+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 ve 7

Konu: ADSL Kullanıcılarından Protesto: "Soyuluyoruz"

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  33
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  ADSL Kullan?c?lar?ndan Protesto Metni... Soyuluyoruz2006 y?l? itibariyle Oger Telekom’a aç?k teklif yoluyla sat?lan Türk Telekom A.Ş.’nin özelleştirilmesinin ard?ndan izlenen hizmet politikalar?, fiyat düzenlemeleri, teknoloji standartlar? gibi konularda aboneler, yap?lan aç?klamalarla ortaya ç?kan fiili durum aras?ndaki çelişkilerden dolay? büyük rahats?zl?k duymaya başlad?... Bu rahats?zl?k, özellikle son dönem fiyat düzenlemeleriyle birlikte yerini tepki ve öfkeye b?rakm?şt?r. ?şte 250.000 ADSL kullan?c?s? ad?na işbirliği ile haz?rlanm?ş aç?k manifestosu...

  9 Mart 2007 10:20


  Asag?da belirtilen rakamlar bircok ülkedeki internet bedellerini anlas?labilecek sekilde belirtmekte ve k?yaslamaktad?r.?nternet konusunda en bilgisiz kullan?c?n dahi anlamas? ve soyuldugunu farketmesi icin oldukca yal?n bir dil ve benzetmeler kullan?lm?st?r.Lutfen fiyatlar? mukayese ederken ulkelerin gelişmişlik duzeyler?n? b?r standart kabul etmeyel?m,cunku butun bedeller dolar kurunda goster?lm?s olup,bedeli odenen hizmetin kars?l?g?n? almay? ?stemek en dogal kullan?c? ve muster? hakk?d?r.Sonucta en gelişmiş ulkelerden bile katlarca fazla para odeyerek en yavas interneti kullanan ne yaz?kt?r ki milletimizdir.
  Japonya 47 mbit 38$ Telekomun en ucuz kotas?z tar?fes?nden tam 188 kat h?zl? ve sadece 6$ pahall?
  ?sveç 24 mbit 35$ Telekomun en ucuz kotas?z tar?fes?nden tam 96 kat h?zl? ve sadece 3$ pahall?
  Fransa 20 mbit 35$ Telekomun en ucuz kotas?z tar?fes?nden tam 80 kat h?zl? ve sadece 3$ pahall?
  Honk Kong 10 mbit 16$ Telekomun en ucuz kotas?z tar?fes?nden tam 40 kat h?zl? ve 16$ ucuz
  Bulgaristan 4.8 mbit 10$ Telekomun en ucuz kotas?z tar?fes?nden tam 19,2 kat h?zl? ve 22$ ucuz
  Türkiye 2 mbit 146$ Telekomun en ucuz kotas?z tar?fes?nden tam 8 kat h?zl? ve sadece denemeyecek kadar ,114$ pahall?
  Türkiye 0,25 mbit 32$ KARŞILAŞTIRMA YAPILAMAZ,DAHA YAVAŞI YOK!!!
  Özet,
  Japonya'da yaş?yor olsan?z suan kulland?g?n?z en ucuz kotas?z internete odediginiz paran?n uzerine sadece 6$ daha ekleyerek 188 kat daha h?zl? internete sahip olabilirdiniz.
  ?sveç'de yaş?yor olsayd?n?z suan kulland?gn?z en ucuz kotas?z internete odediginiz paran?n uzerine sadece 3$ daha odeyerek 96 kat daha h?zl? internete sahip olabilirdiniz.
  Karş?laşt?rmay? bahane bulup da uygun olmad?g?n? savunacaklar icin Bulgaristan ornegini verelim.Bulgaristan'da yas?yor olsa idiniz suan kullanmakta oldugnuz en ucuz kotas?z internete odediginiz paran?n uzerine 22$ al?p, 19,2 kat daha h?zl? internet kullanabilirdiniz.
  Ac? bir gercek daha; Türk Telekom cal?sanlar? evlerinde kulland?klar? 2 mbit kotas?z internet icin ayda yaln?zca 30YTL odemektedirler.Bu tarifeyi herhangi bir müşteri almak isterse fiyat?; 269 ytl'dir.Türk Telekom'un yaklas?k 50 000 cal?şan? vard?r.
  Sonuçta görülmektedir ki ülkemizdeki internet ücretleri dünya standartlar?ndayken ,verilen internet hizmetleri dünya standartlar?n?n katlarca alt?ndad?r.
  2006 y?l? itibariyle Oger Telekom'a aç?k teklif yoluyla sat?lan Türk Telekom A.Ş.'nin özelleştirilmesinin ard?ndan izlenen hizmet politikalar?, fiyat düzenlemeleri, teknoloji standartlar? gibi konularda biz aboneler, büyük rahats?zl?k duymaktay?z. Bahsi geçen bu rahats?zl?k, özellikle son dönem fiyat düzenlemeleriyle birlikte yerini tepki ve öfkeye b?rakm?şt?r.
  Türkiye, 2003 y?l? ile birlikte terminolojide "Broadband" yani "Geniş Ağ" ad? verilen hizmet kapsam? alt?na al?nm?ş (ADSL), bu sayede başta internet iletişimi olmak üzere yüksek h?zda veri aktar?m hakk? biz abonelere sunulmuştur. Mamafih, geçen 4 y?ll?k süreç içerisinde izlenen yanl?ş politikalar nedeniyle başlan?lan noktadan itibaren bir ilerleme sağlanamam?ş; biz son kullan?c?lar olarak haks?z yere fahiş fiyatlar üzerinden hizmet almak zorunda b?rak?lm?ş?zd?r.
  Öte yandan günümüz çağdaş trendinde rol almak isteyen ülkeler, teknolojinin bu en önemli nimetine sahip ç?karak gerekli altyap? çal?şmalar?n? tamamlam?ş ve bu hizmeti abonelerine büyük bir kolayl?k ve kalite ile sunmuştur. ?şin Türkiye cephesinde ise durum ne yaz?k ki ac? vericidir. Bu aşamada Türkiye'nin bu hizmetlerini yürütmekle sorumlu tek kanal? Türk Telekom, aşağ?da listelenen konularda yat?r?m yapmaktan kaç?nm?ş ve bizleri mağdur b?rakm?şt?r.
  1. Kapasite: 2003 y?l? sonlar?nda bulunan 300.000 ADSL kullan?c?s?na karş?n 2006 y?l? sonunda 1.500.000 ADSL kullan?c?s? bulunmaktad?r. %400'lük bu art?ş, sizin de takdir edeceğiniz üzere az?msanamayacak bir miktard?r. Bu kadarl?k bir art?ş? istihdam edebilmek için ise yurtiçi ve yurtd?ş? altyap? çal?şmalar? yap?lmas? gerekmesine rağmen tek bir çal?şma dahi yap?lmam?ş, hatta şu an itibariyle mevcut kullan?c?lar altyap? yetersizlikleri nedeniyle kendilerine sunulan hizmetleri sağl?kl? bir şekilde alamaz olmuştur. Gün içerisinde s?k s?k kesilen internet bağlant?lar?, taahhüt edilen h?zlar?n alt?nda verilen sağl?ks?z bağlant?lar bu ihmalkarl?ğ?n aç?k bir ispat?d?r. Mevcut Say?n yetkili, fahiş fiyatlar al?nmas?na karş?l?k verilen bu hizmet hangi akl? salim kullan?c?ya, müşteriye daha da önemlisi insana yak?şmaktad?r?
  2. H?z: Birinci maddede değinilen altyap? yetersizlikleri sonucu mevcut h?zlarda herhangi bir değişiklik yap?lmam?ş ve günümüzde 3. Dünya ülkelerinin sahip olduğu en yüksek h?z 2048kbps (2Mbit) olarak sunulmaya devam edilmiştir. Oysa gelişmiş dünya ülkelerinde hatta ve hatta birçok gelişmemiş ülkede dahi en yüksek internet h?z? 4096kbps (4Mbit) ile 8192kbps (8Mbit) aras?nda değişmektedir.
  3. Fiyat Politikas?: Özellikle bu madde, protestomuzun ana nedenini oluşturmaktad?r. Nitekim, mevcut tarifeler üzerinden verilen hizmet; çağd?ş?, postmodern bir uygulama dahas? yasal hükümlülüklerin yerine getirilememesidir. ?lgili fiyat politikalar? dahilinde bile söz verilen hizmetler herhangi bir aksama olmadan yerine getirilememekte, dahas? ilgili kurumca (TTNet A.Ş.)bu hizmetlerin iyileştirilmesi konusunda bir çaba gösterilmemektedir. An itibariyle verilen ADSL hizmeti ise sunduğu parasal yükümlülükler nedeniyle biz milyonlarca ADSL abonesine darboğaz yaşatmakta, ekonomimizin gözler önünde olduğu bugünlerde çaresiz b?rakmaktad?r. Ancak, ülkemizdeki bu uygulaman?n aksine diğer Avrupa ülkelerinde ayn? h?zlar oldukça makul fiyatlar üzerinden sunulmaktad?r. Bilginize ithafen aşağ?da ilgili Avrupa ve Amerika ülkelerinin h?zlar? ve buna bağl? ücretleri ile Türkiye'de sunulan h?zlar ve ücretleri verilmiştir.
  a. Amerika Birleşik Devletleri:
  i. 1.5Mbit, Ayl?k ücret: 13$, Tür: s?n?rs?z, Sağlay?c?: RADSL (1,5 kat daha h?zl?)
  ii. 1Mbit, Ayl?k ücret: 65$ (94YTL), Tür: s?n?rs?z, Sağlay?c?: TTNet A.Ş.
  NOT: Türkiye'de 1.5Mbit internet h?z? bulunmamaktad?r. Buna en yak?n internet h?zlar? 1Mbit veya 2Mbit referans al?nm?şt?r.
  NOT 2: Türkiye'de şu an sunulan en düşük ADSL internet h?z? 256 kbps, Amerika'da "Dial-up Replacement" ad? verilen ve Türkiye'de 1999 y?llar?nda yayg?n olan Dial-Up (56 Kbps) bağlant? yerine genellikle abone olan kullan?c?lara hediye olarak verilmektedir.
  b. Kanada:
  i. 10 Mbit, Ayl?k Ücret: 55.95$, Tür: s?n?rs?z, Sağlay?c?: Eastlink (5 kat daha h?zl?)
  ii. 2Mbit, Ayl?k Ücret: 88$ (128YTL), Tür:s?n?rs?z, Sağlay?c?: TTNet A.Ş.
  NOT: Türkiye'de sunulan en yüksek h?z 2Mbit olduğu için bu derece h?zdaki internetle karş?laşt?rmak için bu referans seçilmiştir.
  NOT 2: Türkiye'de ADSL başvurular?nda ayr?ca ilaveten al?nan 29YTL'lik kurulum ücreti ilgili ülkede yoktur. Sadece bahsi geçen ayl?k ücret ödenmektedir.
  c. ?ngiltere:
  i. 512 Kbps, Ayl?k Ücret: 19$, Tür:s?n?rs?z, Sağlay?c?: UK Online (Eş Değer)
  ii. 512 Kpbs, Ayl?k Ücret: 53$, Tür:s?n?rs?z, Sağlay?c?: TTNet A.Ş.
  d. Almanya:
  i. 2Mbit, Ayl?k Ücret: 26$, Tür:s?n?rs?z, Sağlay?c?: Deutsche Telekom (Eş Değer)
  ii. 2Mbit, Ayl?k Ücret: 89$, Tür:s?n?rs?z, Sağlay?c?: TTNet A.Ş.
  e. ?sviçre
  i. 100Mbit, Ayl?k Ücret: 40$, Tür:s?n?rs?z, Sağlay?c?: TeliaSonera AB (100 kat daha h?zl?)
  ii. 2Mbit, Ayl?k Ücret: 88$ (128YTL), Tür:s?n?rs?z, Sağlay?c?: TTNet A.Ş.
  NOT: Türkiye'de sunulan en yüksek h?z 2Mbit olduğu için bu derece h?zdaki internetle karş?laşt?rmak için bu referans seçilmiştir.
  f. H?rvatistan
  i. 5 Mbit, Ayl?k Ücret: 36$, Tür:kotal?, Sağlay?c?: TriplePlay (Eş Değer)
  1. 2 Telefon Hatt?
  2. Ayl?k 120 dakika ücretsiz telefon konuşmas?
  3. 5 Mbit ?nternet (5GB Kotal?)
  4. Bilgisayarda izlemek için 20 ücretsiz dijital TV kanal?
  5. 5 adet e-mail adresi
  6. 100MB mail alan?
  7. Ücretsiz Dial-up servisi
  8. Antivirus&Spam Korumas?
  ii. 1 Mbit, Ayl?k Ücret: 35$, Tür: kotal?, Sağlay?c?: TTNet A.Ş.
  1. Ekstra Telefon Hatt?
  2. Ekstra Telefon Ücretlendirmesi
  3. 1 Mbit ?nternet (9GB Kotal?)
  4. 1 adet e-mail adres
  5. 50 MB Alan
  6. Ekstra dial-up ücreti
  g. Bulgaristan
  i. 2 Mbit, Ayl?k Ücret: 32$, Tür:s?n?rs?z, Sağlay?c?: Bulgarian Telecommunications (Eş Değer)
  ii. 2Mbit, Ayl?k Ücret: 88$, Tür:s?n?rs?z, Sağlay?c?: TTNet A.Ş.

  Kaynak: Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Broadband_Internet_access_worldwide

  NOT: Tüm ücretler dolar kuru üzerinden hesaplanm?ş olup, 1.44YTL olarak al?nm?şt?r.
  NOT 2: Tarife karş?laşt?rmas? olarak Türk Telekom'un 1 Nisan 2007 tarihinden itibaren devreye sokacağ?n? belirttiği "indirimli" tarifeler kullan?lm?şt?r.
  NOT 3: Altyap? yetersizlikleri nedeniyle karş?laşt?rma dahi yap?lamayan ülkeler için mevcut en yüksek h?z/kota sahibi tarife seçilmiştir.


  Yukar?da aç?kça kaynaklar?yla belirtilen fiyatlara karş?l?k TTNet A.Ş. Genel Başkan? Paul Doany'nin 06.03.2007 tarihli talihsiz aç?klamasna ilişkin NTVMSNBC sitesinde yer alan haberden bir al?nt?:
  "...Türkiye'deki ADSL erişim ücretlerinin yüksek olduğundan şikayet edildiğini an?msatan Doany, Türkiye'deki erişim ücretlerinin Avrupa ülkelerine göre en düşük düzeyde olduğunun rahatl?kla görülebileceğini, KDV dahil edildiğinde bile ADSL ücretlerinin Türkiye'de diğer ülkelere oranla çok rekabetçi olduğunu savundu..."

  Kaynak: NtvMSNBC

  Sonuç olarak, yukar?da listelenen alt? ülkenin hepsinde de ne yaz?k ki Türkiye hem h?z ve hizmet konusunda oldukça geri, ücret bak?m?ndan ise ileride kalm?şt?r. Daha da ötesi, buna benzer 16 Avrupa ülkesi daha bulunmaktad?r. Ülkemizde bulunan ve 1 Nisan itibar? ile geçerli olan/geçerli olacak, aç?klanan fahiş tarifeler ise şöyledir:
  256 Kbps 48 YTL-33$ (S?n?rs?z, eski tarifeden farkl? olarak 1 YTL indirim)
  512 Kbps 77 YTL- 53$(S?n?rs?z, eski tarifeden farkl? olarak 12 YTL indirim)
  1024 Kbps 94 YTL – 65$ (S?n?rs?z, eski tarifeden farkl? olarak 45 YTL indirim)
  2048 Kbps 128 YTL-88$ (S?n?rs?z, eski tarifeden farkl? olarak 101 YTL indirim)

  Görüldüğü üzere, öncesinde biz abonelerin şikayet ettiği ve yukar?da da madde madde sayd?ğ?m?z durumlara karş?l?k TTNet A.Ş.'nin çözümü 1 Nisan 2007 tarihinden itibaren geçerli olacak bu fahiş tarife olmuştur. Eğer fiyatlar ve indirim oranlar? dikkatlice incelinirse, görülecektir ki yüksek h?zdaki internet ücretleri ucuzlarken, herkesce fiyatlar nedeniyle ortak kullan?lan ve çoğunlukta olan düşük h?zdaki bağlant? ücretlerine "1 YTL" gibi komik bir indirim yap?lm?şt?r.

  Bizim ihtiyac?m?z olan, yüksek h?zlara düşük fiyatlar üzerinden ulaşmakt?r. Ne yaz?k ki Türk Telekom iştirak? TTNet A.Ş., kendince seçtiği 49YTL'lik s?n?r?n alt?na inmeyecek şekilde üst fiyatlara indirim yapm?ş, k?sacas? herhangi bir çözüm getirmemiş hatta biz aboneler, Türk milletini ümitsizliğe sürüklemiştir.
  memurlar.net
  Konu elff tarafından (30.06.07 Saat 21:44 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Gayyur aLtınBaşak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Samsun
  Mesajlar
  54

  Standart

  Üstad boşa demiyor memleketimiz Avrupaya k?yas edilmez diye...

  alternatif olarak neyi kullanal?m_?öneriniz var m?_?ya da ne yapabiliriz_?
  “Tevazu bulunmayan bir kalpten hayırlı işleri beklemek mümkün değildir.”
  Hz. Abdullah Farukî el-Müceddidî (k.s.)

 3. #3
  Gayyur KosovaLı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Mesajlar
  108

  Standart

  Türkiyede herşey pahal?!!!

  مَنْ غَشَّـنَا فَلَيْس مِنَّا

  Bizi aldatan bizden değildir.
  Müslim, Îmân, 164.


  " Zalimler İçin Yaşasın Cehennem!!! "


 4. #4
  Dost thinkdifferent - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  30
  Mesajlar
  47

  Post

  Alıntı aLtınBaşak Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Üstad boşa demiyor memleketimiz Avrupaya kıyas edilmez diye...

  alternatif olarak neyi kullanalım_?öneriniz var mı_?ya da ne yapabiliriz_?
  Altınbaşak kardeşimize aynen katılıyorum. Keşke rekabet olsa da bizde biraz rahat etsek
  İman insanı insan eder ve belki insanı sultan eder. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir!

  Cennet ucuz, Cehennem de lüzumsuz değil...

 5. #5
  Müdakkik Üye ahmetmustafa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Connecticut, USA
  Mesajlar
  734

  Cool

  O zaman bir kaç kardeş birleşip TTnet'e alternatif bir firma kuralım.
  • Ey alem-i İslam! Uyan,Kur'an'a sarıl,İslamiyete maddî ve manevî bütün varlığınla müteveccih ol...Tarihçe-i hayat
  • Ümitvar Olunuz; Şu İstikbal İnkılabâtı İçinde En Yüksek Gür Sada,İslamın Sadası Olacaktır!...Tarihçe-i Hayat
  • İnsandaki en tehlikeli damar ENANİYET damarıdır.Ve en zaif damarı da odur.Onu Okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler...Mektubât
  • İlgi, Bilgiden Ziyade Önemlidir.
 6. #6
  Gayyur aLtınBaşak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Samsun
  Mesajlar
  54

  Standart

  hımm güzel olurdu
  “Tevazu bulunmayan bir kalpten hayırlı işleri beklemek mümkün değildir.”
  Hz. Abdullah Farukî el-Müceddidî (k.s.)

 7. #7
  Vefakar Üye İ_man - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Mesajlar
  458

  Standart

  Bunlarada Hakkimi Helal Etmiyoruuuuuuuuuuuuuuuuuuuum

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Yalnızca "La İlahe İllallah" Demek Yeterli midir? "Muhammedür Resulullah" Demeden?
  By ZÜMRÜT in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 25.04.17, 13:15
 2. "Ene" ve "Zerre"den İbaret Bir "Elif" Bir "Nokta"dır.
  By Ene-Zerre in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 29
  Son Mesaj: 21.04.17, 20:29
 3. Hayatıyla bir "Elif" yazar, "Vav" vuslatıyla yürür, yüreği "Hu" okur..
  By gamze-i_dilruzum in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 21.04.17, 20:28
 4. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 05.09.08, 13:57
 5. "Vücudunu, Mucidine Feda Et" ve "Ruhumu Rahmana Teslim Eyledim" Ne Demektir?
  By sahabe86 in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 24.07.08, 15:22

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0