+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Bediüzzaman'ın Hayatının Kronolojisi

 1. #1
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Bediüzzaman'?n Kronolojisi  Tarih
  Bediüzzaman Said Nursi

  1878
  ·1 Bitlis’in Hizan Kazas?na Bağl? Nurs Köyünde doğdu.

  1886
  ·2 Molla Muhammed Emin Efendinin medresesinde öğrenim hayat?na başlad?.

  ·3 Nurs’a geri döndü.

  1887
  ·4 Öğrenim için Pirmis köyüne gitti.

  ·5 Öğrenim için ağabeyi Molla Abdullah ile Nurşin köyüne ve Seyhan yaylas?na gitti.

  ·6 Tağ medresesinde öğrenime devam etti.

  1890
  ·7 Molla Muhammed’in refakatinde Doğu Beyaz?t’a hareket etti.

  1891
  ·8 Doğu Beyaz?t’ta Şeyh Mehmet Celali Medresesine geldi.

  1892
  ·9 Öğrenimini Şeyh Mehmet Celali medresesinde tamamlad?, icazet ald? ve Siirt’e gitti.

  ·10 Molla Fethullah Efendi taraf?ndan Bediüzzaman lakab? verildi.

  1893
  ·11 Siirt’te alimlerle münazara etti.

  ·12 Tillo’ya gitti.

  ·13 Miran aşireti reisi Mustafa Paşay? zulümden men etti.

  ·14 Cizre alimleriyle münazara etti.

  1894
  ·15 Mardin’e gitti.

  1895
  ·16 Bitlis’e sürgün edildi.

  ·17 Bitlis valisi Ömer Paşa’n?n konağ?nda kalmaya başlad?.

  1897
  ·18 Van valisi Hasan Paşa’n?n daveti üzerine Van’a gitti.

  ·19 Tahir Paşa’n?n konağ?nda ikamet etmeye başlad?.

  ·20 Pozitif bilimlere ait eserleri incelemeye başlad?.

  ·21 Horhor Medresesini kurdu ve ders vermeye başlad?.

  1899
  ·22 K?z?l ?’caz isimli Arapça eserini telif etti.

  1903
  ·23 Tahir Paşa ile münakaşa etti ve Hizan’a döndü.

  1907
  ·24 Bediüzzaman ?stanbul’a gitti.

  1908
  ·25 Şekerci Han?’nda “her suale cevap verilir; fakat sual sorulmaz” diye ilan etti.(Şubat-Mart)

  ·26 M?s?r El-Ezher Üniversitesi öğretim görevlilerinden Şeyh Bahid Efendi ie görüştü.

  ·27 Hükümet taraf?ndan Toptaş? T?marhanesine gönderildi.

  ·28 T?marhane doktorunun “Bediüzzaman’da zerre kadar mecnunluk eseri varsa, dünyada ak?ll? adam yoktur” şeklindeki raporu üzerine alelacele t?marhaneden ç?kart?l?p tevkifhanede nezaret alt?na al?nd?.

  ·29 Meşrutiyetin ilan?yla serbest b?rak?ld?.

  ·30 II. Meşrutiyet ilan?n?n üçüncü gününde ?stanbul’da, daha sonra Selanik’te meşrutiyete dair bir nutuk verdi.

  ·31 Mizanc? Murad’?n, Şeyhzadebaş?’nda Ferah Tiyatrosunda verdiği konferansta ç?kan kargaşay? yat?şt?rd?.

  ·32 Hamallarla konuşarak boykotun daha etkili hale getirilmesine çal?şt?.

  ·33 Nutuk 1 isimli eserini yazd?. (1908-1909)

  1909
  ·34 Bayezid Talebe ?çtima?nda talebeleri yat?şt?rd?. (27 Şubat)

  ·35 Ayasofya Mevlidi’nde heyacanl? kalabal?ğ? yat?şt?rd?. (3 Nisan)

  ·36 31 Mart olay?nda askerlere hitap ederek isyandan vazgeçmelerini sağlad?. (16 Nisan)

  ·37 31 Mart Ayaklanmas?nda, herkesi sükunete ve soğukkanl?l?ğa davet ettiği makaleleri neşretti. (Serbesti gazetesinde) (17 Nisan)

  ·38 31 Mart Vak’as?nda kar?şt?ğ? iddias?yla tevkif edildi, Divan-? Harb-i Örfi’de yarg?land? ve beraat etti. (30 Nisan-25 May?s)

  ·39 ?ki Mektebe-i Musibetin Şehadetnamesi (Divan-? Harb-i Örfi) eserini telif etti.

  1910
  ·40 ?stanbul’dan ayr?larak ?nebolu, Batum ve Tiflis’e gitti.(Mart)

  ·41 Van’a gitti.

  ·42 Meşrutiyet ve anayasa ile ilgili olarak şark aşiretlerini ziyaret etti, sorular?na cevap verdi.

  ·43 Reçetetü’l Avam, Reçetetü’l Ulema veya Saykalü’l ?slam isimli eserlerini yazd?.

  1911
  ·44 Şam’a gitti. Şam Emeviye Camiinde, kalabal?k bir topluluğa hitap etti.

  ·45 ?stanbul’a gelerek Sultan Reşad’?n Rumeli seyahatine kat?ld?.(5 Haziran)

  ·46 Hutbe-i Şamiye, Münazarat, Mühakemat, Devaü’l Ye’s isimli eserlerini yazd?.

  1912
  ·47 Batum, Tiflis yoluyla Van’a gitti.

  ·48 Teşhisü’l-?llet isimli eserlerini yay?nlad?.

  1913
  ·49 Van’da Medresetü’z-Zehra’n?n temeni att?.

  ·50 Şeyh Selim isyan?na engel olmaya çal?şt?.

  ·51 Talikat isimli eserini yazd?.

  ·52

  1914
  ·53 Dünya savaş?nda talebeleriyle birlikte Gönüllü Milis Alay? kurarak Ermeniler ve Ruslarla mücadele etti.

  ·54 ?şaratü’l ?caz isimli eserini yazmaya başlad?.

  1916
  ·55 Bitlis savunmas? s?ras?nda Ruslara esir düştü ve Kostroma’ya götürüldü. (2 Mart)

  1917
  ·56 Rusya’daki Çarl?k Rejimini y?kan ayaklanma ve devrim s?ras?nda esir kamp?ndan firar etti.

  1918
  ·57 Varşova, Berlin, Viyana üzerinden ?stanbul’a geldi.

  ·58 Darü’l Hikmet-ül ?slamiye üyeliğine atand?. (26 Ağustos)

  1919
  ·59 Nokta risalesini yazd?.

  ·60 Abdurrahman Nursi taraf?ndan Bediüzzaman Said Nursi’ye ait ilk Tarihçe-i Hayat yaz?ld?.

  1920
  ·61 Bediüzzaman’?n da içinde bulunduğu birçok ayd?n taraf?ndan Yeşilay Cemiyeti kuruldu.

  ·62 ?ngilizlere karş? Hutuvat-? Sitte isimli eserini neşretti.

  ·63 Hakikat çekirdekleri 1 ve Sünuhat isimli eserlerini yazd?.

  1921
  ·64 Anglikan Kilisesi suallerine cevap verdi.

  ·65 Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendinin Kuvay-? milliye aleyhine verdiği fetvaya karş? Anadolu hareketini destekleyen bir fetva yay?nlad?.

  ·66 Hakikat Çekirdekleri 2, Lemaat, Şuaat, Rumuz ve Tuluat isimli eserlerini yazd?.

  ·67 1921-1923 y?llar? aras?nda Mesnev-i Arabi (33. Lem’a) isimli eserini yazd?.

  1922
  ·68 B.M.M hükümeti ileri gelenlerinin daveti üzerine Ankara’ya gitti ve resmi merasimle karş?land?. (19 Kas?m)

  ·69 Ankara’da Katre, Zeylü’l-Katre, Habbe, Zeylü’l Habbe, Zerre, Şemme, Zeyl eserlerini yazd?.

  1923
  ·70 Mecliste milletvekillerinin namazda gösterdikleri ihmal dolay?s?yla 10 maddelik beyanname yay?nlad?. (1 Şubat)

  ·71 Ankara’dan ayr?larak Van’a gitti.

  ·72 Tedrisat Umum Müdürlüğünce Van’da vaizlik kadrosu verildi.

  ·73 Zühre, Zührenin Zeyli, Habab, Zeylü’l Habab isimli eserlerini yazd?.

  1924
  ·74 Şeyh Said’in isyana davetini reddetti.

  1925
  ·75 Van’dan ayr?larak mecburi ikamete tabi tutulmak üzere Burdur’a gönderildi.

  ·76 Nur’un ?lk Kap?s?’n? yazd?.

  1926
  ·77 Isparta’ya sürgüne gönderildi. (25 Ocak)

  ·78 Isparta’n?n Barla köyünde mecburi ikamete tabi tutuldu.(20 Şubat)

  ·79 Risale-i Nur’un telifine başlad?.

  ·80 Onuncu sözü yazd?.

  ·81 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8. , 9. , 20. , 21. ve 22. sözleri yazd?.

  1927
  ·82 18. ve 25. sözleri yazd?.

  1928
  ·83 1928-1930 aras?nda 29. , 30. , 31. , 32. , 33. sözleri yazd?.

  ·84 20. ve 24. Mektuplar? yazd?.

  1929
  ·85 , 13. , 19. , 27. ve 33. Mektuplar? yazd?.

  ·86 27. sözü yazd?.

  1930
  ·87 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 9. , 16. ve 17. mektuplar? yazd?.

  1931
  ·88 16.Mektubun Zeyli, 26. Mektubun ?kinci K?sm? ve 28. Mektubun Birinci Parças?n? yazd?.

  1932
  ·89 , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. ve 7. Lem’alar? yazd?.

  ·90 26. Mektuplar? yazd?.

  1933
  ·91 8. , 11. , 17. Lem’alar? yazd?.

  ·92 14. Sözün Zeyli, 23. Mektup ve 28. Mektubun ?kinci Parças?n? yazd?.

  1934
  ·93 Barla’daki ikametine son verilerek Isparta’ya getirildi.

  ·94 29. Mektubun Birinci K?sm?, 10. , 12. , 14. , 16. , 18. , 20. , 21. , 22. , 24. , 25. ve 26. Lem’alar? yazd?.

  ·95 ?ktisad Risalesi, Hastalar Risalesi ve ?htiyarlar Risalesini yazd?.

  1935
  ·96 Talebeleri ile birlikte tutularak Eskişehir Hapishanesine getirildi.

  ·97 19. , 27. , 28. , 29. , 30. , Lem’alar? yazd?.

  1936
  ·98 Kastamonu’ya sürgün edildi.

  ·99 ve 2. Şua’y? yazd?.

  ·100 Kastamonu Lahikas?n? yazd?.

  1937
  ·101 3. Şuay? yazd?.

  1938
  ·102 4. , 5. ve 7. Şualar? (Ayet’ül Kübra) yazd?.

  1940
  ·103 10. Şuay? yazd?.

  1942
  ·104 8. Şuay? yazd?.

  1943
  ·105 Kastamonu’dan Isparta’ya sevk edildi.

  ·106 Isparta’da sorgulamadan sonra talebeleriyle Denizli Ağ?r Ceza Mahkemesine sevk edildi.

  ·107 11. ve 13. Şualar? yazd?.

  1944
  ·108 12. Şuay? yazd?.

  ·109 Denizli Ağ?r Ceza Mahkemesi, talebeleriyle birlikte beraat?na karar verdi. (15 Haziran)

  ·110 Denizli’den Emirdağ’a sürgün edildi. (1 Ağustos)

  ·111 Temyiz mahkemesi beraat karar?n? onaylad?. (30 Aral?k)

  1946
  ·112 Risale-i Nur’lar teksir ile çoğalt?ld?.

  1947
  ·113 Risale-i Nur’lar ilk defa Avrupa ülkelerine ve ABD’ye gönderildi.

  1948
  ·114 Talebeleriyle Afyon Ağ?r Ceza Mahkemesine sevk edildi.(28 Ocak)

  ·115 14. Şuay? yazd?.

  1949
  ·116 Afyon’da talebeleriyle beraber tevkif edildi.

  ·117 Afyon Hapishanesinden tahliye oldu. (20 Eylül)

  ·118 Emirdağ’a gitti.(2 Aral?k)

  ·119 15. Şuay? yazd?.

  1950
  ·120 Seçim başar?lar?ndan dolay? Cumhurbaşkan? Celal Bayar’? tebrik etti.

  1951
  ·121 Hristiyan aleminin bir nevi ruhani lideri olan Papa’ya Zülfikar kitab? gönderildi.(22 Şubat)

  ·122 Şapka Kanununa muhalefet gerekçesiyle Emirdağ’da mahkemeye verildi.

  1952
  ·123 Gençlik Rehberi Mahkemesinden dolay? ?stanbul’a gitti. (22 Ocak)

  ·124 Emirdağ’a döndü.

  ·125 Afyon Makhkemesi duruşmas?na kat?ld?. (30 May?s)

  ·126 Samsun’da Büyük Cihad gazetesinin yay?n? sebebiyle dava aç?ld?.

  ·127 ?ngiliz as?ll? müşterik bir yabanc? Seb’a Semavat hakk?nda yedi günlük bir konferans vermeye başlad?. Bediüzzaman’?n cevab? ve Nur Talebelerinin faaliyetleriyle konferans?n ikinci günü Türkiye’yi terk etti.

  1953
  ·128 ?stanbul’da Rum Ortodoks Patriği Althenagoras ile görüştü.

  ·129 Isparta’da hakk?nda yeni bir dava aç?ld? ve Isparta’ya gitti.

  ·130 Isparta’ya yerleşmek üzere geldi. (23 Ağustos)

  1955
  ·131 CENTO’nun kuruluşundan dolay? Cumhurbaşkan? ve Başbakan? tebrik etti.

  1956
  ·132 Afyon Mahkemesi bütün Risale-i Nur’lar?n beraatine ve sahiplerine iadesine karar verdi.(Haziran)

  ·133 Risale-i Nur’lar?n yay?nlanmas? serbest b?rak?ld?.

  1957
  ·134 Yap?lan davet üzerine Isparta Askeri Tugay Camiinin temelini att?. (Nisan)

  ·135 Genel seçimde DP’yi desteklediğini belirtti.

  1959
  ·136 Nur Talebelerinin davetleri üzerine Konya ve Ankara’ya ziyaretlerde bulundu.

  1960
  ·137 ?stanbul’daki Nur Talebelerinin daveti üzerine ?stanbul’a gitti. (1 Ocak)

  ·138 Ankara’ya son ziyaretini gerçekleştirdi. (11 Ocak)

  ·139 Ankara’ya gitmesini yasaklayan hükümet karar? üzerine Emirdağ’a gitti.

  ·140 Emirdağ’dan Isparta’ya geçti. (20 Ocak)

  ·141 Isparta’dan ayr?larak Urfa’ya geçti.

  ·142 Urfa’da ?pek Palas Otelinde vefat etti. (23 Mart)

  ·143 Halilü’r Rahman Camii avlusundaki mezar?na defnedildi. (24 Mart)

  ·144 Naaş? kabrinden al?narak bilinmeyen bir yere götürüldü. (12 Temmuz)


  Kaynak:Yeni Asya Yay?nlar?
  Konu MuhammedSaid tarafından (25.05.07 Saat 00:15 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 2. #2
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Külliyata muhatabiyet bu kronoloji ile daha da manidar oluyor..Teşekkürler.

 3. #3
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  dop dolu bir hayat.......geride b?rakt?ğ?na hüzünlenmeyen....dop dolu bir hayat.....Muvaffakiyetle dolu ,imtihanla dolu,daha ne olsun.Bir dakikas?n? bile hizmet için harcayan s?k?nt? çeksede ald?rmayan bir hayat....

  Belki ustad?n hayat?n? saniyelere döksek gene idrakini kavrayamay?z.

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bediüzzaman Said Nursi'nin Hayatının Kronolijisi
  By gulsah in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 86
  Son Mesaj: 03.01.12, 11:05
 2. Bediüzzaman`ın Hayatının William Wallace Kadar Sinemasal Kıymeti Yok mu?
  By ŞİMŞEK MUSTAFA in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 31.10.08, 03:46
 3. Risale-i Nur Külliyatının Telif Kronolojisi
  By zamancı said in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 06.09.08, 11:23
 4. Peygamber Efendimiz (a.s.m.)'in Hayat Kronolojisi
  By Meyvenin Zeyli in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.04.07, 17:53

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0