?şte bir gün de gelmiş, Ahmed Hüsrev Alt?nbaşak isminde bir zat Üstad?n?n arzu, istek ve tarif etmesiyle yine Kur’anda zaten var olan tevafukat?, insanl?ğ?n nazar?na takdim etmiştir. Ak?llar? gözüne inmiş insanoğluna Kur’an?n böyle bir mucizesinin dahi varl?ğ?n? gösterip, O’na teveccühü temin etmiştir. Hüsrev Efendi’nin yazm?ş olduğu bu tevafuklu nüsha insanl?ğ?n hizmetine takdim edildikten sonra, Kur’ana ve ?slam’a karş? iştiyak?n k?r?ld?ğ?, ‘Kur’an öğrenmek zor, ben beceremiyorum’ diyenlerin çoğald?ğ? bir dönemde, yepyeni bir ç?ğ?r aç?lm?şt?r. Kur’an, Hüsrev Efendi’nin elinde ve kaleminde aç?ğa ç?kan bu mucizesiyle bütün insanlar?n nazar?n? tekrar kendisine toplam?ş ve Kur’an öğrenimini ve okumas?n? çok daha kolay bir hale getirmiştir.


Allah’a kendisini tamamen vakfetmiş olan Hüsrev Efendi, Allah’?n inayetiyle Kur’an?n zaten var olan tevafukunu gözlere göstermiş ve Üstad?n?n tabiriyle “yaz emri buyrulmas?yla, Levh-i Mahfuzdaki Kur’an gibi”(1) yazm?şt?r.
Bediüzzaman Hazretlerinin, “Hüsrev; Türk milletinin manevi büyük bir kahraman? ve bu vatan?n büyük bir halaskar?d?r. Ve Türk milleti onunla iftihar edecek bir halis fedakar?d?r”(2) dediği Hüsrev Efendi’nin, yazm?ş olduğu nüshalar? görenlerin, “Maşallah, Barekallah, ben bu nüshay? görünceye değin Kur’an okumay? bilmiyordum, ama şimdi çok rahat bir şekilde Hüsrev Efendi’nin hatt?ndan öğrendim ve kolayl?kla okuyabiliyorum, Allah ebediyen ondan raz? olsun” dediklerine müteaddid defalar şahid olmaktay?z.Hadd-i zat?nda bu Kur’an-? Kerim, bütün hareke ve noktalar?n?n harflerin tam üzerine veya tam alt?na getirilmiş olmas?, Kur’anda geçen bütün harflerin her yerde ayn? ölçülerde bulunmas?, okuyucuya, hususen Kur’an? yeni öğrenenlere, büyük okuma kolayl?ğ? sağlamaktad?r.
?nsanlar?n nazar?n? Kur’an’a çevirmekle Hüsrev Efendi’nin kazanacağ? sevaplar? ise Üstad? Bediüzzaman Hazretleri şu şekilde ifade etmektedir.

“Ey Hüsrev! ?nşallah senin yazd?ğ?n Mucizeli Kur’an-? Azimüşşan?n yak?nda tab’a girmesiyle, alem-i ?slam’da senin ruhuna yağacak rahmet dualar?n? düşün, hamd ile Allah’a şükret” Kastamonu, 233
“Maşallah, Barekallah! Kur’an?n alt?n bir anahtar? olan kalem-i Hüsrevî, değil yaln?z bizleri, belki ruhanileri ve melekleri de sevindiriyor.”
Kastamonu, 2