Deniz alt?nda 7 katl? otel, dünyada ilk kez ?stanbul'da yap?lacak. Tanr?verdi Holding taraf?ndan yap?lacak denizalt? oteline 100 milyon dolar bütçe ayr?ld?. Proje, 2010 y?l?nda tamamlanacak
2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilen ?stanbul, yeni turizm projeleriyle dünya turizminin de başkenti olmaya aday. Dünyada ilk kez deniz alt?nda 7 katl? otelin ?stanbul'da yap?lacak olmas?, ?stanbul'u kültürel değerleri yan?nda turizm aç?s?ndan da iddial? bir konuma taş?yor. Tanr?verdi Holding'in Beşiktaş'ta 100 milyon dolar bütçeyle yapacağ? otel, 2010'da tamamlayacak. Tanr?verdi Holding Yönetim Kurulu Başkan? Recep Tanr?verdi otelin 7 y?ld?zl? olacağ?n? söyleyerek, “An?tlar kurulu başta olmak üzere bütün ilgili yerlerden izin ald?k ve Beşiktaş'taki Deniz Müzesi ile Dolmabahçe Saray? aras?ndaki eski tütün binas?n? y?kt?k. Dünyada da ilk defa denizin alt?na 7 kat ineceğiz" dedi.
TÜTÜN DEPOSUNUN YER?NE
Otel yap?lacak yerde, 1930'lu y?llar?n baş?nda Avustralyal? bir firma taraf?ndan kurulan Astro Türk Tütün Fabrikas? binas? vard?. Tekfen Holding'ten Tanr?verdi Holding'e intikal eden bina, 24.04.2005 gün ve 2005/1464 say?l? Beşiktaş Belediye Başkanl?ğ? onay? ve ?stanbul III numaral? KTVK Kurulu'nun 13.12.2006 gün ve 2152 say?l? karar?na dayan?larak geçtiğimiz günlerde y?k?ld?. Her şeyin kanuna uygun olmas?na özel önem verdiklerini belirten Recep Tanr?verdi, 3 y?ll?k bir süreçte bu izinleri alabildiklerini söyledi. Yat?r?mlar?nda ağ?rl?k merkezinin tekstil olmaya devam edeceğini belirten Recep Tanr?verdi, enerji piyasas?nda büyümek istediklerini söyledi.

6 katl? modeli Fiji Adas?'nda yap?ld?
Deniz alt?nda 6 katl? otelin yap?m?na ilk kez Fiji Adas?'nda başlanm?şt?. Amerikan şirketi Bruce Jones taraf?ndan Fiji Adas? aç?klar?na 160 milyon dolarl?k bütçeyle yapt?r?lan Poseidon'un aç?l?ş? için geri say?m başlad?. Dünyan?n deniz alt?nda 6 katl? ilk sualt? oteli bu y?l hizmete aç?lacak. Mercan kayal?ğ? manzaral? Poseidon denizin 20 metre alt?nda inşa ediliyor ve otelin odalar? denizalt?na benzeyecek şekilde yap?l?yor.
http://www.youtube.com/watch?