+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 23

Konu: Üstadımıza Karalamalar

 1. #1
  Dost el_kıtmir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2007
  Mesajlar
  5

  Standart

  SOZLER yay?nevi ,Sualar risalesi ,11. şua sayfa 231 1999 bask? y?l?

  http://www.risaleinurenstitusu.org/i...ualar&Page=244
  http://www.saidnur.com/foreign/trk/r...alar/11sua.htm 266. sayfas?

  Sâniyen: Bu iki kudsî cümleler, kuvvetli münasebet-i mâneviye ile beraber makam-? cifrî ve ebcedî hesab?yla, birincisi Risalet-ün Nur'un ismine, ikincisi onun tahakkukuna ve tekemmülüne ve parlak fütuhat?na mânen ve cifren tam tam?na tetâbuklar? bir emaredir ki; Risalet-ün Nur bu as?rda, bu tarihte bir "urvet-ül vüska"d?r.Yâni çok muhkem, kopmaz bir zincir ve bir "hablullah"t?r. Ona elini atan, yap?şan necat bulur diye mânâ-y? remziyle haber verir.

  Sâlisen: cümlesi hem mânâ, hem cifr ile Risalet-ün Nur'a bir remzi var. Şöyle ki:..
  (Bu makamda perde indi. Yazmaya izin verilmedi. Başka zamana te'hir edildi.)

  (Haşiye): Bu nüktenin bâki k?sm? şimdilik yazd?r?lmad?ğ?n?n sebebi, bir derece dünyaya, siyâsete temas?d?r. Biz de bakmaktan memnuuz. Evet (Alak 6) bu tâguta bakar ve bakt?r?r.
  Said Nursî


  Urvet-ül vüska" ve "hablullah" Kur’an’a ait özelliklerdir.

  Bakara 256

  Dinde zorlama yoktur; artik hak ile batil iyice ayrilmistir. tagutu inkar edip ALLAH'a inanan kimse, kopmak bilmeyen saglam bir kulpa sarilmistir. ALLAH isitendir, bilendir

  al-i imran 103

  Toptan ALLAH'in ipine sarilin, ayrilmayin. ALLAH'in size olan nimetini anin: Dusmandiniz, kalblerinizin arasini uzlastirdi da onun nimeti sayesinde kardes oldunuz. Bir ates cukurunun kenarinda idiniz, sizi oradan kurtardi. ALLAH, dogru yola erisesiniz diye size boylece ayetlerini aciklar.

  Bu devirde; “Urvet-ül vüska”, yani çok sağlam, kopmaz bir zincir ve bir “hablullah” yani ALLAH’?n ipi olan kitap Kuran m?d?r yoksa Risale-i Nur mudur?
  Risaledir diyorsan?z Yukar?daki ayetlerin hükmü kald?r?ld? da bizim mi haberimiz olmad??
  Hay?r Kuran? kerimdir diyorsan?z , 11. Şuada Onbirinci Meselenin haşiyesinin bir lahikas?d?r, diye geçen Risalelere atfedilen bu s?fatlar insanlar? bu kitaplara mahkum edebilmek için söylenmiş söz müdür ?
  Yine görüldüğü gibi , bu as?rda diyerek Kuran?n s?fatlar?n? kendi kitab?na vermis , ?slama göre haram olan cifir ve ebced hesab?yla istigal ederek yaz?lara ve ayetlete rakamlar vererek say? bulmakta , bu is zaman zaman gaybtan haber vermeye kadar gitmektedir . (mehdinin 1400 lü y?llarda gelecegini bildirmesi gibi )
  Yine klasik yazd?r?lma mevzuu burada da kendini ortaya ç?kartm?ş , ve bir anda ALLAH taraf?ndan yazd?r?lma isine son verildiği için stop etmek zorunda kalm?ş.


  ALLAH'IN YARATTIGI ZELZELE GIBI OLAYLAR ILE RISALE-I NUR ALAKALIDIR DIYOR.

  Yani, "Uzun zaman hilâfet-i Abbâsiye devam edecek, sonra o saltanat Deccal eline geçecek" diye, beş yüz seneden sonra ?slâm içine bir deccal gelecek, o hilâfeti bozacak gibi ki, eşhâs-? âhirzamandan çok rivayetler haber verdikleri halde, mezhebi ayr? veya fikri müfrit bir k?s?m ehl-i içtihad kabul etmemişler, "mevzu" veya "zay?ft?r" demişler.Her ne ise, şimdi bu uzun k?ssay? k?sa kesmeme sebep, Risale-i Nur ile alâkadar ve Nurlara hücumun ayn? zaman?nda zeminin hiddetini gösteren dört büyük zelzelenin tevafuku gibi bu cevab? yazd?ğ?m ayn? saatte, burada iki şiddetli zelzele vuku buldu. Şöyle ki:
  Akşamda elime verilen ehl-i vukufun raporundaki ameliyat-? cerrahiyenin yaralar?ndan elîm bir tesir ve temass?zl?ktan hazîn bir zahmetle kendim perişan kalemimle yazmaktan teellüm hissederken, iki zelzelenin tevafukudur. Evet, sekiz ay tecrit ve s?k?nt?lar içinde en ziyade güvendiğim ve raporlar?yla imdad?ma yetişmelerini beklediğim Diyanet Riyaseti dairesinden gelen raporu akşamdan ald?m. Bu sabah bildim ki, pek ehemmiyetsiz şeylerle imdad?ma değil, belki iddiac?ya yard?m ederek, "Geçen dört zelzeleler Nurun kerametlerindendir, Said demiş" dediklerini gördüm."Nurlar, sadaka-i makbule misilli, belâlar?n def’ine bir vesiledir. Ne vakit Nurlara hücum edilse, musibetler f?rsat bulup gelirler ve bazan da zemin hiddet eder" diye yazmaya niyet ederken, burada iki şiddetli zelzele (HAŞ?YE)beni o bahsi yazmaktan vazgeçirdi. Onu b?rak?p üçüncü noktaya geçiyorum.

  HAŞ?YE
  Bu iki zelzele 18.9.1948 tarihine müsadif, Cuma günü kuşluk vakti olmuştur.
  Afyon hapsinde Risale-i Nur talebeleri nam?na Halil, Mustafa, Mehmet Feyzi, Hüsrev

  Sözler yay?nevi , Şua’ lar , Ondördüncü şua sayfa 351-352:
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 23:25 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Dost el_kıtmir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2007
  Mesajlar
  5

  Standart

  sevgli kardeşlerim sizden istirhamım bu karalamaları yapanlara delilleri ile beraber cvp yazın bende bunları yazanlara cvp verebileyim...

 3. #3
  Dost el_kıtmir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2007
  Mesajlar
  5

  Standart

  kardeşlerim ben bu konuya bir cvp alamayacakmıyım beni aklım durdu bişey yazamıyorumn bari siz yardım edin...

 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Bu sorularda muhataplar?n?z kim, nas?l insanlar bilemiyorum ama;

  Öncelikle Risale-i Nur'un ayr? bir dava değil, Kur'an davas? içinde bir bürhan olduğunu anlamalar? gerekir.

  Ve üstad?n gayesi de Kur'an'?n sönmez ve söndürülemez nurunu tüm dünyaya göstermektir.

  Amaç : ALLAH, Amaç: KUR'AN

  Risale-i Nur'da başka bir dava var m?d?r? Yoktur.

  Peki zelzele konusunda;

  Risale-i Nur yasakland?ğ?nda veya Risalelere sald?r?lar olduğunda zelzele veya kurakl?k gibi felaketler olmuştur.

  Risale-i Nur'un davas? neydi? Allah'?n varl?ğ?n?, birliğini ispatlamakt?.

  Peki yasaklayanlar risaleleri neden yasaklad?lar?

  "Allah" ? , "Kur'an'?" anlatt?ğ?, sevdirdiği için yasaklad?lar.

  Bu dünyan?n "bir sahibi" var değil mi?

  Dünyan?n as?l sahibinin de, dünyada sevdiği ve onun için çal?şan, ona itaat eden kullar?na zulüm yap?ld?ğ? zaman onlar? uyarmas? veya musibet vermesi beklenen birşey değil mi?
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 23:26 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Kardeşim, gerçekten bu herzeleri yazanlar kim? Siz bunlar? nereden ald?n?z? ve bunlara cevap vereceksiniz de ne olacak? Bunlar tatmin olup, "Ya afedersiniz, biz hatal? düşünüyormuşuz; şimdi gerçeği anlad?k; özür dileriz" mi diyecekler. Adamlar Risale-i Nur'un oras?ndan, buras?ndan baz? cümleleri al?p s?yak ve s?bak?na bakmadan, ne anlat?lmak istendiğini düşünmeden içlerinin ufunetini sergilemişler. Bunlara hangi gerçekleri anlatabilir, hangi delilleri kabul ettirebilirsiniz ki? Ebu Cehiller Şakk-? Kamer mucizesini gördüler de ne oldu? "Abdülmuttalib'in yetiminin sihri semay? da tuttu" demediler mi? Boş ver kardeşim. Başkalar?na (küfr-ü inadi sahiplerine) söz anlatmaya çal?şacağ?m?za Risale-i Nur hakikatlerini kalb ve vicdanlar?m?za yerleştirmeye çal?şal?m. Risale-i Nur'u, Kur'an-? Kerîm'e rakip veya alternatif gibi göstermeye kalkan densizlerle bizlerin işi olamaz. "Cennet ucuz değil, Cehennem lüzumsuz değil"
  Vesselâm...
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 23:26 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 6. #6
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Urvet-ül vüska" ve "hablullah" Kur’an’a ait özelliklerdir.


  al-i imran 103

  Toptan ALLAH'in ipine sarilin, ayrilmayin. ALLAH'in size olan nimetini anin: Dusmandiniz, kalblerinizin arasini uzlastirdi da onun nimeti sayesinde kardes oldunuz. Bir ates cukurunun kenarinda idiniz, sizi oradan kurtardi. ALLAH, dogru yola erisesiniz diye size boylece ayetlerini aciklar.

  Bu devirde; “Urvet-ül vüska”, yani çok sağlam, kopmaz bir zincir ve bir “hablullah” yani ALLAH’?n ipi olan kitap Kuran m?d?r yoksa Risale-i Nur mudur?  Denilmiş...  Biz de diyoruz ki : Daha doğrusu Üstad diyor ki :

  Bir ?htar


  Herbir âyetin müteaddit mânâlar? vard?r. Hem herbir mânâ küllîdir; her as?rda efrad? bulunur. Bahsimizde bu asr?m?za bakan yaln?z mânâ-y? işârî tabakas?d?r. Hem o küllî mânada, asr?m?z bir ferttir. Fakat hususiyet kesb etmiş ki, ona tarihiyle bakar.

  ************************************************
  Aziz, s?dd?k kardeşlerim,

  Ramazan-? Şerifte Kur'ân-? Mucizü'l-Beyân? okurken, Risale-i Nur'a işaretleri Birinci Şuada beyan olunan otuz üç âyetten hangisi gelse bak?yorum ki, o âyetin sayfas? ve yaprağ? ve k?ssas? dahi Risale-i Nur'a ve şakirtlerine, k?ssadan hisse almak noktas?nda bir derece bak?yor. Hususan Sûre-i Nur'dan âyâtü'n-nur, on parmakla Risale-i Nur'a bakt?ğ? gibi, arkas?ndaki âyât-? zulümat dahi muar?zlar?na tam bak?yor ve ziyade hisse veriyor. Adeta o makam, cüz'iyetten ç?k?p külliyet kesb eder. Ve bu as?rda o külliyetin tam bir ferdi Risale-i Nur ve şakirtleridir diye hissettim.

  ************************************************** ********

  Acaba Risale-i Nuru Kur'an kabul eder mi? Ona ne nazarla bak?yor?" denildi. O acib sual karş?s?nda bulundum. Ben de Kur'andan istimdat eyledim. Birden otuz üç ayetin mana-i sarihinin teferruat? nevindeki tabakattan mana-i işari tabakas?ndan ve o mana-i işari külliyetinde dahil bir ferdi Risale-i Nur olduğunu ve duhulüne ve medar-? imtiyaz?na birer kuvvetli karine bulunmas?n? bir saat zarf?nda hissettim. Ve bir k?sm? bir derece izahl? ve bir k?sm?n? mücmelen gördüm. Kanaatime hiçbir şek ve şüphe ve vehim ve vesvese kalmad?. Ve ben de ehl-i iman?n iman?n? Risale-i Nur ile takviye etmek niyetiyle o kati kanaatimi yazd?m ve has kardeşlerime mahrem tutulmak şart?yla verdim. Ve o risalede biz demiyoruz ki, ayat?n mana-i sarihi budur. Ta hocalar desin. Hem dememişiz ki, mana-i işarinin külliyeti budur. Belki diyoruz ki, mana-i sarihinin taht?nda müteaddit tabakalar var. Bir tabakas? da mana-i işar-i ve remzidir. Ve o mana-i işari de bir küllidir. Her as?rda cüz'iyatlar? var. Ve Risale-i Nur dahi bu as?rda o mana-i işari tabakas?n?n külliyetinde bir ferddir ve o ferdin kasten bir medar-? nazar olduğuna ve ehemmiyetli bir vazife göreceğine, eskiden beri ulema beyninde bir düstur-u cifri ve riyazi ile karineler, belki hüccetler gösterilmiş iken, Kur'an?n ayetine veya sarahatine, değil incitmek, belki icaz ve belagat?na hizmet ediyor. Bu nevi işarat-? gaybiyeye itiraz edilmez. Ehl-i hakikatin nihayetsiz işarat? Kur'aniyeden had ve hesaba gelmeyen istihraçlar?n? inkar edemeyen, bunu da inkar etmemeli ve edemez.


  Kardeşim bu tarz itirazlar iki şeyden terettüp eder

  1) Cehlinden dolay? itiraz eder , insafl? ise öğrendikten sonra kabul eder

  2) Risale-i nur ' lar? çürütemez - dili uzanamaz , garaz?ndan ne yapsam da bir çamur atsam diye düşünür sonra külliyat aras?ndan bir cümle yi seçer başlar tenkid etmeye , bunlar akarş? vazifemiz firavuna karş? tatl? dil kullanan Musa gibi güzellikle hakiikati anlatacaz , gerisini Allah'a havael edeceğiz , biz yolumuza bakacağ?z
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 23:26 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 7. #7
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Allah razı olsun, her soru güzel hakikatlerin ortaya çıkmasına vesile oluyor
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 8. #8
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı el_k?tmir Nickli Üyeden Alıntı
  ?slama göre haram olan cifir ve ebced hesab?yla istigal ederek yaz?lara ve ayetlete rakamlar vererek say? bulmakta , bu is zaman zaman gaybtan haber vermeye kadar gitmektedir . (mehdinin 1400 lü y?llarda gelecegini bildirmesi gibi )
  ?lm-i cifrin tan?m?, "Harflere verilen say? k?ymeti ile geleceğe veya geçen hâdiselere, ibarelerden tarih veya isme dâir işaretler ç?karma ilmidir" şeklindedir. Arap alfabesinin 28 harfi, bir rakam değerini sembolize eder. Bu rakamlarla, âyet ve hadîslerden önemli hâdiseler, sosyal dönüşümler, vak'alar, meydana gelmeden önce tesbit edilir. Ki, bu gayb? bilmek değildir. Çünkü, Kur'ân ve Sünnette şifrelenen, art?k gaybl?ktan ç?km?ş, şehadet âlemine ayak basm?ş, izâfî gaybd?r.

  Dolay?s?yla, gerçek gayb değil, Allah'?n izin vermesiyle baz?lar?n?n bilebileceği izâfî gaybd?r. Yani, bize göre gayb iken, harf ilmi âlimlerince gayp değildir art?k. T?pk?, yağmurun bir-iki gün önce meteoroloji taraf?ndan; anne rahmindeki ceninin erkek veya dişiliğinin de t?p uzmanlar? taraf?ndan tesbit edilmesi gibidir. Onlar da gayb? değil, gaybtan ç?k?p şehadet âlemine ayak basm?ş olan bir hakikati biliyorlar.
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 23:27 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 9. #9
  Dost el_kıtmir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2007
  Mesajlar
  5

  Standart

  allah razı olsun kardeşlerim yazdıklarınızla beni aydınlattınız üstad ve nurlara o zamnada saldırdılar yine saldıracaklar bizm görevimiz çok okuyup ilmimizi artırmak artık başka cımbızlama ile yazılar yazsalarda silerim allahc.c. ecrinizi kat kat artırsın

 10. #10
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Bütün karalama yapt?klar? yerlerin cevab? risalei nurda vard?r kardeşim..

  o kadar ehli ilim tetkik edecek ,yanl?ş bulmuyacak da...

  bunlar m? bulacak..

  cadde ehli sünnet ve cemaat değil mi...

  bak ehli sünnetin büyük alimleri hep takdir etmişlerdir..

  buna dair çok deliller vard?r..

  özellikle sempozyomlar en büyük delildir.

  hele risalei nurdaki konferas risalesi..
  sözler kitab?n?n sonunda vard?r..

  en büyük delildir..

  sana tavsiyem..
  külliyat? baştan sona kadar sindire sindire oku..

  istifade et..

  bizede dua et...

  kardeşim..
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 23:27 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Karalamalar karakterinizi ele veriyor.
  By ecma in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 09.12.11, 22:59
 2. Bir Demet Gülle Geldik-İbrahim Sadri-- Üstadımıza
  By akıncı in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.07.08, 20:59
 3. Üstadımıza En Yüksek İlmi Derece Olan "Mahrec" Vesikasının Verilmesi
  By Çeşm-i Giryân in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 30.11.07, 22:44

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0