastal?ğ?na çare isteyen ona şifa vereyim? Yok mu şunu isteyen yok mu?.. buyurarak sabaha kadar kendisinden istenilmesini arzu edermiş. Böyle buyuruyor Rahmet Peygamberi (sas).

Ağla bu gece ey nefsim. Ağlayacak neyin mi var? Neyin yok ki? Ağlamaya sebep mi arars?n ey nefis.

Ağla o zaman, herşeye bulduğun o vakti, namazlar?na bulamad?ğ?n için ağla.

Ağla bu gece ey nefsim, her gece 8-10 saat keyfince uyuyup da, seni yaln?zca Rabbinin göreceği bir vakitte, riyadan uzak, gecenin en koyu bir zaman?nda duas?z gecelerine ağla.

Ağla bu gece ey nefsim, ağz?ndan ç?kan? kulağ?n?n duymad?ğ? zamanlarda, k?rd?ğ?n kalplere ağla. ?yiliği emredip, kötülükten sak?nd?rmakla görevli olan dudaklar?n?n hakk? hayk?rmad?ğ?na ağla.

Ağla bu gece ey nefsim, Mümin örnek oland?r düsturunca ne eşine, ne anne-babana, ne de evlatlar?na hakiki bir örnek olamad?ğ?na ağla.

Ağla bu gece ey nefsim, Peygamberimizin Cennet onlar?n r?zas?ndad?r. buyurduğu anne-baban? hor görmene, onlar? terk etmene, arada bir dahi olsa onlar? aramamana ağla.

Ağla bu gece ey nefsim, her gün saatlerce izlediğin televizyona karş?l?k, gözlerini Kuranla buluşturmad?ğ?na ağla.

Ağla bu gece ey nefsim, dünyada kalacakm?şças?na yaşay?p da ölümü hiç düşünmediğine, kabri akl?na getirmediğine ağla.

Ağla bu gece ey nefsim, çeklerinin, senetlerinin, paralar?n?n, yat?n?n, kat?n?n hesab?n? yapt?ğ?n kadar; namaz?n?n, orucunun, kulluğunun hesab?n? yapmad?ğ?na ağla.

Ağla bu gece ey nefsim, Efendiler Efendisi (sas), hiç bir günah? olmamas?na rağmen, Rabbisinden her gün yüzlerce af dilemesine karş?l?k, tövbenin, senin akl?na günde bir kere bile gelmemesine ağla.

Ağla bu gece ey nefsim, ?slam büyükleri, imkanlar? olmad?ğ? zamanlarda dahi, zekat verebilmek için çeşitli yollar aramalar?na mukabil, sen, olduğu halde vermemek için yükümlü değilim bahanesine s?ğ?nmana ağla.

Ağla bu gece ey nefsim, yaşl?lar?m?z? küçümseyerek onlara karş? s?la-i rahim görevimizi yapmad?ğ?m?za ağla.

Ağla bu gece ey nefsim, sahabe-i kiram efendilerimizin ellerine geçen bir mal?, kendi ihtiyaçlar? olmas?na rağmen, hemen tasadduk etmelerine karş?l?k, senin bu özel günlerde dahi sadaka vermediğine ağla.

Ağla bu gece ey nefsim, Komşusu açken, tok yatan bizden değildir prensibince, hangi komşunun aç yatt?ğ?n? dahi bilemeyecek kadar egoistçe yaşamana ağla.

Ağla bu gece ey nefsim, dünyan?n dört bir yan?nda Hakka hizmet için ç?rp?nan kalpler, binbir meşakkatle yoğrulurken, sen oturduğun yerden ahkâm kesmene ağla.

Ağla bu gece ey nefsim, fuhşiyat?n binbir çeşidi kol gezerken, kendini koruyamad?ğ?na ağla.

Ağla bu gece ey nefsim, Kainat?n Rahmet Peygamberinin (sas), lanetlemesine karş?l?k, yapan, ölü kardeşinin etini yemiş gibidir buyurduğu g?ybeti, b?rakamad?ğ?n için ağla. Kardeşinin, dostunun, amirinin g?ybetini yapmay? devam ettirmene ağla.

Ağla bu gece ey nefsim, Efendiler Efendisinin ve Yüce Rabbimizin övdüğü bu geceyi değerlendiremeyişine ağla. Bugün ve bu gece hüsran içinde olmana ağla.

Ağla bu gece ey nefsim, en çok da bütün bunlara rağmen kendini hakl? görmene ağla.

Ağlamaya sebep mi aram?şt?n ey nefis! Al işte, bir ç?rp?da söylenecek uyar?lar. Fakat bilmem ki, Yüce Rabbimizin (cc) ve Peygamberin (sas) sözlerinin tesir etmediği sana bu uyar?lar etki eder mi?

Gel ey nefis, bugün beraber oturup ağlaşal?m, elemim bir yüreğin kâr? değil paylaşal?m ve yaşant?m?zdaki önemli olaylar?n belirlendiği bu geceyi öyle bir geçirelim ki, bizi gözetleyen Rabbimizin, rahmet nazarlar?n? üzerimize çekelim.

Hem öyle yalvaral?m ki bu gece, Peygamber Efendimiz (sas), bizlere, burada rüyalar?m?zda, ötelerde de cennetinde kucağ?n? açs?n ve bizleri huzuruna mutlulukla çağ?rs?n.

Gel ey nefsim, bu geceyi Kuranla dopdolu geçirelim ve okuduğumuz ayetler, kabir aleminde nur olsun bizlere.

Gel ey nefsim, Rabbimizden, hakiki kurtuluşu, Hak yoluna infak edeceğimiz helal r?zk?, dine hizmet edecek s?hhati, insanl?ğa Allah? ve Rasulünü sevdirecek aileyi isteyelim.

Ya Rabbi! Bu mübarek günlerde Efendiler Efendisinin istediği bütün güzellikleri istiyoruz bizlere nasip eyle, kaç?nd?ğ? bütün kötülüklerden de uzaklaşmak istiyoruz muhafaza eyle Ya Rabbi. (Amin)