+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 5 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 41

Konu: Bediüzzaman'ın Doğum Tarihi (1878)

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  35
  Mesajlar
  5.901

  Standart Bediüzzaman'ın Doğum Tarihi (1878)

  Bediüzzaman Hangi Tarihte Doğdu?

  Bediüzzaman Said Nursi hakk?nda yap?lan biyografik çal?şmalarda, henüz Miladi takvime göre ortak bir doğum tarihi ortaya konulamam?şt?r. Hatta biz bu araşt?rmam?z esnas?nda gördük ki doğru tarihe hiç ulaş?lamam?şt?r. Yani Miladi 1873’le başlayan farkl? doğum tarihleri zinciri, düzeltilmek maksad?yla önce 1876 ve daha sonra da 1877 y?l?na çekilmiştir. Fakat, bizim Bediüzzaman’?n doğum y?l? olarak ortaya koymaya çal?şt?ğ?m?z Miladi 1878 tarihine bu zamana kadar ulaş?lamam?şt?r.

  Takvim Sorunu

  Said Nursi, yaşad?ğ? dönem itibariyle üç ayr? takvimle muhatap olmuştur. Bunlardan ilki Hicri Takvimdir. Hicri Takvim, Hz. Peygamberin Mekke’den Medine’ye hicretini milat kabul eden, yani Miladi 622 y?l?nda başlayan ve Müslüman Araplar?n ay?n devrelerini esas alarak geliştirdiği bir takvimdir. Bir y?l—aylar?n gün say?s? toplam?na göre—354 ya da 355 gündür. Türkler de ?slam’? kabul ettikten sonra, 1 Ocak 1926’ya kadar bu takvimi kulland?lar.

  ?kincisi Rumi Takvim(Mali Takvim)’dir. Osmanl? Devletinde, Ay y?l? ile güneş y?l? aras?ndaki 11 günlük farktan kaynaklanan problemleri gidermek maksad?yla, 17. yüzy?l?n ortalar?ndan itibaren kullan?lmaya başlanan Rumi Takvim, mali ve idari işlerde ve yaz?şmalarda kullan?l?yordu. Doğum tarihleri de bu tarihe göre kaydediliyordu. Rumi Takvim 1926’dan itibaren bütçe d?ş?nda bütün resmi işlemlerden kald?r?ld?.

  Üçüncüsü ise 1 Ocak 1926’dan itibaren kullanmaya başlad?ğ?m?z Miladi Takvim(Gregoryen Takvimi)’dir. Hz. ?sa’n?n doğumunu 0(s?f?r) kabul eden ve 15 Ekim 1582 tarihinde son şeklini alan bu takvime göre y?l, 365 güne sabitlenerek takvimin doğru gitmesi sağlanm?şt?r.

  Hicri, Rumi ve Miladi y?llar aras?ndaki gün farkl?l?klar? ve art?k y?llar nedeniyle, Hicri Takvime göre binikiyüzdoksanbeş (1295) ve Rumi Takvime göre binikiyüzdoksanüç (1293) olarak kay?tl? olan Bediüzzaman’?n doğum tarihini, bugün kulland?ğ?m?z Miladi Takvime çevirmede yanl?ş sonuca ulaşmak kaç?n?lmaz olmuştur.1

  Yanl?ş Tarihler

  Doğum tarihiyle ilgili ilk yanl?ş bilgi 1957 y?l?nda Bediüzzaman’?n talebeleri taraf?ndan neşredilen Tarihçe-i Hayat isimli eserde verilmiştir. Bu eserde doğum tarihi Hicri(H)1290-Miladi(M) 1873 olarak yer almaktad?r.2 Hicri 1290’?n Miladi karş?l?ğ? 1873 olmakla birlikte3 H. 1290 tarihine başka hiçbir yerde rastlan?lmamaktad?r.

  Bediüzzaman’?n doğum y?l? olarak Hicri 1295’in doğruluğundan şüphe yoktur. Zira hem Bediüzzaman’?n beyan?na göre resmi makamlarca doldurulan kimlik belgelerinde4 doğum y?l? olarak bu tarih yer almaktad?r, hem de pek çok yerde5 geçen Rumi(R) 1293 tarihinin Hicri karş?l?ğ? 1295’tir.6 Yani R. 1293 ile H. 1295 aras?nda sağlama yap?lm?şt?r. Bu iki tarih de doğrudur.

  Said Nursi’nin doğum y?l? olarak şimdiye kadar yap?lan çal?şmalarda ulaş?lan ikinci yanl?ş sonuç ise M. 1876’d?r.7 Bediüzzaman’?n kronolojik olarak hayat?n?n anlat?ld?ğ? en önemli kaynaklardan olan, Necmeddin Şahiner’in kaleme ald?ğ?, Bilinmeyen Taraflar?yla Bediüzzaman Said Nursi isimli eserde yer alan bu yanl?ş, Rumi Takvimden Hicri Takvime yap?lan tarih çeviriminden kaynaklanm?şt?r. Zira, Rumi tarih 1293 olarak verilmektedir ki, bu M. 1876’y? karş?lamamaktad?r.8

  Doğru tarih nedir peki? Elimizde doğumu gün ve ay olarak gösteren bir bilgi olmad?ğ?na göre kabaca, y?ldan hareketle doğru tarihi yakalamak durumunday?z. Bu konuda ulaş?lan bir çok kaynak Rumi olarak 1293’ü göstermektedir. Bunlardan en önemlileri Bediüzzaman’?n 26 Eylül 1337 yani 26.09.1921 tarihinde ald?ğ? Hüviyet Cüzdan?9 ve yine 17 Teşrin-i evvel 1337 yani 17.10.1921 tarihinde kendi beyan?yla doldurulup Darü’l Hikmeti’l ?slamiye reisliğine sunulan özgeçmişidir.10 Ayr?ca Bediüzzaman’?n talebesi Müküslü Hamza’n?n11 ve yeğeni Abdurrahman’?n(Nursi)12 yazd?ğ? tarihçelerde de R. 1293 tarihi zikredilmektedir. Yine Said Nursi kendi eserleri olan Lem’alar13 ve Şualar’da14 doğum tarihini 1293 olarak ifade etmektedir. Tarih Çevirme K?lavuzuna bakt?ğ?m?zda Rumi 01.I.1293 ile 19.X.1293 aras?ndaki zaman dilimi, Miladi 1877 tarihine karş?l?k geliyor. Yani R. 1293’ün ilk on ay? M. 1877 y?l?n?n içinde yer al?yor. Bu noktadan hareketle doğum tarihini 1877 olarak kabul etmek doğru gibi gelebilir. Ki, bunu baz? eserlerde görüyoruz.15

  Bediüzzaman’?n Doğum Y?l? ?çin Doğru Tarih 1878’dir

  Ancak, yukar?da zikrettiğimiz M. 1877’yi karş?layan Rumi on ay içinde, Hicri 1295’i bulam?yoruz. H. 1295, tam da R. 1293’ün içindeki M. 1877 tarihinin bitiminden beş gün sonra başlamaktad?r.16 Yani belgelerle sabit olan R. 1293 ve H. 1295 tarihlerinin Miladi olarak kesiştikleri y?l 1878’dir.17 Bir başka ifadeyle Hicri 1295 y?l?n?n başlad?ğ? 01 Muharrem (R. 24 Kanun-? evvel 1293) ile Rumi 1293 y?l?n?n bittiği 28 Şubat (H. 08 Rebiü’l evvel 1295) tarihlerinin kesiştiği Miladi dönem, 05 Ocak 1878 ile 12 Mart 1878 aras?d?r.18 Bu durumda Bediüzzaman Said Nursi’nin doğum y?l?, her halükarda 1878’dir. Yani Bediüzzaman Said Nursi, 5 Ocak 1878 ile 12 Mart 1878 tarihleri aras?nda bir günde dünyaya gözlerini açm?şt?r.

  Umar?z bundan sonra yap?lacak olan yay?nlar bu bilginin ?ş?ğ? alt?nda Bediüzzaman’?n doğum tarihini doğru bir şekilde yazarlar. Ve yine umar?z bu küçük araşt?rma akademik disiplin alt?nda yap?lacak olan biyografi yada tarihçe-i hayat çal?şmalar? için bir başlang?ç olur.

  Dipnotlar:

  1. Takvimler ve çevirme yöntemleri için bkz: Yücel Dağl?-Cumhure Üçer, Tarih Çevirme K?lavuzu, TTK Yay., Ank. 1997, C. I, s. 9-26.

  2. Bediüzzaman Said Nursi, Tarihçe-i Hayat, Yeni Asya Neşr., ?st. 1998, s. 29. 1950’den beri çeşitli yay?nevlerince bask?s? yap?lan Tarihçe-i Hayat’?n bütün nüshalar?nda bu tarihler aynen yer almaktad?r.

  3. Tarih Çevirme K?lavuzu, C. V, s. 224-227.

  4. Hüvviyet Cüzdan? ve Darü’l Hikmeti’l ?slamiyeye verdiği öz geçmiş için bkz: Sad?k Albayrak, Son Devrin ?slam Akademisi, ?stanbul 1972, s. 197 ve devam?.

  5. Abdurrahman Nursi, Bediüzzaman’?n Hayat?, ?stanbul 1993, s.13; Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar, ?stanbul 1996, s. 50, 325; Bediüzzaman Said Nursi, Şualar, Germany 1994, s. 596; Son Devrin ?slam Akademisi, s. 197.

  6. Tarih Çevirme K?lavuzu, C. V, s. 240-241.

  7. Necmeddin Şahiner, Bilinmeyen Taraflar?yla Bediüzzaman Sadi Nursi, Yeni Asya Yay., ?stanbul 1994, s. 43. Asl?nda Şahiner de eserinin ilk bask?lar?nda M. 1873 tarihini kullanm?ş ancak daha sonra bunu, 1876 olarak değiştirmiştir. Hatta eserin yeni bask?lar?n?n “?çindekiler” k?sm? tashihten geçmemiş olacak ki, bizim burada kaynak olarak gösterdiğimiz 1994 bask?s?n?n “?lk Hayat?” bölümü “1873-1926” şeklinde tarihlendirilmiştir.

  8. Tarih Çevirme K?lavuzu, C. V, s. 237-241.

  9. Son Devrin ?slam Akademisi, s. 209, 210; Abdülkadir Bad?ll?, Mufassal Tarihçe-i Hayat?, ?st. 1998, C. I, s. 464;

  10. Son Devrin ?slam Akademisi, s. 206.

  11. Bediüzzaman Said Nursi, ?çtimai Reçeteler-II, Tenvir Neşr., ?st. 1990 içinde Müküslü Hamza Efendi, Bediüzzaman Said Kürdi’nin Tercüme-i Halinden Bir Hülasad?r.

  12. Bediüzzaman Said Nursi, ?çtimai Reçeteler-I, Tenvir Neşr., ?st. 1990 içinde Abdurrahman, Bediüzzaman’?n Tarihçe-i Hayat?.

  13. Lem’alar, s. 50, 325.

  14. Şualar, s. 596.

  15. Abdülkadir Bad?ll?, Mufassal Tarihçe-i Hayat?, ?st. 1998, C. I, s. 75.

  16. Tarih Çevirme K?lavuzu, C. V, s. 240.

  17. A.g.e., s. 240, 241.

  18. Tarih Çevirme K?lavuzu, C. V, s. 240-241.


  Kaynak: www.RisaleinurEnstitusu.Com
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 22:04 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Müdakkik Üye terennüm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  910

  Standart

  Allah raz? olsun kardeş.
  Risale-i Nur Enstitüsü gerçekten çok güzel bir araşt?rma yapm?ş.
  Neredeyse bütün risale yay?nevlerinde farkl? doğum tarihi göze çarp?yor.
  Bu araşt?rma sonucunda başka söze gerek kalm?yor.
  1878 y?l? olduğu aç?k.
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 22:05 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Gayyur mana_iharfi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  113

  Standart

  galiba üstadla aram?zda tamtam?na 100 y?l var.yaşas???n
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 22:05 ) değiştirilmiştir.
  "Okumak, okumak, okumak, yine okumak... Okumaktan yorulunca ne okuduğunu okumak. Veya kitab-ı kebir-i kainatı okumak..."

 4. #4
  Dost mirzaoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  16

  Standart

  Alıntı mana_iharfi Nickli Üyeden Alıntı

  galiba üstadla aram?zda tam?tam?na 100 y?l var.yaşas???n
  desene sizde de her yüzy?lda bir gelecek şah?slardan olma potansiyeli var. Kontenjan ay?rma yok
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 22:05 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  Gayyur mana_iharfi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  113

  Standart

  Arkadaş?m asl?nda o potansiyel tüm insanlarda var biliyorsunuz ama görünen o ki;ben kendi ad?ma söyleyeyim,o şah?slar?n talebesi olabilsek o bile büyük marifet...
  Benimki işte bir ümitti sadece,dua mahiyetinde...
  Hem ad?n?za bak?l?rsa sizde de o potansiyet ön planda
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 22:06 ) değiştirilmiştir.
  "Okumak, okumak, okumak, yine okumak... Okumaktan yorulunca ne okuduğunu okumak. Veya kitab-ı kebir-i kainatı okumak..."

 6. #6
  Dost mirzaoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  16

  Standart

  talebe olabilme, yaşayabilme gerçekten çok önemli. Kahraman değil sadece yaşabilen olsak yeter de artar bile.

 7. #7
  Gayyur mana_iharfi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  113

  Standart

  Amenna...
  "Okumak, okumak, okumak, yine okumak... Okumaktan yorulunca ne okuduğunu okumak. Veya kitab-ı kebir-i kainatı okumak..."

 8. #8
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart  Tebrik ederim. Güzel bir çalışma olmuş. Netice itibariyle ufak tefek farkların fazla bir ehemmiyeti yok. Risale-i Nur'un hizmeti ortada ve bu kafidir

 9. #9
  Gayyur hafakan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Diyarbakır
  Mesajlar
  50

  Standart

  çal?şma için Risale-i Nur Enstitüsü'nü tebrik etmek laz?m. Hakikaten de iyi iş yap?yorlar. Bu arada paylaşan kardeşten de Allah raz? olsun.
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 22:06 ) değiştirilmiştir.
  \"Give me a piece of light... I will give you the light of my eye..\"

 10. #10
  Gayyur semensima - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  142

  Standart

  Talebelerinden Ahmet Feyzi Kul ağabey hem üstaddan naklen hem de mehdinin zuhurunu ispat eden cifri hesabında 1877 olarak buluyor.Dileyenler maidet-ül kuran eserine bakabilirler.Dikkatinize....
  Ne bana yanan olur âteş-i dilden özge;
  Ne kapımı çalan olur bâd-ı sabadan gayrı...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kıyamet ve Tarihi
  By hodbin_63 in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 21
  Son Mesaj: 01.12.12, 02:01
 2. Bediüzzaman’ın Sürgün Tarihi
  By SeRDeNGeCTi in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.03.09, 17:33
 3. Bediüzzaman Said Nursi'nin Kendi Beyanından Doğum Tarihi
  By SeRDeNGeCTi in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.11.08, 14:10
 4. Bediüzzaman’dan Bazı Tarihî Olaylarla İlgili Tespitler
  By SeRDeNGeCTi in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 28.06.07, 00:27
 5. Günün Tarihi
  By Ebu Hasan in forum Tarih
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 21.12.06, 11:17

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0