+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 10

Konu: Bediüzzaman Beklenen Zattır..(Hatıra)

 1. #1
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart Bediüzzaman Beklenen Zattır..(Hatıra)

  "BED?ÜZZAMAN BEKLENEN ZATTIR"(Hat?ra)

  Abdüssamed Efendi, Ad?yaman'?n Besni ilçesinde uzun y?llar ikamet etmiş, çok değerli bir âlimdir. 1992 y?l?nda Besni'de vefat eden bu muhterem zat aslen Diyarbak?rl?d?r.

  Doğunun tan?nm?ş f?k?h ve tefsir âlimi olan Abdüssamed Efendi; Frans?zca, matematik, geometri ve mant?k gibi müsbet ilimleri de bilen bir insand?r. Uzun y?llar Besni'de Kur'ân kursu öğretmenliği de yapm?şt?r.

  Abdüssamed Efendi, Doğuda çok tan?nan ve çok sevilen ünlü bir şeyh olan Şeyda Hazretlerinin en önemli talebesidir. Tahsil hayat? Şeyh Şeyda'n?n yan?nda Cizre'de geçmiştir-.Hocas?n?n himayesinde yetişmiş ve çok zaman da hocas?n?n yerine medresedeki talebeleri okutmuştur.

  Şeyh Şeyda, ayn? zamanda bir tarikat şeyhidir. Çevresinde binlerce müridi olmuştur. Suriye, Irak ve ?ran'da da bağl?lar? vard?r. Abdüssamed Efendi de, hocas?n?n hem asistan? hem de halifesi makam?nda bulunmuştur.

  Şevli Sevda, Bediüzzaman Said Nursi'nin, 1960 y?l?nda Urfa'da vefat? dolay?s?yla, talebeleriyle birlikte g?yabî cenaze namaz?n? k?lm?şt?r. Kendisi çok ünlü bir âlim ve tarikat erbab? olduğu halde, Bediüzzaman Said Nursi'ye büyük değer vermiş ve sayg? göstermiştir.

  ?şte bu değerli âlimin en k?ymetli talebesi, asistan? ve halifesi olan Abdüssamed Efendiyle, 1983 y?l?nda Besni'de tan?şm?şt?k. O zaman öğretmendim ve kendisini ziyarete gitmiştim. Etraf? kalabal?k, kendisine hizmet eden insanlar?, geleni gideni çoktu.

  Abdüssamed Efendi'nin yan?na oturdum. Bana:
  "Sen Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nur kitaplar?n? okuyor musun?" diye sordu.

  Şaş?rm?şt?m. Beni ilk defa tan?yordu. Ve Özellikle ilgi duyduğum ve alâkadar olduğum hususu, bir keramet gibi ortaya koymuştu.

  "Evet okuyorum," dedim.

  "Oku, o eserler bu zaman?n fitnesini ve ?slâm'a gelen tenkitleri bertaraf ediyor. ?mans?z ve Kur'ân's?z kalm?ş, akl? ve fikri kirlenmiş insanlar bu kitaplar? çok okumal?d?rlar" dedi.

  Yan?nda oturan kişilerden biraz yaşl?ca, b?y?ks?z ve fötr şapkal? birisi söze kar?şarak:

  "Efendim," dedi. "Ben malûmunuz emekli müftüyüm. O zatta ve onun eserlerinde öyle üstün ve çekici bir taraf görmedim. Neden övüp duruyorsunuz?"

  Abdüssamed Efendi, k?zarak sert bir ç?k?şta bulundu.

  "Müftü Efendi," dedi. "Bizler tarikat ehli, hoca ve din adamlar? olarak, camiye ve cemaatimize gelen dindar insanlarla meşgul oluyoruz. Onlar?n zaten imanlar? var. Yapt?ğ?m?z şey, onlar?n îmanlar?n? kuvvetlendirmektir. Ama as?l önemli olan hizmet, camiye ve cemaate gelmeyen, sokak ahlâks?zl?ğ?na düşmüş veya inkârla iman?n? kaybetmiş kişileri kurtarmakt?r. ?şte Bediüzzaman Said Nursi eserleriyle ve hizmetiyle, bu tip insanlar? kurtarmaya çal?şm?şt?r. Bediüzzaman Said Nursi'ye dil uzatmak ve hizmetini tenkit etmek, dinsizlik ve imans?zl?k hesab?na geçer. Dikkat et hata ediyorsun. Anlaş?lan sen Bediüzzaman Said Nursi'yi ve eserlerini hiç tan?mam?şs?n. ?lk yapacağ?n şey derhal Risale-i Nur'dan istifade etmek olsun."

  Bir müftünün; dünyaya mal olmuş iman ve Kur'ân hizmetlerinin sahibi Bediüzzaman Said Nursi'yi ve Risale-i Nur eserlerini tenkit etmesi, oradaki ?nsanlara son derece garip gelmişti. Ayr?ca, b?y?ks?z, fötr şapkal? bir müftü tipine de ilk defa rastl?yordum.

  Abdüssamed Efendi devam ediyordu:

  "Ben bugüne kadar yaz?lm?ş olan Kur'ân tefsirlerinin hepsini inceledim. ?ddia ediyorum ki hepsini toplay?n, Bediüzzaman Said Nursi'nin yaln?zca '?şarat'ül ?'caz' isimli bir kitab?na ulaşamazlar. Risale-i Nur 'tuluatt?r, sû-nuhatt?r'. Kalbe doğmuş ve yazd?r?lm?ş bir tefsirdir. Kesbî değil, vehbî bir çal?şmad?r. Yani çal?şarak elde edilen bir ilimle yaz?lmam?ş, tamamen izn-i ?lâhî ile yaz?lm?şt?r. Zaten kitaplar? okuyan her akl-? selim, ele al?nan mevzulara ve verilen cevaplara bir insan dehas?n?n yetmeyeceğini görecektir."

  Abdüssamed Elendi, karş?s?nda kendisini dinleyen müftü efendinin tatmin olmad?ğ?n? anlam?ş olacak ki:

  "Müftü Efendi," dedi. "?yi dinle sana bir de hat?ra anlatacağ?m. Bu hat?ray? bir iki defa anlatm?şt?m. Ama şimdi s?ras? geldi, yeniden anlatmam lâz?md?r."

  "Ben Cizre'de Şeyh Şeyda Hazretlerinin medresesinde okuyordum. Ayn? zamanda Şeyh Hazretleri gelmediği vakit de onun yerine hocal?k yap?yordum. "

  "Bir gün medresemizde yats? namaz?n? k?lm?ş, sohbet ediyorduk. Şeyh Hazretleri kendi mescidine çekilmişti. O esnada, bir ilçede müftülük yapan ve ayn? zamanda Şeyh Hazretlerinin talebesi olan bir arkadaş?m geldi, sohbete kar?şt?. 'Arkadaşlar 'dedi. 'Benî dinleyiniz sizlere çok önemli bir şey söyleyeceğim"

  Hepimiz sustuk. Müftü Efendiyi dinlemeye başlad?k. 'Benim han?m?m boş olsun ki, Bediüzzaman Said Nursi ahirzamanda beklenen zatt?r. Hizmetiyle ve çal?şmalar?yla o cemiyete huzur getirecektir ve gençliği imans?zl?ktan o koruyacakt?r."

  "Beklenmedik bu iddia ve tespite hepimiz de büyük tepki gösterdik. 'Yahu sen akl?n? m? kaç?rd?n? Neden han?m?n? boşuyorsun. Ya değilse? Senin han?m gitti' diye itirazda bulunduk. 'Sonra bu çok önemli meseleyi biz bilemeyiz. Bizlerin ilmî seviyesi buna yeterli değil. Bunu ancak Şeyh Hazretleri bilir. Bu konuyu gidip, ona soral?m... Acaba o ne diyecek?'

  "Kalkt?k müftü efendi ve ben, Şeyh Hazretlerine gittik. Vakit de epeyce geçmişti. Şeyh Hazretleri, her vakit kendisinin rahats?z edilebileceği konusunda bana müsaade vermişti. Ben her vakit kap?s?n? çal?yordum."

  "Mescidine gittik. Mum yan?yor, Şeyh Hazretleri ayakta, elini bağlam?ş ve k?bleye doğru dönmüş birisiyle konuşuyor. Ama konuştuğu kişi ortada yoktur. "

  "Pencerede bir müddet, büyük bir heyecan içinde bu hâli müşahede ettik. Dinledik ki, Şeyh Hazretleri soru soruyor, o görülmeyen zat da cevap veriyor. Ama ne cevaplar... Kendisini göremediğimiz bu zat kimdir, diye merak içinde kald?k."

  "Şeyh Efendinin bu konuşmas? bitince kap?y? dövdük ve içeri girdik. Şeyh Hazretleri: 'Gelin evlâtlar?m. dedi. 'Ne için geldiğinizi biliyorum. Müftü efendinin nikâh? sağlam ve han?m? 'boş' olmam?şt?r. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri beklenen zatt?r. Sizin de müşahede ettiğiniz konuşmay?, Bediüzzaman Hazretleriyle yap?yordum. O, şimdi Barla'dad?r. Ben, kendisine müşkillerimi ve sorular?m? arz ettim O da cevap verdiler. Bu 10 y?ld?r sürmektedir. O yaln?zca benim değil bütün âlem-i ?slâm?n üstad?d?r. Ben huzur-u ilâhîye, O zata talebe olman?n şerefiyle ç?kmak istiyorum. "

  "Şeyh Efendi ağlamaya başlad?. Bizler donakalm?şt?k. Ama ne yaz?k ki bu muhterem insan, hürmet ve sayg? göreceği yerde, hayat? hapis ve sürgünlerle geçti. Fakat o dünya makam?m şöhretini bir tarafa b?rakt?, Kur'ân ve iman hizmetinde fani oldu, bakî bir hizmet vücuda getirdi. Bize şimdi düşen, bu hizmetten istifade etmek ve bu hizmet ehillerine dua etmektir."

  Müftü Etendi kalkt?, Abdüssan?ed Efendi'nin eline sar?ld?.
  "Affedersiniz şeyhim," dedi. "Hata ettim. Beni bağ?şlay?n lütfen..."
  Abdüssamed Efendi ise:
  "Seni Allah bağ?şlas?n," diye revap verdi.
  Bu ibretli hat?ra karş?s?nda, donakalm?şt?m.


  http://forum.ankebut.net/showthread.php?t=23190
  Konu aşur tarafından (04.07.07 Saat 11:01 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Gülşah kardeşim,Allah sizlerden raz? olsun.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Ecmain abi...

  Alıntı gulsah Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

  ". Ben huzur-u ilâhîye, O zata talebe olman?n şerefiyle ç?kmak istiyorum. "
  ?nşallah bizler de Bediüzzaman 'a talebe olabilme şerefine nail olabiliriz.
  Lay?k olam?yoruz ama Rahmet-i ilahiyeden de ümit kesmemeye çal?ş?yoruz...

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 4. #4
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Mehdi zuhur eder, herkes sadece ondan konuşur, onun sevgisini içer ve ondan başka bir şeyden bahsetmezler. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 33)

  Allah (c.c.) bütün insanların kalplerini onun (Mehdi'nin) muhabbetiyle dolduracaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)

  Mehdi Doğu tarafından çıkacak. Karşısına dağlar bile dikilse onları ezip geçecek, o dağlarda kendisine yol bulacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 39)

  Asrında cahil, cimri ve korkak olan bir adam hemen alim, cömert ve cesur olacak. (Kıyamet Alametleri, s. 186)

  Muhammed ümmetinin en hayırlısı ve sizin zorlukları gideren veliniz olan kimseye katılın.. O Mehdi'dir." (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57)

  Mehdi (zamanındaki) insanların en hayırlısıdır. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 58)

  Mehdi, Resulullah'ın bayrağı ile, insanların başlarına bela üzerine bela yağdığı ve çıkışından ümit kesildiği bir sırada çıkar. İki rekat namaz kılar. Namazdan dönünce şöyle der: "Ey insanlar! Ümmet-i Muhammed ve bilhassa onun ehl-i beyti çok belalar gördü ve bizler kahr ve haksızlığa maruz kaldık. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)
  (Resulullahın bayrağı "Lailaheillallah"yazılı olması nedeniyle Mehdi tevhid hakikatını ispat ile ortaya çıkacağına işaret olmalıdır.)

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 5. #5
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  "...Abdullah (bin Mes'ud) (RA)'den; Şöyle demiştir:

  (Resulullah):

  ...Bu (Emir) insanlar yeryüzünü daha önce zulüm ile doldurduklar? gibi yeryüzünü adaletle dolduracakt?r. Art?k sizden kim o güne yetişirse kar üstünde emeklemek suretiyle de olsa onlara vars?n (kat?ls?n), buyurdu." (Sünen-i ?bni Mace Kitabü-l'fiten Tercemesi ve Şerhi- Kahraman Neşriyat, cilt 10, Mütercim: Haydar Hatipoğlu, Bab: 34; s. 347)

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 6. #6
  Dost sfsoptik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Mesajlar
  4

  Standart

  ALLAH raz? olsun gülşah kardeş bu güzel olay? bizimle paylaşt?ğ?n?z için.

 7. #7
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Allah raz? olsun. Gerçekten çok harika bir hat?ra. Ben şeyh seyda Hazretlerinin elini öptüm. Büyük bir zat olduğu şüphe götürmez. Allah rahmet eylesin. Yanl?z Üstad'?n vefat tarihini 1960 olaral düzeltelim. Şeyh Seyda , bir gün müridlerine '' bu durumda olmasayd?m ve mümkün olsayd? medreseye gider ve nur derslerini dinlerdim'' demiş. O halde biz nur derslerini kesintisiz dinlemeye devam edelim.
  Konu Ebu Hasan tarafından (04.07.07 Saat 11:01 ) değiştirilmiştir.
  GÖNÜL SARAYLARINDA SEVGİ HÜKÜMDAR OLSUN.
  ADALET ORDA VEZİR, HİKMET İSE YAR OLSUN

  AKM

 8. #8
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Üstad beklenen değil beklenilen zatt?r.

  Mesela Barla Lahikas? haşiyesinde diyor, As?rlard?r beklenilen zat Risale-i Nurmuş. Hatta bir zaman Üstad dahi muntaz?rm?ş(bekleyen) (bakmadan yazd?m eksik varsa düzeltin)

  Beklenen kelimesi; bir zaman dilimini veya s?n?rl? say?da kişileri içine al?r. Beklenilen hem tüm zamanlar? ve hem kişileri içine al?r. Külli bir ifade verir.
  Paylaş?m için Allah raz? olsun
  Muhabbetle
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 9. #9
  Dost oruc_04 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  36

  Standart

  Allah'?m sen bize Risale-i Nur'un nurland?rd?ğ? yolda son nefezimize kadar ilerlemeyi nasip eyle bizi o yoldan zerre miskal sapt?rma, ve bizleri o ilimle haşreyle...
  Amin elfu elfi amin.
  A.ORUC

 10. #10
  Vefakar Üye odanedir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2016
  Mesajlar
  344

  Standart

  Hiçbir aklı başında din alimi de hocası da sıradan müslümanı da talak gibi şakası bile gerçek olan şeyle rus ruleti oynamaz..uyduruk uyduruk hatıralar, kimse de Kur'an ve sünnet mihengiyle tartmamış..ne gerek varsa mübalağaya..safdilane mi inanmışsınız ki yakininiz uçuyor böyle şeylerle?
  أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. '' bediüzzaman beklenen zattır''
  By denizk in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 12.07.08, 09:17
 2. Bediüzzaman’a Göre Hıristiyanlıkta Beklenen Tasaffi (Aslına Dönme) Hareketi Nasıl Ola
  By aön in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.10.07, 13:40
 3. Bediüzzaman ile İlgili Bir Hatıra
  By el_can in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 12.10.07, 17:54
 4. Bediüzzaman'dan Bir Hatıra
  By şakirt04 in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 06.09.07, 19:11
 5. Radyo Nimeti | Bediüzzaman'dan Bir Hatıra
  By semair in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 22.06.07, 09:55

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0