+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Eski Said ve Yeni Said Dönemi

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart Eski Said ve Yeni Said Dönemi

  Eski Said ve Yeni Said dönemi hakk?nda bilgi verir misiniz?


  ?slam?n başl?ca iki dönemi vard?r: Mekke ve Medine. Bu iki devrin kendine göre şartlar? vard?r ve o şartlara göre ayetler inmiş, hükümler gelmiştir. Mesela, Mekke döneminde müşriklerin eza ve cefas?na karş? "sab?r cihad?" yap?l?r. Ama müslümanlar?n güçlendiği, devlet haline geldiği Medine döneminde savaşa izin verilir.

  Üstad?n hayat?nda da önemli iki merhale vard?r: Eski Said ve Yeni Said. Asl?nda her iki Said de Saiddir. Üstad?n "eski Said" dediği kötü bir Said değildir. Bütün gayreti ve himmeti ?slam?n ila ve terakkisidir, müslümanlar?n problemlerine çare aramakla meşguldür. Ama şartlar değişmiştir. Koca Osmanl? çökmüş, müslümanlar dağ?lm?ş, Osmanl?n?n yerine gelenler dini değerlere s?rt çevirmişler, hatta cephe alm?şlard?r. ?şte böyle bir hengamede, Eski Said ruhi bir ink?lap geçirir. Belki de hadiste geçen "Allah bir gecede mehdiyi ?slah eder" manas?n?n bir tezahürü görülür, kendisini Yeni Said olarak bulur. 23. Sözde Üstad şöyle der:

  "Ey dünya-perest ve hayat-? dünyeviyeye âş?k ve s?rr-? ahsen-i takvimden gafil insan! Şu hayat-? dünyeviyenin hakikat?n? bir vak?a-i hayaliyede Eski Said görmüş. Onu Yeni Said'e döndürmüş olan şu vak?a-i temsiliyeyi dinle:

  Gördüm ki, ben bir yolcuyum. Uzun bir yola gidiyorum. Yani gönderiliyorum. Seyyidim olan zât, bana tahsis ettiği altm?ş altundan tedricen birer miktar para veriyordu. Ben de sarfedip pek eğlenceli bir hana geldim. O handa bir gece içinde on altunu kumara mumara, eğlencelere ve şöhret-perestlik yoluna sarfettim. Sabahleyin elimde hiç bir para kalmad?. Bir ticaret edemedim. Gideceğim yer için bir mal alamad?m. Yaln?z o paradan bana kalan elemler, günahlar ve eğlencelerden gelen yaralar, bereler, kederler benim elimde kalm?şt?. Birden ben o hazîn halette iken orada bir adam peyda oldu. Bana dedi: "Bütün bütün sermayeni zayi' ettin. Tokata da müstehak oldun. Gideceğin yere de müflis olarak elin boş gideceksin.

  Fakat akl?n varsa, tövbe kap?s? aç?kt?r. Bundan sonra sana verilecek bâki kalan onbeş altundan her eline geçtikçe yar?s?n? ihtiyaten muhafaza et. Yani gideceğin yerde sana lâz?m olacak baz? şeyleri al." Bakt?m nefsim raz? olmuyor. "Üçte birisini" dedi. Ona da nefsim itaat etmedi. Sonra dörtte birisini dedi. Bakt?m nefsim mübtela olduğu âdetini terkedemiyor. O adam hiddetle yüzünü çevirdi gitti.

  Birden o hal değişti. Bakt?m ki; ben, tünel içinde sukut eder gibi bir sür'atle giden bir şimendifer içindeyim. Telaş ettim. Fakat ne çare ki, hiç bir tarafa kaç?lmaz. Garaibden olarak o şimendiferin iki taraf?nda pek cazibedar çiçekler, leziz meyveler görünüyordu. Ben de ak?ls?z acemîler gibi onlara bak?p elimi uzatt?m. O çiçekleri koparmak, o meyveleri almak için çal?şt?m. Fakat o çiçekler ve meyveler, dikenli mikenli, mülâkat?nda elime bat?yor, kanat?yor. Şimendiferin gitmesiyle müfarakat?ndan elimi parçal?yorlar. Bana pek pahal? düşüyorlard?.

  Birden şimendiferdeki bir hademe dedi: "Beş kuruş ver, sana o çiçek ve meyvelerden istediğin kadar vereceğim. Beş kuruş yerine elin parçalanmas?yla yüz kuruş zarar ediyorsun. Hem de ceza var, izinsiz koparamazs?n." Birden s?k?nt?dan ne vakit tünel bitecek diye baş?m? ç?kar?p ileriye bakt?m. Gördüm ki, tünel kap?s? yerine çok delikler görünüyor. O uzun şimendiferden o deliklere adamlar at?l?yorlar.

  Bana mukabil bir delik gördüm. ?ki taraf?nda iki mezar taş? dikilmiş. Merak ile dikkat ettim. O mezar taş?nda büyük harflerle "Said" ismi yaz?lm?ş gördüm. Teessüf ve hayretimden "Eyvah!" dedim. Birden o han kap?s?nda bana nasihat eden zât?n sesini işittim. Dedi: "Akl?n baş?na geldi mi?" Dedim: "Evet geldi fakat kuvvet kalmad?, çare yok." Dedi: "Tövbe et, tevekkül et." Dedim: "Ettim!"

  Ay?ld?m... Eski Said kaybolmuş. Yeni Said olarak kendimi gördüm."

  Eski Said, daha ziyade akli gidiyordu, Yeni Said ise ilhama da mazhard?r, ak?l-kalp ittifak?yla hareket eder.

  Eski Said hayat?n geniş dairelerinde hizmet ediyordu, Yeni Said ise sürgünde, garip, kimsesizdir, gelecek nesillerin hidayetine vesile olacak nurlu Kur'an reçetelerini yazmakla meşguldür.

  Eski Said üst düzey Arabi dersleri talebelerine ders verirken, Yeni Said Molla Hamide Kur'an dersi vermeyi son derece önemsemektedir. Çünkü şartlar değişmiştir, şartlara göre hizmet metotlar?n?n da değişmesi gerekir.
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 22:09 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye Fehim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Yaş
  57
  Mesajlar
  1.866

  Standart

  Allah raz? olsun...

 3. #3
  Dost hadimi_kuran - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesajlar
  48

  Standart

  kardeşim bak?ş?n yaz?n güzel olmuş maşaallah..Ancak acizane fikrim şu ki meselelerde, hele ki hakk?nda kuran?n ve sünnetin bizi muhayyer b?rakt?ğ? böyle teferruata ait meselelerde konuyu tahdit alt?na almak yerine bu meselenin bir yönüdür deyiniz.Zira bir imam ? rabbanbi olsayd? emin ol eski said yeni said dönemini çok farkl? açard?..herkes kalbi haayt?nda hissettikleri şekilde görebiliyor o ummanlar?..

  ve bir diğer husus ki hazrei üstad? mehdiye benzetmeniz..Evet belkide mehdidir hatta mehdi-i azamd?r ancak bu haddimiz olmayan ve işimize yaramayacak meseleleri nazar-? dikkate almak hem büyük bir iddia hemde gereksiz bir kelam israf?d?r...bunun izahlar? risalelerde olduğu için icmali b?rakt?m...VESSELAMM (RABBENA LA TUAH?ZNA ?NNE S?NA EV EHDE'NA)

 4. #4
  Dost mahmud - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Mesajlar
  6

  Standart

  yen said bu cihette dünyaya bakmas? nededir? ?K?NC? NOKTA: Yeni Said ne için bu kadar şiddetle siyasetten tecennüb ediyorElcevap: [/B]Milyarlar seneden ziyade olan hayat-? ebediyeye çal?şmas?n? ve kazanmas?n?; meşkûk bir-iki sene hayat-? dünyeviyeye lüzumsuz, fuzulî bir surette kar?şma ile feda etmemek için.. hem en mühim, en lüzumlu, en saf ve en hakikatl? olan hizmet-i îman ve Kur'an için şiddetle siyasetten kaç?yor. Çünki diyor: "Ben ihtiyar oluyorum, bundan sonra kaç sene yaşayacağ?m? bilmiyorum. Öyle ise bana en mühim iş, hayat-? ebediyeye çal?şmak lâz?m geliyor. Hayat-? ebediyeyi kazanmakta en birinci vas?ta ve saadet-i ebediyenin anahtar? îmand?r; ona çal?şmak lâz?m geliyor. Fakat ilim itibariyle insanlara dahi bir menfaat dokundurmak için şer'an hizmete mükellef olduğumdan, hizmet etmek isterim. Lâkin o hizmet, ya hayat-? içtimaiye ve dünyeviyeye ait olacak; o ise elimden gelmez. Hem f?rt?nal? bir zamanda sağlam hizmet edilmez. Onun için o ciheti b?rak?p, en mühim, en lüzumlu, en selâmetli olan îmana hizmet cihetini tercih ettim. Kendi nefsime kazand?ğ?m hakaik-i îmaniyeyi ve nefsimde tecrübe ettiğim manevî ilâçlar?, sair insanlar?n eline geçmek için o kap?y? aç?k b?rak?yorum. Belki Cenâb-? Hak bu hizmeti kabul eder ve eski günah?ma keffaret yapar. Bu hizmete karş? şeytan-? racîmden başka hiç kimsenin, -mü'min olsun kâfir olsun, s?dd?k olsun z?nd?k olsun- karş? gelmeye hakk? yoktur. Çünki îmans?zl?k başka şeylere benzemiyor. Zulümde, f?skta, kebairde birer menhus lezzet-i şeytaniye bulunabilir. Fakat îmans?zl?kta hiçbir cihet-i lezzet yok. Elem içinde elemdir, zulmet içinde zulmettir, azab içinde azabd?r. [/font]
  ?şte böyle hadsiz bir hayat-? ebediyeye çal?şmay? ve îman gibi kudsî bir nura hizmeti b?rakmak, ihtiyarl?k zaman?nda lüzumsuz tehlikeli siyaset oyuncaklar?na at?lmak; benim gibi alâkas?z ve yaln?z ve eski günahlar?na keffaret aramağa mecbur bir adamda ne kadar hilaf-? ak?ld?r, ne kadar hilaf-? hikmettir, ne derece bir divaneliktir, divaneler de anlayabilirler.
  Amma Kur'an ve îman?n hizmeti ne için beni men'ediyor dersen, ben de derim ki: Hakaik-i îmaniye ve Kur'aniye birer elmas hükmünde olduğu halde, siyaset ile âlûde olsa idim; elimdeki o elmaslar iğfal olunabilen avam taraf?ndan, "Acaba taraftar kazanmak için bir propaganda-i siyaset değil mi?" diye düşünürler. O elmaslara, âdi şişeler nazar?yla bakabilirler. O halde ben o siyasete temas etmekle, o elmaslara zulmederim ve k?ymetlerini tenzil etmek hükmüne geçer. ?şte ey ehl-i dünya! Neden benim ile uğraş?yorsunuz? Beni kendi hâlimde b?rakm?yorsunuz?
  Eğer derseniz: Şeyhler bazan işimize kar?ş?yorlar. Sana da bazan şeyh derler.
  Ben de derim: Hey efendiler! Ben şeyh değilim, ben hocay?m. Buna delil: Dört senedir buraday?m; bir tek adama tarîkat verseydim, şüpheye hakk?n?z olurdu. Belki yan?ma gelen herkese demişim: Îman lâz?m, ?slâmiyet lâz?m; tarîkat zaman? değil.  (ONALTINCI MEKTUB ?kinci Nokta) ve eski said döneminde o kadar halk?n müdaafas? için siyasetle uğraş?rken niye yeni said zaman?nda ilişmemiş fakat 1948 de umum ümmetin selameti için demokrat partiye oy verip dünyaya bakmas?n?n sebebi nedir?

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Eski Saîd'den Yeni Saîd'e geçiş döneminin mukaddemesidir.
  By gamze-i_dilruzum in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 22.02.13, 11:32
 2. Eğitimde Eski ve Yeni Yaklaşımlar
  By Abdulbaki in forum Eğitim
  Cevaplar: 19
  Son Mesaj: 05.01.10, 10:34
 3. Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri
  By halenur in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 25.05.08, 14:06
 4. Eski Üye Yeni Selam..
  By NurEfsan in forum Tanışma
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 27.04.08, 13:30
 5. Eski ve Yeni Said Üzerine Düşünceler...
  By SeRDeNGeCTi in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 25.05.07, 00:51

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0