+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Abdurrahman (Üstadın Yeğeni)

 1. #1
  Ehil Üye muhibbülkurra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2007
  Mesajlar
  4.304

  Standart Abdurrahman (Üstadın Yeğeni)

  Abdülkadir menek'in Üstadın istanbul hayatını yazdığı kitabında şöyle bir hatıra geçiyor:Üstad üsküdar/çaklıca'da yusuf izzeddin paşa (abdülazizin oğlu-şehzade) köşkünde Abdurrahman ile kalırlarken onu vekilharç tayin etmiş.Üstad vapurla üsküdarla gelir ve köşke kadar yürürmüş.Abdurrahman ise vapurdan köşke kadar hususi fayton (payton) ile gelirmiş.Ve biriktirdiği fazla kalan paraların hepsini harcamış.Buna muttali olan Üstad abdurrahmanı vekilharçlıktan azletmiş ve kendini tayin etmiş.
  Kâinat mescid-i kebîrinde, Kur’ân, kâinatı okuyor. Onu dinleyelim. O nur ile nurlanalım. Hidâyetiyle amel edelim. Ve onu vird-i zebân edelim. Evet, söz odur ve ona derler. Hak olup, Haktan gelip, Hak diyen ve hakikati gösteren ve nurânî hikmeti neşreden odur.
  Kur’ân’a ve imana ait herşey kıymetlidir; zâhiren ne kadar küçük olursa olsun kıymetçe büyüktür. Evet, saadet-i ebediyeye yardım eden, küçük değildir.

 2. #2
  Ehil Üye Şahide - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  9.198

  Standart

  (Hulûsi Beyin selefi, yirmi alt? yaş?nda vefat eden biraderzadem Abdurrahman'?n, vefat?ndan bir-iki ay evvel yazd?ğ? mektuptur.)

  Ellerinizden öper, duan?z? dilemekteyim. S?hhat haberinizi, irşad edici olan Onuncu Söz risalenizle beraber Tahsin Efendi vas?tas?yla ald?m; çok teşekkür ederim. Evvelce gerçi emrinize muhalefet ederek muhterem ve değerli amcamdan ayr?ld?ğ?ma pişman olmuş isem de ve itâb?n?za müstehak olmuş isem de, bu da mukadder imiş. Ve Cenab-? Hakk?n emir ve iradesiyle ve belki de bizim için hay?rl? olduğu için oldu.
  Binaenaleyh, ben cehalet sâikas?yla bir kusur yapt?m ve belâs?n? da çektim. Bundan sonra çekmemek için aff?n?z? rica ve duan?z? dilerim.

  Aziz mamo! * Şunu da şurada arz edeyim ki: Himaye ve himmetiniz sayesinde, din ve âhiretime dokunacak ef'âl ve harekâttan kendimi muhafaza ettim ve etmekte berdevam?m. Gerçi dünyan?n değersiz çok musibetlerini gördüm ve çektim ve birçok da lezâiz ve safâs?n? gördüm, geçirdim. Hiçbir vakit ve hiçbir zaman unutmad?m ki, bunlar?n hepsi hebâ olduğu ve dünyan?n Allah için olmayan lezâiz ve safâs? neticesi zillet ve şedid azap olduğu ve dünyada Allah için ve Allah'?n emir buyurduğu yollarda çekilen ve çekilmekte olan mezâhim neticesi, sonu lezzet ve mükâfat verildiğini bildiğim ve ?mân ettiğimden, fenâ şeylerin irtikâb?ndan kendimi muhafaza edebildim. Bu his ve bu fikir ise, terbiye ve himmetinizle zihnimde ve hayalimde yer yapm?şt?r. Hakikat böyle olduğunu bildiğim için bütün meşakkatlere şükürle beraber sabretmekteyim.

  * Kürtçe "amcac?ğ?m" demektir.

  Şimdi amcac?ğ?m ve büyük üstad?m,
  Habîs olan nefsimle mücadele edebilmek ve onun hevâî ve bilâhare elem verici olan arzular?n? yapmamak ve dinlememek için teehhül etmek mecburiyetinde kald?m ve şimdi art?k her cihetle Cenab-? Hakk?n lütuf ve keremiyle rahat?m. Kimsenin dediğini, şer ise duymamazl?ğa gelir ve kimseyle, fenâ hasletleri kapmamak için ihtilât etmemekteyim. Dairede müddet-i mesâiden hariç zamanlar?m? kendi evimde Cenab-? Hakk?n şükrüyle geçiriyorum. Bundan başka, ey amca, sizden sonra şimdiye kadar en çok beni ikaz ve fenâ şeylerden men eden, üstad-? âzam ve mürşidim olan bu âyet-i kerimeden duyduğum ve hissettiğimdir:

  -1- Ve öyle biliyorum ki, o gün de pek yak?nd?r.
  Haşiye -2- duam bu ve itikad?m böyledir ve böyle de ?mân ederim Haşiye 1
  Haşiye 2 -3-
  Abdurrahman

  Demek Onuncu Söz onun hakk?nda bir mürşid-i hakikî hükmüne geçmiştir ki, birden onu derece-i velâyete ç?kararak şu üç kerameti söylettirmiştir. Benden sekiz sene evvel ayr?lm?ş. Onuncu Söz eline geçmiş, mektubun baş?nda söylediği gibi çok azîm istifade edip sekiz sene zarf?nda ald?ğ? kirleri onunla silmiştir.

  Hattâ tayyedilmiş, mektubunun diğer bir parças?nda Onuncu Sözün şevkinden demiş: "Yazd?ğ?n Sözler'in hepsini bana gönder, kendi hatt?mla herbirisinden otuzar nüsha yazar ve yazd?r?r?m. Tâ intişar edip kaybolmas?n." ?şte böyle bir kahraman vârisi kaybettim. Ruhuna elfatiha.
  Said Nursî


  1 "Rahmân ve Rahîm olan Allah'?n ad?yla.
  O gün onlar?n ağ?zlar?n? mühürleriz; elleri bize onlar?n yapt?klar?n? anlat?r, ayaklar? kazand?klar? günahlara şahitlik eder." Yâsin Sûresi: 36:65.

  2 Allah'?m, bu dünyadan bizi ancak kelime-i şehadet ve imanla ç?kar.

  Haşiye
  Âhir nefesteki kelimat-? imaniyeyi âhir-i mektubunda zikretmesi dünyadan kahramancas?na iman?n? kurtar?p öyle gideceğine işaret eder.

  Haşiye 1
  Hem ?mân ile gideceğini haber veriyor.

  Haşiye 2
  Câ-y? dikkattir, vefat?n? haber veriyor.  Konu Şahide tarafından (21.04.08 Saat 12:36 ) değiştirilmiştir.

  Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek
  Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek!

  Mehmed Akif Ersoy


 3. #3
  Ehil Üye Şahide - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  9.198

  Standart

  "Biliyorsunuz, Üstad Bediüzzaman 1923 y?l? başlar?nda Ankara'da bulunuyor. Yeğeni Abdurrahman da o esnada Meclis'te kâtip olarak çal?ş?yor. Üst tabakadan baz? adamlar taraf?ndan amcas? olan Üstad'a ise, Ankara'da kalmas? ve yine Meclis'le beraber çal?şmas? için çok parlak teklifler yap?l?yor. Abdurrahman'?n arzusu da bu yönde. ?stiyor ki Ankara'da kals?n ve üst düzey yönetimle birlikte çal?şs?n.
  "Ne var ki, Üstad Bediüzzaman'?n niyeti ve düşüncesi çok farkl?. O, hiç uyum sağlayamad?ğ? adamlardan uzaklaşmak, bu sebeple Ankara'dan ayr?l?p Van'a gitmek istiyor.
  "Üstad, Ankara'dan hareket edecek olan trene binmek için istasyona geliyor. Yeğeni Abdurrahman da yan?nda. Ayr?ca, istasyonda bekleşen ekâbirden baz? adamlar da var.
  "Genç Abdurrahman, kafas?n? kurcalayan bir suâli Üstad'?na yöneltiyor: 'Ey amuca, senin bu haline bir türlü ak?l-s?r erdiremedim. Sana yap?lan o parlak teklifleri neden kabul etmedin? Halbuki, bu teklifler bir tek sana yap?ld?, başka hiçkimseye yap?lmad?. Muhterem amucam ve üstad?m, acaba benim bu müşkilimi halletmeyecekler mi?'
  "Hz. Üstad, yeğeni Abdurrahman'a orada diyor ki: 'Bak evlâd?m. Baz? rivâyetlerde haber verilen âhirzamanda gelecek ve din'i mübin�i ?slâma darbe vuracak dehşetli adam(lar)?n kim olduğunu yakînen gördüm. Bütün alâmetleri yüzlerinde ve efallerinde okudum. Böyleleriyle çal?şamam'
  "Bu aç?klama üzerine, Abdurrahman birden celâlleniyor ve belindeki kamas?na dahi davranarak, amcas?ndan emir beklercesine diyor: 'Demek ki öyle ha... Madem öyle, muhterem amuca siz bana izin verin, hemen gidip onu burada hançerimle öldüreyim.'
  "Ancak, Üstad Bediüzzaman onun böyle bir teşebbüste bulunmas?na müsaade etmiyor, mani oluyor ve ona şu hakikatli rivâyetleri hat?rlat?yor: 'Bak evlâd?m, yine rivâyetlerde var ki, onun zaman?na yetiştiğinizde, ona karş? kuvvetle ve siyasetle mukabele etmeyin' diye tavsiye ediliyor. Çünkü, bu cihetiyle o galiptir, yani daha kuvvetlidir. Hem, eğer haber verilen şah?s o adam ise, zaten sen onu öldüremezsin. Zira, eşhâs'? âhirzaman öldürülmekten mahfuzdur. Herbiri kendi vazifesini yapacakt?r. ?şte bu sebep ve hikmete binaen, ben de onlarla çal?şmay?p çat?şmayarak Van'a gitmeyi ve uzun vâdeli bir ilmî mücahede içine girmeyi tercih ediyorum."

  Latif Salihoğlu

  Yeni asya

  Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek
  Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek!

  Mehmed Akif Ersoy


 4. #4
  Ehil Üye Şahide - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  9.198

  Standart

  "Biliyorsunuz, Üstad Bediüzzaman 1923 y?l? başlar?nda Ankara'da bulunuyor. Yeğeni Abdurrahman da o esnada Meclis'te kâtip olarak çal?ş?yor. Üst tabakadan baz? adamlar taraf?ndan amcas? olan Üstad'a ise, Ankara'da kalmas? ve yine Meclis'le beraber çal?şmas? için çok parlak teklifler yap?l?yor. Abdurrahman'?n arzusu da bu yönde. ?stiyor ki Ankara'da kals?n ve üst düzey yönetimle birlikte çal?şs?n.

  "Ne var ki, Üstad Bediüzzaman'?n niyeti ve düşüncesi çok farkl?. O, hiç uyum sağlayamad?ğ? adamlardan uzaklaşmak, bu sebeple Ankara'dan ayr?l?p Van'a gitmek istiyor.

  "Üstad, Ankara'dan hareket edecek olan trene binmek için istasyona geliyor. Yeğeni Abdurrahman da yan?nda. Ayr?ca, istasyonda bekleşen ekâbirden baz? adamlar da var.
  "Genç Abdurrahman, kafas?n? kurcalayan bir suâli Üstad'?na yöneltiyor: 'Ey amuca, senin bu haline bir türlü ak?l-s?r erdiremedim. Sana yap?lan o parlak teklifleri neden kabul etmedin? Halbuki, bu teklifler bir tek sana yap?ld?, başka hiçkimseye yap?lmad?. Muhterem amucam ve üstad?m, acaba benim bu müşkilimi halletmeyecekler mi?'

  "Hz. Üstad, yeğeni Abdurrahman'a orada diyor ki: 'Bak evlâd?m. Baz? rivâyetlerde haber verilen âhirzamanda gelecek ve din'i mübin'i ?slâma darbe vuracak dehşetli adam(lar)?n kim olduğunu yakînen gördüm. Bütün alâmetleri yüzlerinde ve efallerinde okudum. Böyleleriyle çal?şamam'

  "Bu aç?klama üzerine, Abdurrahman birden celâlleniyor ve belindeki kamas?na dahi davranarak, amcas?ndan emir beklercesine diyor: 'Demek ki öyle ha... Madem öyle, muhterem amuca siz bana izin verin, hemen gidip onu burada hançerimle öldüreyim.'

  "Ancak, Üstad Bediüzzaman onun böyle bir teşebbüste bulunmas?na müsaade etmiyor, mani oluyor ve ona şu hakikatli rivâyetleri hat?rlat?yor: 'Bak evlâd?m, yine rivâyetlerde var ki, onun zaman?na yetiştiğinizde, ona karş? kuvvetle ve siyasetle mukabele etmeyin' diye tavsiye ediliyor. Çünkü, bu cihetiyle o galiptir, yani daha kuvvetlidir. Hem, eğer haber verilen şah?s o adam ise, zaten sen onu öldüremezsin. Zira, eşhâs'? âhirzaman öldürülmekten mahfuzdur. Herbiri kendi vazifesini yapacakt?r. ?şte bu sebep ve hikmete binaen, ben de onlarla çal?şmay?p çat?şmayarak Van'a gitmeyi ve uzun vâdeli bir ilmî mücahede içine girmeyi tercih ediyorum."

  Latif Salihoğlu

  Yeni asya

  Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek
  Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek!

  Mehmed Akif Ersoy


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Üstadın Yeğeni Sabri Okurdan Sadeleştirme hareketi
  By yozgati in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 22.10.15, 18:24
 2. Üstadın Yeğeni Suad Ünlükul...
  By ŞİMŞEK MUSTAFA in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 27.04.09, 21:04
 3. Bediüzzaman’ın Yeğeni Abdurrahman ve Halefleri
  By Şahide in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 11.09.08, 12:57
 4. Halasını Eve Hapsettiniz, Yeğeni Bakan Oldu
  By dördüncü in forum Gündem
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 17.10.07, 12:28
 5. Abdurrahman Bin Avf (r.a)
  By muntehab in forum Sahabeler ve Sünnet-i Seniyye
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.11.06, 11:45

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0