+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Bediüzzaman'ın Hayatından Tesbitler

 1. #1
  Vefakar Üye efnan_nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2008
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  500

  Standart Bediüzzaman'ın Hayatından Tesbitler

  Târih ve mahall-i velâdeti:

  1- 1295-1293, Hizan kazâsı Nurs karyesi [Dârü’l-Hikmette iken doldurulan nüfus, eşkâl ve ikàmet bilgilerinin bulunduğu 26 Eylül 1337 (26 Eylül 1921) târihli Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Tezkeresi][1]

  2 - “… ya’nî arza bastığın zaman ki, cifirce 1295 Arabî, 93 Rûmî târîhidir ki, târîh-i velâdetine ve Rus Harb-i müdhişine tevâfukla berâber..” [2]

  *1295 Hicrî ile 1293 Rûmî, ancak Mîlâdî (05 Ocak - 12 Mart)1878'de çakışıyor.

  Tahsile başlaması
  :

  3 – Bedîüzzamân’ın Târihçe-i Hayâtı: 9 yaşında [3]

  4 - Bedîüzzamân Saîd Kürdî’nin Tercüme-i Hâlinden Bir Hülâsadır: 10 yaşında [4]

  *(9-10) yaşlarında.

  5 - Hasan Paşa?:

  [Bedîüzzamân’ın Târihçe-i Hayâtı’nda [3] “Vanlı Hasan Paşa’nın..”, BTH’ta “Hasan Paşa’nın..” ”dâveti üzerine Van’a gitti” denilirken [Bedîüzzamân Saîd Kürdî’nin Tercüme-i Hâlinden Bir Hülâsadır’da [4], “Hasan Paşa” adı hiç geçmemektedir. Van vâlisi İşkodralı Tâhir Paşa’nın selefleri arasında da, halefleri arasında da “Hasan Paşa” bulunmamaktadır. [5]

  *Hasan Paşa’nın Van vâlisi olmadığı kesin. Kimliği, belirsiz!.

  6 – Bitlis’ten Van’a gidişi:

  BTH dâhil önceki Târihçelerde Van’a gidiş târihi belirtilmiyor. BTBSN’de 1894, MTH’ta 1897 olarak verilmiş.

  *Belge ibrâz edilmiyor. Muhtemelen doğru kabûl edilen doğum târihine göre yaşı üzerinden hesaplamalar yapılmış. 1894’ün doğru olma ihtimâli çok zayıf. 1897’nin 1898 olma ihtimâli kuvvetli.


  7 - İstanbul’a gidişi:  *Bitlis Vâlisi Tâhir Paşanın Sultan Abdülhamîd'e yazdığı arîzanın târîhi, 03 Teşrînisânî 1323 (16 Kasım 1907). / BTBSN, MTH

  *1907 sonlarında veyâ 1908 başlarında İstanbul’a gelir.

  D. H. Örfî’nin 1328 (1910)[*] târihli ikinci tab’ında Nâşir Ahmed Râmiz tarafından yazılan önsözde O’nun gelişi, kendisine gösterilen alâka ve tavır şöyle ifâde ediliyor:

  “323 senesi zarfında idi ki; Kürdistân’ın yalçın, sarp, âhenîn mâverâ-yi şevâhik-ı cibâlinde tulû’ etmiş “Saîd-i Kürdî” isminde nevâdir-i hilkatten ma’dûd bir ateşpâre-i zekânın İstanbul âfâkında rü’yet eylediği haberi etrâfa aksetmiş..”

  8 - 31 Mart Hâdisesi:

  *31 Mart 1325 (13 Nîsan 1909).

  *Tevkif edilmesi: 17 Nisan 1325 (30 Nîsan 1909). / Cerîde-i Sôfiyye 18 Nisan 1325, MTH.

  *Tahliyesi: 10 Mayıs 1325 (23 mayıs 1909). / Tanîn Gazetesi 11 Mayıs 1325, MTH.

  9 - İstanbul'dan Şark'a dönüşü:

  *1910 yılı bahârında İstanbul'dan ayrılarak Batum ve Tiflis yolu ile Van'a gelir. Bu seyâhatinde İnebolu'ya da uğrar. Ahmet Nazif Çelebi'nin Bedîüzamân'la ilk karşılaşması burada our. [**]

  10 - Şam Hutbesi:

  *1327 (1911). / Bakınız H. Şâmiye

  11 - Sultan Reşâd'la Rumeli'ye seyâhat:

  *6 - 26 Hazîran 1911.

  12 - Medresetüzzehrâ'nın Temelinin Atılması:

  *1913 yazı.

  13 - Bitlis müdâfaasında yaralanarak Ruslara esir düşmesi:


  *19 Şubat 1331(03 Mart 1916) / BTBSN
  Diyarbekir'de Van Vâlisi Cevdet Beyin evinde 19 Şubat 1330 (doğrusu, *19 Şubat 1331) târîhinde Cum'a gecesi bu tefsîrin ilk Arabî nüshasını tebyiz ederken, şu şekl-i garîb, tevâfukan vâki olmuştur. Ve o gece vukùa gelen Bitlis'in sukùtuyla müellif Bedîüzzamân'ın esâretine rastgelir. Sanki şu şekl-i garîbin, şu mu'cizeler ve hârikalar bahsinde o gece husûle gelmesi, müellifin Ruslara esir düştüğüne ve berâberinde bulunan bâzı talebelerinin şehid olarak kanlarının dökülmesine hârika bir işârettir.
  Saîd'in Küçük Kardeşi,
  Yirmi Senelik Talebesi
  Abdülmecid


  14 - Esâret safhaları:

  *Ali Aras’ın hâtıralarına göre, yaralı olduğu için Ruslar tarafından 2 ay kadar Bitlis’te tedâvî edilir (BTBSN). Muhammed Feyyaz İbrâhim Hakkıoğlu ise, hâtıra notlarında, esâret yolculuğu sırasında 05 Mart 1332 (18 Mart 1916) akşamı Bedîüzzamân’ı Başhan’da gördüğünü yazmaktadır (MTH).

  *Muhtemelen Eylül sonlarına kadar da Tiflis’te tedâvî altında tutulur.[***]

  *Buradan Kostroma’ya bağlı Koloğrif (Kologriv) ’e götürülür. 6 ay kadar sonra Kostroma içlerine en büyük esirler kampına sevkedilir.[****] Burada da 1 yıl kadar kalır. (Süreler takrîbîdir)

  Bu arada Bolşevik İhtilâlinin sebep olduğu karışıklıklardan istifâde ile firar eder.

  15 - Vatana dönüş:


  *Petersburg, Varşova, Viyana, Sofya üzerinden İstanbul’a gelir. / Bedîüzzamân’ın T.Hayâtı (Abdurrahmân) [3] ve Vatana Avdet Belgesi (BTH, BTBSN, MTH)

  *Sofya Askerî Ataşeliğinden verilen “Vatana Avdet Belgesi”nin ön yüzünde; “17 Hazîran 1334” târihi görülüyor. / BTH, BTBSN, MTH
  *Mezkûr Belgenin arka yüzünde “17 Hazîran 1334” ve “17 Juin 1918” târihlerine ilâveten sağ aşağı taraflarda “18 Hazîran” kaşesi görülmektedir. Bu kaşe İstanbul’a geldiğinde vurulmuş olmalıdır.  * Fotoğrafın sağında aşağıdan yukarı doğru Latin harfleri ile atılan “Abdurrahman” şeklindeki imzânın Bedîüzzamân’ın yeğenine mi âid olduğu tesbit edilemedi.

  *İstanbul'a esâret sonrası dönüşü, 18 Haziran 1334 (18 Haziran 1918) / Vatana Avdet Belgesi (BTH, BTBSN, MTH)

  *03 Mart 1916’da esir düştüğü târihten 18 Haziran 1918’de Yurda dönünceye kadar geçen süre: 2 sene, 3 ay, 15 gün.

  16 - Bedîüzzamân’ın İstanbul’a gelişini haber yapan Tanin Gazetesinin târihi:

  *16 Ramazan 1336, 25 Haziran 1334 (25 Haziran 1918)

  17 - Dârü'l-Hikmeti'l-İslâmiyye a'zâlığına ta'yîni:

  *26 Şevvâl 1336, 04 Ağustos 1334 (04 Ağustos 1918) târihli İrâde-i Seniyye ile.[1]

  18 - Dârü'l-Hikmeti'l-İslâmiyyenin resm-i küşâdı:

  *4 Zilka'de 1336 ve 12 Ağustos 1334 (12 Ağustos 1918) [1]

  19 - “Mahreç” pâyesi ile taltîfi için Şeyhülislâm Mûsâ Kâzım Efendi tarafından yazılan İrâde-i Seniyye Lâyihası:
  *17 Zilka’de 1336, 24 ağustos 1334 (24 ağustos 1918) [1]

  20 - “Mahreç” pâyesine dâir İrâde-i Seniyye: [1]

  Bâb-ı Fetvâ
  DÂİRE-İ MEŞÎHAT
  Mehmed Vahîdüddîn


  DÂRÜ’L-HİKMETİ’L-İSLÂMİYYE A’ZÂSINDAN BEDÎÜZZAMÂN SAÎD EFENDİYE

  MAHREC PÂYESİ TEVCÎH OLUNMUŞTUR.

  BU İRÂDE-İ SENİYYE’NİN İCRÂSINA MEŞÎHAT ME’MÛRDUR.

  *18 Zilka’de 1336 / 26 Ağustos 1334 (26 Ağustos 1918)


  ŞEYHÜLİSLÂM
  Mûsâ Kâzım  21 - “Mahreç” pâyesinin tebliğ vesîkası: [6]


  Bâb-ı Fetvâ
  DÂİRE-İ MEŞÎHAT-İ İSLÂMİYYE
  Mektûbî Kalemi
  aded
  124

  DÂRÜ’L-HİKMETİ' L-İSLÂMİYYE A’ZÂSINDAN FAZÎLETLÛ SAÎD EFENDİYE

  FAZÎLETLÛ EFENDİ
  UHDE-İ FÂZILÂNELERİNE MAHREC PÂYESİ TEVCÎHİ LEDE’L-ARZ 18 ZİLKA’DE
  1336 TÂRİHİNDE İRÂDE-İ SENİYYE-İ HAZRET-İ HİLÂFETPENÂHÎYE İKTİRÂN
  EYLEDİĞİNİN BEYÂNI SİYÂKINDA TEZKERE-İ MUHIBBÎ TERKÎM KILINDI.
  *22 Zilka’de 1336 / 29 Ağustos 1334 (29 Ağustos 1918)
  ŞEYHÜLİSLÂM
  Fetvâ Emîni

  22 - Mâzeret Dilekçesi:

  *19 Nisan 1335 (19 Nisan 1919) [1]

  23 – Bir başka mâzeret dilekçesi:

  *13 Eylül 1337 (13 Eylül 1921) [1]

  24 - Dârü’l-Hikmette iken doldurulan nüfus, eşkâl ve ikàmet bilgilerinin bulunduğu Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Tezkeresi: [1]
  MÂLİYE NEZÂRETİ, EVRÂK-I NAKDÎ VE LEVÂZIM MÜDÎRİYETİ
  ŞÛRÂ-YI DEVLETİN GAYRİ DEVÂİRDEN MESÂLİH-İ ŞAHSİYEYE
  DÂİR VERİLEN MAZBATAYA MAHSUS VARAKADIR
  Kıymeti Beş Kuruştur

  DEVLET-İ ALİYYE-İ OSMÂNİYYE TEZKERESİDİR


  İsim ve şöhreti: Bedîüzzaman Said Efendi.
  Pederi ismiyle mahall-i ikàmeti: Müteveffa Mirza Efendi.
  Validesi ismi: Müteveffiye Nuriye Hanım.
  Tarih ve mahall-i veladeti: 1295(bin iki yüz doksan beş) ve 1293(bin iki yüz doksan üç). Hizan Kazâsı, Nurs Karyesi.
  Milleti: Müslim.
  San'at ve sıfat ve intihab selahiyeti: Dârü'l-Hikmeti'l-İslâmiyye a’zâsından.
  Müteehhil ve zevcesi olup olmadığı: Mücerred.
  Derecat ve sınıf-ı asliyesi: -


  EŞKÂLİ, SİCİL-İ NÜFUSA KAYID OLUNAN MAHALLLİ
  Boy: Orta. - Göz: Elâ. - Sîmâ: Buğday. Alâmet-i fârika-i sâbite: Tam.
  Vilâyeti: İstanbul. - Kazâsı: Beyoğlu, Rumili, Boğaziçi.
  Mahalle ve Karyesi: Sarıyâr. - Sokağı: Fıstıklı Bağlar.
  Mesken Numarası: 18/11. - Mesken Nev'i: Yabancı.
  Esas kaydı: Bitlis Vilâyeti, Hizan Kazâsı, Nurs Karyesi.

  Bâlâda isim ve şöhreti, hâl ve sıfatı muharrer olan Bedîüzzaman Said Efendi,
  Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye tebâiyetini hâiz olup ol suretle
  cerîde-i nüfusta mukayyed olduğunu müş’ir işbu tezkere i’tâ kılındı.
  *— 26 Eylül 1337 (26 Eylül 1921)—
  Nezâret-i Umûr-i Dâhiliye


  25 - Terceme-i Hâl Varakası:


  فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ

  Öyleyse Allah'a firar edin (kaçın ve sığının)


 2. #2
  Vefakar Üye efnan_nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2008
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  500

  Standart

  Terceme-i Hâl Varakasında “onyedi aded te’lîfâtım vardır” şeklinde beyân ettiği âsârı:

  İşârâtü’l İ’câz
  Ta’lîkàt
  Kızıl Îcâz
  El-Hutbetü’ş-Şâmiyye
  Nokta
  Şuâât
  Sünûhât
  Münâzarât
  Muhâkemât
  Tulûât
  Lemaât
  Rumûz
  İşârât
  Hutuvât-ı Sitte
  İki Musîbetin Şehâdetnâmesi
  Hakîkat Çekirdekleri
  *17 Teşrînievvel 1337 (17 Ekim 1921) [1]

  26 - TBMMde "Hoşgeldin Merâsimi" ile karşılanması:

  *09 Teşrînisânî 1338 (09 Kasım 1922) / TBMM Zabıt Cerîdesi (BTBSN, MTH)

  27 - Beyannâme:

  *19 Kânûnisânî 1339 (19 Ocak 1923) / BTBSN, MTH

  28 - *Ankara’dan ayrılışındaki tren biletinden: / BTH, BTBSN, MTH  Ankara mevkıfından Gebze (Gekbôze, Gekbûze, Genbûze, ..) mevkıfına..[7]

  21/4/39 (21/4/1923) târihine kadar mu’teberdir.

  Saîd Kürdî Efendi’ye mahsustur.

  Yalnız – bir - kişi içün mu’teberdir.

  17/4/39 (17/4/1923) târîhinde i’tâ olunmuştur.

  Hâmilin imzâsı

  SAÎD

  *****


  BTH: Büyük TÂRİHÇE-İ HAYÂT
  BTBSN: Bilinmeyen Tarafları ile Bedîüzzamân Saîd Nursî, 2006
  MTH: MUFASSAL TÂRİHÇE-İ HAYÂT, 1998

  [1] DÂRÜ’L-HİKMETİ’L-İSLÂMİYYE, Sâdık Albayrak, 1973 – İkinci Baskı -, Yeni Asya Yayınları.
  [2] 28. Lem’a’nın 2. Emâresinin hâşiyesi.
  [3] Abdurrahman, 1335 (1919)/ İctimâî Reçeteler–I, Tenvir Neşriyat, 1990
  [4] Müküslü Hamza / İctimâî Reçeteler – II, Tenvir Neşriyat, 1990
  [5] Abdülhamid’in Vâlîleri, Abdülhamit Kırmızı, 2007 s. 89 ve 90
  [6]
  http://www.tevhid.gen.tr/bediuzzaman-said-nursi-ve-talebeleri/1950-resimlerle-bediuzzaman-ve-talebeleri/
  [7]
  http://tr.wikipedia.org/wiki/Gebze
  [*]: Bir hatırlatma: Dîvân-ı Harb-i Örfî’nin basım târîhi belki de ilk def’a doğru olarak zikredilmektedir. Şimdiye kadar ilk baskı 1911, ikinci baskı 1912 olarak biliniyordu. Çünki, ilk baskının üzerindeki 1327 ve ikinci baskının üzerindeki 1328 târihleri Rûmî olarak alınıyordu. Köprü’nün 2004/86 sayısındaki ve BTBSN ‘nin 2006 baskısının sonlarındaki belgeler tedkik edildiğinde 1327 ve 1328 târihlerinin Hicrî olduğu, yâni ilk baskının 1909’da, ikinci baskının 1910’da yapıldığı ortaya çıkıyor.  Eminönü Polis Merkezi:

  İstanbul Polis Müdürlüğüne,


  "İki Mekteb-i Musibetin Şehâdetnâmesi" yahud "Divân-ı Harb-i Örfî" ve "Said-i Kürdî" nâm risâle münderecâtı câlib-i nazar-ı dikkat tefevvühât ve terhâtı cami' görülmekle ifây-ı muktezâsı zımnında leffen takdim kılındı. 5 Eylül 1325 (18 Eylül 1909)

  Eminönü Merkez Me'mûru
  Efkâr-ı Umûmiyeyi tehyic edecek bir takım ibârâtı havî olan risâle-i mezkure takdim kılınmış olmakla ve Divân-ı Harbî Örfiye tevdiiyle beraber bu risâlelerin toplattırılması hakkında emr-i iş'arı istirhamıyla Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti'ne arz ve tefhim olunur. 10 Eylül 1325/23 Eylül 1909.

  Hareket Ordusu Kumandanlığı'na yazılmıştır: 10 Eylül 1325

  DH.EUM.THR., nr.5/7-3, 8 Ramazan 1327
  [**]: "Risale-i Nur tercümanı ve müellif ve sahibi bulunan zât, bin üç yüz yirmi dört (1324) ve yirmi beş (25) Rumî senelerinde, İstanbul’da iştiharla, “Bediüzzaman” namı ve lâkabı altında matbuatın sitayişle neşriyatından mütehassis olarak, o zaman on yedi yaşımda bulunduğum ve çok cahil ve çocukluk devresinde iken, bu mübarek isim kalbimde yer tutmuş. Ve bu kalbî muhabbet hürmeti için olacak ki, bin üç yüz yirmi altı (1326) senesinde Hazret-i Üstadın, Bediüzzaman Said-i Kürdî lâkabı altında Karadeniz seyahatinde iki hizmetkârıyla İnebolu’yu ziyaret ederek, o zaman İnebolu’nun meşhur ulemasından Hacı Ziya ve diğer ulema arasında vapura teşyi edildiği sırada tesadüfen çarşıda karşılaştığım ve çok derin muhabbet hissiyle bu mübarek zâta selâm durarak mütebessim ve nuranî simalarıyla ve keskin nazarlarıyla selâmlarına ve mânevî nazarlarıyla iltifatlarına mazhar olduğum günden beri artan muhabbet ve alâkamı, otuz senelik hatırımdan kat’iyen silinmediğini aynelyakîn görüyordum." / bknz. A. Nazîf'in Bir Fıkrasıdır,
  http://www.sorularlarisaleinur.com/subpage.php?s=kulliyat&risale=666

  [***]: Bitlis vâli vekili Memduh Bey’in Tiflis’te bulunan esir me’murlara maaş gönderilmesi sadedinde, Bedîüzzaman için de bir miktar meblağ talebine [09 ağustos 1332 (22 Ağustos 1916)], Hilâl-i Ahmer vâsıtasıyle 60 liranın gönderildiği [28 Ağustos 1332 (10 Eylül 1916)], Dâhiliye Nâzırı Talât Bey’in Hilâl-i Ahmer Reîsine mezkûr meblağın mümkün olan sür’atle Bedîüzzamân’a ulaştırılıp netîceden kendisine bilgi verilmesine dâir 07 Eylül 1332 (20 Eylül 1916) târihli tezkere ve Hilâl-i Ahmer Reîsi Besim Ömer Bey’in, me’mûr-u mahsusla gönderilen meblağın karşılığı 1254 markın Tiflis’te bulunan Bedîüzzamân’a gönderildiğine dâir 10 Eylül 1332 (23 Eylül 1916) târihli cevâbî yazılarından (BTBSN ve MTH), Üstâd’ın Eylül 1916 sonlarına kadar Tiflis’te kaldığı düşünülebilir.

  [****]: Dr. M. Âsaf Dişçi'nin hâtırâlarına göre Üstâd esâret süresinin 6 ay kadarını burada geçirmiş: "İşte Bedîüzzamân'ı orada gördüm. Kosturma eyâletinin Kilogrif (doğrusu, Kologrif- B.T.-) kasabasındaydı. Dahâ sonra onu içerlere, büyük esirler kampına, Kosturma içlerine sevkettiler. Birlikte altı ay kadar kalmıştık." ("Son Şâhidler-I" N. Şahiner)

  İnternetteki şekliyle “Kologriv”, Abdurrahmân Nursî’nin hazırladığı “Târihçe-i Hayât” ve Osmanlıca teksir, “Bedîüzzamân’ın Târîhçe-i Hayâtından: Afyon Mahkemesi Müdâfaâtının Birinci Zeylinin Zeyli, S:49.”da “Koloğrif ”. Kostroma’ya bağlı. Volga’nın büyük bir kolu olan Unzha (Unja) Nehri kıyısında küçük bir kasaba.. Burada adı geçen yerlerin Sibirya ile hiçbir alâkaları bulunmamaktadır.

  فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ

  Öyleyse Allah'a firar edin (kaçın ve sığının)


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Nurdan Hatıralar/Bediüzzaman'ın Hayatından Menkıbeler
  By Meyvenin Zeyli in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 94
  Son Mesaj: 29.09.11, 14:30
 2. İslam Bilgi Arşivi-www.tesbitler.com
  By tesbitler in forum Tavsiye Edilen Siteler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 23.11.07, 22:32
 3. Bediüzzaman'dan İçtimai ve Siyasi Tesbitler...
  By asyanurasya in forum Kitap, Dergi, Albüm Tanıtımları ve E-Kitap Paylaşımları
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 04.10.07, 20:20
 4. Bediüzzaman'dan Fıkhi Tesbitler
  By elff in forum Fıkıh
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.06.07, 10:34
 5. Bediüzzaman'ın Hayatından 3 Tablo
  By Meyvenin Zeyli in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 15.01.07, 20:44

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0