Allah (c.c.) buyurdu ki: “Sen kullar?ma, onlara ihsan ettiğim nimetlerimi hat?rlat, aç?kla; Ben onlar?n kalplerinde sevgiyi yarat?r?m.”

ALLAH’A samimi bir kul olmak, zorlamayla olacak bir şey değildir. Kulluk yaşanacak bir haldir. Böyle olduğu için de, belli ad?mlar?n sonunda belli sonuçlar cinsinden kal?plara uymaz.

Çocuğun dindar olmas? için anne baba olarak bizim yapabileceklerimizden baz?lar? şunlar olabilir:

Evvela, bunu ciddi olarak istemeli ve bu konuda kararl? olmal?y?z. Şimşek ?ş?ğ?nda yol al?nmad?ğ? gibi, bu arzu da geçici heveslerle olacak bir şey değildir.

Çocuk büyütmekle, çocuk yetiştirmenin aras?ndaki fark? iyi anlamal?y?z. Çocuk yetiştirmenin, bilinçli bir süreci ve bu süreçteki kararl? çabalar? gerektirdiğini bilmeliyiz.

Daha sonra da kesinlikle şuurunda olmal?y?z ki, dindar olman?n özü özeti Allah’? sevmektir. ?nsan sevdiğine yaklaş?r, sevdiğinin yolundan gider. Çocuğa Allah’? sevdirmeliyiz; sevdikten sonra gerisini çocuk da getirebilir. Yoksa ezbercilikle dindar olunmaz. Dinden haberdar olmak başka, dindar olmak başkad?r.

Ayr?ca, çocuğumuzla s?cak bir yak?nl?k kurmal?y?z; çocuğumuzun rahatça konuşabileceği, soru sorabileceği bir iletişim ortam? sağlamal?y?z.

Bunlar?n yan? s?ra, çocuğuyla güzel bir diyalog içinde olan anne baba, ondan gelecek olan sorulara net ve k?sa olarak cevap vermelidir.

Bilmeliyiz ki, çocuğumuz izah istemiyor, cevap bekliyor. Çocuk, “güneşi kim ç?kard??” diye sorduğunda, “Allah güneşi bizi ayd?nlats?n ve ?s?ts?n diye ç?kard?,” gibi k?sa bir cevap onu tatmin edebilir. Yoksa bu soruyu cevaplamak için evrenin yarat?l?ş?ndan başlamam?z gerekmez. Zaten ne kadar uzat?rsak, çocuğumuz bizi o kadar az anlayacakt?r.

Çocuğumuzun sorular?na mutlaka doğru cevaplar vermeliyiz. O küçüktür anlamaz diye cevaplar? geçiştirmemeliyiz. “Kardeşim nereden geldi?” diye sorduğunda, “onu Allah yaratt?, büyüyünce beraber oynayacaks?n?z, birbirinize yard?mc? olacaks?n?z” gibi doğru bir cevap verebiliriz. Yoksa “kardeşini leylekler getirdi” gibi, çocuğa bir faydas? olmayacak masallarla onun zihnini dondurmaktan, düşüncesinin gelişmesini baltalamaktan kesinlikle kaç?nmal?y?z.

Çocuğumuzun sevdiği, beğendiği, varl?ğ?ndan haz ald?ğ? şeylerin var olmalar?n?n nedenini doğru olarak bildirilmeliyiz. Sevdiği bir şeyi, bir insan?, Allah’?n yaratt?ğ?n? öğrenmesi, çocuğu Allah’a yaklaşt?racakt?r. Sorduğu sorular?na, tabiat ana, Noel Baba, evrim.. gibi gerçek d?ş? uydurma cevaplar alan bir çocuğun, duygusal zekas? gelişemeyeceği gibi, belirsizlikler içinde kalan akl?, kainat? ve hayat? anlamakta da güçlük çekecektir.


Çocuğunu dindar bir insan olarak yetiştirmek isteyen bir anne baban?n en büyük yard?mc?s? elbette Allah’t?r. Çünkü Allah, insan?, kendine muhatap olacak imkânlarla donat?p yaratm?şt?r. Peygamberimizin ifadesiyle, “her çocuk ?slâm f?trat?yla, yani Allah’a iman edecek bir karakterle dünyaya gelir.” Bize iman lütfeden Yarat?c?m?z, çocuğumuza da merak? ve soru sorma yeteneğini vermiş; böylece çocuğumuzu insana yaraş?r bir gelişme sürecine haz?r hale getirmiştir.


?kinci yard?mc?m?z, kainatt?r. “Kainattan nas?l yard?mc? olur,” demeyin. ?nsan?n Allah’? tan?ma yollar?ndan birisi de kâinatt?r. ?nsan, Allah’?n yaratt?klar?n? görüp tatt?kça, Yaratan?na olan bilgisi ve sevgisi artar. Bu konuda bir k?ssa vard?r:


Allah (c.c.), Davud aleyhisselama buyurmuş ki:

“Beni kullar?ma anlat, Beni sevdir.”

Davud aleyhisselam:

“Ey Rabbim! Seni kullar?na anlatabilirim,” dedi, “ama nas?l sevdirebilirim?”

Allah (c.c.) buyurdu ki:

“Sen kullar?ma, onlara ihsan ettiğim nimetlerimi hat?rlat, aç?kla; Ben onlar?n kalplerinde sevgiyi yarat?r?m.”

Öyleyse çocuğumuza Allah’? sevdirmek için daima kâinattan, Rabbimizin dünyada yaratt?ğ? güzelliklerden bahsetmeliyiz.

Ağaçlar?n, çiçeklerin, y?ld?zlar?n, Ay’?n, dünyan?n, hayat?n güzelliklerini onun dikkatine sunmal?y?z.

Ayr?ca, Allah’?n bütün bunlar? bizim için, bizi sevdiği için yaratt?ğ?n? söyleyebiliriz. Bir meyve yiyorsak, “Bak yavrum” diye başlayarak, “Allah bizi ne kadar çok seviyor, bizim için bu güzel meyveyi yaratm?ş, rengini, tad?n?, şeklini, kokusunu bizim hoşumuza gidecek gibi yapm?ş..” diyebiliriz.

Böylece sonuçta belki de hiç beklemediğimiz bir anda, çocuğumuz elinde bir meyve yiyor iken, “Biliyor musun baba, ben Allah’? çok seviyorum” diyebilecektir.
http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=268526