+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8
Like Tree1Beğeni
 • 1 tarafından tahirimutlu

Konu: Mustafa Sungur'dan Hatıraları Bu Başlıkta Paylaşalım

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart Mustafa Sungur'dan Hatıraları Bu Başlıkta Paylaşalım

  "Gelen mektuplar? okur, bize ders yapard?”

  “Meselâ, Üstad?m?zla Isparta’dan Emirdağ’a veya Emirdağ’dan Isparta’ya gelirken yolda, takside Hz. Üstad boş durmaz, bazen okur, çok zaman dikkatle etraf? temaşa eyler, tefekkür eder, canl? bir haletle yola devam ederdi…


  Varacağ?m?z yere geldiğimizde Üstad, bakard?k; canl?, şevkli k?ş ise sobay? yakt?r?r, gelen mektuplar? okur ve bizi çağ?r?r, beraber ders yapt?r?rd?. Yorgunluk yerinde, canl?, hayattar bir halet izhar ederdi. Halbuki seksen yaş?ndayd?… Evet çok calib-i dikkat bir halet! Biz ise çok zaman yorgun olurduk.
  “Evet bundan önce de 20 Eylül 1949′da Afyon Hapsinde yirmi ay?n? doldurup tahliye olduktan sonra rahmetli Zübeyir’in Afyon’da tuttuğu eve Hz. Üstad teşrif etmişlerdi. Orada on gün beraber kalm?şt?k. Ben on gün sonra ayr?lm?şt?m. Zübeyir Ağabey, Üstadla beraber iki ay daha Afyon’da ayn? evde kal?p sonra Emirdağ’a gelmişler. O zaman Afyon’ da Hz. Üstadla beraber ilk kal?ş?m?z idi. Afyon’a Safranbolulu kuyumcu Sabri Efendi ile beraber gelmiştik. 7 Eylül 1949′da gelmiştik. Zübeyir Ağabey hapisten tahliyeden sonra ayr?lmam?ş, hapiste olan Üstad?m?z sonralar? çok makbul bir hizmet olarak kabul ettiğini ifade buyurmuştu. Şöyle ki:
  “Üstad?m?z Nur’lardan bir ders yap?yordu: ´ Bir mevcut, vücuttan gittikten sonra, zahiren kendisi ademe, fenaya gider. Fakat ifade ettiği manalar baki kal?r. ´Dünyan?n ve eşyan?n üç tane yüzü olduğunu, bunlardan birin ve ikinci yüzler ki, Esma-i ?lahiye’ye ve ahirete bakan yüzlerinin, baki semereler ve meyveler yetiştirdiğini, fani şeyleri bâki hükmüne getirdiğini ve bu yüzlerde, mevt ve zevâl değil; belki hayat, beka cilveleri olduğunu beyan ettikten sonra Zübeyir’e dönerek;
  “Benim Zübeyir’im hapisten tahliyeden sonra Afyon’da kalarak hizmetimde kald?ğ? o levhalar, çok şirin, çok güzeldir´ mânâs?nda ifadelerle iltifatta bulunmuştu.
  “19 Eylül 1949 günü Konya’dan gelen Ziya Nur ve bir arkadaş?yla beraber bir gün sonra tahliye olacak olan Üstad?m?z?n eşyalar?n? eve taş?m?şt?k. O gün Afyon’da çok canl? bir gün geçirdik. Çünkü, Üstad?m?z hapisten yar?n tahliye olacakt?. Temyiz mahkemesi, Afyon mahkemesinin mahkûmiyet ve müsadere karar?n? esastan bozmuştu. Dört sene evvel 1944′te Denizli’de cereyan eden mahkemede Said Nursî, Nur Külliyat? ve Nur Talebeleri beraat etmişlerdi, Denizli mahkemesinin bu beraat karar?n?, Temyiz mahkemesi tasdik etmişti ve kaziye-i muhkeme haline gelen bu kararla, Nur Risaleleri çuvallar ve bavullarla sahiplerine iade edilmişti.
  “Mahkeme-i Temyiz, Afyon karar?n? bozmas?nda bu hususa dikkati çekiyor; o zaman, ´Beraatle iade edilen Risalelerden başka yeni telifat var m?? Yeni kitaplar var m?? Afyon mahkemesi, varsa bunlar üzerinde yeni karar verebilir; beraat etmiş ve kesinleşmiş bir karara rağmen, yeniden karar ihdas olunamaz´ diye mahkumiyet karar?n? esastan bozmuştu. Fakat Said Nursi, yine yirmi ay?n? hapiste tamamlad? ve 20 Eylül sabah? güneş doğmadan önce polisler nezaretinde tahliye edilip Zübeyir ve Ziya ile beraber kald?ğ?m?z eve getirildi. Biz de sabah namaz?n? yeni k?lm?ş, tesbihata başlam?şt?k. Bakt?k bir fayton sesi geliyor, yani atlar?n yürüyüşünün sesini, şak?rt?s?n? duyduk. Kalkt?m pencereden bakt?m. Eve doğru bir fayton geliyordu. ´Üstad geliyor´ dedim. Aşağ? indik, eve elli metre mesafede faytonu karş?lad?k. Üstad faytondan indi, polislerde arkas?ndan. Üstad?m?z?n elini öpmeye uzand?k.


  “Üstad?m?z?n namazdaki huşuu ve huzuru bambaşkad?r”

  “Üstad?m?z?n namaz?, namazdaki mazhariyeti, heybeti, huzuru ve huşuu bambaşkad?r. Biz onu ifade edemeyiz. Onun namazdaki nihayetsiz tecelliyata mazhariyetinden bizim hissettiğimiz, milyarda bir dahi olmaz. Evet bu kat’idir… Namaza duruşu, ilk tekbiri al?ş?, ellerini bağlay?ş? ve Cenab-? Hakka dua ve tezellülü, Fatihay? k?raati, Fatihan?n her bir kelimesini teker teker, cümle cümle ve bütün meratibi ile okuyup hissetmesindeki ve dergâh-? ?lahiyyeye takdim etmesindeki vüs’at, külliyet ve ulviyet, bizim gibi hiç enderlerin beyan?na gelemez. Hele namaz teşehhüdündeki ´Ettehiyyatü´ kelimat-? mübarekesini Cenab-? Hakka takdim ederken, nas?l bütün kâinat? ruhunun eline al?p öylece arz etmesindeki kudsiyeti ifade edemeyiz. Yaln?z bu hususlara dair On Beşinci Şua ilm-i ?lâhî mebhasinde ve sair risalelerde uzun izahat vard?r. Onun okunmas? mutlaka huzura da medard?r. Ayn? zamanda, Nur Âleminin Bir Anahtar? risalesinde de izahlar yap?lm?şt?r. Bu gibi âsar?ndan ve Üstad?m?z?n hal ve tavr?ndan kat’iyyen anlaş?l?yordu ki, o müstesna bir tecelliye mazhard?. Talebelerinde, hatta en ileri talebelerinde görünen haletler, Üstad?m?za nisbetle çok cüz’î kal?r. Hele geceleyin 4-5 saat meşguliyeti müteakip dua vaktinde, kâinat mümessili ve Sahibi-i Arz ve semavat?n arz üzerinde en nurani bir halife-i arz? olduğu aşikâr belli olurdu. Onun d?ş âleme taşan, insanlara kurtuluş reçetesi sunan azim şahsiyetinden başka bir kudsi ubudiyet hali, zikir ve tefekkür hali de vard?r ki; herhalde Risale-i Nur hakikatlerini, bu gibi mirac-? manevîsi olan halinde iken taallüm ederdi.
  “Diyebiliriz ki: Said Nursî, hizmeti ile, âsâr-? Nuriyesinin devaml? hayattar neticeleriyle ve günbe gün gelişen cemaat-? nuriyenin dünyan?n dört bucağ?ndaki hizmetleriyle ´es-sebebü kelfai´ s?rr?yla daima yükseliyor, terakki ediyor ve hayat-? ebediye hesab?na teâli ediyor. Ve r?za-? ?lahiyenin nihayetsiz meratibine doğru bir değil, binler kanatla uçup gidiyor, gidiyor… Ve k?yamete kadar da yükselecek, gidecek gidecek… Tâ ´aksa´l-gayat’a kadar gidecektir. Ve minallahi’t- tevfik… Zâlike’l- fadlu minallah…
  “Üstad?m?z, birgün ders esnas?nda, ´?nsan namazda iken teşehhüd esnas?nda ´et-tehiyyat´ derken, ayn? günün vaktinde ´et-tehiyyat´ diyen bütün mahlûkat?n tahiyyelerini kendi nam?na Cenab-? Hakka takdim edebilir´ demişti. Ve ilaveten, ´Hatta biraz daha ileri gitse, bütün zamanlardaki tahiyyat ve tesbihatlar? da kendi nam?na takdim edebilir´ meâlinde buyurmuştu.

  “Üstad?m?z?n dua vakti çok ehemmiyetliydi”

  “Yine Afyon’ da namazdan sonra namaz tesbihat?na temasla;
  “Tesbihatta, ´Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber’ derken kalbi hüşyar bir mü’min o vakitte namaz k?lan, ´tesbihat eden milyonlar mü’minler cemaat? aras?na manen girer, onlarla beraber söyler. Hatta daha ileri gitse bütün zaman ve mekânlardaki mü’minlerle beraber olarak, ortada Resûl-i Ekrem (a.s.m.) sağ?nda enbiyalar, solunda evliyalar ve bütün mü’minler beraber tesbihat edebilir´ demişti. “Yine birgün, ´Ben namazdan ç?k?şta (Esselâmü aleykûm ve
  rahmetullah) dediğimde, sağ?mda enbiyalar?, sol taraf?mda evliyalar? niyet ederek öyle selâm veriyorum´ demişlerdi.
  “Evet Üstad?m?z defaatle, ´Benim hayat?m intizamla geçmiştir´ derdi. Evet, Üstad?m?z?n hayat?, hatta her 24 saat günlük hayat? intizaml? idi. Gece ibadeti, teheccüt namaz? ve mutlaka seher vaktinde uyan?k ve tesbihatta ve duada olmas? daimî idi. Gece evrad okuduktan sonraki dua zaman? çok ehemmiyetli idi. Herhalde o zamanda bir vakti vard? ki, külliyet kesbedip bütün zerrat-? kâinat nam?na tesbih ve tahmid ederdi. Gündüz de; yemeği, risale tashihi ve ziyaretçilerle sohbeti vard? ki, hep intizaml? idi.


  SON ŞAH?TLER NECMETT?N ŞAH?NER
  Konu MuhammedSaid tarafından (05.06.07 Saat 17:19 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Gayyur muntehab - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Siirt
  Mesajlar
  115

  Standart
  MUSTAFA SUNGUR AĞABEY?N HATIRALARI

  1-)"Üstad?m?z?n namazdaki huşuu ve huzuru bambaşkad?r"
  2-)"Şark?n ulema ve evliyalar?yla beraber bulunmuştu"

  3-)"Hayat?m bir nevi çekirdek hükmüne geçmiş"
  4-)"Bir kitap kadar hat?ralar"
  5-)"Bir öğle vakti namaz k?l?yorduk"
  6-)"?stanbul'da Üstad?n eski dostlar?yla görüşüyorum"
  7-)"Sungur benim evlad-? maneviyemdir."
  8-)"Bölücülüğün karş?s?nda Nur talebeleri"
  9-) "Üstad konuştuğu kimselerin kabiliyetine göre hitap ederdi"
  10-)"Bu asr?n Sultân-? Abdülkadiri Bediüzzaman'd?r"
  11-)"Ankara'da hükümetle temaslar"
  12-)"Eskişehir'de neşriyat hizmetleri"
  13-) "Üstad Eskişehir'de"
  14-)"Üstad?n askerlere dersi ve bak?ş?"
  15-) "Hakiki Türkler zulmetmez"
  16-) "Bunlarla iftihar ediyorum"
  17-)Şeyh Hac? Hilmi Efendi"
  18-)"Gençlik Rehberi davas?
  19-)"Hz. Üstad?m?z talebelerine metanet bahşeden iltifatlarda bulunurdu"
  20-) "Nur'un en büyük kahraman?"
  21-)"Küfür ile iman ortas? yoktur"
  22-)"Hakiki irtica nerede ve kimde"
  23-) "Samsun'da aç?lan dava"
  24-)"Ticanî hadisesi ve Pilavoğlu"
  25-)"Radyodan dinlediğimiz Kur'ân büyük teselli vermişti"
  26-)"Küçük Isparta ( ?nebolu)'n?n kahramanlar?" 27-)"Seni o yaz?lar?n kurtard?"
  28-)"Üstad?n bizim çocuklarla alakas?"
  29-) "Bediüzzaman'?n Rus polisiyle muhaveresi"
  30-)"Ankara'daki Nur hizmeti"
  31-)"Risale-i Nur'lar? neşretmek Diyanet'in vazifesidir"
  32-)"Risaleler, benim değil, Kur'ân'?n mal?d?r"
  33-)"Dinsiz bir millet yaşayamaz, Rus da dinsiz kalamaz"
  34-)Gençlik Rehberi davas?nda
  35-)"Bediüzzaman, Maarif ve Diyanetin Risale-i Nur'u neşrini zaruri görüyordu"
  36-)"Üstad hayat?n?n sonunu Isparta'da geçirmek istiyordu"
  37-)"Nur hizmetinde yeni bir devir"
  38-)Isparta kahramanlar?
  39-)"Hapiste bir kişiye vesile olmak, d?şar?da otuza bedeldir"
  40-)"Üstad?n yüce mevkii"
  41-)Hüsrev Ağabeyin Üstad? tavsifi
  42-)"Üstad?n ders halkas?nday?z" "
  43-)?nsan kâinata bakar da, nas?l bilmediği bir mesele kal?r?"
  44-)"Said Nursi üç devir yaşam?ş"
  45-)"Üstadla Barla'ya gidiyoruz"
  46-)"?lk Barla hat?ralar?"
  47-)Üstad?n eski talebelerine yak?n alakas?

  48-)"Ankara'da Ahmed Hamdi Akseki'yle bir görüşme"

  49-)Hz. Üstad?n Vasiyetnamesi ve Mustafa Sungur  Hat?ralar?n k?saca kronolojisi


  Mustafa SUNGUR Ağabeyin Kendi Beyan ve ?fadeleri:

  O'nu terennüm edebilmek...
  "Ben sizin kalbinizi itham etmiyorum, akl?n?z? itham ediyorum"
  Dünya ?slâm? ar?yor...
  "Vatanperver siyasîler, Risale-i Nur'u neşretmeleri laz?md?r"

  Konu MuhammedSaid tarafından (05.06.07 Saat 00:05 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Gayyur Ebu Laşey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  59

  Standart

  Mustafa Sungur abi ve diğer abilerdeki feragat mükemmel.....

 4. #4
  Pürheves fbsamet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  Kütahya
  Yaş
  33
  Mesajlar
  264

  Standart

  Eyvallah ..Allah razı ola..
  www.facebook.com/RisaleOfis
  Takip etmenizi öneririm.

 5. #5
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  emeğine sağlık ağabey ....

 6. #6
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  ne diyosun kardeş güzel ne kelime sanki okyanusun içine at?yor insan?...
  Konu Ehl-i telvin tarafından (06.10.07 Saat 02:31 ) değiştirilmiştir.


 7. #7
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Saff-? evvel olanlardan ebeden raz? olsun Rabbim inşallah.

 8. #8
  Dost tahirimutlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2013
  Mesajlar
  13

  Standart

  Mustafa Sungur (r.aleyh) için her dersinde beraberinde Üstad Hazretleri de (ra) bulunurdu diye bir zamanlar haberdar olmuştum.Bir kardeşimizin rüyasıyla da kanaat geldi ki ;rüyada bile ders verirken Üstadımız yanından ayrılmıyor.Rabbim şefaatlerine nail eylesin.Amin.
  seyyah_salih bunu beğendi.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bayram Yüksel Ağabey'den Hatıraları Bu Başlıkta Paylaşalım
  By SeRDeNGeCTi in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 20
  Son Mesaj: 11.02.13, 23:28
 2. Mustafa Sungur Abi - ilim ve Din
  By SeRDeNGeCTi in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 07.10.07, 23:46
 3. Mustafa Sungur Ağabeyden
  By Ehl-i telvin in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 06.10.07, 06:28
 4. Mustafa Sungur Abi Bursa'da....
  By Ehl-i telvin in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.03.07, 23:10
 5. Mustafa SUNGUR
  By HakanBa in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 28.06.06, 19:23

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0