+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Biri Bizi Gözetliyor...

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  ABD, ?srail, ?ngiltere dünyadaki tüm haberleşmeleri denetliyor. Cep telefonu kay?tlar?, E-mailler bir yana bilgisayar?n?z internete bağl? değilken bile yapt?ğ?n?z her türlü işlem izleniyor.  Radikal-NEŞE DÜZEL
  NEDEN? Uğur Dolgun
  Hayatta her şeyin bir art?s? ve eksisi var. Bir yandan h?zl? teknolojik gelişmeler, bilgisayarlar, uydular, cep telefonlar?, internet, e-mail hayat?m?z? kolaylaşt?r?rken, bir yandan da bu sistemler yüzünden büyük bir gözetim ağ?n?n denetimi içine giriyoruz. Yazd?ğ?m?z her kelime, neredeyse yapt?ğ?m?z her hareket, her konuşmam?z, hatta al?şverişlerimiz, sağl?k kay?tlar?m?z, devletlerin ve baz? şirketlerin özel arşivlerinde birikiyor. ?stedikleri anda bütün hayat?m?z, kişiliğimiz, ilişkilerimiz hakk?ndaki en mahrem bilgileri bile ortaya ç?kar?yorlar. Özellikle son y?llarda dünyay? saran terör korkusu, devletlerin hem birbirlerini hem de bütün insanlar? izlemelerini meşrulaşt?rd?. Türkiye'de de yürürlüğe girecek yeni Terörle Mücadele Yasas? bu büyük gözalt?y? daha da genişletip meşrulaşt?racak. Bir anlamda herkesi, mahremiyetine girilmiş bir halde ç?r?lç?plak b?rakan bu elektronik gözetimin ne boyutlara ulaşt?ğ?n?, nas?l yap?ld?ğ?n?, 'Enformasyon Toplumundan Gözetim Toplumuna' ve '?şte Büyük Birader' kitaplar?n? yazan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doç. Uğur Dolgun'la konuştuk.
  Kitab?n?zda anlatt?ğ?n?za göre bizi özgürleştiren bütün o aletler, bilgisayarlar, e-mailler, cep telefonlar? ayn? zamanda bizi büyük bir denetimin içine sokuyor. Gerçekten her haberleşmemiz an?nda kay?tlara geçiyor mu?
  Evet her türlü haberleşme an?nda kay?tlara geçiyor. Özellikle 11 Eylül sald?r?lar?ndan sonra bütün dünyada özgürlüklerin teröristlere çok fazla imkân tan?d?ğ? görüşünden hareketle çeşitli anti terör yasalar? ç?kar?ld? ve kişilerin sürekli izlenmelerinin yolu daha da aç?ld?. Mesela Amerika'da, internet üzerinden yap?lan her türlü yaz?şman?n, e-mail'lerin bir y?l süreyle saklanmas? kanunen zorunlu k?l?nd?. Ayr?ca cep telefonlar?yla yap?lan mesajlaşmalara da istenildiği anda ulaş?l?yor. Çünkü bu yaz?şmalar da cep telefonu hizmeti veren şirketlerce saklan?yor.
  Kişi o anda internete bağl? değilse bile bilgisayar?nda yapt?klar? ve yazd?klar? da izlenebiliyor mu?
  Tabii. Bilgisayarlarda 'arka kap?lar', denilen teknolojik olarak zay?f b?rak?lm?ş sistemler var. Siz bir kez internete girdiğinizde, Windows sistemi otomatik olarak çal?ş?yor ve bu arka kap?lar yoluyla bilgisayar?n?z? ele geçiriyor. Siz ondan sonra bir daha internete girmeseniz bile bilgisayar?n?zda tüm yazd?klar?n?z izlenebiliyor. Ayn? şey cep telefonlar? için de geçerli. Dinlenmeyi engellemenin tek yolu pili ay?rmak.
  Cep telefonlar? sinyal yayd?ğ? için bu anlaş?labilir ama bilgisayarlar sinyal yaym?yor ki, internete bağl? olmad?klar?nda izlenebilsinler. Bu nas?l mümkün oluyor?
  ?zlenmeniz için internete bir kez girmiş olman?z yeterli. Bu bağlant?, bilgisayar?n?z?, diyelim ki bir istihbarat servisinin sistemiyle entegre hale getiriyor. Arka kap?lar yoluyla bilgisayar?n?z sistem taraf?ndan ele geçiriliyor ve kendi uygulamalar?n? bilgisayar?n?za kuruyor. Sonras?n? da art?k uydular arac?l?ğ?yla hallediyor. Mahremiyetinizi koruman?n tek yolu çift bilgisayara sahip olman?z ve internete hiç bağlanmad?ğ?n?z bilgisayar?n?zda özel yaz?lar?n?z? yazman?z. Rusya, Çin, Fransa, Almanya Microsoft'u devlet dairelerinde ve orduda yasaklad?. Başka sistem kullanacaklar. Devletler kendilerini böyle savunuyor ama vatandaşlar bu kez de Windows yerine başka bir sistemle gözetlenecekler.
  Yeryüzünde milyarlarca cep telefonu, 1 milyar kadar da internet kullan?c?s? var. Bütün bu bilgiler nas?l kaydedilip izlenebiliyor?
  Amerika'n?n dünyan?n en gelişmiş istihbarat örgütü olan NSA diye bir ulusal güvenlik ajans? var. Yabanc? diplomatlar? ve askeri ataşeleri dinlemek için kurulmuştu ama NSA bugün yeryüzünde telefon, faks, bilgisayar, internet dahil her türlü yaz?şmay? ve konuşmay? izliyor. ?sterse sizi de, beni de dinleyebilir. Bunun için Promis ve Echelon sistemlerini kullan?yor. Bu sistemler her gün uydulara 50'den fazla anahtar kelime, kavram yüklüyor. ?çinde bu kelimelerin geçtiği her türlü konuşma otomatik olarak izlenmeye al?n?yor. Sonra insans? yarg?lar yapabilen ak?ll? bilgisayar sistemleri devreye giriyor ve bu konuşmalar? ay?kl?yor. Önemsiz görülenler imha ediliyor. En önemliler analizciler taraf?ndan raporlaşt?r?l?p ilgililere sunuluyor. NSA'da her gün 40 ton evrak at?l?yor.
  Dünyan?n bütün istihbarat örgütleri, dünyadaki bütün haberleşmeleri kontrol ediyorlar m??
  Amerika, ?ngiltere ve ?srail kontrol ediyor. Çünkü uydularla bilgisayarlar? birlikte kullanan Promis ve Echelon sistemini yaratanlar onlar. Diğer ülkelerin istihbarat örgütleri ellerindeki teknoloji yeterli olmad?ğ? için dünyadaki bütün haberleşmeleri kontrol edemiyor. Öcalan'?n cep telefonuyla konuşurken yakalanmas? bu sistemlerin kullan?lmas?na örnektir. Echelon ve Promis'te kişinin konuşmas?n? uyduya yüklüyorsunuz. Sonra uydular konuşmalar? uzaydan al?yor ve bilgisayara gönderiyor. Bilgisayar da kişinin koordinatlar?n? sapt?yor. Öcalan'?n da konuşmas? uyduya yüklendi. Sonra sadece telefonla konuşmas? beklendi. Konuştuğu anda, sistem ses tan?m?n? yapt? ve Öcalan'?n yeri milimetrik saptand?. Dudayev de böyle yakaland?. Rusya Çeçen lideri yakalayam?yordu. ABD, onun yerini cep telefonuyla konuşurken belirledi ve Dudayev telefonla konuşurken füzeyle öldürüldü.
  Promis ve Echolon programlar?n? birlikte geliştiren MOSSAD ile Amerikan ulusal güvenlik ajans? NSA, bu programlar? dünyan?n diğer istihbarat örgütlerine de satm?şlar. Bizim istihbarat örgütünde de var m? bu programlar?
  Evet var. Rusya, Japonya, Almanya, Türkiye dahil bütün ülkelere, bu programlar?n eski teknolojisi sat?ld?. Arka kap?larla da bu ülkelerin istihbarat örgütlerindeki bütün bilgiler Amerika'n?n eline geçti. Amerika, bu yolla diğer ülkelerin istihbarat örgütlerini izledi. O ülkelerin planlar?n?, komşu devletlerle ilişkilerini, yöneticilerin konuşmalar?n? gözetledi. Amerika ve ?srail, yaratt?klar? bu programlarla bütün dünyay? izleyebiliyorlar.
  Bunlar engellenemiyor mu?
  Bunu engelleyecek bir program bulursunuz ama sizin şifreleme program?n?z şifre k?r?c?lar taraf?ndan her zaman aş?l?r. Uydular var olduğundan beri her şey, her kişi çok rahat kontrol ediliyor. Çünkü her türlü yaz?şma ve doküman art?k bilgisayarlarda bulunuyor. Bilgisayarlar?n uydularla korelasyonu olduğu için elektronik ortamda her kişi, her ülke art?k kontrol edilebiliyor. Ülkeler sistemlerini değiştirseler bile girilemeyecek bir sistem yok. Pentagon'un sitesine bile girildi.
  E-mail'lere dönelim. Gönderdiğimiz bütün e-mail'lerin kay?tlar? bir yerlerde sakl? m??
  Tabii ki. Dünyada internet üzerinden yap?lan tüm yaz?şmalar, e-mail'ler Amerika'da 'root server' denilen 13 tane kök bilgisayardan geçiyor. Tüm interneti Amerika'daki bu 13 kök bilgisayar yönetiyor. Ayr?ca Amerika, 11 Eylül'den sonra getirdiği antiterör yasalar?yla, tüm internet servis sağlay?c?lar?n?n kendilerindeki yaz?şmalar? bir y?l süreyle saklamalar?n? ve istendiği takdirde bunlar? Emniyet ve istihbarat örgütlerine vermelerini zorunlu k?ld?. Yani, bilgisayar üzerinden yap?lan her haberleşme kay?tlara geçiyor ve mahremiyetine bak?lmaks?z?n istenildiğinde de aleyhinize kullan?l?yor. Mesela Türkiye'de de internete servis sağlay?c?lar üzerinden bağlan?yorsunuz. Ne kadar süreyle olduğu bilinmiyor ama bütün yaz?şmalar ve e-mailler bunlarda sakl?. Hat?rlars?n?z, üç y?l önce Doğu Perinçek, eski AB Türkiye temsilcisi Karen Fogg'un baz? gazetecilerle yaz?şmalar?n? deşifre etmişti. Şunu da söylemek laz?m. Eğer kişi e-mail'lerini özel olarak şifrelemiyorsa...
  Ne olur?
  Biraz bilgisayar ve internetle uğraşan biri bile, bilgisayar yaz?l?m? okuyan üniversite üçüncü s?n?f öğrencisi bile bir başkas?n?n e-mail'lerine girebilir. Bu, yap?lan bir şey. ?nsanlar?n mahremiyetine girmek çok basitleşti. Kişilerin ve şirketlerin mahremiyetine, ülkelerin bilgilerine kolayca tecavüz ediliyor. Türkiye'de baz? şirketler var.
  Ne şirketleri bunlar?
  Sizin ad?n?za rakip şirketin bilgisayarlar?na giriyor ve size bilgileri veriyor. Şirketler için olduğu gibi, kişiler hakk?nda da böyle bilgi edinebilirsiniz. Günümüz bilgi toplumunun en büyük sorunu kişilerin mahremiyetine ve özgürlüklerine yönelik tecavüzlerdir. Bu tecavüzü de istihbarat örgütleri, özel şirketler veya kişiler yapar. Geçenlerde internette bir ilan vard?. Bir Türk şirketi 'Bilgi bankamda 800 bin kişinin mail adresleri var, bunlar? sat?yorum' diyordu. ?stanbul'da bu işi yapan 17 şirket var. ?nternette kişiler hangi siteleri geziyor. Nerelerde surf yap?yor, internetten ne sat?n al?yor art?k bu bilgiler de kişi profilleri halinde ç?kar?lmaya başland?. Böylece sizin internette yapt?ğ?n?z her işlem, ziyaret ettiğiniz siteye kadar her şey baz? servis sağlay?c?larca gözetleniyor.
  Hangi amaçla gözetleniyor?
  Bu bilgiyi ister istihbarat servislerine sağlars?n?z, ister büyük şirketlere pazarlars?n?z. Mahremiyetler ve bireysel özgürlükler elektronik gözetimle ortadan kalk?yor. Ticari yaşam ve sanayi dünyas? istihbarat oyununun bir alan? haline geliyor. Amerika'da 11 Eylül'den sonra ç?kar?lan antiterör yasalar? şu gerekçeye dayand?r?lm?şt?. 'Şimdi savaş durumu var. Kişisel özgürlüklerden, mahremiyetlerden savaş koşullar?na özgü olarak taviz verilebilir' denildi ve totaliter rejime dönük uygulamalar gündeme geldi. ?ngiltere'de de terör kanunlar? yürürlüğe girdi.
  Türkiye'de de yeni bir terörle mücadele kanunu ç?kar?l?yor.
  Dünyan?n her yerinde ayn?. ?nsanlar terör korkusuyla öyle bir paranoya ortam?na girdiler ki, gözetlenmeye raz? oldular. Bunun hukuki altyap?s? antiterör yasalar?yla oluşturuluyor işte. Zaten Huxley, Orwell gibi kara ütopyac?lar?n söylediği de buydu. Terör insanlarda öyle korku yaratacak ki, insanlar güvenlik kayg?s?yla gözetlenmeyi sonunda olağan karş?layacak ve totaliter sistemlere kay?lacak. Bugün dünyan?n en fazla kamerayla donat?lm?ş ülkesi ?ngiltere. Londra'da bir yabanc? 'olağan şüpheli' say?larak, günde ortalama 300 kez kameraya al?n?yor.
  Amerika'da e-mail'lerin bir y?l sakland?ğ?n? söylediniz. Türkiye'de e-mail'ler nas?l saklan?yor?
  Türkiye'de bu konuda bir yasa yok ama sabit veya cep, telefonlar?n hepsi kaydediliyor ve bütün bu kay?tlar saklan?yor. Bir siyasi parti cep telefonu konuşmalar?na dayan?larak kapat?lmak istenmişti hat?rlarsan?z. Türkiye'de elektronik gözetim gittikçe yoğunlaş?yor. EMASYA diye bir uygulama var. Art?k her şehirdeki askeri karargâhta istihbarat birimi kuruluyor. Ayr?ca Emniyet'in, M?T'in, askeriyenin ve jandarman?n da istihbarat birimleri var. Öte yandan derin devlet boyutuna giren baz? özel istihbarat birimleri de var.
  Teknolojik ürünlerden yararlanan herkes büyük bir denetim ağ?n?n içinde mi bu durumda?
  Eğer teknolojiyi kullan?yorsan?z, gözetimin pençesindesiniz. Devletin, istihbarat örgütlerinin, derin devletin, illegal birimlerin, özel şirketlerin, tüketici profili üzerine çal?şan pazarlama şirketlerinin sürekli gözetimi alt?ndas?n?z. Olay bu kadar net. Türkiye'nin her zaman çeşitli korkular? vard?r. Bu korkular yüzünden bu ülkede belli gruplar, kişiler sürekli izleniyor ve her yapt?klar? raporlan?yor. Zaten devletlerin her zaman bir ulusal güvenlik kayg?lar? olmuştur. Zararl? ve tehlikeli gördükleri vatandaşlar?n? izlemişlerdir. Soğuk Savaş döneminde Amerika'n?n Türkiye'de bilinen 13 üssü vard?. Doğu Bloku çökünce, Amerika bu istasyonlar?n baz?lar?n? boşaltt? ve buralarda kulland?ğ? Promis sistemini Türkiye'ye hibe etti. Teknolojisi geride kald?ğ? için Türkiye bunu uluslararas? istihbaratta kullanam?yor ama bu sistemle kendi vatandaş?n?, telefonlar?, fakslar?, bilgisayarlar?, interneti izliyor.
  ?stihbarat örgütlerinin kulland?ğ? Promis ve Echelon bilgisayar programlar? tam olarak nedir?
  ?nsanlara ait bilgiler elektronik ortamda farkl? yerlerde olur. Diyelim ki sizin nüfus, vergi ve doğalgaz idarelerinde, işyerinizde kay?tlar?n?z var. Promis, bu farkl? ortamlar? ve kişilere ait bölük pörçük bilgileri bir araya getiriyor, depoluyor ve bunlardan insans? yarg?lar ç?kar?yor. Mesela hangi evlerde su kullan?m? artt?, hangilerinde azald? sapt?yor ve bundan şu evdeki insan, bu eve geçti gibi sonuçlar ç?kar?yor. ?srail, Promis'i Filistin'de çok kulland?. Filistinli teröristler eylem için baz? evlerde bir araya geliyorlard?. ?srail su kullan?m? artan hanelerde yoğun gözetime gitti. Yani Promis, bir istihbarat servisinin veya devletin sizinle ilgili hangi bilgilere ihtiyac? varsa hepsini sağl?yor. Bilgisayar?n?zda saklad?ğ?n?z dosyalardan yaz?şmalar?n?za, internette gezindiğiniz sitelerden kredi kart?yla al?şverişlerinize, sağl?k durumunuza, psikolojinize kadar insan?n günlük yaşam?nda akla gelebilecek her şeyi kontrol ediyor. Zaten gözetim toplumu dediğimiz de insan?n gündelik yaşam?ndaki rutinlerin bile belli güçlerin eline geçmesidir.
  Peki Echelon program? nedir?
  En gelişmiş izleme sistemi olan Echelon'un Türkiye dahil, dünyada birçok ülkede uydu trafiğini izleyen antenleri var. Bu program?n sahipleri,
  Amerika, ?srail ve ?ngiltere. Uydu-bilgisayar korelasyonu sayesinde görüntü istihbarat? da var bu programda. Uydularla yerini belirlediğiniz kişinin koordinatlar?yla görüntü al?yorsunuz. Amerikal? kuramc?lar, gece saatinde siyah tenis topunun yerinin bile uydularla saptand?ğ?n? söylüyorlar.
  Ellerinde bu kadar gelişmiş, ürkütücü izleme araçlar? varken Bin Ladin'i nas?l bulam?yorlar?
  Bulamamak mümkün değil. Bulmak istemiyorlar. Red Kit her defas?nda Daltonlar? yakalar ama hiç öldürmez. Çünkü sonraki maceralarda Daltonlara ihtiyac? vard?r. Bugünkü güvenlik sistemin, istihbarat servislerinin devaml?l?ğ? sağlamak için hep düşmanlara ihtiyaç var. Eğer Bin Ladin güvercinlerle haberleşmiyorsa yerini her zaman bulmak mümkün. Uydular dünyay? izleyen gözler, kulaklar oldu art?k.
  Bu 'büyük gözalt?'ndan kurtulmak mümkün mü?
  Kişiler veya sistem, teknolojiyi kulland?ğ? sürece kurtulmak mümkün değil. Üstelik teknoloji sürekli ilerlediği ve yeni nesiller de teknolojiye daha bağ?ml? yaşad?klar? için bu büyük gözalt? çok daha artacak. Gözetim toplumunda milat 11 Eylül'dür. 11 Eylül'den önceki döneme 'enformasyon-bilgi toplumu' diyorduk. Şimdi 'gözetim toplumu' diyoruz. Terör paranoyas? insanlar?n mahremiyetlerini ve özgürlüklerini yok ederek egemen güçlerin önündeki engelleri kald?r?yor.

  Konu elff tarafından (02.08.07 Saat 15:59 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Pürheves sliha87 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Denizli
  Mesajlar
  264

  Standart

  üff ya birileri bizi sürekli izliyorsa yand?k ya
  Konu elff tarafından (02.08.07 Saat 15:59 ) değiştirilmiştir.
  Hiç kimseyi bildiğinin ötesinde yargılayamazsın ve bildiğin ne kadar da az...halil cibran

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Biri elma, biri ayva, biri muz...
  By Hümâ Sultan in forum Edebiyat
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23.06.14, 19:55
 2. Biri Ablamız, Biri Bacımız
  By KıL_BeNi_Ey_NaMaZ in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 11.12.08, 18:29
 3. Bizi Anlayanlar: Anlar Bizi
  By seyyah_salih in forum Şiirler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.09.08, 11:39
 4. Birileri Bizi Gözetliyor
  By slim in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.08.08, 19:07
 5. Küfürbazın Biri Gitti Biri Geldi
  By TURKUAZ in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.08.07, 08:22

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0