+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: İşitme, Konuşma Beraberliği

 1. #1
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart İşitme, Konuşma Beraberliği

  '' O, sizin için kulaklar?, gözleri ve gönülleri inşa edendir; ne az şükrediyorsunuz.'' (Mü’minun Suresi, 78)


  Allah, sizi annelerinizin karn?ndan hiçbir şey bilmezken ç?kard? ve umulur ki şükredersiniz diye işitme, görme (duyular?n?) ve gönüller verdi. (Nahl Suresi, 78)  Şualar | ?kinci Şuâ

  Ve bilhassa zîhayattan insan?n mahlûkiyeti arkas?nda gayet âşikâr bir tarzda o mânevî teşahhus, o kudsî taayyün, s?rr-? tevhidle, imanla müşahede olunur. Çünkü o teşahhus-u ehadiyetin esaslar? olan ilim ve kudret ve hayat ve sem' ve basar gibi mânâlar?n hem numuneleri insanda var; o numunelerle onlara işaret eder. Çünkü, meselâ, gözü veren Zat, hem gözü görür, hem ince bir mânâ olan gözün gördüğünü görür, sonra verir. Evet, senin gözüne bir gözlük yapan gözlükçü usta, göze gözlüğün yak?şt?ğ?n? görür, sonra yapar. Hem kulağ? veren Zat, elbette o kulağ?n işittiklerini işitir, sonra yapar, verir. Sair s?fatlar buna k?yas edilsin
  Sözler | On Üçüncü Söz

  Evet, meselâ, bir nokta beyaz kâğ?tta, iki üç nokta konulsa, kar?şt?ğ?; ve bir adam, muhtelif çok vazifeleri beraber yapmas?yla şaş?racağ?; ve bir küçük zîhayata çok yükler yüklenmesiyle, alt?nda ezildiği; ve bir lisân ve bir kulak, ayn? anda müteaddit kelimelerin beraber ç?kmas? ve girmesi intizam?n? bozup, kar?şacağ? halde, aynelyakîn gördüm ki, 'nin anahtar? ile ve pusulas?yla fikren seyahat ettiğim hava unsurunda, herbir parças?, hattâ herbir zerresi içine muhtelif binler noktalar, harfler, kelimeler konulduğu veya konulabileceği halde, kar?şmad?ğ?n? ve intizam?n? bozmad?ğ?n?; hem, ayr? ayr? pekçok vazifeler yapt?ğ? halde, hiç şaş?rmadan yap?ld?ğ?n?; ve o parçaya ve zerreye pekçok ağ?r yükler yüklendiği halde, hiç zaaf göstermeyerek, geri kalmayarak, intizam ile taş?d?ğ?n?; hem binler ayr? ayr? kelime, ayr? ayr? tarzda, mânâda o küçücük kulak ve lisânlara kemâl-i intizamla gelip, ç?k?p, hiç kar?şmayarak, bozulmayarak o küçücük kulaklara girip, o gayet incecik lisânlardan ç?kt?ğ?; ve o her zerre ve her parçac?k, bu acîb vazifeleri görmekle beraber, kemâl-i serbestiyet ile cezbedarâne hal dili ile ve mezkûr hakikatin şehâdeti ve lisan?yla ve * deyip gezer
  Sözler | Yirmi Beşinci Söz

  ?kinci f?krada der ki: "Sizin âzâlar?n?z içinde en k?ymettar göz ve kulaklar?n?z?n mâliki kimdir?Hangi tezgâh ve dükkândan ald?n?z? Bu latîf k?ymettar göz ve kulağ? verecek, ancak Rabbinizdir. Sizi icad edip terbiye eden Odur. Bunlar? size vermiştir. Öyle ise, yaln?z Rab Odur; Ma'bud da O olabilir."
  ?şitme, Konuşma Beraberliği
  Dr. Şerafeddin ALAN

  SES, maddi bir vasatta boyuna dalgalar halinde yay?lan bir titreşim enerjisidir. Ses enerjisi, kat?, s?v? ve gaz ortamlardan geçtiği halde boşluktan geçemez. Dalgan?n enerjisi, sesin şiddetini, titreşim say?s? da frekans?n? tayin eder. ?nsan kulağ? 16 – 20.000 frekans aras?n? duyabilir.

  ?şitme organ? olan kulakta, üç vazife birden yerine getirilmektedir. Birincisi, havadaki ses titreşimlerinin, kulak s?v?lar?na naklidir ki bunu orta kulak yapar. ?kincisi, frekanslar?n, muhiti analizidir ki bunu iç kulaktaki bir zar yapar. Üçüncüsü de, mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir ki iç kulaktaki tüylü hücreler yapar.

  Kulak hakikaten bir mühendislik harikas?d?r. Vücudun bütün organlar? aras?nda, kulak kadar az yer kaplayan? ve sağlam bir yap? içinde korunan? yoktur. Bir elektrikçi, bu işi yapabilecek bir sistem geliştirmek istese, içinde rezistans eşleştiricisi, geniş kanall? mekanik bir analizatör, hareketli bir amplifikatör - yükseltici ünitesi, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirecek çok kanall? bir çevirici, uygun hidrolik dengeyi sağlayacak bir sistem ve içinde iki yollu bir haberleşme sisteminin bulunduğu 2,5 cm küplük bir ses sistemi oluşturmas? iktiza edecektir. Bu harika sistem yap?labilse bile kulak ile ayn? başar?y? sağlayamaz. Çünkü kulak bir taraftan kurbağan?n nefes al?ş?n? duyarken, diğer taraftan bir jet gürültüsünü de kavrayacak kadar geniş bir işitme gücü gösterir. Kalabal?k bir salonun gürültüsü içinde tan?d?k bir sesi ay?rt edebilir. ?nsan ağ?r bir trafik gürültüsünde ve fazla aç?lm?ş bir teyp veya radyo sesinde bile uyuyabilir ve sonra saatin zili ile uyanabilir. Zira kulak fonksiyonlar? uykuda bile geçerlidir. D?ş âlemden kulak yolu ile gelen sesler kulak zar?na çarparlar. Zar?n durumu, yap?s?, gerginliği o şekilde ayarlanm?şt?r ki gelen sesin özelliklerinin değişmesi yan?nda daha iyi duyulma böylece sağlan?r. Ses şiddeti azsa, bir kas yard?m?yla zar daha çok gerdirilir, aksine şiddetliyse iç kulağ? korumak için gerginlik azalt?l?r ve ayr?ca orta kulaktaki bir başka kas yine kemikçiklerle olan bu nakli azaltmaya çal?ş?r. Böylece orta kulak kemikçiklerine ulaşt?r?lan ses, kemikçiklerindeki kald?raç kanunuyla iç kulaktaki pencereye 3 kat daha artt?r?lm?ş olarak ulaşt?r?l?r. Kemikçiklerin yap?lar? aralar?ndaki ilişkiler son derece hikmetlerle dolu olup bunlar?n bu yaz?da anlat?lmas?na ne yer ne de zaman müsaittir. Kulak zar? ile pencere zar? aras?nda da gayeye matuf tenasüp vard?r.

  Pencere zar? daha küçük olduğu için, kuvvet daha büyük alandan daha küçük alana iletilir, art?ş da daima doğru orant?l? olur. Kemikçiklerin piston hareketleri de orant?l? olarak daha fazla bas?nc?n iç kulağa iletimini Sağlarlar. Daha az yer kaplamas? bak?m?ndan salyangoz şeklinde üst üste k?vr?mdan yap?l? iç kulak, s?v? ile dolu olup buradaki pencereye gelen titreşimler, hidrolik bas?nç dalgalar?na dönüştürülür. Bu dalgalar da çeşitli kanallar içinden geçip işitmenin en önemli organ? olan tüylü hücrelerin bulunduğu zar?n dalgalanmas?na sebep olurlar. Zar?n aksi yönden gelen dalgayla tekrar hareket etmemesi için bir başka pencere zar?yla bu telafi edilir. Ayr?ca zar? titreştiren s?v? da titreşimleri getiren diğer s?v?lardan başka zarlarla ayr?lm?şt?r. Bunlar değişik «kimyasal» ve «elektriksel» yap?lara sahip olup, birbirlerine kar?şmalar?na sebep olan herhangi bir kaçak işitmeyi bozar. Titreşen bu tüylü zar?n esas vazifesi, ses frekanslar?n? ay?r?p bunlar?n beyine ulaşmas?n? sağlamakt?r. Ve sanki elektronik beyindeki kodlay?c? gibi çal?şmaktad?r. Ayr?ca, k?vr?m?n pencerelerden uzakl?ğ?na göre tüylü zar?n titreşimi de değişir ve böylece değişik şiddetteki sesler değişik seviyelerde al?n?r. Bu tüylü zar, 7500 parçal? ve 4 cm uzunluğunda bir dokudur. Tüylü hücreler mekanik enerjiden «elektriksel» uyaranlar? doğurarak işitme siniri ile beyini uyar?rlar. ?ki kulakla beyin aras?ndaki bağlant? çift kanall? bir sinir sistemi ile yap?l?r. Bu gidişte lifler çok kar?ş?k bir yol takip ederler. Baz? istasyonlarda baz? lifler karş? tarafa geçerler. Bu iki kanall? iletim sisteminin baz? noktalar?nda beyin, bazen direkt olarak, o anda önemi olmayan baz? sinyalleri eleyebilir. Bu tip istasyonlar sebebiyle, anne bazen çocuğunun çağ?rmalar?n? duymaz fakat bir ağlama sesi duyduğunda hemen irkilir.

  Seslerin zay?f veya şiddetli gelmesine göre de yine beyinden direkt olarak orta kulak kaslar?na sinyaller gelir.

  Beyinde tek bir ses birçok cevap uyand?rabilir. Haf?za merkezi bunu hat?rlar ve görüntü sistemi de uygun olan hayali ortaya ç?kar?r. Bir telefon çald?ğ?nda birçok merkez birden harekete geçer, motor kontrol ile kol uzan?p ahizeyi elle tutar ve konuşma, konuşma merkezinin kontrolü ile «buyurun» sesi ortaya ç?kar. Şüphesiz buraya kadar anlat?lanlar sathi ve basit bir ifade tarz?d?r. Yoksa her bir mekanizman?n daha izaha muhtaç o kadar yönü vard?r ki bir sanat elinin kudretini, değil anlamak tasavvur bile imkâns?zd?r. Konuşma bile bir bak?ma hayati fonksiyonu olmayan bir durum say?labilir. Fakat diğer yarat?klar içinde insan? üstün k?lan bir özelliktir. Burada da azami tasarruf ve azami istifade etme düsturu her yerde olduğu gibi kendini gösterir. Solunum sisteminin as?l gayesi, vücuda oksijen al?p, vücuttan karbon dioksit ve su buhar? ç?karmakt?r. Bu hava, ç?karken de bir başka vazifeyi yerine getirecektir. Bu da sesin meydana gelmesi ve yay?lmas?d?r. Ses oluşabilmesi için g?rtlaktaki ses telleri bu havay? titreştirecekler ve dalgal? bir ses oluşacak, ağ?z, dil, diş, damak burunla da buna şekil verilecek ve konuşma meydana gelmiş olacakt?r. Ses telleri de sadece titreşim yapmakla kalmayacak, bir bak?ma akciğerlerin kapağ? vazifesini görüp burada havay? hapsederek ağ?r yük kald?r?rken kol gücünün artt?r?lmas?, yutma, öksürme, balgam ç?karma gibi diğer vazifeleri de yapacaklard?r.

  Böylece, d?ş âleme göre herşeyi uygun olarak yarat?lm?ş yeni doğan bir bebek, bulunduğu çevredeki sesleri önce duyacak, onlar?n belli kal?plar?n? haf?za merkezine yerleştirecek - daha doğrusu yerleştirilecek, - bunlara uygun ses ç?karma belli bir safhadan sonra oluşturulacak, diğer organlarla ahenk de sağlanarak bu geçici âlemdeki imtihana başlam?ş olacakt?r
  Konu elff tarafından (28.06.07 Saat 22:46 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 2. #2
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  FE SUBHANALLAH ALLAHU EKBER muazzam bi yap?
  "Beyinde tek bir ses birçok cevap uyand?rabilir. Haf?za merkezi bunu hat?rlar ve görüntü sistemi de uygun olan hayali ortaya ç?kar?r. Bir telefon çald?ğ?nda birçok merkez birden harekete geçer, motor kontrol ile kol uzan?p ahizeyi elle tutar ve konuşma, konuşma merkezinin kontrolü ile «buyurun» sesi ortaya ç?kar."
  Cezek ALLAHu hayran
  Konu elff tarafından (28.06.07 Saat 22:47 ) değiştirilmiştir.


 3. #3
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  konu ile hafiften alakal? bi aç?klama....
  ?nsan?n kendi sesi kendisi için özeldir. Sizin d?ş?n?zdaki herkes sesinizi sizin duyduğunuzdan daha farkl? duyarlar. Çünkü onlar sizin ağz?n?zdan ç?k?p, havada ilerleyip kulaklar?na gelen sesi duyarlar ama siz kendi sesinizi iki farkl? yoldan işitirsiniz. Bir taraftan ağz?n?zdan ç?kan ses havada yol al?p, diğer insanlara ulaşt?ğ? gibi kendi kulağ?n?za ulaş?r. Diğer taraftan da baş?n içinden, kemiklerden, kaslardan geçerek içerden kulaklar?n?za ulaş?r. Beyin bu iki farkl? yerden gelen bilgileri birleştirir ve siz kendi sesinizi duyars?n?z.

  ?nsan?n baş? içinde kemikler, kaslar, sinüsler, beyin ve çeşitli salg?lar vard?r. Bunlar?n kimi sert, kimi yumuşak, kimi de s?v?d?r. Bunlar?n her birinin sesi geçiriş özelliği farkl?d?r. Kafa içindeki iletişimde genel olarak sesin düşük frekansl? k?s?mlar? kuvvetlenir. Bu nedenle sesiniz kendinize başkas?n?n duyduğundan daha farkl? tonda gelir.
  Konu elff tarafından (28.06.07 Saat 22:48 ) değiştirilmiştir.


 4. #4
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Allah Allah , çok ilginç ya Fesubhanallah
  '' Onlar ayakta, otururken, yan yatarken hep Allah’? hat?rlarlar. Evren’in ve yerin yarat?l?ş? konusunda derin derin düşünürler: “Rabbimiz! Sen bunlar? boşuna yaratmad?n. Sen pek yücesin, bizi ateş azab?ndan koru.''ila ahirAli ?mran Suresi Ayet 191-194
  Konu elff tarafından (28.06.07 Saat 22:48 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Boş Konuşma Hastalığı !
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.02.14, 13:26
 2. Kehf 11:Kulakların Üstüne Vurmak-Beyindeki İşitme Merkezi
  By T.TAŞPINAR in forum Beyin Fırtınaları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 12.08.13, 09:07
 3. İşitme Engelliler İçin Ramazan Sohbeti - Video
  By SeRDeNGeCTi in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.08.11, 12:52
 4. Iki Melek Arasindaki Konuşma
  By **Muttakİ** in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03.09.08, 12:46
 5. İşitme Engelliler İçin Nur Sitesi
  By muhibbülkurra in forum Tavsiye Edilen Siteler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.04.08, 09:57

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0