+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Belgelerle Üstad

 1. #1
  Dost crazyb0y - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Mesajlar
  7

  Standart Belgelerle Üstad


  MAL?YE NEZARET?, EVRAK-I NAKD? VE LEVAZIM MÜDÜRÜYET?
  ŞURA-YI DEVLET?N GAYR-I DEVA?RDEN MESAL?H-? ŞAHS?YEYE
  DA?R VER?LEN MAZBATAYA MAHSUS VARAKADIR
  K?ymeti Beş Kuruştur
  DEVLET-? AL?YE-? OSMAN?YE TEZKERES?D?R

  ?sim ve şöhreti: Bediüzzaman Said Efendi.
  Pederi ismiyle mahall-i ikameti: Müteveffa Mirza Efendi.
  Validesi ismi: Müteveffiye Nuriye Han?m.
  Tarih ve mahall-i veladeti: 1295(bin iki yüz doksan beş) ve 1293(bin iki yüz doksan üç). Hizan Kazas?, Nurs Karyesi.
  Milleti: Müslim.
  San'at ve s?fat ve intihab selahiyeti: Darü'l-Hikmeti'l-?slamiye azas?ndan.
  Müteehhil ve zevcesi olup olmad?ğ?: Mücerred.
  Derecat ve s?n?f-? asliyesi: -
  EŞKAL?, S?C?L-? NÜFUSA KAYID OLUNAN MAHALLL?
  Boy: Orta. - Göz: Ela. - Sima: Buğday.
  Alamet-i farika-i sabite: Tam.
  Vilayeti: ?stanbul. - Kazas?: Beyoğlu, Rumeli, Boğaziçi.
  Mahalle ve Karyesi: Sar?yer. - Sokağ?: F?st?kl? Bağlar.
  Mesken Numaras?: 18/11. - Mesken Nev'i: Yabanc?.
  Esas kayd?: Bitlis Vilayeti, Hizan Kazas?, Nurs Karyesi.

  Balâda isim ve şöhreti, hal ve s?fat? muharrer olan Bediüzzaman Said Efendi,
  Devlet-i Aliye-i smaniye tebaiyetini haiz olup ol suretle
  ceride-i nüfusta mukayyed olduğunu mü'şir işbu tezkere ita k?l?nd?.
  — 26 Eylül 1337 —
  Nezaret-i Umur-? Dahiliye


 2. #2
  Dost crazyb0y - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Mesajlar
  7

  Standart


  ME'MUR?N VE KETEBE VE MÜSTEHDEM?N-? DEVLET-? AL?YYEN?N
  TERCÜME-? HALLER?N?N TAHL?L?NE MAHSUS VARAKADIR

  -KIYMET? ON KURUŞTUR-

  Sual: 1) Tercüme-i hal sahibinin isim ve mahlas? ve şöhret ve lakab?, bir sülale-i ma'rufeye mensub ise keyfiyet-i nisbeti, mezhebi, ecnebi ise tabiiyyeti, pederinin isim ve meslek ve şöhreti?
  Cevap: 1) ?smim Said, şöhretim Bediüzzaman, pederimin ismi Mirza'd?r. Bir sülale-i ma'rufeye nisbetim yoktur. Mezhebim Şafiidir. Devlet-i Aliyyeyi Osmaniye tabiiyyetindeyim.
  Sual: 2) Tarih ve mahall-i veladeti?
  Cevap: 2) Tarih i veladetim 1293'tür. Mahall-i veladetim. Bitlis vilayeti dahilinde Hizan kazas? mülhakat?ndan. ?sparit nahiyesinin Nurs Karyesidir.
  Sual: 3) Memalik-i Osmaniyye ve ecnebiyyenin resmi ve hususi hangi mekteb ve medreselerinde, yahut muallim-i mahsustan hangi ilim ve fen ve san'at ve lisanlar? ne dereceye kadar tahsil eylediği, şehadetname ve tasdikname ve icazetname al?p almad?ğ?, alm?ş ise tarihleri. Hangi lisanlarla kitabet yahut yaln?z tekellüm ettiği tab ve neşrolunmuş eser ve telifi var ise neye dair olup ne zaman ve nerede tab ve neşrolduğu ihtiraati fenniyye ve hususat-? saireye dair bir imtiyaz ve ruhsat? haiz ise mahiyeti bir memuriyete ait intihabname veya ehliyetnamesi varsa o me'muriyetin kaç?nc? s?n?f? için hangi mabalden ne tarihte verildiği?
  Cevap: 3) Bidayet-i tahsilimde mezkur ?sparit nahiyesinde biraderim nezdinde mebadi-i ulumu iki sene kadar okudum. Sonra Erzurum'a tabi Bayezit kasabas?nda Şeyh Muhammed Celali hazretlerinin halka-i tedrisinde tederrüs-ü mutad olan dürusu bi'l-ikmal itmam-? nüsah eyledim. Harb-? haz?r?n ilan? üzere gönüllü olarak alay kumandan? nam?yla harbe iştirak eyledim. Bitlis'te Ruslara esir düştüm. Esaretten firar ederek ?stanbul'a geldim. Bidayete-i teşekkülünden beri Dar-ül Hikmet-il ?slamiye'de aza olarak bulunuyorum. Müşarün ileyh Muhammed Celali Efendi hazretlerinden alm?ş olduğum icazetnameyi zaman-? esaretimde zayi eyledim. On yedi adet te'lifat?m vard?r. Birinci Arabiyü'l-ibare olarak te'lif gerdem olan ?şarat-ül ?'caz nam tefsir-i şerif ve mant?kta Talikat ve K?z?l ?'caz nam risalelerle El Hutbet-üş Şamiye nam risale-i Arabi... Nokta, Şuaat, Sünuhat, Münazarat, Muhakemat, Tuluat, Lemaat, Rumuz, ?şaret, Hutuvat-? Sitte, ?ki Musibetin Şehadetnamesi ve Hakikat Çekirdekleri gibi diğer te'lifat?m Türkiyy'ül-ibaredir. Te'lifat?m?n ekserisi irşad-? Müslimin ve ikaz-? gafilin için yaz?lm?ş münebbihattand?r. Türk ve Kürd lisan?yla tekellüm ettiğim gibi Arabi ve Farisi lisanlar?yla yazar ve okurum.
  Te'lifat?mdan Rumuz, ?şarat, Hutuvat-? Sitte, ?ki Musibetin Şehadetnamesi, El Hutbet-üş Şamiye, Münazarat, Muhakemat ve Talikat'?n nüshalar? kalmam?şt?r. ?htiraat-? fenniye ve hususat-? saire dair bir imtiyaz ve ruhsat? haiz değilim.
  Sual: 4) Evvelce hizmet-i devlete dahil olup da henüz tercüme-i hal varakas? vermemiş olanlar?n muvazzaf veya mülazim olarak ne tarihte ve nerede dahil olduğu ve s?ras?yla nas?l me'muriyetlere hangi tarihlerde tayin olunup ne miktar maaş veya ücret ve aidat ald?ğ?, her me'muriyette ne zaman ifa-y? vazifeye ve istifa-y? maaşa mübaşeret edip o maaş?n ne vakte kadar ahzeylediği arada mazul kalm?ş ise müddeti ve mazuliyet maaş? alm?ş ise miktar? me'muriyet ve mazuliyetinde muhassesat?nca daimi ve muvakkat zamaim ve tenzilat olup olmad?ğ?, ne rütbe ve nişan ve madalyalar? hangi tarihlerde ihraz eylediği ecnebi nişan ve madalyalar? varsa ne sebeble ve ne zaman verildiği hidemat-? gayr-? resmiyede bulunmuş ve me'muriyet-i mahsusa ile bir tarafa i'zam k?l?nm?ş ise keyfiyeti?
  Cevap 4) Gönüllü ve bir hizmet-i müftehire olarak harb-? umumi ilan? esnas?nda evvela alay müftüsü nam?yla ordu-yu humayuna dahil olup saniyen alay kumandan? vazifesini ifa etmekte iken Bitlis'te Ruslara esir düştüm. Bu hizmetlerim hep fahri idi. Yaln?z esaretten avdetimde ?stanbul'a geldiğimde Harbiye Nezareti ikramiye olarak bana üç ay ellişer liradan yüz elli lira verdi. Bir adet harb madalyas? vard?r. Başka rütbe ve nişan?m yoktur. Ecnebi nişan ve madalyam yoktur. 26/Şevval/1334 tarihli irade-i seniye ile ve beş bin kuruş maaşla Dar-ül Hikmet-il ?slamiye azal?ğ?na tayin ve 18/Zilkade/1336 tarihli ?rade-i Seniye mucibince (mahreç) payesiyle taltif olundum.
  Sual: 5) Bulunduğu me'muriyetlerden infisal? vuku bulmuş ise esbab-? hakikiyesi ve bilahare cevaz-? istihdam karar? al?p alamad?ğ?, gerek bunlardan ve gerek vazife-i me'muriyetine taalluk etmiyen ahvalden dolay? taht-? muhakemeye al?nm?ş ise neticede ne hüküm sad?r olduğu ve ceza görüp görmediği?
  Cevap: 5) Şimdiye kadar hiçbir veçhile taht-? muhakemeye al?nmad?m. Diğer suallere cevaptan veresteyim.

  17/Teşrin-i evvel/1337
  Dar-ül Hikmet-il ?slamiye azas?ndan
  Bediüzzaman Said


 3. #3
  Gayyur aciz_fakirim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Konya
  Mesajlar
  65

  Standart  Esselamu aleyküm..Allah ebeden razı olsun ..söz bulup yazamam ki.zaten tek amacınızın Rıza-i İlahi olduğunu biliyorum.ve bunun için burada bulunan ve emek harcayan dostları dua listeme ekledim dualar sizinle inş.. A.E.O.
  hayat uzun gibi görünsede,gün kısa...

 4. #4
  Dost crazyb0y - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Mesajlar
  7

  Standart

  Alıntı aciz_fakirim Nickli Üyeden Alıntı


  Esselamu aleyküm..Allah ebeden raz? olsun ..söz bulup yazamam ki.zaten tek amac?n?z?n R?za-i ?lahi olduğunu biliyorum.ve bunun için burada bulunan ve emek harcayan dostlar? dua listeme ekledim dualar sizinle inş.. A.E.O.
  allah raz? olsun kardeş."söz bulup yazamam ki" amac?m?z burda bişeyleri paylaşmak siz değerli din kardeşlerimizle birlikte bişeyleri öğrenmek.allah cümlemizden raz? olsun.selam ve dua ile...

 5. #5
  Dost nebevi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  ısparta
  Mesajlar
  6

  Standart

  k?ymetli kardeşim.aziz ve muhterem üstad?m?z?n evveli-i hayat?na dair baz? vesikalar? tebeyyün edip bizlere takdim etmenden dolay? ziyadesi ile mesrur oldum.bu cihan baha vesikalar muhterem üstad?m?z?n o devre ait ahvalini ibraz etmişler.benimde evvelinden aramakta olduğum belgelerdi.bu güzel paylaş?m?n için rabbim senden ebeden ve daima raz? olsun.dua ile...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Uğur Işılak - Üstad - şiir - ezgi - üstad
  By fezapilotu in forum Ezgi, İlahi ve Kur'an-ı Kerim Tilavetleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 08.07.12, 20:20
 2. Üstad kim ?
  By esrarengiz08 in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 15.07.09, 21:31
 3. Üstad
  By vedAA in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 07.03.08, 15:37
 4. Üstad'dan Mektup Var...
  By samuelboils in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.11.07, 12:42
 5. Belgelerle Bediüzzaman
  By HakanBa in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 13.09.06, 17:21

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0