+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 5 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 45

Konu: Üstadın Üçüncü Said Dönemi Ne Demek?

 1. #1
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  Üstad?m?n kendisi hayat?n? üc döneme mi ay?rm?ş?

  Risale-i Nur'da bu ifadeyi bulamad?m. Risale-i Nur'da yeri varsa gösteriniz.

  temenna kardeşim,daha önce Üstad?n hayat? ile ilgili bölümde Üç said diye bir bölüm açt?m ve orada Üstad?n üç hayat devresini Risalelerden al?nt?larla işledik.Üstad?n Üç hayat devresi bir bütün olarak al?nmal? ve her hayat devresindeki muharrik olaylar? iyi tahlil etmeliyiz.Bu hayat devreleri Üstad?n hayat bütünlüğü ve hizmetlerinin de bütünlüğü özellikle vazifelerinin bütünlüğü aç?s?ndan çok önem arzeder.Bu üç Said devreleri ve Üstad?n Üç hayat devresi ayn? zamanda biz talebelerini de yak?ndan ilgilendirir ve Şahs-? manevi olarak tüm o vazifeler bizim de vazifelerimizdir.Hiç bir eseri diğer bir esere tercih etme lüksümüz olamaz.Bu nedenle Üstad?n vazifelerini bir bütün olarak kabul edip,bu vazifelerin hayata geçirilmesinde canla,başla çal?şmal?y?z.Bu vazifeler içinde elbetteki Üçüncü Said devresindeki siyasi vazife de vard?r.Üçüncü Said devresi Eski Said ve Yeni Saidin meczi bir hayat devresidir.
  Hz.Üstad'?n hayat?n?n üçüncü Said devresini aç?k olarak belirten bölüm:"
  Isparta hayat?
  1950'den sonra

  Üstad Said Nursî, Afyon Hapishanesinden 1949'da, bir Eylül sabah? tahliye edildi. ?ki komiser aras?nda faytonla bir eve geldi. Yan?nda hizmetine bakan talebeleri de vard?. Üstad?n Afyon hapsinden sonraki hayat?nda ve hizmet-i Nuriyesinde şu surette bir inkişaf görünür: Bu tarihe kadar Üstad, evinde, geceleri hiç kimseyi bulundurmazd?. Akşamdan tâ kuşluk vaktine kadar kap?s? kilitli olarak kal?rd?. Afyon hapsinden sonra ise, sad?k talebelerinden baz?lar? hususî hizmetinde kald?. Üstad?n odas? daima ayr? idi. Ancak bir hizmet olduğu vakit yan?na gelinebilirdi.

  Afyon hapsinden sonra Üstad-kendi tabirince-bir nevi Üçüncü Said olarak görünüyordu. Çünkü, bundan sonra hizmet-i Nuriye başka safhalarda tezahür edecekti; küllî bir inkişaf olacakt?. (Tarihçe-i Hayat-?sparta hayat?))

  Çoğu zaman Üstad?n hayat?n? iki devrede kabul edildiği ve Üçüncü Said diye bir devrenin kabul edilmediği söylemleri ile çok karş?laşt?m.Hem de bunu söyleyenlerin Risale- i Nur hakikatlerine muhatap olanlar olunca bu durum daha bir önem arzediyordu.Çünkü Üstad?n Eski Said devresi de kabul edilmiyor ve Risale-i Nurlar?n 1926'dan sonraki devresi kabul edilip Eski said devresi eserlerinin özellikle içtimai ve siyasi eserler olan Münazarat,Sünihat,Divan?- Harbi,hutbe-i Şamiye gibi eserlerin siyasi ve içtimai prensiplerine sahip ç?k?lmas? -iman hakikatlerine sahip ç?k?ld?ğ? gibi- olmamaktad?r.Bu ise Risale-i Nur eserleri aras?nda bir ayr?m olmas? demektir.halbuki buna hakk?m?z yoktur.Çünkü:"Risaletü'n-Nur'un kitaplar? birbirine tercih edilmez. Herbirinin kendi makam?nda riyeseti var. Ve bu zaman? tenvir eden bir mucize-i mâneviye-i Kur'âniyedir."(Kastamonu Lahikas?) hakikati bizi tüm eserleri kabul etmemize zorlamaktad?r.  Üstad?n hayat?n?n Üçüncü said devresine geçişini ve bu devredeki vazifesinin içtimai ve siyasi vazifenin tamamlamas? şeklinde olmas?n? belirten önemli bir mektur aşağ?dad?r.

  "Afyon Mahkemesine ve Ağ?rceza Reisine beyan ediyorum ki:

  Eskiden beri f?trat?mda tahakkümü kald?rama-d?ğ?m için dünyaya karş? alâkam? kesmiştim. Şimdi o kadar mânâs?z, lüzumsuz tahakkümler içinde hayat bana gayet ağ?r gelmiş, yaşayama-yacağ?m. Hapsin haricinde yüzler resmî adamla-r?n tahakkümlerini çekmeye iktidar?m yok. Bu tarz hayattan b?kt?m. Ben sizden bütün kuvvetimle tecziyemi talep ediyorum. Şimdi kabir elime geçmiyor. Hapiste kalmak bana lâz?md?r. Makam-? iddian?n as?ls?z isnad ettiği suçlar, siz de bilirsiniz ki, yok; beni cezaland?rmaz. Fakat beni mânen cezaland?racak, vazife-i hakikiyeye karş? büyük kusurlar?m var. Eğer sormak münasipse, sorunuz, cevap vereyim.

  Evet, büyük kusurlar?mdan birtek suçum: Vatan ve millet ve din nam?na mükellef olduğum büyük bir vazifeyi, dünyaya bakmad?ğ?m için yapmad?ğ?mdan, hakikat noktas?nda affolunmaz bir suç olduğuna ve bilmemek bana bir özür teşkil edemediğine, şimdi bu Afyon hapsinde kanaatim geldi.(On Dördüncü Şua )
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 11:17 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  ¨

  Aziz, s?dd?k kardeşlerim,
  ?ki üç defad?r ehemmiyetli bir hâlet-i ruhiye bana âr?z oluyor. Ayn? otuz sene evvel ?stanbul'da beni Yûşâ Dağ?na ç?kar?p ?stanbul'un, Dârü'l-Hikmetin cazibedar hayat-? içtimaiyesini b?rakt?r?p, hattâ ?stanbul'da bulunan Nurun birinci şakirdi ve kahraman? olan merhum Abdurrahman'? dahi zarurî hizmetimi görmek için de yan?ma almaya müsaade etmeyen ve Yeni Said mahiyetini gösteren acîp ink?lâbât-? ruhînin bir misli, şimdi mukaddemat? bende başlam?ş. Üçüncü bir Said ve bütün bütün târik-i dünya olarak zuhuruna bir işaret tahmin ediyorum. Demek Nurlar ve kahraman şakirtleri benim vazifelerimi yapacaklar; daha bana hiç ihtiyaç kalmam?ş. Zaten Nurun herbir câmi cüz'ü ve sars?lmayan hâlis şakirtlerinin herbirisi, benden daha mükemmel ders verir.
  Said Nursî
  ¨ ¨ ¨ Üstad?m?z?n 3. Said dönemi hakk?nda tereddüdü olanlar?n nazarlar?na arz ederiz.
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 11:17 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı The Words Nickli Üyeden Alıntı


  Bu aç?klamalar bana Ustad?n üçüncü bir Said dönemi olduğu konusunda yeterli gelmedi. Pek anlayamad?m. Tariki dünya denmiş. Yani üstad ahir zaman?nda dünyaya m? meyletmiş? Siyasete mi girmiş, girmek istemiş, daha bir açsak bu konular? mümkünse..


  Aşağ?daki linkte Abdulbaki Abinin bu konuyla ilgili faydal? derlemeleri vard?:

  http://www.risaleforum.com/forum_posts.asp?TID=3582
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 11:18 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı The Words Nickli Üyeden Alıntı

  Bu aç?klamalar bana Ustad?n üçüncü bir Said dönemi olduğu konusunda yeterli gelmedi. Pek anlayamad?m. Tariki dünya denmiş. Yani üstad ahir zaman?nda dünyaya m? meyletmiş? Siyasete mi girmiş, girmek istemiş, daha bir açsak bu konular? mümkünse..

  The Words kardeşim,yukar?da elff kardeşin verdiği linke t?klayarak bahsettiğiniz konu ile ilgili aç?klamalar ve Risalelerden al?nt?lar yap?lm?şt?r.
  Üstad hazretleri Üçüncü Said döneminde dünyaya falan meyletmemiş. Kur'an ve Sünnet-i Resulullh (asm)'?n bu son as?rdaki veraset-i nübüvvet vazifesi gereği siyasi ve içtimai vazifesini da deruhte etmek için dünyaya ?man ve Kur'an hesab?na bakm?şt?r.Yani Üstad?n vazifeleri 5.Şuada belirtildiği cihetle hayat?n her kademesini kapsamaktad?r."Siyaset aleminde,diyanet aleminde,cihad aleminde ve saltanat aleminde vazifeleri olduğu 5.Şuada geçiyor.Üstad Yeni Said döneminden(1922-47) 1948'lere kadar yani Afyon hapsine kadar dünyaya hiç bir cihetle bakm?yor.Ancak Afyon hapsinden sonra yukar?ya ald?ğ?m?z mektup gereği dünyaya ve içtimai vazifelere bakmas? gerektiğini belirtiliyor ve bu vazifeyi bilmemenin kendisine bir kusur teşkil etmediğini aç?kça söylüyor.Zaten bu tarihten sonra ?sparta hayat?n?n baş?nda geçen éüstad bu tarihten sonra Üçüncü said olarak" görülüyordu ifadesi de bunun içindir.Siz "Risale-i Nurda Üç Said "başl?ğ?n? incelerseniz istediğiniz izahlar orada vard?r.Selametle kal?n?z.
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 11:18 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 5. #5
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  Anlad?ğ?m kadar?yla Üçüncü Said'den sizin anlad?ğ?n?z ya da anlamak istediğiniz

  hizmetin geniş dairede ve siyasi anlamda da tereşşuhunu görmek.

  zira ifadelrinizde ki yakalad?ğ?n?z noktadan bunu anl?yorum.


  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  RNK n?n elbette içtimai ve gerek siyasi noktalara temas eden yönü var.

  yani RNK hizmetinin siyasete temas eden yönü yok demek yanl?ş olur.

  ama On Dördüncü Şua'daki mektuptan ''eski yaz?lanlar bir tarafa işte şimdi RNK'n?n as?l hizmet tarz? bundan sonra başl?yor''

  ya da ''Üstad eski yaz?lanlardan daha yüksek bir mana y? şimdi anlam?ş''

  manas? anlaş?l?rsa(şimdi burada böyle anlaş?lm?ş diye demiyorum) bu elbette yanl?ş olur. RNK n?n hizmet tarz?n? rehber al?p hepsinde muvaffak olay?m diyen kişi

  buna muvaffak olamaz. çünkü RNK da Dördüncü Mes'ele varken ayn? zamanda da siyasete de bakan mevzular var.

  yani Dördüncü Mes'ele elmas iken siyasete de bakan mevzular bak?r

  ya da teneke mesabesindedir(bunun nurlardan bir çok delilini gösterebilrim).
  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  en dar daire eğer yap?labiliyorsa en istikametlisi o dur.

  eğer buna muvaffak olunam?yorsa(dar daireye hasr-? nazar edip orada kalmak çok zordur) o zaman kişi;

  hizmetin elmas olmayan fakat bak?r mesabesinde ve biraz daha geniş dairedeki tereşşuhuna yönelir

  eğer kişi onu da kald?ram?yorsa hizmetin ne elmas ne de

  bak?r mesabesinde olmayan ancak teneke mesabesindeki bir tereşşuhuna yönelir yani

  o kişi oradaki yerini kendisi al?r zaten.(tabiki dar daire

  teşvik ve telkin edilmeli)...
  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı

  hülasa RNK n?n tamam?na bakt?ğ?mda ben şahsen şunu anl?yorum: kişi eğer yapabiliyorsa (ve hatta yapmaya çal?şarak) en

  dar dairde kalmal?. (bu arada benim anlad?ğ?m dar dairede

  RNK d?ş?ndaki neşriyatlar?n ve siyaset gibi geniş dairlerin yeri minimumdur.)

  eğer buna da muvaffak olamayacaksa o yükü(mesela dersanede kalmak gibi) kald?ramayacaksa o kişi f?tri olarak kendine muvaf?k

  bir geniş dairede yerini al?r. siyasetin ise (ki benim RNK dan anlad?ğ?m nurcular mümkün oldukça uzak durmal?lar) zaten

  merakl?lar? ç?k?p o vazifeyi ifa eder ve ediyor.
  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  RNK n?n bir iki yerine hasr-? nazar

  edip bu mes'elenin hükmü budur dersek hata ederiz(burada öyle yap?lm?ş diye demiyorum). RNK da mevzu ile alakadar tüm yerlere bakmam?z laz?m.

  mesela: geniş dairedeki(siyaset) hizmetin tereşşuhat?la ilgili yerler toplan?p,

  siyaste girelim bir partimiz olsun manas? ç?kart?lmamal?. zira böyle düşünmemizi engelleyen RNK da başka yerler var.

  belki RNK'dan siyasetle ilgili öyle yerler toplanabilirki,

  toplanan yerlerden, dersanede kalan bir abinin kalk?pta bir siyasi partinin millet vekili olsun.

  manas?n? ç?karabiliriz. oysa RNK n?n tamam?na bak?l?rsa abimizin dersanede kalmas?n?n daha uygun olduğunu görürüz... gibi..

  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  Üçüncü Said diye tarif edilen kişiye Yeni Said'den hariç bir kişi nazar?yla bakmak yanl?ş olur. zira Yeni Said RNK n?n temel

  olan elmas mesabesindeki hakikatlar?n? ve RNK hizmetlerinin dayand?ğ? temel düsturlar? temsil ediyor.

  uzun uzad?ya düşünmeden h?zl? yazmaya çal?şmamdan v.s. yaz?lar?mda elbette hata olabilir. hakk?n?z? helal edin.

  ALLAH a emanet......

  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı Abdulbaki Nickli Üyeden Alıntı
  ¨

  Aziz, s?dd?k kardeşlerim,
  ?ki üç defad?r ehemmiyetli bir hâlet-i ruhiye bana âr?z oluyor. Ayn? otuz sene evvel ?stanbul'da beni Yûşâ Dağ?na ç?kar?p ?stanbul'un, Dârü'l-Hikmetin cazibedar hayat-? içtimaiyesini b?rakt?r?p, hattâ ?stanbul'da bulunan Nurun birinci şakirdi ve kahraman? olan merhum Abdurrahman'? dahi zarurî hizmetimi görmek için de yan?ma almaya müsaade etmeyen ve Yeni Said mahiyetini gösteren acîp ink?lâbât-? ruhînin bir misli, şimdi mukaddemat? bende başlam?ş. Üçüncü bir Said ve bütün bütün târik-i dünya olarak zuhuruna bir işaret tahmin ediyorum. Demek Nurlar ve kahraman şakirtleri benim vazifelerimi yapacaklar; daha bana hiç ihtiyaç kalmam?ş. Zaten Nurun herbir câmi cüz'ü ve sars?lmayan hâlis şakirtlerinin herbirisi, benden daha mükemmel ders verir.
  Said Nursî
  ¨ ¨ ¨ Üstad?m?z?n 3. Said dönemi hakk?nda tereddüdü olanlar?n nazarlar?na arz ederiz.
  târik-i dünya = terk-i dünya (sak?n tarîk-i dünya ile kar?şt?rmay?n)
  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  benim anlad?ğ?ma göre: Risale-i Nur hizmetinin geniş dairelere bakan tereşşuhunu üstlenen şah?slar ve cemaatler olacakt?r.

  ancak bu kişiler veya cemaatler, R?za-y? ?lahi noktas?nda dar dairedeki

  çooook zor olan iman hizmetine taliplere(şah?s, cemaat) yetişemezler.


  zira zahirde sönük hareketsiz dar dairenin fiyat?n? ödeyebilecekler her zaman az,
  geniş dairedeki zahirdeki şatafatl? hizmete talipler merakl?lar her zaman çok olur.
  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  zira zahirde sönük hareketsiz dar dairenin fiyat?n? ödeyebilecekler her zaman az,
  geniş dairedeki zahirdeki şatafatl? hizmete talipler merakl?lar her zaman çok olur.
  Konuyla pek alakal? değil ama bu cümleye alt?na imzam? at?yorum...
  temenna kardeş,ben yazd?klar?n?za karş? cevap yazma yerine yapt?ğ?m Risale-i Nur'da Üç Said çal?şmam? buraya ekliyorum.Bu çal?şmay? biraz daha geliştirdim.Yeniden okunursa belki baz? meselelere toplu bir bak?ş aç?s? sunabilir.Lütfen okumadan cevap yerine inceleyiniz ondan sonra paylaş?mlara devam edelim inşallah.
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 11:21 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 6. #6
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı Abdulbaki Nickli Üyeden Alıntı
  Afyon hapsinden sonra Üstad-kendi tabirince-bir nevi Üçüncü Said olarak görünüyordu. Çünkü, bundan sonra hizmet-i Nuriye başka safhalarda tezahür edecekti; küllî bir inkişaf olacakt?. (Tarihçe-i Hayat-?sparta hayat?))  Çoğu zaman Üstad?n hayat?n? iki devrede kabul edildiği ve Üçüncü Said diye bir devrenin kabul edilmediği söylemleri ile çok karş?laşt?m.Hem de bunu söyleyenlerin Risale- i Nur hakikatlerine muhatap olanlar olunca bu durum daha bir önem arzediyordu.Çünkü Üstad?n Eski Said devresi de kabul edilmiyor ve Risale-i Nurlar?n 1926'dan sonraki devresi kabul edilip Eski said devresi eserlerinin özellikle içtimai ve siyasi eserler olan Münazarat,Sünihat,Divan?- Harbi,Hutbe-i Şamiye gibi eserlerin siyasi ve içtimai prensiplerine sahip ç?k?lmas? -iman hakikatlerine sahip ç?k?ld?ğ? gibi- olmamaktad?r.Bu ise Risale-i Nur eserleri aras?nda bir ayr?m olmas? demektir.Halbuki buna hakk?m?z yoktur.Çünkü:"Risaletü'n-Nur'un kitaplar? birbirine tercih edilmez. Herbirinin kendi makam?nda riyeseti var. Ve bu zaman? tenvir eden bir mucize-i mâneviye-i Kur'âniyedir."(Kastamonu Lahikas?) hakikati bizi tüm eserleri kabul etmemize zorlamaktad?r.  Üstad?n hayat?n?n Üçüncü said devresine geçişini ve bu devredeki vazifesinin içtimai ve siyasi vazifenin tamamlamas? şeklinde olmas?n? belirten önemli bir mektup aşağ?dad?r.Bu mektup önemlidir.tarihi itibariyle de önemlidir.Çünkü Afyon hapsi tarihi 1947 dir.Bu tarihten sonra ise Üstad kendi tabirince bir nevi” Afyon hapsinden sonra Üstad-kendi tabirince-bir nevi Üçüncü Said olarak görünüyordu. Çünkü, bundan sonra hizmet-i Nuriye başka safhalarda tezahür edecekti; küllî bir inkişaf olacakt?. (Tarihçe-i Hayat-?sparta hayat?) şeklindeki izah yine Risale-i Nurlara aittir.

  ?şte o mektup şudur(Bir aç?klama:Muhterem kardeşlerim bu mektup Üstad? Yeni Said’den Üçüncü Said’e geçişinin işaretlerini taş?yor.Eski Said devresinde yap?lan içtimai vezifenin tahakkukun için Üstad bu döneme geçiyor.Ya da sevk-i ilahi ile geçiriliyor.Bu olay?n muharriki de Afyon hapsi oluyor. Üstad bunu ifade ediyor zaten. )

  "Afyon Mahkemesine ve Ağ?rceza Reisine beyan ediyorum ki:

  Eskiden beri f?trat?mda tahakkümü kald?rama-d?ğ?m için dünyaya karş? alâkam? kesmiştim. Şimdi o kadar mânâs?z, lüzumsuz tahakkümler içinde hayat bana gayet ağ?r gelmiş, yaşayama-yacağ?m. Hapsin haricinde yüzler resmî adamla-r?n tahakkümlerini çekmeye iktidar?m yok. Bu tarz hayattan b?kt?m. Ben sizden bütün kuvvetimle tecziyemi talep ediyorum. Şimdi kabir elime geçmiyor. Hapiste kalmak bana lâz?md?r. Makam-? iddian?n as?ls?z isnad ettiği suçlar, siz de bilirsiniz ki, yok; beni cezaland?rmaz. Fakat beni mânen cezaland?racak, vazife-i hakikiyeye karş? büyük kusurlar?m var. Eğer sormak münasipse, sorunuz, cevap vereyim.

  Evet, büyük kusurlar?mdan birtek suçum: Vatan ve millet ve din nam?na mükellef olduğum büyük bir vazifeyi, dünyaya bakmad?ğ?m için yapmad?ğ?mdan, hakikat noktas?nda affolunmaz bir suç olduğuna ve bilmemek bana bir özür teşkil edemediğine, şimdi bu Afyon hapsinde kanaatim geldi.(On Dördüncü Şua Mektuplar?ndan )

  Bu mektuptan sonra ve bu tarihten sonra Üstad hazretleri içtimai ve siyasi vazifesine tekrar bakm?şt?r.” Çünkü, bundan sonra hizmet-i Nuriye başka safhalarda tezahür edecekti; küllî bir inkişaf olacakt?. (Tarihçe-i Hayat-?sparta hayat?) Üstad Eski Said dönemi eserlerini tekrar gözden geçirmiş ve Risale-i Nurlara dahil etmiştir.

  En önemli bir durumda Eski Said eserlerinin Risale-i Nurlara yerleştirilmesi ihtarla olmuştur.?şte bunun delili:

  "

  Aziz, s?dd?k kardeşlerim,

  ?şarât-? Gaybiye-i Gavsiye ve Aleviyede, "Altm?ş dörtte Risale-i Nur telifce tamam olur." Demek o tarihten sonra, yaln?z izahat ve haşiyeler ve tetimmeler olacak. Bu münasebetle iki nokta ihtar etmek kalbime geldi.

  ?htar edilen ikinci nokta: Madem Arabîce altm?ş dörde girdik, işaret-i gaybiye gelmesiyle Risale-i Nur tekemmül etmiş olur. Eğer Rumî tarihi olsa, daha iki senemiz var. Halbuki çok mühim yerde yaz?lmayan ve tehir edilen risaleler kalm?ş. Meselâ, Otuzuncu Mektup ve Otuz ?kinci Mektup ve Otuz ?kinci Lem'alar gibi ehemmiyetli mertebeler boş kalm?ş. Kalbime ihtar edilmiş ki: Eski Said'in en mühim eseri ve Risale-i Nur'un Fatihas?, Arabî ve matbu olan ?şârâtü'l-?'câz tefsiri, Otuzuncu Mektup olacak ve olmuş. Eski Said'in en son telifi ve yirmi gün Ramazan'da telif edilen, kendi kendine manzum gelen Lemeat Risalesi Otuz ?kinci Lem'a olmas? ve Yeni Said'in en evvel hakikatten şuhud derecesinde kalbine zahir olan ve Arabî ibaresinde Katre, Habbe, Şemme, Zerre, Hubab, Zühre, Şule ve onlar?n zeyillerinden ibaret büyükçe bir mecmua Otuz Üçüncü Lem'a olmas? ihtar edildi.

  Hem Meyve, On Birinci Şuâ olduğu gibi, Denizli Müdafaanamesi de On ?kinci Şuâ ve hapiste ve sonra Küçük Mektuplar Mecmuas? On Üçüncü Şuâ olmas? ihtar edildi. Ben de aziz kardeşlerimin tensiplerine havale ediyorum. Demek birkaç mertebede kap? aç?kt?r; bizlere daha iyi tetimmeler yazd?r?labilir.(Emirdağ Lâhikas? (1) - Mektup No: 20 )

  Bu mektuptan sonra zaten Emirdağ Lahikas?-2 telif edilerek “daha iyi tetimmeler yazd?r?labilir.(Emirdağ Lâhikas? (1) - Mektup No: 20 ) hakikati tezahur etmiştir.

  Üstad hazretleri bu tarihlerden sonra yani Üçüncü Said devresi dediğimiz 1.Said ve2.Said’in mezci olan Zübeyir abiye gazeteleri okutmuş,(Herkese değil),içtimai ve siyasi mektuplar? yazm?ş,başbakana,cumhurbaşkan?na ve dahiliye baz? milletvekili ve bakanlara da mektup yazm?ş ve de Halp partisi genel sekreterine bile mektup yazm?ş.Bunlar? nas?l izah edebiliriz.Yeni Said devresi ile bunlar? izah etmek mümkün değildir.Hatta Üstad demokratlara aç?ktan destek vermiş ve aç?ktan da oy kullanm?şt?r.?şite bu yaşananlar Üstad’?n Üçüncü bir hayat devresini gösteriyor ve aynen de öyle olmuştur.Baz? kardeşlerimizin bu devreyi kabul etmemeleri Üstad siyasetten ve içtimai hayattan kaçm?ş,bu durum Üstada z?t olur diye düşünüyorlar.Hay?r böyle değil,eğer Üstad?n hayat?n? Üç devreye ay?ramazsak birileri bu 1948’lerden sonra olanlar? bize sorar.Sizin Üstad?n?z kendisi ile çelişiyor diyebilir.Kesinlikle böyle değildir.Üstad?n hayat devrelerini ve yaşanan olaylar? iyi tahlil edersek ve Üstad daha iyi anlaş?l?r ve Bu devreler Üstad?n vazifelerine bakar.Çünkü Üstad Müceddid-i Ahirzaman olduğu için vazifeleri” Ve siyaset âleminde, diyanet âleminde, saltanat âleminde, cihad âlemindeki çok dairelerde icraatlar? olduğu gibi.. " (Şualar,5.Şua) bu alanlar? kaplar ve kaplamas? zorunludur.Üstad?n vazifesini sadece dersanelere hapsetmek O’na bir eksiklik olur ve ondan sonra birileri de ç?kar yeniden şah?s beklentilerine başlar.Belki de bizler Üstad? hakiki manada anlayamad?ğ?m?z için O kişilerde kendilerine hakl?l?k pay? ç?kar?rlar.Çünkü bizler Üstad?n vazifesini sadece iman olarak anlat?rsak,diğer vazifelerini teneke vazife olarak-bu cümle çok üzdü beni temenna kardeş kullanm?ş-bakarsak işte k?r?lmalar buralarda başlar ve o k?r?klardan da birileri rahatça içeri girer ve tahribini kolayca yapar.Şimdi de Üstad?n siyasi vazifesi ile ilgili Emirdağ Lahikas?-2’den al?nt?lar yapal?m.

  ....................
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 11:26 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 7. #7
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Siyasete bakmak ile ilgili bölüm:"Biz Kur'ân hizmetkârlar? ve Nurcular, evvelki iki cereyana karş? daima Kur'ân hakikatlerini muhafazaya çal?şm?ş?z. Mümkün olduğu kadar dünyaya ve siyasete bakmamaya mesleğimiz bizi mecbur ediyormuş. Şimdi mecburiyetle bakmaya lüzum oldu. Gördük ki, Demokratlar, evvelki iki müthiş cereyana karş? bize (Nurculara) yard?mc? hükmünde olabilirler."(Emirdağ Lâhikas? (2) - Mektup No: 128 )  Siyasete bak?ş?n ölçüsü ve siyasetin dost yap?lmas? meselesi:

  "Evet, biz dini siyasete âlet değil, belki vatan ve milletin dehşetli zarar?na siyaseti mutaass?bâne dinsizliğe âlet edenlere karş?, bizim siyasete bakmam?za mecburiyet-i kat'iye olduğu zaman, vazifemiz siyaseti dine âlet ve dost yapmakt?r ki, üç yüz elli milyon kardeşlerin uhuvvetini bu vatandaki kardeşlere kazand?rmaya sebep olsun."(Elhas?l: Bize işkence edenlere, siyaseti asabiyetle dinsizliğe âlet etmelerine mukabil, biz de siyaseti dine âlet ve dost yapmakla bu vatan ve milletin saâdetine çal?şm?ş?z.

  Kardeşlerim, ben bunu böyle münasip gördüm, sizlerin meşveretine havale ediyorum."Emirdağ Lâhikas? (2) - Mektup No:13)

  Şimdi yukar?daki Risalelerden al?nt?lad?ğ?m?z yerlerden rahatça şunlar? söyleyebiliriz.Üstad?n üç hayat devresi vard?r.Yeni Said devresi içtimai ve siyasi bir devredir ki kesinlikle Üstad dini siyasete alet etmemiş siyaseti dine alet ve dost yapm?şt?r.Bu hayat devresine ait eserler ortadad?r.Hatta Risale-i Nurlar?n çekirdeği ve fidanl?ğ? olarak telakki ettiği eserler de Eski dönem eserleridir.Ancak bu eserler Üçüncü Said devresinde Risale-i Nurlar?m boş kalan yerlerine ihtaratla dahil ettirilmiştir.” Kalbime ihtar edilmiş ki: Eski Said'in en mühim eseri ve Risale-i Nur'un Fatihas?, Arabî ve matbu olan ?şârâtü'l-?'câz tefsiri, Otuzuncu Mektup olacak ve olmuş. Eski Said'in en son telifi ve yirmi gün Ramazan'da telif edilen, kendi kendine manzum gelen Lemeat Risalesi Otuz ?kinci Lem'a olmas? ve Yeni Said'in en evvel hakikatten şuhud derecesinde kalbine zahir olan ve Arabî ibaresinde Katre, Habbe, Şemme, Zerre, Hubab, Zühre, Şule ve onlar?n zeyillerinden ibaret büyükçe bir mecmua Otuz Üçüncü Lem'a olmas? ihtar edildi.

  Hem Meyve, On Birinci Şuâ olduğu gibi, Denizli Müdafaanamesi de On ?kinci Şuâ ve hapiste ve sonra Küçük Mektuplar Mecmuas? On Üçüncü Şuâ olmas? ihtar edildi. Ben de aziz kardeşlerimin tensiplerine havale ediyorum. Demek birkaç mertebede kap? aç?kt?r; bizlere daha iyi tetimmeler yazd?r?labilir.(Emirdağ Lâhikas? (1) - Mektup No: 20 )”

  Yeni said devresi ise ahirzamanda zuhur eden bir dinsizlik cereyan?n?n zuhurunu Üstad hazretleri bizzat müşahede etmiş ve bu kişilerle siyasetle mukabele edilmez diye Peygamberimizin(asm) tavsiyesine uyarak Ankara’y? terk etmiş ve manevi cihat olan Kur’an?n elmas k?l?çlar?yla yani kitapla mukabele metodunu tutmuş ve yeni said devresi böylece Risale-i Nurlar?n 1948-49’lara kadar sürmüştür.Bu devre Üstad?n bilinçli bir duruşudur.Çünkü ahirzaman diliminin bu devresinde şiddetli bir f?rt?na başlam?ş ve Üstad Peygamberimizin ihtar?na uyarak o f?rt?nal? denize s?rt?n? dönmüş ve siyasetin hiç olmad?ğ? ve tek tarafl? olduğu,siyasetin sadece dinsizliğe alet edildiği bir dönem olduğu için bu f?rt?nada sünnete uygun bir duruş sergilemiştir.Peygamberimizin Mekke döneminin izlerni burada da görmek mümkündür.Metod olarak tabi.Çünkü Peygamberimiz ”Benim ümmetimin sonu baş? gibi olacak,sonu baş? gibi kurtulacak.”buyurmuştur.Efendimize yap?lan tekliflerin benzerleri O’nun(asm) ahirzamandaki varisine de yap?larak bu hadis manas?n? deruhte etmiştir.

  Üçüncü Said devrsinde ise Üstad hazretleri Eski ve Yeni Said'in kar?ş?m? ve meczi bir görünüm içindedir.Ne siyasi ve içtimai hayat?n tam içinde ne de bu olaylar?n hep d?ş?nda.Tam bir denge duruşu görüyoruz.Hatta Üstad talebelerini Ankaraya başbakana,milletvekillerine gönderiyor ve son vefat?ndan 4 ay önce Üstad kendisi Başbakanla bizzat görüşmek için kendisi 4 defa Ankaraya gidiyor.Serdar Murat “Bediüzzaman ve Ankara siyaseti "eserinde bunu aç?kça belgelemiştir.Ancak şartlar müsait olmuyor ve Üstad menderesle görüşemiyor.?lginçtir o zaman Ankarada baz? ağabeyler Menderese ve hükümete karş? şiddetli tenkitler yap?nca Üstad o meşhur son mektubunu kaleme al?yor.Son ölçülerinide orada vererek yine vasat sünnet olan duruşunu muhafaza ediyor.

  Kardeşlerim Üstad?n bu hayat devreleri birbiri ile çelişmez ve birbirini tekzip etmez.Bu hayat devreleri Üstad?n vazifelerine bakar ve sevk-i ilahi ile olmuştur.Buradan kimse tek tarafl? bir anlay?ş ç?karmamal?d?r.Üstad hazretleri iman,hayat ve şeriat vazifelerini “Ve siyaset âleminde, diyanet âleminde, saltanat âleminde, cihad âlemindeki çok dairelerde icraatlar? olduğu gibi.. " (Şualar,5.Şua) vazifeleri ile içini doldurmuş ve biz talebeleri olan şahs-? maneviyeye de bu vazifelerin hayata tatbikini b?rakm?şt?r.Bu vazifeler mütedahil daireler gibidir.Bir vazife diğer vazife ile kar?şt?r?lmamal? ve her vazifeye kamet-i k?ymetince bak?lmal?d?r.Çünkü;” Risaletü'n-Nur'un kitaplar? birbirine tercih edilmez. Herbirinin kendi makam?nda riyeseti var. Ve bu zaman? tenvir eden bir mucize-i mâneviye-i Kur'âniyedir."(Kastamonu Lahikas?) hakikatini vazifelerde de tutmal?y?z.Çünkü bizim vazifelerimiz art?k kitaplarla yap?lacakt?r.Art?k Üstad'dan sonra şah?s yoktur ancak şahs-? manevi vard?r.Bu vazifeleri de kitaplara bağl? kalarak Risale-i Nurun şahs-? manevisi deruhte edecektir.
  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı Abdulbaki Nickli Üyeden Alıntı
  ...............diğer vazifelerini teneke vazife olarak-bu cümle çok üzdü beni temenna kardeş kullanm?ş-bakarsak.........

  1. olarak şunu ifade edeyim:

  Abdulbaki abi kusura bakma yanl?ş ifade etmişim ya da yanl?ş anlas?lm?ş?m.

  anlatmak istediğim şu idi:

  hani ''küçükcihat bitti art?k büyük cihat başl?yor.'' -ev kema kal-

  buyurulmuşya işte onun gibi...

  benim RNK'dan anlad?ğ?m hizmetin her şekli k?ymetlidir. ancak hepsi ayn?

  k?ymette değil..

  elmas, bak?r, teneke ifadeleri bunun için. yoksa teneke demek k?ymetsiz demek değil haşa.. elmasla alt?nla k?yaslarsak.....
  temenna kardeşim yukar?daki tashihine kat?l?yorum.Allah raz? olsun.Baz? kardeşlerimiz böyle tashihatlar? yapmad?klar? için nahoş yaz?şmalar oluyor.Bu son düzeltmene çok memnun oldum ve sizleri bu alçak göünüllülükten dolay? tebrik ederim.Bende o üzüntümü tashih ediyorum şimdi.Allaha emanet olunuz.
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 11:28 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 8. #8
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı Abdulbaki Nickli Üyeden Alıntı
  Üstad?n vazifesini sadece dersanelere hapsetmek O’na bir eksiklik olur ve ondan sonra birileri de ç?kar yeniden şah?s beklentilerine başlar.Belki de bizler Üstad? hakiki manada anlayamad?ğ?m?z için ....

  dersanelere hapsetmek mi? haşa kimin haddi bu.. yaz?lar?n?z? okudum ama buray? hala hazmedemedim. buras?da abi beni üzdü.. ben olsam öyle ifade etmezdim

  zira hizmette dersanelerin yeri malum.
  galiba dersane demekle dar dairedeki hizmeti kasdediyorsunuz.
  geniş dairedeki hizmetler de yine dar dairede hizmete bakar.
  yani mesela diyelim geniş dairede bir fütühat oldu. şimdi buradaki muzafferiyette kimin emeği büyük
  ben RNK dan ald?ğ?m ders gereği olaya şu şekilde bakar?m: geniş dairedeki fütuhat için tüm
  maddi şartlar haz?r olsa ve bizler beşer olarak maddi vazifemizi yapsak fakat
  ZAT-I ZÜLCELAL buna emir vermese elbette bu fütuhat gerçekleşemez.
  ya da diyelim ki: ganiş dairenin ihya olmas? için gereken sebepler haz?r değil ama ZAT-I ZÜLCEMAL fütühat? irade
  etmiş o zaman biizn?LLAH fütühat yinede olur.

  işte as?l marifet Künfeyekün emrini lehimize celb edecek tarzda çal?şmak. yani dar dairenin vazifesini yapmas?.
  geniş dairedekiler de sebeplere müraat edip vazifelerini yapar. fakat geniş dairedekilerin vazifesi neticesinde
  görülecek muvaffakiyette as?l hisse dar dairede çal?şanlar?nd?r. onlar ise işin görünen k?sm?ndaki işi yapm?ş.

  yani geniş dairedeki hizmetler de yine dar dairede hizmete bakar.
  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı Abdulbaki Nickli Üyeden Alıntı
  .... bizler Üstad?n vazifesini sadece iman olarak anlat?rsak,diğer ...

  RNK bizim hayat kitab?m?z. ben şahsen içinde herşeyi buldum.

  siyaset, mant?k, haf?za, iktisad, f?k?h, itikad, siyer....

  eğer yaz?lmak istense sadece RNK daki yerler nazara al?narak bu

  ve bunun gibi konulara temel teşkil edecek her konuyla alakal? bir kitap yazabilriz..

  hatta en çok satan kitap ta olur. şahsen benim işim mant?k olsa harika

  bir kitap yazard?m(sadece RNK refransl?) ve inan?yorum en isabetli

  ve en çok satan mant?k kitab? olurdu. ama y?llar?m? al?rd?.

  ve hatta yaz?labilirde ve belkide yaz?lm?ş..


  her ne ise RNK da herşey var.

  ama RNK n?n 1. talebesi olan üstad ilk olarak max. düzeyde iman hizmeti cihetine talip olmuş.

  RNK ya ençok o nazarla bakm?ş.


  ancak elbette geniş dairelere makam itibariyle bakan hizmetleri de olacak

  ama iman hizmeti esas, diğer hizmetler tebei
  temenna kardeşim,son yaz?lar?ndan sonra bu bölümü tekrar okuma gereği duydum.Çünkü yanl?ş anlad?ğ?m yerler varsa ve bende yanl?ş ifadeler kullanm?şsam-ki olabilir-tashih edeyim.Ancak sizin ilk yazd?ğ?n?z bölümleri Risale-i nurlarla çok yak?n ilişkisi olmayan bir kardeşim şu kan?ya kap?labilir diye düşünüyorum."Nas?l olsa iman hizmeti yap?l?yor,diğer hizmetler hiçte önemli değilmiş."Bizim iman hizmetini küçük düşürecek ve o manaya gelecek tek bir cümlemiz yok ve olamaz.-Bu durum benim Risale-i Nurlardan zerre kadar istifade etmediğimin delili olur.Böyle bir konuma dürülüyorum gibi geliyor bana sizin gibi bir kardeşim bunu yapmaz diye düşünüyorum.eğer bu başl?ğ? Üçüncü said diye yazmazda Üstad?n Yeni Said devresini inceleyelim deseydiniz o zaman yaz?lar?m?z?n bütünü iman hizmetinin ulviyeti ve önemi üzerine olacakt?.Şimdi ben şunu merak etmeye başlad?m.Hem Üçüncü sadi konu başl?ğ? aç?yorsunuz ve bizde daha çok Üçüncü Sadi nazara verecek konular? izah etmeye çal?ş?yoruz,peşinden iman hizmetini önmesemiyorsunuz gibi bir ithamla karş?laş?yoruz.Kardeşim Ben risale-i Nurdaki Kur'an hakikatlerinin hepsini elmas olarak görüyorum.Çünkü Risale-i Nurlar?n bütün hakikatleri ihtarla,ilhamla,sünihat-? kalbiye ile ve Kur'an?n feyzinden mülhemdir.Yani Sözler ihtarla yaz?ld?ğ? gibi lahika mektuplar? da ihtarla yaz?lm?şt?r.Buray? tashih yapal?m lütfen.Diğer bir konu Risalei Nur eserlerinin her biri kendi alan?nda Riyaseti meselesi ki burada da her bir eser k?ymeti durumuna göre değerlendirilir.Burada imani eserleri küçük nas?l görürüz?Görmüyormuyuz ki Risale-i Nur eserlerimin büyük bir k?sm? iman hakikatleridir ve iman meselesi bu davan?n güneşidir.
  Diğer bir konu Üstad?n hizmetini sadece dersanelerle s?n?rlama meselesine gelelim.Bu ifadeyi sizin yaz?lar?n?za istinaden yazmak durumunda kald?m.yani Risale-i Nurlar?n diğer vazifelerini teneke vazifesi olarak alg?lamak yanl?ş olur diye yazd?m.Siz zaten tashihat? yapt?n?z.Şimdi benim yaz?lar?m?n içinden bir tak?m cümleleri ç?kar?p Abdulbaki kardeş dersane hizmetini küçük görüyor diye itham edilirsem hakikaten üzülürüm.Ben diyorum ki Üstad?n vazifesi sadece dersanelerle s?n?rl? değildir.Burayla s?n?rlarsak o zaman başkalar? diğer vazifeler için başka şah?slar peşine düşer.Esas?nda ben sizinle ayn? hakikati paylaş?yorum.Diyorumki Başkalar?na lüzum yok vazifelerin hepsi de Risale-i Nurlar?n içinde ve şahs-? manevinin omuzlar?da.Niçin bu manada anlam?yoruz.Kardeşim bu üç Said meselesi ile ilgili san?r?m elimde bulunan bir hadis-işerifi buraya eklemek zoruda kalacağ?m.O hadis Üstad?n hayat?n?n Üç devresini aç?k olarak bildiriyor.belki o zaman daha farkl? aç?l?mlar olur hepimizde.O hadisi haz?rlay?nca gireyim inşallah.Selametle kal?n?z.
  Çok rica ediyorum ithamlar olmas?n ve birde zerre kadar niyetimiz olmayan ve kesinlikle ima dahi etmediğimiz konularda daha dikkatli yazmaya gayret edelim hep birlikte.BU Abdulbaki kardeşiniz yanl?ş anlad?ğ? ve haddini aşt?ğ? yerleri kesinlikle tashih edecektir .Selametle kal?n?z.
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 11:30 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 9. #9
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı Abdulbaki Nickli Üyeden Alıntı
  .......Şimdi ben şunu merak etmeye başlad?m.Hem Üçüncü sadi konu başl?ğ? aç?yorsunuz ve bizde daha çok Üçüncü Sadi nazara verecek konular? izah etmeye çal?ş?yoruz,peşinden iman hizmetini önmesemiyorsunuz gibi bir ithamla karş?laş?yoruz.......
  Alıntı Abdulbaki Nickli Üyeden Alıntı
  yaz?lar?m?n içinden bir tak?m cümleleri ç?kar?p Abdulbaki kardeş dersane hizmetini küçük görüyor diye itham edilirsem hakikaten üzülürüm.
  eğer böyle hissettirdiysem yaz?klar olsun bana.

  şimdi ne diyeyim bilemiyorum. dondum kald?m... özür mü dilesem yalvarsam m? yoksa öyle birşey kesinlikle akl?ma gelmedi diye yemin mi etsem ....
  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  ?çtimai hayattaki hizmet elbetteki büyüktür.Bunu bir çok Nur talebesi kabul ediyor.Ki Nurlardan ald?klar? dersler bunu gösteriyor.Ancak dershane hizmeti ve sosyal hayattaki hizmet farkl?d?r.Farkl? derken yanl?ş anlaş?lmas?n sadece stil farkl?l?klar? vard?r.Zira Üstad hazretleri Dershane hizmetini azami derece önem vermiştir.Manevi bir medresetü'l.Zehra olduğunu kalbine ihtar edilmiştir.Ve her yerde küçük küçük aç?lmas?n? söylemiştir.

  Ki içtimai hayattaki hizmeti arka plana asla atamay?z.Zaten binlerce nur talebesi ve adaylar? bir şekilde sosyal hayatta.Ve o hayatta da bir hizmet kurmalar? gerekiyor.Okul hizmeti,iş hayat? vs...Ve bunun da ölçülerine dikkat etmemiz gerekiyor.Herkes ayn? meşrepte olmaz diyor ya Üstad?m?z.Asl?nda bu mevzuya da cevap.Herkes sosyal hayattaki hizmeti yürütemez ya da dershane hayat?ndaki hizmeti.
  tamam kardeşim öyle düşünmdiysemiz çok memnun oldum ve Allah raz? olsun.Bir Nur talebesine yak?şan duruşu sergilediniz.tebrik ediyorum.
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 11:31 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 10. #10
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  orijinalini yazan;temenna
  eğer böyle hissettirdiysem yazıklar olsun bana.

  şimdi ne diyeyim bilemiyorum. dondum kaldım... özür mü dilesem yalvarsam mı yoksa öyle birşey kesinlikle aklıma gelmedi diye yemin mi etsem ....
  [/QUOTE]

  temenna kardeşim siz o "yazıklar olsun bana cümlesini " kullanmayın.benim nur kardeşlerim değerlidir,kıymetlidir,makbuldür.İnşallah Allah katında da öyle olacaklardır.Bu konuyu bu seviyede bırakalım.Ben tartışmaktan daha çok paylaşımlardan faydalanıyorum sanırım sizlerde aynı kanaattesiniz.
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 11:31 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. "Allahu Ekber!" Demek, Ne Demek?
  By istiğna in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 25.12.08, 13:12
 2. Üstadın Kayıp Dönemi
  By AkledenKalb in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 10.07.08, 16:14
 3. Eski Said ve Yeni Said Dönemi
  By ademyakup in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 01.04.08, 19:23
 4. Resul Ne Demek?Nebi Ne Demek?
  By mihrali in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 143
  Son Mesaj: 09.12.07, 09:58
 5. Artistler Dönemi
  By leylanur in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.12.07, 09:04

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0