+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Sanal Suça Büyük Gözaltı

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Küçük çocuklara yönelik istismarlar?n yayg?nlaşmas? üzerine denetim ve cezaland?rma unsurlar?n? da içeren çal?şmada sona gelindi
  Sanal âlemdeki olumsuzluklar? takip amac?yla Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde ?nternet Takip Merkezi kuruluyor. Sistemin uygulamaya sokulmas?yla internetin kötü amaçl? kullan?m?nda, hem servis sağlay?c?ya hem de kullan?c?ya ağ?r cezai yapt?r?mlar uygulanacak. Başbakan Tayyip Erdoğan'?n talimat?yla, interneti disiplin alt?na almak amac?yla Ulaşt?rma Bakanl?ğ?'n?n başkanl?ğ?nda bir ekip kuruldu. Ekipte, Ulaşt?rma, ?çişleri ve Adalet bakanl?klar? ile Genelkurmay Başkanl?ğ?, Telekomünikasyon Kurumu, Haberleşme Genel Müdürlüğü, M?T ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden yetkililer bulunuyor. Ekip, olumsuzluklar?n tespiti ve yok edilmesi için günlük düzenli toplant?lar yap?yor. ?nternet Takip Merkezi'nin baş?nda bir cumhuriyet savc?s?n?n görevlendirilmesi planlan?yor. Bilişim dünyas? ise projeyi gerekli ve faydal? bulmakla birlikte sak?ncal? noktalar?na da dikkat çekiyor. Telekulak skandal?n? örnek gösteren bilişimciler, uygulaman?n özel alana müdahale ve özgürlükleri k?s?tlama noktas?na varmamas? gerektiğine işaret ediyor.  Türkiye'n?n uluslararas? internet erişimine ulaşt?ğ? noktan?n Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODT&#220 olmas? nedeniyle merkez Ankara'da faaliyet gösterecek. Öncelikle güçlü server ve programlarla donat?lacak olan merkez, ODTÜ ile eşgüdüm içinde çal?şacak ve ayn? zamanda filtre görevi üstlenecek. Filtre, olumsuz internet kullan?m?n?n da hangi bilgisayar ya da web adresinden yap?ld?ğ?n? an?nda tespit edebilecek. Haz?rlanan yasa tasar?s?nda, internetin kötü amaçlarla kullan?lmas?na ağ?r cezai yapt?r?mlar bulunacak. Tasar?, hapis ve ağ?r para cezalar? öngörüyor. Verilecek cezalar henüz kesinleşmedi. Genel ahlaka uymayan bir yay?n yap?ld?ğ?nda hem servis sağlay?c? hem de kullan?c? ceza alacak. Yurtd?ş? bağlant?lar? da denetlenecek. Yurtd?ş?ndan yap?lan gayri ahlaki yay?nlar?n da önüne geçilecek. Ancak internetten olumsuz yay?n yap?lmas? amac?yla kurulan ekibi en çok düşündüren konu, yurtd?ş?ndan 20 YTL'ye al?nabilen web adresleri. Yurtd?ş?ndan olumsuz yay?n yapanlara da ceza verilmesi amac?yla haz?rl?klar yap?l?yor. ?letişim Takip Merkezi, uluslararas? girişimlerde de bulunarak bu siteleri alanlar hakk?nda takip yürütebilecek. Verilecek cezalarla ilgili ise Adalet Bakanl?ğ?, bir çal?şma grubu oluşturdu. Cezalar? bu grup belirleyecek ve oluşturulan ekibin bilgisine sunacak. Kurulan ekip şimdiden özellikle ABD ve Avrupa ülkelerindeki yapt?r?mlar? incelemeye ald?. Üst düzey kaynaklar, merkezin örneklerinin ABD'de bulunduğunu belirtiyor.
  Başkent polisi geçtiğimiz günlerde bir okul müdürünün şikâyeti üzerine K?z?lay'daki internet kafelerde denetim gerçekleştirmişti. 17 internet kafede yap?lan denetimlerde bu kafelerden hiçbirinin gayri ahlaki yay?nlar? önleyici filtre program kullanmad?ğ? saptanm?şt?. Polis, geçtiğimiz günlerde bu kafeleri haklar?nda cezai işlem yapmas? amac?yla Çankaya Belediye Başkanl?ğ?'na bildirdi.
  'Adam gibi yap?n yoksa tepenizdeyiz'

  Başbakan Erdoğan, internetin olumsuz kullan?m?yla ilgili olarak internet kafeleri uyararak işlerini doğru yapmalar?n? istemiş ve şu sözlerle uyarm?şt?: "Özellikle internet kafelere sesleniyorum: Bir defa kendinize çekidüzen verin. Adam gibi bu mesleği icra edecekseniz ne ala. Ama adam gibi bu mesleği icra etmeyecekseniz bundan sonra gerek güvenlik güçleri gerekse haz?rlayacağ?m?z yasalarla bir defa tepenizdeyiz, bunu bilesiniz. Ne gerekiyorsa bunu sonuna kadar yapacağ?z. Zira biz nesillerimizi bunlar?n basit ç?karlar?na, hesaplar?na feda edemeyiz. Bunlar?n ahlaki noktada yoksun anlay?şlar?na feda edemeyiz. Ne gerekiyorsa bunu yapacağ?z. Onun için de arkadaşlar?m?zla her şeyi görüştük ve yoğun bir şekilde, süratle de bunun ad?m?n? çal?şarak atacağ?z."
  ?nternet Takip Merkezi kurulacak

  Pornografik siteleri takip ederek suçüstü yapmak için öncelikle Telefon Dinleme Merkezi (T?B) gibi bir ?nternet Takip Merkezi kurulacak. Savc?l?k karar? ile pornografik site üretenler ya da sahip olanlar takip edilecek. Takip, Türk Telekom'un sağlad?ğ? internet altyap?s? üzerinden gerçekleştirilecek. Türk Telekom'da konunun uzman? bir isim, çocuk pornosu üretenlerin internette b?rakt?ğ? izler sayesinde takip edileceğini söylüyor. Uzman?n verdiği bilgiye göre, takip sonucu IP numaras? belirlenen kişinin Telekom ve GSM'deki kay?tlar?ndan kimliği tespit edilir. Kişi bilgisayar?ndaki verileri silse bile geçmişte yap?lan faaliyetler ortaya ç?kar?l?r.
  Adalet Bakanl?ğ?, yasa taslağ? haz?rlad?

  Adalet Bakanl?ğ?'n?n haz?rlad?ğ? taslağ?n amac?, 'içerik, yer, erişim ve hizmet sağlayan ve toplu kullan?m sağlay?c?lar?n?n sorumluluklar? ile bilişim sistemleri veya bilim ağ? kullananlar, işlenen suçlar? bu suçlar?n soruşturmas? ve kovuşturulmas?na ilişkin esas ve usulleri' kaps?yor. Bakanl?k verilecek cezalarla ilgili bir de çal?şma grubu oluşturdu. Kurulan ekip, 23 Kas?m 2001'de Budapeşte'de yap?lan 'Uluslararas? Siber Suç Sözleşmesi ve Uzay Suçlar?' hakk?ndaki sözleşmeyi inceliyor. Bunun yan?nda, ABD ve Avrupa ülkelerindeki yapt?r?mlar inceleniyor. Üst düzey kaynaklar, kurulacak merkezin örneklerinin ABD'de bulunduğunu belirtiyor.
  Bakanl?k, kafelere çekidüzen getiriyor

  ?çişleri Bakan? Abdülkadir Aksu, hükümetin çocuk pornografisine karş? başlatt?ğ? mücadele hakk?nda TBMM ?nsan Haklar? Komisyonu üyelerine bilgi verdi. Bu suçu işleyenlere karş? Türk Ceza Kanunu'nda düzenlemeler bulunduğunu kaydeden Aksu, "Bunlar? yeterli görmüyoruz. Adalet Bakanl?ğ?, Milli Eğitim ve Sağl?k bakanl?klar?yla ortaklaşa yeni bir yasal düzenleme üzerinde çal?ş?yoruz. Bu alandaki yasal boşluk süratle doldurulacakt?r. TCK'daki cezalar var ise de bunlar daha kapsaml? olarak ele al?nacak." dedi. Aksu, özellikle Ankara, ?stanbul, ?zmir ve Diyarbak?r'daki internet kafelerde çocuk pornosunun yayg?n olduğuna dikkat çekti. Bu illerdeki internet kafeleri yak?n takibe ald?klar?n? vurgulayan Aksu, yasal s?n?rlar d?ş?na ç?kanlar hakk?nda yapt?r?m uygulad?klar?n? belirtti. Aksu, hükümetin pornografiyi engelleyici çal?şmalar? sürdüreceğini vurgulad?.
  Porno sitesi sahibine 10 y?l hapis talebi

  ?nternet kanal?yla çocuk ve yetişkinlere ait pornografik görüntüleri yay?nlad?ğ? öne sürülen Hakan Y?lmaz hakk?nda 10 y?la kadar hapis cezas? istemiyle iddianame haz?rland?. ?stanbul Cumhuriyet Başsavc?l?ğ?'nca haz?rlanan iddianamede, şüpheli Hakan Y?lmaz'a ait siteden çok say?da siteye link verilerek çocuk ve yetişkin pornografisine ilişkin görüntülerin aktar?ld?ğ?n?n tespit edildiği anlat?ld?. ?ddianamede, Hakan Y?lmaz'?n ifadesinde, sitenin kendisine ait olduğunu kabul ettiğine yer verildi. ?ddianamede, Hakan Y.'nin, ''çocuk ve yetişkinlere ait pornografik görüntüleri yay?nlamak'' suçundan 6 ile 10 y?l aras?nda hapis cezas?na çarpt?r?lmas? istendi. Almanya'n?n ihbar ettiği avukata dava
  Antalya Barosu avukatlar?ndan M.K. hakk?nda, 'bilgisayar?na internet kanal?yla çocuk pornosu görüntülerini indirdiği ve CD'lerde çocuk pornosu görüntüleri bulundurduğu' suçlamas?yla dava aç?ld?. Avukat M.K.'n?n bilgisayar?na çocuk pornosu indirmesinin Almanya Brandenburg Eyaleti Kriminal Dairesi Çocuk Pornografisi Birimi taraf?ndan tespit edildiği bildirildi. Savc?l?k iddianamesinde, Türkiye'ye bildirilen listede yer alan bir IP numaras?n?n avukat M.K.'ya ait olduğu kaydedilirken, 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame üzerine M.K.'n?n 2 y?ldan 5 y?la kadar hapis cezas? istemiyle yarg?lanacağ? bildirildi.
  Zaman
  Konu elff tarafından (02.08.07 Saat 16:03 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Halbuki küçük Sahabelere, büyük velilerden daha büyük deniliyor?
  By fanidünya... in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.08.14, 05:21
 2. Real mi Sanal mı?
  By Gül-ihamra in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 60
  Son Mesaj: 13.05.08, 18:42
 3. Sanal Kur'an Kursunuz
  By SERHAN in forum Tavsiye Edilen Siteler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 15.10.07, 20:20
 4. Sanal Bağımlılık
  By SeRDeNGeCTi in forum Bilişim Haberleri ve Bilimsel Makaleler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 15.03.07, 14:45
 5. Sanal Dershane
  By nurlu dağ in forum Tavsiye Edilen Siteler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 06.11.06, 19:27

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0