+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 10

Konu: Bediüzzaman'ın Maruz Kaldığı Eziyet ve İşkenceler

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Burada Bediüzzaman'?n hayat?nda maruz kald?ğ? işkence ve eziyetleri ekleyelim...


  Müdüre, Müddeiumuma, Mahkeme Reisine bir istida yazd?m. Bir kardeşime gönderdim, tâ bilmediğim yeni hurufla yazs?n. Ve yaz?ld?, onlara verildi. Güya büyük bir suç işlemişim diye benim pencerelerimi m?hlad?lar. Ve duman beni s?k?yordu, bir pencereyi b?rakmad?m ki m?hlanmas?n. Şimdi onu da m?hlad?lar. Hem hapis usulü tecrit on beş gün kadar olduğu halde, beni üç buçuk ay tecrid-i mutlakta hiçbir arkadaş?mla temas ettirmediler. Hem üç aydan beri benim aleyhimde k?rk sayfal?k bir iddianame yaz?l?p bana gösterildi. Yeni hurufu bilmediğimden, hem rahats?z ve hatt?m çok noksan olmas?ndan, çok rica ettim ki, "Bana biri iddianameyi okuyacak ve dilimi bilen talebelerimden benim itiraznamemi yazacak iki adama izin veriniz" dedim; izin vermediler. Dediler, "Avukat gelsin, okusun." Sonra onu da b?rakmad?lar. Yaln?z bir kardeşe dediler ki: "Eski hurufa çevir, ona ver." Halbuki, o k?rk sayfay? yazmak alt? yedi günde ancak olur. Bir saatte bana okumak işini, alt? yedi güne kadar uzatmak, tâ benimle kimse temas etmesin fikri ise, pek dehşetli bir istibdat ile benim bütün hukuk-u müdafaam? iskat etmektir. Dünyada, yüz cinayeti bulunan ve as?lacak bir adam dahi böyle muamele göremez. Ben hakikaten bu emsalsiz işkencenin hiçbir sebebini bilmediğimden çok azap çekiyorum. Ben haber ald?m ki, Mahkeme Reisi vicdanl? ve merhametlidir. Bu kanaate binaen, ilk ve son bir tecrübe olarak makam?n?za bu istirhamname ve şekvây? yazd?m.

  Şualar, On Dördüncü Şuâ, 333
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 22:12 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  ON ?K?NC? R?CA
  Bir zaman, Isparta vilâyetinin Barla nahiyesinde, nefiy nam? alt?nda işkenceli bir esaretle, yaln?z ve kimsesiz, bir köyde ihtilâttan ve muhabereden men edilmiş bir vaziyette, hem hastal?k, hem ihtiyarl?k, hem gurbet içinde gayet perişan bir halde iken, Cenâb-? Hak kemâl-i merhametinden, Kur'ân-? Hakîmin nüktelerine, s?rlar?na dair benim için medar-? teselli bir nur ihsan etmişti. Onunla o ac?, elîm, hazîn vaziyetimi unutmaya çal?ş?yordum.
  Vatan?m?, ahbab?m?, akaribimi unutabiliyordum. Fakat, vâ hasretâ, birisini unutam?yordum. O da hem biraderzadem, hem mânevî evlâd?m, hem en fedakâr talebem, hem en cesur bir arkadaş?m olan merhum Abdurrahman idi. Alt? yedi sene evvel benden ayr?lm?şt?. Ne o benim yerimi biliyor ki yard?ma koşsun, teselli versin; ve ne de ben onun vaziyetini biliyordum ki onunla muhabere edeyim, dertleşeyim. Benim bu ihtiyarl?k vaziyeti zaman?mda öyle fedakâr, sad?k birisi bana lâz?md?. (Lem'alar-243)
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 22:12 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı SeRDeNGeCTi Nickli Üyeden Alıntı
  Dünyada, yüz cinayeti bulunan ve as?lacak bir adam dahi böyle muamele göremez.
  Hakikaten de görmüyor..Bugün haberlerde,Cumhurbaşkan? taraf?ndanaffedilen 261 terörist mevzusu vard?.
  Tabii bu zatlar ancak dünyay? zindan edebilirler, kimi zaman onu bile yapamazlar,Rabbim izin vermez. Bediüzzaman Hazretleri şu an cennnet misal kabrinde inşaallah..
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 22:12 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Kendisine, bütün bütün kanunsuz muâmeleler yap?lm?şt?r.

  Hapishânede, tam yirmi ay, k?ş?n, çok soğuk olan gayr-i muntazam bir koğuş içinde yaln?z b?rak?larak, tecrid-i mutlak içinde imhâ olmas?na intizar edilmiştir. K?ş?n en şiddetli günlerinde, hapishâne pencerelerinin iki milim buz tuttuğu zamanlarda zehir verilmiş; ihtiyar, çok hasta haliyle, aylarca ?zt?rap çektirilmiştir. Mübârek yatağ?nda, bir taraftan bir tarafa dönemeyecek bir hale geldiği zamanlarda bile, hizmetine, bir talebesi olsun müsaade edilmemiştir.

  O korkunç şerâit alt?nda, kendi kendine ölüp gitmesi beklenmiştir.

  Hastal?ğ? o kadar şiddetlenmiştir ki; günlerce, birşey yiyememiş ve g?dâs?z kalm?ş ve çok zaif bir vaziyete gelmiştir.

  Böyle olduğu ve çok s?k? bir tarassud ve tazyikat alt?nda bulundurulduğu halde, Risâle-i Nur’un telifinden geri kalmam?ş, her hapiste olduğu gibi, burada da gizli olarak eser telif etmiştir.

  Mahpuslar, gizli gizli Risâle-i Nur’u elleriyle yaz?p çoğaltm?şlar ve hapishâneden d?şar? da ç?kararak, neşrini temin etmişlerdir. Bediüzzaman, hapiste olduğu günler dahi Risâle-i Nur’un neşriyat? durmam?ş, perde alt?nda yüz binlerce nüshalar? eski yaz? ile neşretmeye—Nur kahraman? Hüsrev gibi—Nur Talebeleri muvaffak olmuşlard?r.” (Tarihçe-i Hayat s. 472)
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 22:13 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Bediüzzaman'?n çektiği s?n?kt?lar?n hikmeti...:

  Bir nevi şekvâ kalbe geldi: "Neden bu tazip oluyor? Hizmetimize faydas? nedir?"
  Birden, bu sabah kalbe ihtar edildi ki: Siz bu şiddetli imtihana girmek ve inceden inceye sizi kaç defa alt?n m?, bak?r m? diye mehenge vurmak ve her cihette sizi insafs?zca tecrübe etmek ve "Nefislerinizin hisseleri ve desiseleri var m?, yok mu?" üç dört eleklerle elenmek; hâlisâne, s?rf hak ve hakikat nam?na olan hizmetinize pek çok lüzumu vard? ki, kader-i ?lâhî ve inâyet-i Rabbâniye müsaade ediyor. Çünkü, böyle meydan-? imtihanda inatç? ve bahaneci insafs?z muar?zlar?n karş?s?nda teşhir edilmesinden herkes anlad? ki, hiçbir hile, hiçbir enâniyet, hiçbir garaz, hiçbir dünyevî, uhrevî ve şahsî menfaat kar?şmayarak, tam hâlis, hak ve hakikatten geliyor. Eğer perde alt?nda kalsayd? çok mânâlar verilebilirdi. Daha avâm-? ehl-i ?mân itimad etmezdi. "Belki bizi kand?r?rlar" der ve havas k?sm? dahi vesvese ederdi. Belki baz? ehl-i makamat gibi kendilerini satmak, itimat kazanmak için böyle yap?yorlar diye daha tam kanaat etmezlerdi. Şimdi imtihandan sonra, en muannid vesveseli dahi teslime mecbur oluyor. Zahmetiniz bir, kâr?n?z bindir inşaallah.

  Şualar, 448
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 22:13 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 6. #6
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Dr. Tahir Barçın Bediüzzaman hazretlerine uygulanan 21 zehirleme hadisesinden, müşahidi olduğu bir zehir hadisesini şöylece dile getirmişti.
  Bediüzzaman Said Nursi'yi çeşitli zamanlarda zehirlediler. Eskişehir hapsinde tifo aşısı diye, sol meme üzerinden zehir şırınga ediyorlar. Vücut zehiri tecrit ediyor. Orası sertleşmiş kalmıştı. Zamanla zehir yavaş yavaş bal mumu şeklini almış bir defasında da kopmuştu. Parçasını ayırmış, saklamış. Bir gün ziyaretine gittiğimde "Bak" dedi. O parçayı sol göğsünün üzerindeki çukurluğa koydu. Tam oraya koydu. Böylece zehirlediklerini ispat ediyordu. Herşeyi isbatlı, isbatsız hiçbir şeyi yoktu. Uydurma değil… Halbuki deri altında herşey kana karışır. O karışmamış, sertleşmiş kalmış. Demek, Cenab-ı Hak muhafaza ediyor. (Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursi, s.358)
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 7. #7
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Madem ki nur-u hakikat, imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor; bir Said değil, bin Said fedâ olsun. Yirmi sekiz sene çektiğim ezâ ve cefalar ve mâruz kaldığım işkenceler ve katlandığım musibetler hep helâl olsun. Bana zulmedenlere, beni kasaba kasaba dolaştıranlara, hakaret edenlere, türlü türlü ithamlarla mahkûm etmek isteyenlere, zindanlarda bana yer hazırlayanlara, hepsine hakkımı helâl ettim.

  Âdil kadere de derim ki:
  Ben senin bu şefkatli tokatlarına müstahak idim. Yoksa herkes gibi gayet meşru ve zararsız olan bir yol tutarak şahsımı düşünseydim, maddî-mânevî füyûzât hislerimi feda etmeseydim, iman hizmetinde bu büyük mânevî kuvveti kaybedecektim. Ben maddî ve mânevî herşeyimi feda ettim, her musibete katlandım, her işkenceye sabrettim.


  Bu sayede hakikat-i imaniye her tarafa yayıldı. Bu sayede Nur mekteb-i irfanının yüz binlerce, belki de milyonlarca talebeleri yetişti. Artık bu yolda, hizmet-i imaniyede onlar devam edeceklerdir. Ve benim maddî ve mânevî herşeyden ferağat mesleğimden ayrılmayacaklardır. Yalnız ve yalnız Allah rızası için çalışacaklardır.

  Benimle beraber çok talebelerim de türlü türlü musibetlere, ezâ ve cefâlara mâruz kaldılar, ağır imtihanlar geçirdiler. Benim gibi onlar da bütün haksızlıklara ve haksız hareket edenlere karşı bütün haklarını helâl etmelerini isterim. Çünkü onlar bilmeyerek kader-i İlâhînin sırlarına, derin tecellîlerine akıl erdiremeyerek bizim dâvâmıza, hakikat-i imaniyenin inkişafına hizmet ettiler.

  Bizim vazifemiz onlar için yalnız hidayet temennisinden ibarettir. Bize ezâ ve cefâ edenlere karşı hiçbir talebemin kalbinde zerre kadar intikam emeli beslememesini ve onlara mukabil Risale-i Nur’a sadakat ve sebatla çalışmalarını tavsiye ederim.

  Ben çok hastayım. Ne yazmaya, ne söylemeye tâkatim kalmadı. Belki de bunlar son sözlerim olur. Medresetü’z-Zehranın Risale-i Nur talebeleri bu vasiyetimi unutmasınlar. Konuşan yalnız hakikattir

 8. #8
  Ehil Üye hayırlısı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul-Kilis
  Mesajlar
  1.194

  Standart

  Alıntı SeRDeNGeCTi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  . Dünyada, yüz cinayeti bulunan ve asılacak bir adam dahi böyle muamele göremez.Şualar, On Dördüncü Şuâ, 333
  Dünyada yüz cinayeti bulunan ve asılacak bir adam senin küffarın belini kırdığın gibi onların belini kırıp beyinlerini patlatamaz ki canım Üstadım , bu sebeptendir ki 28 sene seni zindanlarda perişan etmeye çalıştılar ;fakat bu 28 senenin 1 günü bile suçlu bulunup da ceza alarak yattığın bir hapis değildi , sadece seni oyaladılar , başımızın tacı.
  Evet, hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre, hadisatın tazyikatından kurtulabilir. AMENNA

 9. #9
  Gayyur sevdalizz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  101

  Standart

  Alıntı elff Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Dr. Tahir Barçın Bediüzzaman hazretlerine uygulanan 21 zehirleme hadisesinden, müşahidi olduğu bir zehir hadisesini şöylece dile getirmişti.
  Bediüzzaman Said Nursi'yi çeşitli zamanlarda zehirlediler. Eskişehir hapsinde tifo aşısı diye, sol meme üzerinden zehir şırınga ediyorlar. Vücut zehiri tecrit ediyor. Orası sertleşmiş kalmıştı. Zamanla zehir yavaş yavaş bal mumu şeklini almış bir defasında da kopmuştu. Parçasını ayırmış, saklamış. Bir gün ziyaretine gittiğimde "Bak" dedi. O parçayı sol göğsünün üzerindeki çukurluğa koydu. Tam oraya koydu. Böylece zehirlediklerini ispat ediyordu. Herşeyi isbatlı, isbatsız hiçbir şeyi yoktu. Uydurma değil… Halbuki deri altında herşey kana karışır. O karışmamış, sertleşmiş kalmış. Demek, Cenab-ı Hak muhafaza ediyor. (Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursi, s.358)
  ALLAHIM sen sevdiklerinle beraber kıl ........

 10. #10
  Gayyur sevdalizz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  101

  Standart

  Alıntı elff Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Kendisine, bütün bütün kanunsuz muâmeleler yapılmıştır.

  Hapishânede, tam yirmi ay, kışın, çok soğuk olan gayr-i muntazam bir koğuş içinde yalnız bırakılarak, tecrid-i mutlak içinde imhâ olmasına intizar edilmiştir. Kışın en şiddetli günlerinde, hapishâne pencerelerinin iki milim buz tuttuğu zamanlarda zehir verilmiş; ihtiyar, çok hasta haliyle, aylarca ıztırap çektirilmiştir. Mübârek yatağında, bir taraftan bir tarafa dönemeyecek bir hale geldiği zamanlarda bile, hizmetine, bir talebesi olsun müsaade edilmemiştir.

  O korkunç şerâit altında, kendi kendine ölüp gitmesi beklenmiştir.

  Hastalığı o kadar şiddetlenmiştir ki; günlerce, birşey yiyememiş ve gıdâsız kalmış ve çok zaif bir vaziyete gelmiştir.

  Böyle olduğu ve çok sıkı bir tarassud ve tazyikat altında bulundurulduğu halde, Risâle-i Nur’un telifinden geri kalmamış, her hapiste olduğu gibi, burada da gizli olarak eser telif etmiştir.

  Mahpuslar, gizli gizli Risâle-i Nur’u elleriyle yazıp çoğaltmışlar ve hapishâneden dışarı da çıkararak, neşrini temin etmişlerdir. Bediüzzaman, hapiste olduğu günler dahi Risâle-i Nur’un neşriyatı durmamış, perde altında yüz binlerce nüshaları eski yazı ile neşretmeye—Nur kahramanı Hüsrev gibi—Nur Talebeleri muvaffak olmuşlardır.” (Tarihçe-i Hayat s. 472)
  hepinize çok tşkler bizlerde inş bu vesileyle üstadı daha çok tanıyıp istifa edecez inş emeğinize sağlık iyi çalışmalar ................

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Üstadın sarıyerde kaldığı ev
  By HÜR ADAM in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 06.05.13, 10:57
 2. Allah'ın Kullarına Eziyet Vermeyin...
  By yasemenn in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.11.09, 13:30
 3. Üstada Yapılan Eziyetler, İşkenceler..
  By ozgurcagri in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 14.11.09, 22:16
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.11.08, 21:43
 5. Bediüzzaman'ın Yıllara Göre Kaldığı Yerler
  By SeRDeNGeCTi in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 31.03.07, 17:14

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0