+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Sanal Bağımlılık

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Şimdi de bu "hastal?k" ç?kt?: Sanal bağ?ml?l?k.
  Sigara, alkol, uyuşturucu gibi zarar veren "gerçek" bağ?ml?l?klar alabildiğine yayg?nlaş?rken, üstüne üstlük baş?m?za şimdi de bu sanal bağ?ml?l?k ç?kt?.
  Evet, cidden bu da bir cins hastal?kt?r. Hem, öyle bir hastal?k ki, h?zla yay?l?yor ve önüne de bir türlü geçilemiyor. Teşhisi gibi tedâvisi de zor yani...
  Çünkü, bu pekçok insanda tiryakilik etkisi yapan yeni bir dalga, yeni bir cereyan, yeni bir al?şkanl?k türüdür.
  Bakal?m, insanl?k bu fecî hastal?ğ?n çaresini nas?l bulacak, bağ?ml?lar? nas?l tedâvi edecek ve bakal?m bu "sarî illet"in önüne nas?l geçilip, kullan?c?lar? nas?l normale döndürülecek?
  * * *
  Sanal bağ?ml?l?ğa yol açan vas?talar?n baş?nda, bugün için "internet" geliyor. Ard?ndan da "cep telefonu."
  Tabiî, henüz zararl? etkisi geçmeyen "televizyon bağ?ml?l?ğ?" da ayr? bir mesele.
  Bu vas?talara hastal?k derecesinde bağ?ml? olanlar?n uğrad?klar? veya sebep olduklar? pek büyük zararlar var.
  Meselâ, internet, cep veya tv bağ?ml?l?ğ? sebebiyle, yahut bunlar?n maksad?n?n d?ş?nda kullan?lmas? yüzünden işinden, eşinden, aş?ndan olan pekçok insan var.
  Çevremizde, bunlar?n örneklerine şahit oluyoruz.
  Ayr?ca, bu konuda yap?lm?ş ciddî araşt?rmalar da gösteriyor ki, sanal bağ?ml?lar, gerçek hayattan yavaş yavaş çekilmeye başl?yor. ?ş rand?man? düşüyor, bu sebeple işten kovuluyor.
  Ayn? şekilde ev ve aile hayat? da sars?nt?lara hedef oluyor. T?pk?, baz?lar?n?n ruh ve fikir sağl?ğ? sars?ld?ğ? gibi...
  Aç?kças?, "sanal âlem meftunlar?"n?n gözünde, gerçek hayata dair şeyler, değerini bir bir kaybetmeye başl?yor.
  Sanal bağ?ml?lar, ayr?ca nezaketsizliğe de al?şmaya başl?yor. Meselâ, bir yandan sizinle konuşup sohbet ediyor gibi gözükürken, bir yandan gözüyle beraber eli de cep telefonunda, onunla meşgul oluyor; bir başka bağ?ml?, gözüyle beraber dikkati de tv ekran?na kaymaya başl?yor; bir diğer sanal bağ?ml? ise, "gayya kuyusu"na dalar gibi internet kuyusuna bir dal?yor ki, senin oradaki varl?ğ?n? dahi unutuveriyor.
  Bütün bunlar, hemen herkesin gözlemleyebildiği bağ?ml?l?k halleri.
  Bir de ayn? konularda, meselâ internet bağ?ml?l?ğ?yla ilgili yap?lm?ş bir araşt?rma var. Şöyle ki: ABD'nin Stanford Üniversitesine mensup araşt?rmac?lar, 50 eyaletten 2 bin 513 kişi üzerinde bir araşt?rma yapm?şlar ve şu sonucu elde etmişler: Amerikal? internet kullan?c?lar?n?n yüzde 14'ü, hastal?k derecesinde "sanal bağ?ml?l?k" belirtisi göstermeye başlam?ş.
  Bu kişiler, ayr?ca üç–beş dakikada bir e–posta kontrolünde bulunmak ve malayani oyunlara zaman limiti koymadan kendini kapt?rmak gibi, kendilerinin dahi şikâyetçi olup da, bir türlü engel olamad?ğ? hallere düşüyor.
  * * *
  Bir vas?ta, maksad? d?ş?nda kullan?lmaya başland?ğ? andan itibaren, şüphesiz ki bir şekilde zarar vermeye başlar.
  ?şte, yukar?da görüldüğü gibi, mazbut hayatlar bile sars?nt?ya uğramaya, maddî–mânevî sağl?k problemleri sökün etmeye başlar. Bunlar?n yan? s?ra, ödenen faturalar kabarmaya ve iş verimliliği düşmeye başlar.
  Şayet önü al?nmaz veya en az?ndan bağ?ml?l?k hali asgarî seviyeye indirilmeye çal?ş?lmazsa, gidişat pek vahim bir şekil alacağa benziyor.
  Gerçek hayat?n gerekleri, yahut zaruretleri ihmale gelmez ve getirilmemeli. Sanal hayat, gerçek hayat?n önüne geçmemeli ve geçirilmemeli.
  Bu hususta iradeli, dirayetli olmak mecburiyeti var. Aksi halde, kişinin kendisine, hatta hayat? paylaşt?ğ? çevresine zarar vermesi kaç?n?lmaz oluyor. Buna ise, "insan?m" diyen hiç kimsenin hakk? olmasa gerek.
  Şu vecize kulaklara küpe olmal?: "?nsanlar hür oldular; amma, yine 'abdullah't?rlar."
  Evet, hürriyet olsun elbette. Ancak, gerçek anlamdaki hürriyetin de "Kişinin kendisine de, başkas?na da zarar? dokunmayan" bir hürriyet olduğu unutulmamal?. Zira, "Abdullah" olmay? d?şlayan bir hürriyetin sonu, esarettir: Nefis ve şeytan?n esareti...


  M. Latif Salihoğlu - Yeni Asya
  Konu elff tarafından (30.06.07 Saat 21:24 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Gayyur sulecim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  121

  Standart

  sigara vb. kötü al?şkanl?klar?m yok derken sanal bağ?ml? olmuşum
  Konu elff tarafından (30.06.07 Saat 21:24 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Kendimi kontrol etmezsem bir süre sonra bende sanal bağ?ml? olacağ?m
  Konu elff tarafından (30.06.07 Saat 21:24 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 4. #4
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Dünya sanal, bağ?ml?l?k gerçek

  ?nternet bağ?ml?l?ğ?n?n, sosyal yönden oluşturduğu olumsuzluklar sonucu bireyin toplumdan yal?t?lmas?, yaln?zl?k hissi ve depresyona varan sonuçlara sebep olduğu bildirildi.
  Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Gürsoy, internette gereğinden fazla zaman geçirmenin, insan?n ruh sağl?ğ?n? bozduğunu ve “internet bağ?ml?l?ğ?” meydana getirdiğini söyledi.
  Yap?lan araşt?rmalarda “internet bağ?ml?l?ğ?”n?n yaln?zl?k hissi ve depresyona, toplum, yak?n akraba ve arkadaş ilişkilerinde zay?flamaya sebep olduğunun belirlendiğini dile getiren Gürsoy, aileleri, söz konusu bağ?ml?l?ğa karş? uyararak “Çocuğunuz her gün internete bağlan?yor, bağl?yken zaman?n nas?l geçtiğinin fark?na varm?yor, sorulduğunda inkar ediyor ya da yalan söylüyorsa internet bağ?ml?s?d?r” dedi.
  “?nternet bağ?ml?l?ğ?”n?n başka etkileri de bulunduğunu, bilgisayar baş?nda uzun süre zaman geçiren çocuğun suçluluk duygusu ile büyük bir zevk alma aras?nda gidip gelebileceğini ifade eden Gürsoy, bağ?ml?l?ğ?n diğer belirtilerini şöyle s?ralad?:
  “Herkese mail adresi, ICQ numaras?, sohbet odas? adlar? vermek veya dağ?tmaya çal?şmak, internet d?ş? uğraşlarda ilginin kaybolmas?, bilgisayardan uzak kal?nd?ğ?nda sinirlilik hallerinin gözlenmesi, e-postalara bakmak için aş?r? istek duymak, sosyal faaliyetlerde azalma, dostlar? taraf?ndan anlaş?lmama duygusu, spor faaliyetlerinden uzaklaşma ve kondisyon kayb?.” Yetişkinlerin de “internet bağ?ml?s?” olabileceğine işaret eden Gürsoy, buna ilişkin belirtiler hakk?nda ise şu bilgileri verdi:
  “?ş verimliğinin düşmesi, sürekli uykusuz kalma ve yorgunluk, al?şverişin internet üzerinden yap?lmas?, aile fertlerine yeterli zaman ay?ramama nedeniyle aile bağlar?n?n zay?flamas?, günlük yaşamdaki diğer iş ve kişilerin çevirim içi yaşama engel olduğu düşüncesi, bilgisayar kullan?m? nedeniyle eşler aras?nda anlaşmazl?k ç?kmas?, insanlarla internet üzerinden konuşmay? yüz yüze konuşmaktan daha kolay bulmak.” Gürsoy, şunlar? kaydetti: “Kent yaşam? sosyal bağlant?lar?n azalmas?yla kendini göstermektedir ve bu ortamda sosyal bağlar kolayl?kla kurulamamaktad?r. Ancak yap?lan araşt?rmalarda, insanlar?n sosyal bağlant?lar?n? internet üzerinden kurmaya çal?şmalar?, yabanc?larla kolayl?kla iletişim içinde bulunmalar?, s?n?r tan?madan özgürce düşüncelerini, duygular?n? ifade edebilmeleri, baz? yönlerini abartarak göstermeleri, internet üzerindeki paylaşma ortamlar?nda diğerlerini gözetleme f?rsat?n?n olmas? bağ?ml?l?k nedenleri olarak gösterilmiştir. ?nternette istenilen her alanda bütün bilgilere, kişilere, oyunlara s?n?r ve yasak tan?madan kolay ulaşabilmek sosyalleşme ihtiyac?nda interneti çekici k?lan unsurlardan birkaç?d?r.”
  http://www.yeniasya.com.tr/2007/03/15/haber/h23.htm
  Konu elff tarafından (30.06.07 Saat 21:24 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. RisaleForum Bağımlılık Yapıyor
  By VbDeSTabe in forum İstek, Öneri ve Forum Yardımı
  Cevaplar: 64
  Son Mesaj: 31.07.12, 01:24
 2. İnternet, Bağımlılık Yapıyor
  By SeRDeNGeCTi in forum Bilişim Haberleri ve Bilimsel Makaleler
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 03.01.10, 14:48
 3. Sanal Kur'an Kursunuz
  By SERHAN in forum Tavsiye Edilen Siteler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 15.10.07, 20:20
 4. Sanal Dershane
  By nurlu dağ in forum Tavsiye Edilen Siteler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 06.11.06, 19:27

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0