+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Demokrat Parti Devri

 1. #1
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  34
  Mesajlar
  2.572

  Standart

  Risale-i Nur Enstitüsü


  Demokrat Parti Devri
  Bediüzzaman, 14 May?s 1950’de başlayan Demokrat Parti devrini, 23 Ağustos 1953’e kadar kald?ğ? Emirdağ’da karş?lam?şt?. Halk?n yüzde yetmişinin oyunu alarak Mecliste ezici bir çoğunlukla hükümet olan Demokrat Parti devrinde yine tam anlam?yla rahat bir hayat geçirmedi. Daha önce kendisine her nevi zulmü reva görmüş olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin sald?r? ve iftiralar?, çok partili demokratik hayata geçildikten sonra Demokrat Partiyi desteklediği için yine devam etti. CHP yanl?s? yar? resmi gazeteler, s?k s?k asl? olmayan haberler ve iftiraya dayal? abart?l? propagandalarla karalama kampanyas?na devam ettiler. Bununla, hem insanlar? Risale-i Nurlardan uzaklaşt?rmay? hem de iktidardaki Demokrat Parti’yi y?pratmay? hedefliyorlard?. Bir yandan Demokratlar?n Risale-i Nurlara karş? cephe almas?n? sağlamaya çal?ş?yorlar, bir yandan da bask? yapmaya sevk ettikleri Demokratlarla Nur talebelerinin aras?n? açmaya çal?ş?yorlard?. Diğer taraftan da mahkemeler dava açmaya devam ediyordu. 1951 y?l?nda Emirdağ’da şapka meselesinden Bediüzzaman’a bir dava aç?lm?ş ve ifadesi al?nm?şt?. Bundan hemen bir y?l sonra da ?stanbul’da, Gençlik Rehberi adl? kitab? hakk?nda bir dava daha aç?lm?şt?. Bediüzzaman bu davan?n duruşmas?na kat?lmak için ?stanbul’a gitti. Sirkeci’deki Akşehir Palas Oteli’ne yerleşti.

  O y?llarda adliye binas? olarak hizmet veren ve bugün Büyük Postane olarak an?lan binada, 22 Ocak 1952 tarihinde yap?lan duruşmaya kat?ld?. Bu duruşma ertesi gün bir gazetede “Seksenlik Pirin Duruşmas?”60 başl?ğ?yla yer alm?şt?. Yarg?lamaya 19 Şubat 1952 tarihinde yap?lan ikinci bir duruşmayla devam edildi. Duruşmay? kalabal?k bir topluluk da izlemişti. Celse sonunda izleyenlerin alk?şlar? aras?nda salondan ayr?lan Said Nursi, ikindi namaz?n? k?lmak için Sultanahmet Camii’ne gitti. 5 Mart 1952’de yap?lan son duruşmada, dava konusu kitab?n 1943 y?l?nda Denizli mahkemesinden beraat karar? ald?ğ? ve bu karar?n da Yarg?tay’ca onaylanm?ş olduğu anlaş?ld?ğ?ndan mahkeme heyeti, men-i muhakeme karar? vererek davay? sonuca bağlad?. Mahkeme salonundaki kalabal?k dinleyici grubu, karar? yine alk?şlarla karş?lad?.

  Gençlik Rehberi Davas?’n?n beraatle sonuçlanmas?n?n ard?ndan ?stanbul’dan ayr?lan Said Nursi, Emirdağ’a döndü. 1953 y?l?n?n bahar mevsimin baş?nda, Eskişehir yoluyla tekrar ?stanbul’a gitti ve Beyaz?t’taki Marmara Palas oteline yerleşti. ?stanbul’da bulunduğu zaman içerisinde Marmara Palas Oteli’nden ayr?larak Fatih, Çarşamba’da ahşap bir eve taş?nm?şt?. Burada hem risalelerin neşriyat?yla meşgul oluyor, hem de ?stanbul’da k?sa gezintilere ç?karak baz? ziyaretlerde bulunuyordu. O y?l ?stanbul’un fethinin 500. y?l dönümüydü. Bediüzzaman, fetih y?ldönümü için düzenlenen törende de haz?r bulunmuştu. Bu arada Fener Rum Patrikhanesini ziyaret ederek Patrik Athenagoras ile görüştü.61 Bediüzzaman, Ortodoks Rum Patriğine Hazret-i ?sa’n?n gerçek dinini kabul edip, Hz. Muhammed’in (asm) Peygamber, Kur’an-? Kerim’in de Allah’?n kitab? olduğunu tasdik etmeleri halinde, ehl-i necat olacaklar?n? bildirdi.

  ?stanbul’da yaklaş?k üç ay kadar kalan Bediüzzaman, 1953 y?l?n?n ortalar?nda Emirdağ’a döndü. 23 Ağustos 1953’te de Isparta’ya yerleşmek üzere geldi. Isparta’da aç?lan bir davan?n daha sorgu hakimliğinde iken reddedilmesi ile art?k onun hayat?nda mahkemeler devri kapanm?şt?. Ancak, CHP yanl?s? komitenin ve gazetelerin Bediüzzaman ve Demokrat Parti aleyhindeki tav?rlar? devam ediyor, aleyhteki propaganda ve bask?lar her geçen gün yoğunlaş?yordu. Günlük gazetelerden bütün gelişmeleri takip eden Bediüzzaman ise çektiği telgraflarla Demokratlar?n müsbet icraatlar?n? tebrik ediyor, talebelerine s?k s?k yazd?ğ? mektuplarla onlara yard?mc? olmalar?n? tembihliyor ve seçimlerde oy kullanman?n önemi üzerinde durarak, Demokratlara verdiği desteği aç?ktan aç?ğa ortaya koyuyordu. Bu arada tek parti istibdad?ndan yana olanlar?n çevirdiği entrikalar?n tuzağ?na düşmemeleri için de iktidar partisini devaml? ikaz ediyordu.

  Bediüzzaman, ezan? asli şekline çevirip, Milli Eğitim müfredat?na din derslerini koyup, Kur’an kurslar?n?n aç?lmas?n? serbest b?rak?p, kapal? olan türbe ve camileri onar?p açarak daha önce yap?lan dini tahribat? tamire yönelen Demokrat Parti iktidar?yla bir nebze olsun rahat nefes alm?şt?. Risale-i Nurlar art?k serbestçe her yerde bulunuyor, muhtaçlar?n ellerinde dolaş?yordu. Böylece Bediüzzaman, din düşmanlar?na karş? kendisine yap?lan bütün haks?zl?klara rağmen hukuki bir zeminde kalarak verdiği hukuk savaş?ndan, kelimenin tam anlam?yla zaferle ç?km?şt?. Uzun süre devam eden ve sürekli kamuoyunun gündeminde yer alan Bediüzzaman’?n mahkemeleri, Risale-i Nur’un ilan? hükmüne geçmiş, Anadolu insan? arad?ğ?n? nerede bulacağ?n? bu sayede öğrenmişti. Art?k, gençlerin ve mekteplilerin iman hakikatlerinden hakk?yla istifade edebilmesi için yeni yaz?yla yaz?lan Risaleler matbaalarda sürekli bas?l?yor, yurdun her yan?na dağ?t?l?yor ve her geçen gün iman?n? onunla kurtaranlara yenileri ekleniyordu. Bu arada Bediüzzaman’?n Tarihçe-i Hayat? talebeleri taraf?ndan kaleme al?nm?ş ve bizzat kendisi taraf?ndan kontrol edildikten sonra gerekli düzeltmeler yap?larak Risale-i Nur Külliyat?’na dahil edilmişti.

  Bediüzzaman, bundan sonraki hayat?n? daha önce sürgün ve mahpus olarak gittiği yerlerdeki dostlar?n? ziyaretle geçirecekti. Merkez Isparta olmak üzere s?k s?k k?sa seyahatlerle Afyon, Emirdağ, Eskişehir, Eğirdir ve Barla’ya gidiyordu. Eski mekanlar?n? ziyaret ediyor, dostlar?yla görüşüyor, talebelerine dersler yap?yordu.

  2 Aral?k 1959’da Ankara’ya yapt?ğ? ziyaret art?k Bediüzzaman’?n veda seyahatlerinin başlad?ğ?n? gösteriyordu.

  Ankara’da bir gece kalarak dost ve talebeleriyle görüştükten sonra 3 Aral?k 1959 günü Ankara’dan Emirdağ’a, oradan da Isparta’ya gitti. Ancak, on beş gün sonra tekrar Emirdağ’a döndü. Konya’daki talebelerinin daveti üzerine 19 Aral?k 1959 günü Emirdağ’dan ayr?larak Konya’ya gitti. Burada talebeleriyle görüştü ve Mevlana’n?n türbesini ziyaret etti. Ayn? gün Isparta’ya gitmek üzere Konya’dan ayr?ld?.

  Ankara’daki talebeleri yine ?srarla kendisini davet etmekteydiler. Bu ?srarlar üzerine 31 Aral?k 1959 günü Ankara’ya geldi. Ancak, bu defa ki gelişi bas?nda tart?şmalara yol açt?. Demokrat Partili milletvekillerinin kendisini davet ettiği yönünde as?ls?z haberler yay?nland?. Said Nursi, bir gece Beyrut Palas Oteli’nde kald?, ertesi gün ?stanbul’a hareket etti. ?stanbul’da Divan Yolu’ndaki Piyerloti Otelinde bir gece kalarak talebeleriyle görüşüp vedalaşt? ve 3 Ocak 1960 gününün akşam?nda, Ankara’ya gitmek üzere ?stanbul’dan ayr?ld?. Daha önceki Ankara seyahatlerinde olduğu gibi bu defa da Beyrut Palas Oteli’nde kald?. Ertesi gün talebeleriyle görüştü ve son dersini yapt?. “Vasiyetnamem Hükmündedir” dediği son dersinde Bediüzzaman; kendi hayat?ndan, sahabelerden ve Resulullah?n (a.s.m.) hayat?ndan örnekler vererek, talebelerine istikametten ayr?lmamalar?n?, müspet hareket etmelerini, iman hizmetine ihlasla devam ederek asayişi muhafaza etmelerini tavsiye ediyordu.

  6 Ocak 1960 günü saat 10:30 sular?nda Konya’ya gitmek üzere hareket etti. Konya’ya vard?ğ?nda beklenmedik bir manzarayla karş?laşt?. Konya’n?n bütün giriş ç?k?şlar? tutulmuş, her yerde güvenlik tedbirleri al?nm?şt?. Bediüzzaman’?n arabas?n? gören polisler derhal etraf?n? kuşatt?lar ve takip etmeye başlad?lar. Kardeşi Abdülmecit’i ziyaret eden Bediüzzaman, Mevlana’n?n türbesini de ziyaret ederek Emirdağ’a gitmek üzere ayr?ld?. Emirdağ’da dört gün kald?ktan sonra 11 Ocak’ta tekrar Ankara’ya gitmek için yola ç?kt?. Ancak bu kez Said Nursi’nin şehir merkezine girişi polis taraf?ndan engellenmişti.62 Yaklaş?k otuz y?l boyunca sürgünler ve mahkemeler yoluyla bask? alt?nda tuttuğu, her hareketini çok yak?ndan izlediği ve fakat mahkemelerin suçsuz bularak serbest b?rakt?ğ? Bediüzzaman’?n seyahatleri, hükümeti korkutuyordu.

  Ankara’ya girmesi engellenen Said Nursi, Emirdağ’a geri döndü. Buradaki bir haftal?k ikametinden sonra 20 Ocak günü Isparta’ya gitti ve bir buçuk ay da burada kald?.

  Ramazan ay? geldiğinde, Bediüzzaman ağ?r hastayd?. Takvimler 19 Mart 1960 tarihini gösteriyordu. Said Nursi, yan?ndaki talebelerine Urfa’ya gitmek istediğini söyledi. Arabas? haz?rland? ve 82 yaş?ndaki Bediüzzaman ağ?r hasta haliyle araban?n arka koltuğunda yola ç?kt?. 20 Mart’ta yağmurlu bir havada başlayan bu yolculuk, onun son yolculuğuydu.

  21 Mart günü Urfa’ya ulaş?ld?ğ?nda talebeleri kendisine Halilürrahman Dergah?’n? göstermek istediler. Ama o yürüyemeyecek kadar ağ?r rahats?zd?. Onu şehrin en iyi oteli olan ?pek Palas Oteli’ne yerleştirdiler. Bu arada otele gelen polisler, ?çişleri Bakan?’n?n emriyle derhal Isparta’ya geri dönmeleri gerektiğini tebliğ ettiler. Bunu duyan halk otelin önüne topland?. Polis, Bediüzzaman ve yan?ndaki talebelerinin ?srarla Urfa’dan ayr?lmalar?n? istiyor ve Ankara’n?n emrini hat?rlat?yordu.63 Bu bask? sürerken Bediüzzaman, 23 Mart 1960 günü, 27 numaral? odada sabaha karş? vefat etti. Hayat? boyunca dayan?lmas? güç ac?lara ve bask?lara maruz kalmas?na rağmen hayat tarz?yla bir destan yazan Bediüzzaman, arkas?nda miras olarak 6000 sayfal?k Risale-i Nur Külliyat? ile milyonlarca Nur Talebesini b?rakm?şt?.

  Büyük bir cemaatle k?l?nan cenaze namaz?ndan sonra Bediüzzaman’?n naaş? Halilürrahman Dergah?’nda kendisine ayr?lan türbeye defnedildi. Bediüzzaman’?n ahirete olan yolculuğunu duyan dostlar? ve talebeleri yurdun dört bir yan?ndan gelerek ziyaret ediyor, dualar okuyor, hatimler indirerek g?yabi cenaze namaz? k?l?yorlard?. Art?k Urfa’dan kalabal?klar hiç eksik olmuyordu.

  Bediüzzaman’?n vefat?ndan iki ay sonra 27 May?s 1960’da bir hükümet darbesi oluyor, Türkiye’de Demokrat Parti iktidar? boyunca yaşanan demokratik ve ?slami gelişmelerden rahats?z olan askeri çevre, iktidara el koyuyordu. Alparslan Türkeş’in liderliğinde kurulan Milli Birlik Komitesi hükümeti, ilk iş olarak geniş çapl? tevkifler başlatarak Demokrat Partinin ileri gelenlerini Yass?ada hapishanesine toplad?ktan sonra, Bediüzzaman’?n kabrinin nakledilmesine karar verdi. Kanuni prosedürü de ihmal etmeyen ihtilal komitesi, Bediüzzaman’?n Konya’da yaşayan kardeşi Abdülmecit Nursi’den bir nakil dilekçesi alarak, 12 Temmuz 1960 gecesi Urfa’daki mezar?n? k?rd?rd?. Bediüzzaman’?n naaş? askeri bir uçağa konularak Afyon askeri havaalan?nda indirildi ve yerini Abdülmecit Nursi’nin de bilmediği bir mezara defnedildi.64 Hayat?nda iken O’nun varl?ğ?n? istemeyenler, vefat?ndan sonra da rahat b?rakmam?şlard?.

  Dipnotlar:

  60. Hürriyet, 23 Ocak 1952.

  61. Abdülkadir Bad?ll?, Bediüzzaman Said Nursi: Mufassal Tarihçe-i Hayat?, ?stanbul 1990, C.2, s. 1479.

  62. A.g.e., s. 1629, 1635; Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikas?, Germany 1994, s. 453.

  63. Abdülkadir Bad?ll?, Bediüzzaman Said Nursi: Mufassal Tarihçe-i Hayat?, ?stanbul 1990, C.3, s. 1735, 1739.

  64. Necmeddin Şahiner, Bilinmeyen Taraflar?yla Bediüzzaman Said Nursi, ?stanbul 1994, s. 454.
  Konu MuhammedSaid tarafından (25.05.07 Saat 01:33 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. DYP - ANAP Birleşti: Demokrat Parti Yeniden..!
  By Meyvenin Zeyli in forum Gündem
  Cevaplar: 20
  Son Mesaj: 13.06.07, 12:14
 2. Menderes Demokrat Parti'ye Yüklendi..
  By agbi in forum Gündem
  Cevaplar: 37
  Son Mesaj: 01.06.07, 19:28
 3. II. Meşrutiyet Devri
  By HakanBa in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 09.07.06, 23:10
 4. BMM ve Şeflik Devri
  By HakanBa in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.06.06, 13:27

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0