+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Bediüzzaman Hazretlerinin Kronolojisi

 1. #1
  Gayyur EnVaR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  131

  Standart

  Bediüzzaman’?n hayat seyri ve safahat?ndan mü­him bir k?sm?n?n tarihleri:

  1877

  Said Nursî Hazretlerinin Bitlis Vilayeti Hizan ?lçesi Nurs Köyü’nde doğumuştur.

  1885

  Yaş 9

  Said Nursî ilk tahsile başlamak için ailesinden ay­r?l?p Tağ Köyü Medresesine gelmesi… Burada çok az bir süre kal?p tekrar köyüne dönmüştür.

  1891

  Yaş 14

  Hz. Üstad’?n Resulullah’? (A.S.M.) rüyas?nda gör­mesi ve em­salsiz üç ayl?k tahsilini yapt?ğ? yer olan Doğu Beyaz?t’a gitmesi… Bu s?ralarda kendisinin lakab?, Molla Said-i Meşhur’dur.

  1892

  Said Nursî Hazretleri, görülen hârika haller ve za­mana uy­mayan durumlar karş?s?nda Bediüzzaman ünva­n?n?n kendisine verilmesi ve böyle an?lmaya baş­lanmas?

  1893

  Yaş 16

  Bitlis ve Siirt civar?nda çeşitli yerlerde bulunup, daha sonra Siirt’in Tillo kasabas?nda bir kubbede inzi­vaya çe­kilmesi… Kar?nca ve ar? milletlerinin cumhuri­yetçi olduk­lar?n? söylemesi…

  1894

  Bediüzzaman Hazretleri, Abdülkadir-i Geylanî Hazretlerinden rüyas?nda ald?ğ? emir üzerine, Cizre’de aşiret reis­lerinden Mustafa Paşa’y? ikaz için Cizre ve Mardin taraflar?nda bulunmas?…

  Mardin’de siyaset-i ?slâmiye ve içtimaî mes’ele­lerle ilgilen­mesi…

  1895

  Mardin’den nefiy ile Bitlis’e gelmesi ve iki y?l orada valinin ilme hürmetinden dolay? tahsis ettiği odada kal­mas?…

  1897

  Van Valisi Hasan Paşa’n?n daveti üzerine Van’a git­mesi ve Valinin konağ?nda kalmas?

  Müsbet ilimlerle meşgul olarak hârikulâde bilgi sa­hibi olmas?

  Bu zamana kadar h?fz?na ald?ğ? 80-90 cild kitab?, üç ayda bir ezberden devretmesi

  1900

  ?ngiliz Müstemlekât Nâz?r? Gladiston’un gazete­lerde ç?kan beyanat? üzerine Bediüzzaman o zamana ka­dar elde ettiği bütün ilimleri, Kur’an?n hakikatlerine ç?kmak için basamak yapmaya karar verir ve der:

  “Kur’an?n sönmez ve söndürülmez manevî bir gü­neş hük­münde olduğunu, ben dünyaya isbat edece­ğim ve göstereceğim!”

  1907

  Din ilimleriyle fen ilimlerinin beraber okutulacağ? ve Arapça, Türkçe, Kürtçe tedrisat yapabilecek bir ?slâm Üniversitesi’nin Şark’ta tesisi için ?stanbul’a gelmesi

  Kald?ğ? yerin kap?s?na “Her suale cevab verilir” lev­has?n? as?p, âlimleri sual sormaya daveti

  Sultan Abdülhamid’e Şark’ta üniversite aç?lmas? için müra­caat?

  Y?ld?z Divan-? Harbi’ne verilmesi

  1908

  Meşrutiyete, yani seçim ve meclis sistemine (tam meşruiyete istinad? için) sahip ç?kmas?

  1909

  31 Mart’ta Bediüzzaman’?n yat?şt?r?c?l?ğ?

  ?syan etmiş olan sekiz taburu itaata getirmesi

  Bediüzzaman’?n Divan-? Harb’e verilişi

  Divan-? Harb’de beraet edişi ve serbest b?rak?lmas?

  1910

  Divan-? Harb’den beraet eden Bediüzzaman’?n Van’a gitmek üzere ?stanbul’dan ayr?lmas?

  Şark’ta aşiretleri dolaşarak hürriyeti, meşrutiyeti anlatmas? ve içtimaî dersler vermesi

  1911

  Şam’a gelişi ve Câmi-i Emeviye’de muhteşem bir hutbe ile ?slâm Âleminin dertlerini ortaya koymas? ve hal çarelerini gös­termesi

  Sultan Reşad’la beraber Rumeli seyahatine ç?k­mas?

  1913

  Van’a gitmesi ve Şark Üniversitesinin temelini at­t?r­mas?

  1915

  Milis Kumandan? Bediüzzaman, Pasinler cephe­sinde Ruslarla çarp?ş?yor

  1916

  Bediüzzaman’?n Ruslara esir düşmesi ve iki y?l esaret hayat?

  1918

  Bediüzzaman’?n Kosturma’dan firar edişi

  17 Haziran 1918: Bediüzzaman’?n Varşova, Viyana ve Sofya üzerinden ?stanbul’a avdeti

  Enver Paşa’n?n vazife teklifini kabul etmeyen Bediüzzaman’a, Harbiye Nezareti ikramiye ve harb ma­dalyas? veriyor

  13 Ağustos 1918: Ordu-yu Hümayun’un tavsi­ye­siyle Dâr-ül Hikmet’e âzâ oluşu

  1919

  19 Nisan 1919: Bediüzzaman’?n Dâr-ül Hikmet’ten alt? ay izne ayr?lmas?

  Sultan Vahdeddin, Bediüzzaman’a “Mahreç” pâ­yesi veriyor

  1920

  ?ngiliz işgaline karş? “Hutuvat-? Sitte”yi neşrede­rek mücadele etmesi

  1921

  Bediüzzaman’?n Anglikan Kilisesi’ne cevab?

  Bediüzzaman, Kuvâ-y? Milliyeyi destekliyor

  1922

  Bediüzzaman davet üzerine ?stanbul’dan Ankara’ya geliyor

  9 Kas?m 1922: Bediüzzaman’a Meclis’de hoşâ­medî yap?l­mas?

  1923

  19 Ocak 1923: Bediüzzaman Meclis’de mebuslara hi­taben bir beyanname neşrediyor

  17 Nisan 1923: Ankara’da umduğunu bulama­yan ve kendi­sine yap?lan bütün teklifleri reddeden Bediüzzaman’?n Van’a git­mek üzere yola ç?kmas?

  1925-1927

  Bediüzzaman’?n Van’dan nefyi

  Bediüzzaman Van’dan ?stanbul’a oradan da Burdur’a getiri­liyor

  Isparta’da bir müddet kalan Bediüzzaman, önce Eğridir ora­dan da Barla’ya getiriliyor

  Başta Sözler, Mektubat, Lem’alar’?n bir k?sm? ol­mak üzere Risale-i Nur’lar te’lif edilmeye başlan?yor

  1934

  Barla’dan al?nan Bediüzzaman’?n Isparta’ya getiri­lişi

  27 Nisan 1935: Dâhiliye Vekili Şükrü Kaya ve Jandarma Umum Kumandan? askerî bir k?t’a ile Isparta’ya geliyor ve Bediüzzaman tevkif olunuyor

  Tevkif edilen Bediüzzaman ve talebeleri, muha­keme edilmek üzere Eskişehir’e götürülüyor

  Tesettür âyetinin tefsirinden dolay? Bediüzzaman’a 11 ay ceza veriliyor

  1936

  Temyiz edilen mahkûmiyet karar?n?n neticesi Temyiz’den gelmeden hapis müddeti tamamland?ğ? için Bediüzzaman tahliye ediliyor

  27 Mart 1936: Tahliye edilen Bediüzzaman, Kastamonu’da ikamete mecbur ediliyor

  Üç ay karakolda kalan Bediüzzaman, karakol kar­ş?­s?nda bir eve yerleştiriliyor. Burada da bir k?s?m insan­lar ona talebe oluyor­lar. Âyet-ül Kübra ve bir k?s?m risa­lele­rin telifi yap?l?yor. Başka yer­lerdeki talebele­riyle, Kastamonu Lâhikas? ad?yla toplanan kitap­taki mektub­larla haberleşiyor ve hizmet metodlar? hakk?nda ikaz­larda bulunuyor.

  1943

  20 Eylül 1943: Bediüzzaman’?n tevkif edilerek Ankara, Isparta ve oradan Denizli’ye getirilmesi

  1944

  Denizli mahkemesinin başlamas?

  15 Haziran 1944 Denizli Ağ?rceza Mahkemesi Bediüzzaman’?n beraetini ilân ediyor

  Ağustos 1944 sonlar?nda Ankara’dan gelen emirle Bediüzzaman Emirdağ’da ikamete mecbur edili­yor

  1948

  23 Ocak 1948 Emirdağ’da k?ş ortas?nda Bediüzzaman ve ta­lebelerinin tevkif edilişi ve Afyon mahkemesine sevki

  6 Aral?k 1948 Afyon Mahkemesinin mevhum ve mesnedsiz iddialarla Bediüzzaman ve talebelerine mah­kûmiyet karar? verişi ve temyiz

  1949

  20 Eylül 1949 Yirmi ay mevkuf tutulan Bediüzzaman Hazretleri, halk?n tezahürat?na mâni ol­mak için Afyon hapishane­sinden şafak vakti tahliye edi­liyor

  20 Kas?m 1949 Bediüzzaman’?n tekrar Emirdağ’a getirilişi

  1952

  Ocak 1952’de Gençlik Rehberi mahkemesi için Bediüzzaman ?stanbul’a geldi.

  22 Ocak 1952 Sal? Gençlik Rehberi mahkemesi­nin ilk du­ruşmas?

  5 Mart 1952 Sal?: Bediüzzaman’?n Gençlik Rehberi dâva­s?ndan beraeti

  1953

  Nisan 1953: Bediüzzaman tekrar Emirdağ’a geldi

  May?s 1953: ?stanbul’a gelen Bediüzzaman’?n üç ay kadar kalmas?

  Bediüzzaman’?n Patrik Athenagoras’la görüşmesi

  Onsekiz y?ll?k ayr?l?ktan sonra Barla’ya gelişi

  1956

  23 May?s 1956: Sekiz senedir devam eden Afyon Mahkemesinde Risale-i Nurlar?n beraeti ve iade edil­mesi

  1957-1958

  Nur Risalelerinin ve bu arada Tarihçe-i Hayat’?n matba­alarda neşredilmesi
  1960

  23 Mart 1960 Çarşamba: Bediüzzaman, Ramazan’?n 25. günü gece saat 03.00 civar?nda bu fani âleme veda etti

  12 Temmuz 1960 Sal?: Mezar? aç?lan Bediüzzaman’?n naaş? ç?kar?larak askerî bir helikop­terle meçhul bir istika­mete götürülü­yor.  Kaynak: Bediüzzaman Said Nursi- Mufassal Tarihçe-i Hayat, Abdülkadir Bad?ll?
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 20:17 ) değiştirilmiştir.
  Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.

 2. #2
  Müdakkik Üye terennüm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  910

  Standart

  Güzel bir çal?şma olmuş; fakat Üstad?n doğum tarihi Ocak-Mart 1878'tir. Bu konuda şüpheleri izale eden çal?şma için Risale-i Nur Enstitüsü'nün haz?rlam?ş olduğu çal?şmay? okuyabilirsiniz.

  http://www.risaleforum.com/forum_posts.asp?TID=101
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 20:17 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Kerametleri
  By EkberŞah in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 24.04.14, 22:59
 2. Üstâd Bediüzzaman Hazretlerinin Son Üç Günü
  By MütevekkiL in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.12.13, 10:10
 3. Bediüzzaman Hazretlerinin Şahsi Eşyaları
  By ŞİMŞEK MUSTAFA in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 09.08.09, 11:43
 4. Bediüzzaman Hazretlerinin sizi etkileyen en çok hangi yönü oldu?
  By Katran in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10.07.08, 07:24
 5. Bediüzzaman Hazretlerinin Son Dersi
  By lale_89 in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 09.02.08, 22:14

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0