+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6
Like Tree1Beğeni
 • 1 tarafından fanidünya...

Konu: Risale-i Nur dünya işlerine âlet olamaz

 1. #1
  Ehil Üye fanidünya... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2013
  Yaş
  39
  Mesajlar
  4.292

  Standart Risale-i Nur dünya işlerine âlet olamaz

  Aziz, sıddık kardeşlerim!
  Risale-i Nur dünya işlerine âlet olamaz, dünya işlerinde siper edilmez. Çünki, ehemmiyetli bir ibadet-i tefekküriye olduğu cihetle, dünyevî maksadlar kasden ondan istenilmez. İstenilse ihlas kırılır, o ehemmiyetli ibadet şekli değişir. Bazı çocuklar gibi döğüştükleri vakit Kur'an'ı siper eder. Başına gelen darbe Kur'an'a geldiği gibi; Risale-i Nur, böyle muannid hasımlara karşı siper istimal edilmemeli. Evet Risale-i Nur'a ilişenler tokat yerler, yüzer vukuat şahiddir. Fakat Risale-i Nur tokatlarda istimal edilmez ve niyet ve kasd ile tokatlar gelmez. Çünki sırr-ı ihlas ve sırr-ı ubudiyete münafîdir. Bizler, bizlere zulmedenleri, bizi himaye eden ve Risale-i Nur'da istihdam eden Rabbimize havale ediyoruz.
  -------------------------------------

  Ehemmiyet: Önemli olma, değerlilik, kıymetlilik.
  İbadet-i tefekküriye: Yaratılmış varlıklar üzerinde düşünerek Allah'ı (cc) varlığı, birliği ve isimleri ile tanımaya ve bilmeye çalışmak.
  Cihet: Yön, taraf.
  Dünyevî: Dünya hayatına ait, dünyadaki yaşantıyla ilgili.
  Kasden: Kasıtlı olarak, bilerek ve isteyerek.
  İhlas: İçten, gönülden, samimi, Allah'ın(cc) emirlerini Allah(cc) emrettiğinden dolayı ve rızası için yapmak.
  Ehemmiyetli: Önemli.
  Risale-i Nur: Nur risalesi. Bediüzzaman Said Nursinin(ra) Kur'anın imanla ilgili ayetlerini kaynak alarak imanın bütün şartlarını açıklayıp delillerle ispat ettiği çok değerli eserlerinin hepsine birden verilen isim.
  Muannid: İnatçı, direnen.
  Hasım: Karşı taraf, düşman.
  İstimal: Kullanma.
  Vukuat: Hadiseler
  Kasd: Bilerek yapmak, isteyerek yapmak.
  Sırr-ı ihlas: Allah'ın(cc) emir ve rızası için yapmaktaki derin ve ince mana ve gizli gerçek.
  Sırr-ı ubudiyet: Allah'a(cc) kulluktaki gizli gerçek.
  Münafî: Zıt, ters, aykırı.
  Himaye: Koruma.
  İstihdam: Hizmet ettirme, çalıştırma.

  Evet dünyaya ait hârika neticeler bazı evrad-ı mühimme gibi, Risale-i Nur'da çokça terettüb ediyor. Fakat onlar istenilmez, belki verilir. İllet olamaz, bir faide olabilir. Eğer istemekle olsa illet olur, ihlası kırar, o ibadeti kısmen ibtal eder.
  ---------------------------------------------

  Evrad-ı mühimme: Devamlı okunan önemli dualar.
  Terettüb: Bağlı olarak meydna gelme, bağlı olarak ortaya çıkma.
  İllet: Asıl sebep, temel sebep.

  Evet Risale-i Nur'un o kadar dehşetli muannidlere karşı galibane mukavemeti, sırr-ı ihlastan, hiçbir şeye âlet edilmemesinden ve doğrudan doğruya saadet-i ebediyeye bakmasından ve hizmet-i imaniyeden başka bir maksad takib etmemesinden ve bazı ehl-i tarîkatın ehemmiyet verdikleri keşf ü keramet-i şahsiyeye ehemmiyet vermemesindendir. Ve velayet-i kübra ashabları olan Sahabîler gibi, veraset-i nübüvvet sırrıyla, yalnız iman nurlarını neşretmek ve ehl-i imanın imanlarını kurtarmaktır.
  Risale-i Nur: Nur risalesi. Bediüzzaman Said Nursinin(ra) Kur'anın imanla ilgili ayetlerini kaynak alarak imanın bütün şartlarını açıklayıp delillerle ispat ettiği çok değerli eserlerinin hepsine birden verilen isim.
  ---------------------------

  Muannid: İnatçı, direnen.
  Galibane: Zafer kazanırcasına, üstün gelircesine.
  Mukavemet: Karşı koyma, dayanma, direnme, karşı gelme.
  Saadet-i ebediye: Bitmez ve tükenmez sonsuz mutluluk.
  Hizmet-i imaniye: İmana ait hizmet, imanla alâkalı hizmet.
  Ehl-i tarîkat: Tarikata bağlı olanlar.
  Keşf ü keramet-i şahsiye: Kişisel keşif ve kerametler.
  Velayet-i kübra: En büyük ve yüksek velilik(ermişlik) derecesi.
  Sahabîler: Sahabeler.
  Veraset-i nübüvvet: Peygamberlik varisliği.
  Neşretmek: Yaymak, herkeze duyurmak.


  Said Nursî


  Tarihçe-i Hayat
  ozcanan bunu beğendi.

 2. #2
  Ehil Üye fanidünya... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2013
  Yaş
  39
  Mesajlar
  4.292

  Standart

  Evet Risale-i Nur'un bu dehşetli zamanda kazandırdığı iki netice-i muhakkakası herşeyin fevkindedir, başka şeylere ve makamlara ihtiyaç bırakmıyor.
  ---------------------------------------------------------------

  Netice-i muhakkaka: Kesin ve şüphesiz olan sonuç, muhakkak olan netice.
  Fevkindedir: Üstündedir.


  Birinci neticesi:
  Sadakat ve kanaatla Risale-i Nur dairesine girenler, imanla kabre gireceğine gayet kuvvetli emareler var.
  --------------------------

  Sadakat: Bağlılık, gönülden bağlılık.
  Kanaat: İnanınp kabul etrme. *Yetinme.


  İkincisi:
  Risale-i Nur dairesinde, ihtiyarımız olmadan takarrur ve tahakkuk eden şirket-i maneviye-i uhreviye cihetiyle herbir hakikî sadık şakird; binler dillerle, kalblerle dua etmek, istiğfar etmek, ibadet etmek ve bazı melaike gibi kırk bin lisan ile tesbih etmektir. Ve Ramazan-ı Şerif'teki hakikat-ı Leyle-i Kadir gibi kudsî, ulvî hakikatları, yüzbin el ile aramaktır. İşte bu gibi netice içindir ki; Risale-i Nur şakirdleri, hizmet-i nuriyeyi velayet makamına tercih eder; keşf ü keramatı aramaz; ve âhiret meyvelerini dünyada koparmaya çalışmaz; vazife-i İlahiye olan muvaffakıyet ve halka kabul ettirmek ve revaç vermek ve galebe ettirmek ve müstehak oldukları şan ü şeref ve ezvak ve inayetlere mazhar etmek gibi kendi vazifelerinin haricinde bulunan şeylere karışmazlar ve harekâtını onlara bina etmezler. Hâlisen, muhlisen çalışırlar, "Vazifemiz hizmettir. O yeter." derler.
  ------------------------------

  Risale-i Nur: Nur risalesi. Bediüzzaman Said Nursinin(ra) Kur'anın imanla ilgili ayetlerini kaynak alarak imanın bütün şartlarını açıklayıp delillerle ispat ettiği çok değerli eserlerinin hepsine birden verilen isim.
  Takarrur: Kararlaşma, yerleşme, değişmeyecek şekilde kararlı duruma gelme.
  Tahakkuk: Doğruluğu meydana meydana çıkma.
  Şirket-i maneviye-i uhreviye: Ahirete ait manevî şirket.
  Cihet: Yön, taraf.
  Sadık: Sadakatlı, doğru, tam bağlı, dürüst.
  Tesbih: Allah'ı(cc) bütün noksanlıklardan ve eksikliklerden uzak ve kusursuz olduğunu belirtmek.
  Kudsî: Kutsal, mukaddes, kusursuz.
  Ulvî: Yüksek, yüce.
  Hizmet-i nuriye: Nur'a ait hizmet, Risale-i Nur'la ilgili hizmet.
  Velayet: Velilik, ermişlik, dinde üstün derecede manevî olgunluk.
  Keşf ü keramat: Keşif ve kerametler.
  Muvaffakıyet: Başarı gösterme, başarma, başarılı olma.
  Revaç: Kıymet, değer, geçerlik.
  Galebe: Galip gelme, üstün gelme, yenme.
  Müstehak: Hak etmiş, layık olmuş.
  Ezvak: Zevkler.
  İnayet: İyilik, yardım, lutuf.
  Mahzar: Sahip olma, ulaşma, kazanma, nail olma.
  Harekât: Hareketler.
  Hâlisen: Başka niyet ve menfaat karıştırmaksızın.
  Muhlisen: İçten tam bağlı olarak, gönülden samimi olarak.


  Said Nursî  Tarihçe-i Hayat

 3. #3
  Ehil Üye fanidünya... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2013
  Yaş
  39
  Mesajlar
  4.292

  Standart

  Risale-i Nur, hakaik-i İslâmiyeye dair ihtiyaçlara kâfi geliyor, başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor. Kat'î ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki, imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkikî yapmanın en kısa ve en kolayı Risale-i Nur'dadır. Evet onbeş sene yerine, onbeş haftada Risale-i Nur o yolu kestirir, iman-ı tahkikîye îsal eder. Bu fakir kardeşiniz yirmi sene evvel, kesret-i mütalaa ile bazan bir günde bir cild kitabı anlayarak mütalaa ederken; yirmi seneye yakındır ki, Kur'an ve Kur'an'dan gelen Risale-i Nur bana kâfi geliyordu. Bir tek kitaba muhtaç olmadım, başka kitabları da yanımda bulundurmadım. Risale-i Nur çok mütenevvi hakaika dair olduğu halde, te'lifi zamanında, yirmi seneden beri ben muhtaç olmadım. Elbette siz, yirmi derece daha ziyade muhtaç olmamak lâzım gelir.

  Hem madem ben sizlere kanaat ettim ve ediyorum, başkalara bakmıyorum ve meşgul olmuyorum. Siz dahi Risale-i Nur'a kanaat etmeniz lâzımdır, belki bu zamanda elzemdir.

  Said Nursi


 4. #4
  Ehil Üye fanidünya... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2013
  Yaş
  39
  Mesajlar
  4.292

  Standart Said Nursî, Risale-i Nur'la bu millete en büyük hizmeti, iyiliği yapmıştır.

  Said Nursî, bir zamanlar felsefe mesleğinde çok ileri gitmiş, sonra Kur'an-ı Hakîm'in irşadıyla, hak ve hakikata erişmiş ve bu zamanda fen ve felsefe ile iştigal edip şekk ve şübhelere maruz kalanları, aklî delillerle şübhelerden kurtaracak eserler te'lif etmiştir.

  Risale-i Nur'un yolu, mesleği; bu zamandaki hayat şartlarına, insanların ahval-i ruhiyelerine göre en selâmetli, en kısa ve umumî bir cadde-i Kur'andır. Serapa ilim ve tefekkür üzerine gitmektedir. İçtimaî hayatta çeşitli hizmetler gören ferdlerin istifadesi büyüktür. Risale-i Nur'u okuyan ve ondan ders alarak tefekkür-ü imaniyeyi kazananlar, dünyevî vazife ve mesleklerini, âhiret hayatına ve ebedî saadete vesile yaparak büyük bahtiyarlığa erişecektir. İslâm dinindeki bu büyük hakikatı derkeden münevverler; elbette hak dininin hizmetini büyük bir saadetle deruhde edecekler, hakikatı arayan fakat bulamayan insanlığa da neşre çalışacaklar. Evet talebe, profesör, meb'us, kim olursa olsun, mes'uliyet dairesi olanlar, muhitini tenvir ile mükelleftir. Bir vilayet, hattâ bir memleketin saadet ve selâmeti, tenvir ve irşadı ile mükellef olanlar, elbette çok daha ziyade müteyakkız davranmak mecburiyetindedirler. Said Nursî, Risale-i Nur'la bu millete en büyük hizmeti, iyiliği yapmıştır.Mukabilinde, şahsı için bir teşekkür dahi istemiyor; gerçi şahsına tevcih edilen yüksek medih ve tavsifatı hâvi mektublar var. Bunları, okuyucuların Nurlardan istifadelerine bir alâmet olduğu cihetle, Risale-i Nur hesabına kabul etmiş. -Hakikatte- Said Nursî'nin bu milletten, gençlikten istediği: İmanla, dünyevî ve uhrevî saadeti kazanmalarıdır. Bunun için Kur'anın bu zamana ait dersi olan Risale-i Nur'u esas tutup; her yerde, her dairede neşrini, iman hakikatlarının öğrenilmesini istemektedir. Kendisi defalarca, bu millet ve memleket aleyhindeki cereyanlara karşı yegâne çarenin Risale-i Nur olduğunu ihtar etmekte ve müjdelemektedir.  Tarihçe-i Hayat


 5. #5
  Ehil Üye fanidünya... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2013
  Yaş
  39
  Mesajlar
  4.292

  Standart

  Kastamonu Lahikası

  Risale-i Nur, tarîkat değil hakikattır. Âyât-ı Kur'aniyeden tereşşuh eden bir nurdur. Ne şarkın ulûmundan ve ne de garbın fünunundan alınmış değil. Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın bu zamana mahsus bir i'caz-ı manevîsidir. Menfaat-ı şahsiye yoktur. Risale-i Nur'un -hiç olmazsa- Söz ve Mektublarını tamamıyla okuyunca bir çok hakikatlar tezahür edeceğinden, bugünkü düşüncenizden, yani Risale-i Nur'u yazmakta çekinmek ve çekilmekten derhal teberri edeceksiniz.

  Muhterem değerli kardeşim! Derhal yazmaya başlayınız, korkmayınız. Hizmet-i Kur'an, inşâallah muhafaza edecektir. Diğer Efendi'yi ziyarete gidenlere ve Risale-i Nur'u yazan o havalideki kardeşlerimize geçmiş olsun.
  {(Haşiye): Kardeşimiz Salahaddin burada, Isparta'da olduğu gibi, bunlara da Risale-i Nur'u aramak için evlerini taharri edip sıkıştırdıkları zaman, hıfz-ı İlahî ile birşey bulamadıkları zamanki hâdiseye işaret ediyor. Feyzi}
  Hâfız-ı Hakikî inşâallah muhafaza edecektir. İmam-ı Ali'nin (R.A.)
  ﺗُﻘَﺎﺩُ ﺳِﺮَﺍﺝُ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺳِﺮًّﺍ ﺑَﻴَﺎﻧَﺔً ٭ ﺗُﻘَﺎﺩُ ﺳِﺮَﺍﺝُ ﺍﻟﺴُّﺮْﺝِ ﺳِﺮًّﺍ ﺗَﻨَﻮَّﺭَﺕْ Nur kandili gizli gizli yandırılarak yayılır. Kandiller kandili gizli gizli tutuşturarak parlar. (Celcelûtiye) emrine inkıyad etmek îcab ettiğinden, Risale-i Nur'u gizli okumak, gizli yazmak, gizli neşretmek lâzımdı. O kardeşlerimizin bu emre riayet etmemesinden ileri geldiğinden, hafif şefkat tokadı yediklerinden tekrar geçmiş olsun.

  Hiç merak etmesinler, hiçbir şey yapılmaz ve yapamaz ve göremezler. Bu hâdiseden müteessir olup çekinmeyiniz. Bilakis çalışmanızı ziyadeleştirin ki, tecrübe-i meydan-ı imtihanda muvaffak olasınız. Risale-i Nur'a sık sık ilişirler, fakat bir halt edemezler. Çünki Gavs-ı A'zam (K.S.) ve İmam-ı Ali (R.A.) gibi zâtların himayeleri ve duaları berekâtına, Hâfız-ı Hakikî hıfzeder.
  ﺍَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﻫَﺬَﺍ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻞِ ﺭَﺑِّﻰ Allah'a(cc) hamd olsun. Bu Rabbimin fazlındandır.) Ruhanî inkıbaz inşâallah geçecektir. Risale-i Nur ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻫُﺪًﻯ ﻭَﺷِﻔَٓﺎﺀٌ "Îmân edenler için bir hidayet rehberi ve bir şifâ." Fussılet Sûresi, 41:44.) sırrına mazhardır. Ondan istimdad et. Risale-i Nur talebeleri birbirinin ibadetinden hissedar olduklarından, daimî virdleri olan bu âyet-i azîme size de şifa verir. Risale-i Nur'u yazınız. İhtiyata riayet ediniz.

  Bütün kardeşlerime selâm ve hürmetler. Risale-i Nur'a çalışmanızı tekrar tavsiye ederim, kardeşlerim.

  Kardeşiniz
  Salahaddin


 6. #6
  Ehil Üye fanidünya... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2013
  Yaş
  39
  Mesajlar
  4.292

  Standart

  Hadîste var ki, Dünya muhabbeti, bütün hataların başıdır. Sözler

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İslamın ve Risale-i Nur'un Dünya İşlerine Alet Edilmesi Hakkındaki Görüşleriniz Neler
  By myd38 in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 21
  Son Mesaj: 18.12.09, 04:31
 2. Risâle-i Nur’u Şahsî Menfaatlere ve Manevî Kemâlâtlara Alet Yapmak???
  By MuM in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 69
  Son Mesaj: 30.08.09, 13:33
 3. Risale-i Nur Dünya İşlerine Alet Olamaz!
  By BiKeS_ in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 42
  Son Mesaj: 09.08.08, 10:04
 4. Bediüzzaman:''Nur Mesleği Hiçbir Şeye Alet Olamaz"
  By SeRDeNGeCTi in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.05.07, 12:10
 5. Mahkeme Hiç Bir Cereyana Alet Olamaz
  By gulsah in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 01.05.07, 19:18

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0