+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Medresetüz Zehra Projesi Gerçekleşseydi Eğer...

 1. #1
  Gayyur Ebu Laşey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  59

  Standart

  Sizce üstadın kurulmasını istediği Medresetüz Zehra şimdi kurulmuş olsaydı İslam Aleminde, Dünyada ve Türkiye'de ne gibi değişiklikler olurdu?

 2. #2
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Yanlış hatırlamıyorsam Aliya İzzet Begoviç böyle bir girişimde bulundu.
  Dönemin Başbakanı Ecevit diye hatırlıyorum, yardım edilmesi için bir
  temsilci gönderiyor ,ama sonuç çıkmıyor.

  Þu an ne durumda bilinmez.

  Nasip bize olur belki 3. #3
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Bediüzzaman Medresetüz Zehra'yı açmayı çok istedi, temeli de atıldı fakat aniden patlak veren 1. Dünya harbi sebebiyle askıya alındı ve 1920'lerden sonraki siyasi ideolojinin de böyle bir girişime izin vermediğinden öylece kaldı.
  <DIV>Üstad din ve fen ilimlerinin birlikte okutulması ile eğitim sisteminin deruhte edilmesini savunmuştur. Belki dersaneler bu ihtiyacı kısmen karşılayabilmişlerdir fakat dersane ileve devlete ait eğitim kurumları farklıdır. Bediüzzaman özellikle nurların devlet eliyle neşredilmesiniçok büyük bir gelişme sayar. Devletin medresetüz zehra gibi bir projeyi kendi elleriyle gerçekleştirmesi, bence islami bakımdan çok büyük atılımların gerçekleşmiş olduğunu ispat edecektir. Bu bakımdan medresetüz zehranın açılması önemlidir, açılsaydı çok güzel gelişmeler olurdu fakat kader-i ilahidir açılamadı, inşallah açılacak ve fonksiyonlarını açıldığı zaman Bediüzzaman'ın tasarladığı şekilde yerine getirecektir...</DIV>
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 4. #4
  Gayyur Meftun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Nevşehir
  Mesajlar
  65

  Standart  Açılacak İNÞALLAH.Önümüzdeki yıllarda demokrasinin tahakkuk etmesiyle böyle bir üniversite kurmak mümkün olacak.Kuracak gönüllü teşekkül de mevcut ise bir engel olmadan hazır hale gelecektir.
  <DIV></DIV>
  <DIV> Böylece Bediüzzaman'ın 100 yıl önce yaptığı dua kabul olacak,inşallah.</DIV>
  <DIV> </DIV>
  <DIV> </DIV>
  <DIV></DIV>
  <DIV>Sevgili Galip'in sualine ise:Gerçekleşseydi en azından pkk olmazdı."diyorum...</DIV>
  Dünya gamından geçip, yokluğa kanat açıp,
  Şevk ile her dem uçup, çağırırım dost, dost!

 5. #5
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Risale-i Nur' un eğitim yerleri "Medrese-i Nuriyeler"dir.
  <DIV></DIV>
  <DIV>Elbette bizlere lazım ve millete elzem, şimdi resmen izin verilen, din tedrisatı için husûsi dershaneler açılma ve izin verilmesine binaen, Nur şakirtleri, mümkün olduğu kadar her yerde küçücük bir dershane-i Nûriye açmak lazımdır. Gerçi, herkes kendi kendine bir derece istifade eder, fakat herkes herbir meselesini tam anlamaz. Hem îman hakîkatlerinin izahı olduğu için, hem ilim <SUP>HAÞİYE </SUP>, hem marifet, hem ibadettir. </DIV>
  <DIV>Eski medreselerde beş on seneye mukabil, inşaallah Nur medreseleri, beş on haftada aynı neticeyi temin edecek ve yirmi senedir ediyor.
  HAÞİYE: Þayet biri biliyor, taallüm etmeye muhtaç değilse, ibadete muhtaç veya marifete müştak veya huzur ister. Onun için herkese lüzumlu bir derstir. </DIV>
  <DIV></DIV>
  <DIV>Emirdağ Lâhikası-l, s. 245. </DIV>

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 6. #6
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Bu konunun Risalelerden ilgili bölümlerini taramaya çalıştım aşağıya alıyorum.Biraz uzun olacak ancak usandırmaz inşallah.Önce Münazarattaki ilgili bahis:
  <DIV></DIV>
  <DIV>O zamanda en büyük gaye ve düşüncesi, Mısır'daki Câmiü'l-Ezher'e mukabil Bitlis ve Van'da "Medresetü'z-Zehra" isminde bir darülfünun vücuda getirmekti. Bu teşebbüsünü kuvveden fiile çıkarmak niyetinde olup bunu tasarlıyordu.( Tarihçe-i Hayat - İlk Hayatı)</DIV>
  <DIV>


  <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><O:P>S - Maksadını müphem bırakma, ne istersin?
  <DIV>
  C - Câmiü'l-Ezher'in kızkardeşi olan, Medresetü'z-Zehrâ namıyla dârülfünunu mutazammın pek âli bir medresenin Bitlis'te ve iki refikasıyla Bitlis'in iki cenahı olan Van ve Diyarbakır'da tesisini isteriz. Emin olunuz, biz Kürtler başkalara benzemiyoruz. Yakînen biliyoruz ki, içtimaî hayatımız Türklerin hayat ve saadetinden neş'et eder.</DIV>
  <DIV>S - Nasıl? Ne gibi? Niçin?</DIV>
  <DIV>C - Ona bazı şerait ve varidat ve semerat vardır.</DIV>
  <DIV>S - Þeraiti nedir?</DIV>
  <DIV>C - Sekizdir.</DIV>
  <DIV>Birincisi: Medrese-nâm melûf ve menus ve cazibedar ve şevk-engiz itibarı olduğu halde büyük bir hakikati tazammun ettiğinden, rağabatı uyandıran o mübarek medrese ismiyle tesmiye.</DIV>
  <DIV>İkincisi: Fünun-u cedideyi, ulûm-u medaris ile mezc ve derc; ve lisân-ı Arabî vâcip, Kürdî câiz, Türkî lâzım kılmak.</DIV>
  <DIV>S - Þu mezcde ne hikmet var ki, o kadar taraftarsın, daima söylüyorsun?</DIV>
  <DIV>C - Dört kıyas-ı fâsit ile hâsıl olan safsatanın zulmünden muhakeme-i zihniyeyi halâs etmek, meleke-i feylesofanenin taklid-i tufeylâneye ettiği mugalâtayı izâle etmek_</DIV>
  <DIV>S - Ne gibi?</DIV>
  <DIV>C - Vicdanın ziyası, ulûm-u dîniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecellî eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder.</DIV>
  <DIV>Üçüncü şart: Zülcenaheyn ve Kürtlerin ve Türklerin mutemedi olan Ekrad ulemasının veya istinâs etmek için lisan-ı mahallîye âşina olanları müderris olarak intihap etmektir.</DIV>
  <DIV>Dördüncüsü: Ekradın istidatları ile istişare etmek, onların sabavet ve besatetlerini nazara almaktır. Zira çok libas var; bir kamete güzel, başkasına çirkin gelir. Çocukların talimi, ya cebirle, ya hevesatlarını okşamakla olur.</DIV>
  <DIV>Beşinci şart: Taksimü'l-a'mâl kaidesini bitamamihâ tatbik etmek-tâ şubeler birbirine medhal ve mahreç olmakla beraber, herbir şubeden mütehassıs çıkabilsin.</DIV>
  <DIV>Altıncı şart: Bir mahreç bulmak ve müdavimlerin tefeyyüzünü temin etmek; hem de mekâtib-i âliye-yi resmiyeye müsavi tutmak ve imtihanları, onların imtihanları gibi müntiç kılmak, akîm bırakmamaktır.</DIV>
  <DIV>Yedinci şart: Dâru'l-muallimîni muvakkaten şu dârülfünun dairesinde merkez kılmak, mezc etmektir. Tâ ki, intizam ve tefeyyüz ondan buna geçsin ve fazilet ve diyanet, bundan ona geçsin; tebâdül ile herbiri ötekine bir kanat verip zülcenaheyn olsun.</DIV>
  <DIV>S - Varidatı nedir?</DIV>
  <DIV>C - Hamiyet ve gayret.</DIV>
  <DIV>S - Sonra?</DIV>
  <DIV>C - Þu medrese, çekirdek gibi bilkuvve bir şecere-i tûbâyı tazammun eyliyor. Eğer hamiyet ve gayretle yeşillense, tabiatıyla maddî hayatını cezb ile sizin kuru kesenizden istiğna edecektir.</DIV>
  <DIV>S - Ne cihetle?</DIV>
  <DIV>C - Çok cihetle.</DIV>
  <DIV>Brincisi: Evkaf, hakkıyla intizama girse, şu havuza tevhid-i medâris tarikiyle bir mühim çeşmeyi akıtacaktır.</DIV>
  <DIV>İkincisi: Zekâttır. Zira biz hem Hanefî, hem Þâfiîyiz. Bir zamandan sonra o Medresetü'z-Zehrâ İslâmiyete ve insâniyete göstereceği hizmetle, şüphesiz bir kısım zekâtı bil'istihkak kendine münhasır edecektir. Bâhusus, zekâtın zekâtı da olsa kâfidir.</DIV>
  <DIV>Üçüncüsü: Þu medrese neşredeceği semeratla, tamim edeceği ziya ile, İslâmiyete edeceği hizmetle ukul yanında en âlâ bir mektep olduğu gibi, kulûb yanında en ekmel bir medrese, vicdanlar nazarında en mukaddes bir zaviyeyi temsil edecektir. Nasıl medrese, öyle de mektep, öyle de tekke olduğundan; İslâmiyetin iânât-ı milliyesi olan nüzur ve sadakat kısmen ona teveccüh edecektir.</DIV>
  <DIV>Dördüncüsü: Mezkûr tebâdül için dârü'l-muallimîn ile imtizaç ettiğinden, darü'l-muallimînin varidatı bir derece tevsi ile muvakkaten ve âriyeten-eğer mümkünse-verilse, bir zaman sonra istiğna edecek, o âriyeyi iade edecektir.</DIV>
  <DIV>S - Bunun semeratı nedir ki, on, belki elli beş seneden beri bağırıyorsun?</DIV>
  <DIV>C - İcmali: Kürt ve Türk ulemasının istikbalini temin. Ve maarifi, Kürdistan'a medrese kapısıyla sokmak. Ve meşrutiyetin ve hürriyetin mehasinini göstermek ve ondan istifade ettirmektir.(Münazarat)</DIV></DIV>

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 7. #7
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Þimdide Risale-i Nurlardan manevi Medresetü'z-Zehrâ projesinin tahakkuk ettiği ile ilgili yerleri eklemek istiyorum.
  <DIV></DIV>
  <DIV>
  Aziz, sıddık kardeşlerim, Medresetü'z-Zehra erkânları, Nur nâşirleri,…
  <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><O:P></O:P>
  Bir meseleyi biz münasip gördük; size, asıl Nur hakkında söz sahibi Medresetü'z-Zehra erkânlarının tensibine havale etmek için kalbe geldi.
  <O:P></O:P>
  Bu Lemeatın işaret ettiğimiz kısımları Otuz Üçüncü Söz namında Sözler'in âhirinde yazılması, Nur Kahramanı Hüsrev'in ve Medresetü'z-Zehra erkânlarının reyine havale ediyoruz.
  <O:P></O:P>
  [Mahremdir. Þimdilik Medresetü'z-Zehra erkânlarına mahsustur.]<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  Cenab-ı Hakka yüz bin şükür ediyoruz ki, elli beş sene bir gaye-i hayalim ve hayatımın bir neticesi olan Medresetü'z-Zehranın mânevî hakikatini siz, Medresetü'z-Zehra erkânları tamamıyla gösteriyorsunuz.
  <O:P></O:P>
  Kılınç Hacı Ali'ye Medresetü'z-Zehra ile münasebettar olmak için siz yazınız ki: Asâ-yı Mûsâ'yı edip âlimler, güzelce tercüme etsinler. Tâ o tercüme münasebetiyle âlem-i İslâmın o üstadları Nurlarla alâkadar olsunlar.
  <O:P></O:P>


  Salisen: Bayramdan bir miktar sonraya kadar burada kalmaklığımın bir sebebe binaen lüzumu var. Bir iki ay sonra Medresetü'z-Zehra erkânlarının kararıyla ve İstanbul ve Ankara üniversitelerindeki genç Said'lerin de muvafakatiyle nereyi benim için münasip görürseniz orayı kabul edeceğim. Madem hakikî vârislerim sizlersiniz ve şahsımdan bin derece ziyade dünyada vazifemi de görüyorsunuz. Bu hayat-ı fânideki son menzili sizin reyinize bırakıyorum.
  Salisen: Medresetü'z-Zehra erkânları, benim şahsımın da hakikî vekilimdirler.
  <O:P></O:P>
  Merhum Burhan, Nurun ümmî ve gizli kahramanı idi. Hem onun akrabasını, hem Isparta'yı, hem Medresetü'z-Zehra şakirtlerini tâziye ediyorum.
  <O:P></O:P>
  İnşaallah tam Risale-i Nur intişara başlasa, o sermaye şimdiki fedakâr, kendini Risale-i Nur'a vakfeden şakirtlerden çok ziyade fedakâr talebelere kâfi gelecek ve mânevî Medresetü'z-Zehra ve medrese-i Nuriye çok yerlerde açılacak, benim bedelime bu hakikate, bu hale mânevî evlatlarım ve has ve fedakâr hizmetkârlarım ve Nura kendini vakfeden kahraman ve herkesçe malûm kardeşlerim bu vasiyetin tatbikine yardımlarını rica ediyorum. Risale-i Nur itibarıyla bana hiç ihtiyaç kalmadığı için, âlem-i berzaha gitmek benim için medâr-ı sürurdur. Siz mahzun olmayınız. Belki beni tebrik ediniz ki, zahmetten rahmete gidiyorum.
  <O:P></O:P>


  Aziz, sıddık kardeşlerim,


  Cenab-ı Hakka hadsiz şükür olsun ki, Isparta vilâyetini, eskiden beri bir gaye-i hayalim olan bir Medresetü'z-Zehra, bir Câmiü'l-Ezher yapmış.
  Çok yerlerden telgraf ve mektuplarla bayram tebrikleri aldığım ve çok hasta bulunduğum için, vârislerim olan Medresetü'z-Zehra erkânları benim bedelime hem kendilerini,
  <O:P></O:P>
  Evvelâ: Medresetü'z-Zehra erkânlarının arzularıyla verilen bir dersin bir hülâsasını sizlere de söylemeyi münasip gördük…
  <O:P></O:P>
  Eski Said çok zaman Medresetü'z-Zehrayı gaye-i hayal ederek çalışmış. Cenab-ı Hak kemal-i merhametinden, Isparta'yı o Medresetü'z-Zehra hükmüne getirdi.
  <O:P></O:P>
  Seyyid Salih ve hamiyetkâr milletvekilleri orada inşaallah Kur'ân ve imana tam hizmet edecek ve orayı Isparta'daki Medresetü'z-Zehra ve Mısır'daki Camiü'l-Ezher'in küçük bir nümunesi haline getirmeye vesile olmaya ve Þam ve Bağdat'taki medrese-i İslâmiyenin bir nümunesini açmaya yol açmalarını rahmet-i İlâhiyeden ümit ediyoruz.
  <O:P></O:P>


  İkincisi: Otomobil şimdi Konyalı Sabri'nin yanına gönderilmeli, oraya gitsin. O razı olmazsa Medresetü'z-Zehra erkânlarına gitsin. Sabri merak etmesin, her ay Nurlara onun harika hizmeti bir otomobil fiyatından ziyadedir. Onun için gücenmesin.
  Madem umumun nazarına istemediğimiz halde gösterilmiş ve madem Risale-i Nur'un ehemmiyetini ispat edip şakirtlerini şevke getiriyor, kuvve-i mâneviyelerini ziyadeleştiriyor; elbette Medresetü'z-Zehra erkânlarının neşrine karar vermelerine iştirak ederim.(Risale-i Nur Külliyatından)<O:P></O:P></DIV>

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Medresetüz zehrada din ilimleriyle fen ilimleri birlikte okutulacaktı?
  <DIV></DIV>
  <DIV>Ama şimdi 20 senelik din ilim drsini risaleden alınıyor,</DIV>
  <DIV></DIV>
  <DIV>fen dersleride okudukları okullarda lisede,üniversitede ders alıyorlar</DIV>
  <DIV>kardeşler.</DIV>
  <DIV></DIV>
  <DIV>Bunlarda genelde hizmette kalan,kardeşler ve abilerdir.</DIV>
  <DIV></DIV>
  <DIV>Demek medresetüzzehra faaliyette.</DIV>
  <DIV></DIV>
  <DIV>Sadece cisim olarak kurulmamış.</DIV>
  <DIV></DIV>
  <DIV>Ama her risale okuyan nur talebesi o medresede okuyor.</DIV>
  <DIV></DIV>
  <DIV>Selamlar.</DIV>
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. On Beşinci Şuâ---El Hüccetüz-Zehra.
  By Lebid24 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 29.09.09, 18:57
 2. Üstadımız Münazarat Adlı Eserinde Van'da Kurmayı Tasarladığı Medresetüz-Zehrada ...
  By ayseguL in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.07.08, 20:41
 3. Genom Projesi
  By Selim Akif in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.02.08, 18:57
 4. BOP Projesi ve Türkiye
  By gaziantepcengiz in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 23.01.07, 01:13

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0