+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 6 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 51

Konu: Hz. İsa ve Hz. Mehdi Konusu

 1. #1
  Dost meshveret - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  Ýzmir
  Mesajlar
  7

  Standart

  Ahir zamanda Hz. ?sa’n?n ikinci kez yeryüzüne gelişi ve Hz. Mehdi’nin ortaya ç?k?ş? yüzy?llard?r ?slam alemi taraf?ndan beklenen çok müjdeli olaylard?r. Bediüzzaman Said Nursi, Hz. ?sa ve Hz. Mehdi'nin ç?k?ş? hakk?nda eserlerinde çok detayl? bilgiler vermiştir. Bu bilgiler aras?nda, Hz. Mehdi'nin hangi tarihlerde ve nas?l bir ortam içerisinde ortaya ç?kacağ?, ne gibi faaliyetlerde bulunacağ?, yard?mc?lar?, mücadelesi, Hz. ?sa ile birlikte ?slam ahlak?n? tüm dünyaya hakim k?lacaklar? konular?nda geniş aç?klamalar yer almaktad?r.

  Ne var ki Said Nursi’nin bu konulardaki çok aç?k, kesin ve net aç?klamalar?na rağmen, Hz. ?sa ve Hz. Mehdi konusu kimi zaman yanl?ş yorumlara konu olabilmektedir. Baz? kişilerin bu konular aç?ld?ğ?nda kulland?klar? kal?plaşm?ş baz? cevap şekilleri vard?r. Örneğin “Ahir zamanda Hz. Mehdi ad?nda bir şah?s gelecek mi” diye bir soru sorulduğunda şöyle bir cevap verilir: “Hay?r, Hz. Mehdi gelmeyecek; şahs? manevisi gelecek” ya da “Hz. Mehdi zaten gelmiştir. Çünkü Mehdilik bir şahs? manevidir; ç?kacak Mehdi budur. Şu anda da bu şahs? manevi mevcuttur.” Ayn? şekilde Hz. ?sa için de “Hz. ?sa yeryüzüne ikinci kez gelecek mi?” diye bir soru sorulduğunda “Hay?r, Hz. ?sa gelmeyecek; Hz. ?sa'n?n kendisi yeryüzüne inmeyecek, şahs? manevisi yeryüzünde olacak” denir. Ya da “Hz. ?sa'n?n da Hz. Mehdi'nin de şahs? manevisi zaten gelmiştir” gibi aç?klamalar yap?l?r. Kimileri de “Said Nursi de eserlerinde, Hz. ?sa ve Hz. Mehdi'nin geleceği konusunda net aç?klamalar yapmam?şt?r” gibi sözlerle, bu düşüncelerini Bediüzzaman'?n sözleriyle delillendirmeye çal?ş?r.

  Oysa bu bak?ş aç?s? son derece yanl?ş ve hatal?d?r. Tüm bu kal?plaşm?ş cevaplar, hiçbir delile dayand?r?lmadan, belki ağ?z al?şkanl?ğ?, belki halk aras?nda bilgisizce yerleşmiş yanl?ş birer kanaat olarak dile getirilmektedir. Çünkü Bediüzzaman, Hz. ?sa ve Hz. Mehdi ile ilgili sözlerinde bu konuyu çok net ifadelerle aç?klam?ş; ahir zamanda beklenen bu kişilerin bir şahs? manevi olmad?ğ?n?, birer şah?s olarak ortaya ç?kacaklar?n? çok aç?k bir şekilde belirtmiştir.

  Bediüzzaman'?n Hz. ?sa ve Hz. Mehdi ile ilgili aç?klamalar?na bak?ld?ğ?nda, bu durum kolayl?kla anlaş?labilecektir:

  Bediüzzaman’?n Hz. ?sa için kulland?ğ? şah?s ifadeleri,
  onun bir “şahs? manevi” olmad?ğ?n? aç?kça ortaya koymaktad?r


  ... sema-i dünyada (gökler aleminde) cesediyle (insani bedeniyle) bulunan ve hayatta olan Hazret-i Îsâ, belki âlem-i âhiretin (ahiret aleminin) en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi, yine şöyle bir netice-i azîme (büyük bir son) için ona yeniden cesed giydirip (bedeniyle) dünyaya göndermek o Hakîm'in hikmetinden uzak değil.. belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için va'detmiş ve va'dettiği için elbette gönderecek. (Mektubat, sf. 60) (Mektubat, 15. Mektup, 56-57)

  Evet o hadîs-i şerifin ifadesiyle Hazret-i ?sa'n?n semavî nüzulü (gökyüzünden inişi) kat'î (kesin) olmakla beraber... (Kastamonu Lahikas?, sf. 80-82)

  ?şte bu s?rr-? azîme (büyük s?rra), Hazret-i Peygamber (A.S.M.) işaret etmiştir ki: Hazret-i ?sa gelecek, ümmetimden olacak; ayn? şeriat?mla amel edecektir. (Sünuhat-tuluat-işârât, sf. 59)

  ...Hazret-i Îsâ Aleyhisselâm geldiği vakit, herkes onun hakikî Îsâ olduğunu bilmek lâz?m değildir. Onun mukarreb ve havass? ( derin imanl? yak?n talebeleri), nur-u iman (iman?n ?ş?ğ?) ile onu tan?r. Yoksa bedahet (birdenbire ve aç?kça) derecesinde herkes onu tan?mayacakt?r... (Mektubat, sf. 60)


  ... Hatta Hazret-i ?sa Aleyhisselam’?n nuzulü (inişi) dahi ve KEND?S? ?sa Aleyhisselam olduğu, nur-u iman?n (iman?n ?ş?ğ?yla) dikkatiyle bilinir; herkes bilemez.” (Şualar, sf. 487)


  "?sa (as) yeryüzüne inecek, evlenecek çoluk çocuk sahibi olup, k?rk beş sene yaşayacak, sonra ölecek, benimle ayn? kabire gömülecek, sonra ben ve ?sa ayn? kabirden Ebu Bekir ile Ömer aras?ndan kalkacağ?z!" (K?yamet Alametleri, s. 246-247)
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 11:51 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  Alıntı zehra_izmir Nickli Üyeden Alıntı
  mehdinin kim oldugunu risaleleri iyi okuyan anlar zaten....tab?k? sah?st?r ve gelm?st?r..
  Alıntı zehra_izmir Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı hüşyar Nickli Üyeden Alıntı
  Şah?s değil ; ŞAHS-I MANEV? ifadesi daha münasip olacakt?r.
  nerden vard?n?z bu kan?ya??
  Alıntı zehra_izmir Nickli Üyeden Alıntı
  ben?m bu yaz?mdan c?kard?ysan?z ?y? anlamam?ss?nz yazd?klar?m?..
  ''sah?st?r'' ifadesine ben de kat?lm?yorum
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 19:44 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Dost meshveret - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  Ýzmir
  Mesajlar
  7

  Standart

  Alıntı name-i nur Nickli Üyeden Alıntı
  ''sah?st?r'' ifadesine ben de kat?lm?yorum
  Neye dayanarak???
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 19:44 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Dost meshveret - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  Ýzmir
  Mesajlar
  7

  Standart

  Alıntı zehra_izmir Nickli Üyeden Alıntı
  evet anlar.okuyun ve anlay?n kardes?m.ama ?y? okuyun oyles?ne deg?l..
  Orjinal yaz?n?n tamam?n? okuman?z? tavsiye ederim
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 19:46 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart  ben defalarca okudum ve 60 - 70 kere okuyan abilerle de okudum ve mutmainim

 6. #6
  Dost meshveret - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  Ýzmir
  Mesajlar
  7

  Standart

  Alıntı zehra_izmir Nickli Üyeden Alıntı
  r?saleler? her okudgunuzda ayr? b? yonunu kesfeders?n?z.bence hemen mutma?n olmay?n devam ed?n okumaya..ama hala yok d?yosan?z keyf?n?z b?l?r....
  Bediüzzaman’?n kulland?ğ? “O ZAT” ya da “O ŞAHIS” gibi ifadeler,
  Hz. Mehdi'nin bir “şahs? manevi” olmad?ğ?n? ortaya koymaktad?r
  1) ... Belki nur-u iman?n (iman?n ?ş?ğ?n?n) dikkatiyle, O EŞHAS-I AH?R ZAMAN (ahir zaman şah?slar?) tan?nabilir. (Sözler, sf. 343-344)

  2) ... BU ZAT-I AL?ŞANIN (şan? şerefi yüksek şahs?n) dahi bu emirde muktedir olmas?nda (kuvvetli olmas?nda) şüphe duyanlar?n, bu vehimlerini (kuruntular?n?, düşüncelerini) bertaraf edecek (ortadan kald?racak), itimadlar?n? temin edecek (güvenlerini sağlayacak), gayet kuvvetli güneş gibi bir hakikat. (Barla Lâhikas?, sf. 110)

  3) Bu hakikatten anlaş?l?yor ki; SONRA GELECEK O MUBAREK ZAT... (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf. 9)

  4) ... Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar (fikir ak?mlar?) var ki, herşeyi kendi hesab?na ald?ğ? için, faraza (farz edelim) HAK?K? BEKLEN?LEN ve B?R ASIR SONRA GELECEK O ZAT dahi bu zamanda gelse... (Kastamonu Lahikas?, 57)

  5) ... Halbuki AH?R ZAMANIN O BÜYÜK ŞAHSI, ÂL-? BEYT'TEN (Peygamberimiz (sav)'in ev halk?ndan yani soyundan) OLACAKTIR... (Emirdağ Lahikas?, 247-250)
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 19:47 ) değiştirilmiştir.

 7. #7
  Dost meshveret - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  Ýzmir
  Mesajlar
  7

  Standart  yetmezse devamı var beraber öğrenelim 8. #8
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı zehra_izmir Nickli Üyeden Alıntı
  en guzel kan?t?.allah raz? olsun...
  Alıntı zehra_izmir Nickli Üyeden Alıntı
  peygamber efend?m?z?n soyundan...ustad?m?z hem hz.hasan hem hz.husey?n?n soyundan gelm?st?r.
  Alıntı Barla Nickli Üyeden Alıntı
  -i Nur'un Cevşenü l-Kebirden ve Celcelutiyeden ald?ğ? bir kuvvet ve feyizle vazife-i hilafetin en ehemmiyetlisi olan neşr-i hakaik-i imaniye noktas?nda Hazret-i Hasan Rad?yallahu Anh?n k?sac?k müddetini uzun bir zamana çevirerek tam beşinci halife nazar?yla bakabiliriz. Çünkü, adalet-i hakikiye ile bu as?rda insanlar? mes ud edebilir bir istidatta bulunan, Risale-i Nur dur ve onun şahs-? manevisi, Hazret-i Hasan Rad?yallahu Anh?n bir muavini, bir mütemmimi, bir manevi veledi hükmündedir diye senin mektubunu tadil ettim.
  Muhteren kardeşlerim,bu konu özellikle mehdi konusunu "Aç?klamal? Risale-i Nur Dersleri" bölümünde çok uzun olarak hadislerle ve selef ulamas?n?n görüşlerine göre işledik.Merak eden kardeşlerimiz yeniden bir tart?şma açmadan o bölümden istifade edebilir.Ben acizane bu konularda epey bir çal?şma yapt?m.Bir k?sm?n? ise o bölümde işledik.Gerek olursa san?r?m olacak bu konuya yine devam ederiz inşllah.Bu konularda yegane ve en önemli kaynak Risale-i Nurlard?r.Risale-i Nurlar bu konular? halletmiştir.Sadece ayn? mevzular? parçal? değilde birleştirerek mütalaa edersek konu vuzuha kavuşur.Ancak şu kadar söyleyeyim.Mehdi şah?st?r,mehdiyet şahs?-? manevidir.Mehdi gelir program?n? ortaya koyar,mehdiyet olan şahs-? manevi ise o program? iman,hayat ve şeriat dairelerinde hayata tatbik eder.Hz.Mehdi kesinlikle mehdilik davas?nda bulunmaz.Ancak o nuru imanla biliniz ve o gibi zatlar fiilleri ile tan?n?rlar.Eğer fiiileri iyi takip edersek faili inkar edemeyiz. Her hareketin mutlaka bir muharrik edici faili vard?r.Bu olaylar? hissi ve duygusal boyuttan ziyade itidalli ve izah ederek ve gerekli delilleri ortaya koyarak yapmak gerekir.Ancak Risale-i Nurlar?n bir bölümündeki bir paragrafla bütünü göremeyebiliriz.Bu ağac? görüp orman? görmemek gibi olabilir.Olaylara cüz ile değil küll ile bakmak daha yararl? ve isabetli olur.Onun için Risale-i Nurlar?n bütününü taramak gerekir.

  Ayr?nt?l? bilgi burada var. http://www.risaleforum.com/Aç?klamal? Risale-i Nur Dersleri-Konu: Hadislerin ve Selef Ulemas?n?n Diliyle MEHD? !
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 19:48 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 9. #9
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  benim kanaat?mmehditek bir şah?s değildir.
  kardeşler farkl? kanaatleri kabullenebilmeli. sert ç?k?şlar yapmamal?.
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 19:49 ) değiştirilmiştir.

 10. #10
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  ?nsan başkad?r,insanl?k ise daha başkad?r.?nsan bir şah?s ise insaniyet bütün insanlar?n oluşturduğu ortak değerdir.Aynen onun gibi ahirzaman şah?slar? içinde ayn? bak?ş aç?s? ile bakabiliriz.Yani mehdi şah?s ise mehdiyet şahs-? manvidir.Deccal şah?s ise deccaliyer bir şahs-? manevidir.Süfyan bir şah?s ise süfyaniyet bir şahs-? manevidir.Ahirzaman vukuatlar? şah?slarla başlar ancak vazifeler şahs-? manevilerle devam eder ve etmektedir.Bu hakikatler Risale-i Nurlarda yeterince izah edilmiştir.Risale-i Nurlarla olaylara şümullu bak?lmas? san?r?m bu olaylar? kolaylaşt?r?r.Dünyada hiç bir olay yoktur ki ilk muharrikinde şah?s olmas?n.Ancak bu as?r şah?s zaman? değildir.Yani şah?slar vazifelerini mutlaka bir cemaatle yaparlar.Bu cemaatleşmede ille de ilk şahs? görmemek olamaz.O zaman Üstad?n şahsiyet-i maneviyesini ve hadislerle ve işarat-? kuraniyeler ile üzerine işaretleri ne ile izah edebiliriz.Birinci şua,sekiz,on sekizinci,Yirmisekizinci lemalar? nas?l izah ederiz.Ayr?ca T?ls?mlar mecmuas?ndaki hadislerin Üstad?n şahs?na bak?ş?n? nas?l anlamal?y?z.Tabiki Risale-i Nurlar ifrat ve tefritin d?ş?nda bizleri vasata taş?yarak her olayda olduğu gibi bu konularda da taşlar? yerli yerine oturtarak vazifesini yapmaktad?r.
  Ancak şunu söyleyebiliriz.Şu anda bir şah?s tart?şmak ve halen şah?s beklentisine girmek ve şah?slardan bundan sonra kurtar?c?l?k beklemek de Risale-i Nurlara uygun değildir.Çünkü beklenen şah?slar gelmiş şu an için onlar?n şahs-? manevileri vazifelerine devam etmektedir.Bunun en önemli delilide yaşanan fiillerdir.
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 19:49 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Mehdi Konusu(Mevdudi rh.a)
  By sinang in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 27.11.06, 15:19

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0