+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Ölüm Bizim Bayram Günümüzdür

 1. #1
  Vefakar Üye Yeni Said - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  342

  Standart


  Ölüm bizim bayram günümüzdür (video)
  Geçtiğimiz yüzy?lda yaşam?ş ve dönemin büyük dimağlar?ndan Bediüzzaman Said Nursi'nin aram?zdan ayr?l?ş?n?n bugün itibari ile aradan 47 y?l geçmiş...
  Risale-i Nur eserlerinin müellifi Bediüzzaman'?n vefat?n?n da içinde olduğu Mart ay?n?n hayat?nda ayr? bir yeri olduğu, müdekkik nazarlar?n dikkatini çekmiş olmal?. Bunu kendisi de hissetmiş olmal? ki yaklaş?k 100 y?l önce söylediği: "Mart ve may?s aylar?, müstebit aylard?r." sözü çok manidard?r.

  Vefat? y?ldönümü vesilesiyle Bediüzzaman?n '80 kusur senelik ömrümde rahat yüzü görmedim' dediği meşakkatli ve bir o kadar da tevafuklu s?rlarla dolu hayat?nda Mart aylar?nda karş?laşt?ğ? ac? ve s?k?nt?lar?ndan önemli ve ilginç kesitler.
  http://www.youtube.com/watch?v=jHaRK...berno%3D517832

  Divan-? Harb'de beraat?
  Meşhur 31 Mart (1909) hâdisesi meydana gelir. ?syan hareketinde yat?şt?r?c? ve müsbet rol oynamas?na ve bir nutukla isyan eden sekiz taburu itaate getirmiş olmas?na rağmen hâdiseye Bediüzzaman?n da ad?n? kar?şt?rm?şlard?r. Kendisi Divan-? Harb'e verilir. Bu vesile ile baz? dostlar?n? da ezmişlerdir. Fakat sonradan ortaya ç?k?yor ki, mes'ele başkalar? taraf?ndan ç?kar?lm?ş. Şeriat isteyen ve o hâdisede ismi kar?şan on beş kadar hoca idam edilir. Bediüzzaman, onlar mahkeme binas?n?n bahçesinde as?l? durduklar? ve kendisi de pencereden onlar? gördüğü halde muhakeme olunur.

  Bediüzzaman o dehşetli mahkemeden idam?n? beklerken 'divan-? harb' deki kahramanca müdafaas? neticesi beraat etmiştir. (1)

  Bu konu ile ilgili farkl? bir ayr?nt?y? muhterem Abdullah Aymaz'?n, Zaman Gazetesindeki köşesinde ç?kan bir yaz?s?ndan okuyal?m:

  "Müstebid aylar: Mart ve May?s"

  "Bediüzzaman memleketin bilhassa geri kalm?ş Güneydoğu'nun eğitim derdini dile getirmek için birkaç defa ?stanbul'a gelmiş; fakat derdini anlamayanlar taraf?ndan ya t?marhaneye gönderilmiş veya hapishaneye at?lm?şt?. Onun için son derece üzülmüş ve şöyle demek mecburiyetinde kalm?şt?: "Mart ve may?s aylar?, müstebid aylard?r. Mart?, kadro haricine ç?karmal?. May?s? da tekaüd (emekli) etmeli, tâ malî denge kurulsun. Ç?k?lmayacak yola sap?lm?ş. Elhâs?l: Ya ben ?stanbul'da kalacağ?m, yahut da bu iki ay gitmeyecek ise ben veda edeceğim." 31 Mart hadisesi ve zindanlara doldurulan suçlu suçsuz pek çok insan?n işkenceye uğramas? bir k?sm?n?n da idam edilmesi Bediüzzaman'? böyle konuşturuyordu. Çünkü umumî bir af ç?kar?larak yaralar?n sar?lmas?n? ve ülkede istikrar?n sağlanmas?n? istiyordu. Olmad?. ?spanyol nezlesi gibi bulaş?c? bir siyasetin hüküm ferma olmas?ndan ve eski Bizans oyunlar?n?n hâlâ devam etmesinden dolay? rahats?z olan Bediüzzaman 1910 y?l?nda bir Vedânâme yazarak ?stanbul'dan ayr?lmak zorunda kal?r. Oradan Van'a giderek inzivaya çekilir." (2)

  http://www.youtube.com/watch?v=QHIdz...berno%3D517832

  Şark vilayetlerini işgal ettiği s?rada talebelerinin baş?nda gönüllü alay kumandan? olarak büyük fedakarl?klar gösterir. Bu arada yaral? bir vaziyette Ruslara esir düşer. Tarih Milâdi 2 Mart 1916'd?r.(3)

  ?ki y?ldan fazla süren esaret hayat?ndan sonra harika bir şekilde kurtulur ve Polonya üzerinden Almanya'ya, oradan da tren yolu ile ?stanbul'a gelir.

  Ankara'ya küstü

  Ankara'da yeni meclis kurulmuştur. Bediüzzaman Milli hükümetin Ankara'da kuruluşuna ve ?stanbul'daki kuvvetlerin bu hükümete yard?mlar?na bütün gücüyle çal?ş?r. Gösterdiği bu fedakarl?k ve çal?şmalar?ndan dolay? Ankara'n?n davet edilir. Yaz ay?nda Ankara'ya gelir. 9 Kas?m l922'de Bediüzzaman'a Meclis'de karş?lama yap?l?r. Ancak, Ankara'da bulunduğu süre içerisinde siyasetin çirkin oyunlar?n? ve dine karş? lakaytl?ğ? görür. Siyaset yoluyla bir şey yap?lamayacağ?n? anlar. Mart 1923'de işlenen bir cinayet Ankara'dan ayr?lma konusunda kendisinde kesin kanaat oluşturur. Kendisinin telif etmiş olduğu Hubâb Risalesinin, matbaas?nda bas?lan Trabzon mebusu, asil, dindar, yiğit ve Meclisteki dine olan lakaytl?ğ? şiddetli konuşmalar?yla önlemeye çal?şan Ali Şükrü Bey adi bir suikastla öldürülmüştür. Bu hadiseden de ürperen ve endişe eden Bediüzzaman, bütün ?srarlara rağmen Ankara'dan umduğunu bulamad?ğ? için ayr?lmak mecburiyetinde kal?r. Yine kaderin bir cilvesi bu defa da payitahtl?ğa haz?rlanan Ankara'ya küser. Son defa Van'a giderek inzivaya çekilir.

  l925 y?l?n?n Şubat ay? ortalar?nda hükümete isyan eden ve din nam?na ihtilale teşebbüs ederek ayaklanan Şeyh Said hadisesi gittikçe genişlemiş. Mart ay? içerisinde Diyarbak?r ve dolaylar?nda isyanc?larla Türk Silahl? Kuvvetleri aras?nda çarp?şmalar daha da şiddetlenerek devam etmektedir. Neticede isyan bast?r?lm?ş. Bu hadiselere dayal? olarak Şark vilayetlerinden bir çok alim gibi Bediüzzaman'da emniyet gerekçesiyle Van'dan sürgün edilir. Rusya'daki esaretten kurtulmak için haftalarca yürümek mecburiyetinde kalan Bediüzzaman Mart ay?nda bu defa da elleri kelepçeli olarak, kah yürüyerek, kah vapurla, kah hayvan s?rt?nda yorucu ve ?zd?rabl? sürgün yolculuğunu Burdur'a doğru yapar.

  27 Mart l936 tarihinde Eskişehir hapsinden tahliye edilen Bediüzzaman, Kastamonu'da ikamete mecbur edilmiş.

  Bediüzzaman Mart 1944 y?l?nda Denizli hapsinde iğne ile yine zehirlenir. Durumu çok ağ?rd?r. Nur Risalelerinin ilk kâtiplerinden ve çok k?ymetli bir talebesi ?slâmköylü Haf?z Ali Efendi dokuz ayl?k tutukluluk esnas?nda Üstad'? Bediüzzaman'a bedel kendini feda ederek vefat eder. Tarih l7 Mart l944. (4)

  Bediüzzaman, 18 Mart 1960'da Emirdağ'?nda çok şiddetli zatürree hastal?ğ?na yakalanm?ş. Hasta vaziyette Isparta'ya, ertesi günde acele olarak "vefat?m orada olsun" diyerek Urfa'ya hareket etmiş. Ramazan'?n 25. günü yani 23 Mart l960'da Urfa'da bu fani âleme veda eder.

  "Muhterem zât bir soruya cevap verirken, güzel tahlillerin yan?nda bir ihbar-? gaybî nevinden vefat gününü de kerametkârâne ifşa edivermiş, "Vel mevtü yevmu Nevrûzina" yani "Ölüm, bizim Nevruz günümüzdür." deyivermiştir.

  Gerçekten de vefat? Nevruz gününe rastlam?şt?r." (5)

  (1) Tarihçe-i Hayat, Said Nursi, sy.56

  (2) 21 Mart 1999, Göze Tak?lanlar, Abdullah Aymaz

  (3) Bediuzzaman'?n Rusya Esareti /Ahmet Ersöz /sh:117

  (4) Son Şahitler, Necmettin Şahiner, Sh.395

  (5) 21 Mart 1999, Göze Tak?lanlar, Abdullah Aymaz

  Mustafa KÖFKEC? - ARAŞTIRMACI YAZAR


  1922'de Konya'da doğan, Akif-i Sânî ünvan?yla meşhur Ali Ulvi Kurucu, uzun ve bereketli bir dünya hayat?ndan sonra 3 Şubat 2002'de Medine'de Hakk'?n rahmetine kavuştu. Medine'de Cennetü'l-Bakî mezarl?ğ?na defnedilen Kurucu, Üstad Bediüzzaman Said Nursî'nin hayat?n? anlatan "Tarihçe-i Hayat"?n önsözünü yazm?şt?.


  Tarihçe-i Hayat'?n önsözünden...

  Bir azm, eğer iman dolu bir kalbe girerse,
  ?nsan da, o imandaki son s?rra ererse,

  En azg?n ölümler ona zincir vuramazlar;
  Volkan gibi coşkun ak?yor, durduramazlar_

  Rabbimden iner azmine kuvvet veren ilham,
  Peygamberi rüyada görür belki her akşam.

  Hep nur onun iman dolu kalbindeki mihrap,
  Kandil olamaz ufkuna dünyadaki mehtap.

  Kar, k?ş demez, irkilmez, üzülmez, ac? duymaz;
  Mevsim, bütün ömrünce ?l?k gölgeli bir yaz.

  Cennetteki âlemleri dünyada görür de,
  Mahvolsa eğilmez s?ra dağlar gibi derde.

  En sarp uçurumlar gelip etraf?n? sarsa,
  Ay batsa, güneş sönse, ufuklar da kararsa,

  Gökler y?k?l?p çökse, yolundan yine dönmez,
  Ruhundaki imanla yanan meş'ale sönmez!

  Kalbinde yanardağ gibi, iman ne mukaddes!
  Vicdan?na her an şunu hayk?rmada bir ses:

  Ey yolcu! Şafaklar sökecek, durma, ilerle,
  Zulmetlere kan ağlatacak meşalelerle_

  Y?ld?zlara bas, ç?k yüce âlemlere, yüksel,
  ?nsanl?ğ? kurtarmaya Cennetten inen el!


  23 Mart 2007, Cuma


  orj. için: http://www.zaman.com.tr/webapp-tr/ha...haberno=517832
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 07:50 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Gerçek Bayram Ne Zaman? Ve Aslında Kimedir Bayram?
  By gündüzalp_58 in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 05.12.08, 22:32
 2. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 21.02.08, 14:03
 3. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 01.01.08, 07:30
 4. İşte Bizim Bayram Anlyisimiz!
  By merakli_kiz in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 19.12.07, 12:11

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0