+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 ve 9

Konu: Risale- i Nur'da Üç Said

 1. #1
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Hz.Üstad'?n hayat?na bir bütün olarak bakmak ve Risale-i Nur davas?n? hakiki manada anlamak için Üstad'?n hayat safhalar?n?n net olarak bilinmesi icap eder.Bu nedenle Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin hayat?n? üç devreya ay?rmak gerekiyor.Zaten Üstad'da kendi hayat?n? üç devreye ay?rm?şt?r.Bu devrelere Risale-i Nur'lardan gerekli bölümleri alacağ?z inşallah.Üstad'?n hayat devreleri;
  1.Eski Said devresi(I.Said devresi)
  2.Yeni Said devresi(II.Said devresi)
  3.Said devresi.(Üçüncü Said devresi)
  Konu MuhammedSaid tarafından (25.05.07 Saat 00:20 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  ?stanbul'daki bu çok ehemmiyetli ve muvaffak?yetli hizmetinden, Türk Milletine pek ziyade menfaatler husule geldiğini müşahede eden Ankara Hükûmeti; Bediüzzaman?n k?ymet ve ehemmiyetini takdir ederek, Ankara'ya davet ederler. M. Kemal Paşa, şifre ile davet etmiş ise de, cevaben:
  – Ben, tehlikeli yerde mücahede etmek istiyorum. Siper arkas?nda mücahede etmek hoşuma gitmiyor. Anadolu'dan ziyade buray? daha tehlikeli görüyorum, demiştir.


  Üç defa şifre ile davet ediliyor. Eski Van Valisi, dostu Mebus Tahsin Bey vas?tasiyle davet edildiği için, nihayet karar verir ve Ankara'ya gelir. Ankara'da alk?şlarla karş?lan?r. Fakat ümid ettiği muhiti bulamaz. Kendisi, Hac? Bayram civar?nda ikamet eder. Meclis-i Meb'usanda, dine karş? gördüğü lâkaydl?k ve garbl?laşmak bahanesi alt?nda, Türk Milletinin kudsî mefahir-i tarihiyesi olan Şeair-i ?slâmiyeden bir soğukluk gördüğü için, meb'uslar?n ibadete, bilhassa namaza müdavim olmalar?n?n lüzum ve ehemmiyetine dair bir beyanname neşreder ve meb'uslara dağ?t?r. Kâz?m Karabekir Paşa da M. Kemal'e okur.(Tarihçe-i Hyat-s:139)
  .................................................. ..................................
  Bu parça; meb'uslara ve umum kumandanlara ve ulemalara okutturulmakla, reisle şiddetli bir münakaşaya sebebiyet verir. Bir gün divan-? riyasette, elli altm?ş meb'us içinde, karş?l?kl? fikir teatisinde, M. Kemal Paşa:

  – Sizin gibi kahraman bir hoca bize lâz?md?r; sizi, yüksek fikirlerinizden istifade etmek için buraya çağ?rd?k. Geldiniz, en evvel namaza dair şeyleri yazd?n?z, aram?za ihtilâf verdiniz, der. Bu söz üzerine; Bediüzzaman, birkaç makul cevab? verdikten sonra, şiddetle ve hiddetle iki parmağ?n? ileri uzatarak:

  – Paşa.. paşa! ?slâmiyette, imandan sonra en yüksek hakikat namazd?r. Namaz k?lmayan haindir, hainin hükmü merduddur, der. Fakat paşa tarziye verir, ilişemez..(Tarihçe-i Hyat-s:143)

  .................................................. .......................................

  Âlem-i ?slâm? alâkadar eden ve bin üçyüz y?ll?k ümmetin, dehşetli tehlikesinden istiaze ettiği (Allaha s?ğ?nd?ğ?) bir zaman?n ve fitneyi ateşlendireceklerin kimler olduğunu anlam?ş bulunuyordu. Bir gün riyaset odas?nda, M. Kemal Paşa ile iki saat kadar konuştular. ?slâm ve Türk düşmanlar?n?n aras?nda nam kazanmak emeliyle, Şeair-i ?slâmiyeyi tahrip etmenin, bu millet ve vatan ve Âlem-i ?slâm hakk?nda büyük zarar tevlid edeceğini; eğer bir ink?lâb yapmak icab ediyorsa, doğrudan doğruya ?slâmiyete müteveccihen Kur'an?n kudsî kanun-u esasîsi noktas?ndan yapmak lâz?m geldiği mealinde ihtarlarda bulunur ve şu temsili ders verir. (Mektubat Sahife: 413)(Tarihçe-i Hyat-s:146)

  .................................................. ...............................

  M. Kemal Paşa itiraz ile, içindeki niyet ve hâlet-i ruhiyesini ifade ile, Bediüzzaman'? kendine çekmek ve nüfuzundan istifade etmek ister. Ve Bediüzzaman'a; meb'usluk, hem Darülhikmetteki eski vazifesini, hem Şarkda Şeyh Sünûsi'nin yerine vaiz-i umumî, hem bir köşk tahsisi gibi teklifler yapar.

  Bediüzzaman, rivayetlerde gelen eşhas-? âhirzamana ait haberlerin mühim bir k?sm?n? ve hürriyetten evvel ?stanbul'da te'vilini söylediği Hadîslerin ihbar ettiği âhirzaman?n dehşetli şah?slar?n?n Âlem-i ?slâm ve insaniyette zuhur ettiğini görür. Ve yine, gelen rivayetlerden, onlara karş? ç?kacak ve mukabele edecek olan hizbül-Kur'an hakk?nda, "O zamana yetiştiğiniz zaman, siyaset cânibiyle

  onlara galebe edilmez; ancak manevî k?l?nç hükmünde i'caz-? Kur'an?n nurlariyle mukabele edilebilir." tavsiyesine müraatla, Ankarada teşrik-i mesai edemiyeceği için, kendisine tevdi edilmek istenen meb'usluk, Dar-ül-Hikmet-il-?slâmiye gibi Diyanetteki azal?ğ?, hem Vilâyât-? Şarkiye vaiz-i umumiliği tekliflerini kabul etmez. Kendisini fikrinden vazgeçirmek için çal?şan ve Ankaradan ayr?lmamas?n? rica için istasyona kadar gelen bir k?s?m mebuslar?n da arzular?na uyam?yacağ?n? bildirerek Ankara'dan ayr?l?r, Van'a gider. Ve orada hayat-? içtimaiyeden uzaklaşarak Erek Dağ? eteğinde, Zernebad Suyu baş?nda bir mağarac?kda idâme-i hayat etmeye başlar...(Tarihçe-i Hyat-s:148)

  ?şte yukar?daki olaylar Üstad Bediüzzaman?n ?kinci Said devresine geçisinin muharriki olmuştur.
  Konu MuhammedSaid tarafından (25.05.07 Saat 00:21 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Üstad hazretlerinin Eski Said döneminindeki vazifesini belirten bir bölüm."
  "Birinci Mes'ele: Şu âyet-i kerimenin ifade ettiği hakikat-? âliye, hayat-? içtimaiyeye ait olduğu için, hayat-? içtimaiyeden çekilmek isteyen Yeni Said lisan?yla değil, belki ?slâm?n hayat-? içtimaiyesiyle münasebetdar olan Eski Said lisan?yla, Kur'an-? Azîmüşşan'a bir hizmet maksad?yla ve haks?z hücumlara bir siper teşkil etmek fikriyle yazmağa mecbur oldum." (Mektubat,26.Mektup,3.Mebhas,)

  Üstad'?n Eski Sait dönemini atlamak olmaz ve bu vazifeyle Nur Talebeleride vazifelidir diye düşünüyoruz.Bunun için içtimai hayata da gereği kadar bakma ve Risalelerin ?çtimai hayata derslerini nazarlara vermeyi bir görev addediyoruz.

  Aşağudaki vazifeleride Üstad?n Üç Said dönemi hayat? ile bağlant?l? olduğuna inan?yoruz.

  " Ondokuzuncu Mes'ele: Rivayetlerde, âhirzaman?n alâmetlerinden olan ve Âl-i Beyt-i Nebevî'den Hazret-i Mehdi'nin (Rad?yallahü Anh) hakk?nda ayr? ayr? haberler var. Hattâ bir k?s?m ehl-i ilim ve ehl-i velayet, eskide onun ç?kmas?na hükmetmişler.
  Allahu a'lem bissavab, bu ayr? ayr? rivayetlerin bir tevili şudur ki: Büyük Mehdi'nin çok vazifeleri var. Ve siyaset âleminde, diyanet âleminde, saltanat âleminde, cihad âlemindeki çok dairelerde icraatlar? olduğu gibi.. " (Şualar,5.Şua)
  Konu MuhammedSaid tarafından (25.05.07 Saat 00:22 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 4. #4
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Bediüüzaman? Yeni Said'e taş?yan ve götüren en önemli olay aşağ?daki yaşad?klar?d?r.

  "Bediüzzaman, rivayetlerde gelen eşhas-? âhirzamana ait haberlerin mühim bir k?sm?n? ve hürriyetten evvel ?stanbul'da te'vilini söylediği Hadîslerin ihbar ettiği âhirzaman?n dehşetli şah?slar?n?n Âlem-i ?slâm ve insaniyette zuhur ettiğini görür. Ve yine, gelen rivayetlerden, onlara karş? ç?kacak ve mukabele edecek olan hizbül-Kur'an hakk?nda, "O zamana yetiştiğiniz zaman, siyaset cânibiyle onlara galebe edilmez; ancak manevî k?l?nç hükmünde i'caz-? Kur'an?n nurlariyle mukabele edilebilir." tavsiyesine müraatla, Ankarada teşrik-i mesai edemiyeceği için, kendisine tevdi edilmek istenen meb'usluk, Dar-ül-Hikmet-il-?slâmiye gibi Diyanetteki azal?ğ?, hem Vilâyât-? Şarkiye vaiz-i umumiliği tekliflerini kabul etmez. Kendisini fikrinden vazgeçirmek için çal?şan ve Ankaradan ayr?lmamas?n? rica için istasyona kadar gelen bir k?s?m mebuslar?n da arzular?na uyam?yacağ?n? bildirerek Ankara'dan ayr?l?r, Van'a gider. Ve orada hayat-? içtimaiyeden uzaklaşarak Erek Dağ? eteğinde, Zernebad Suyu baş?nda bir mağarac?kda idâme-i hayat etmeye başlar...(Tarihçe-i Hyat-s:148)"
  Bu yaşananlardan dolay? Üstad hazretleri içtimai ve siyasi hayatla birlikte sigara ve benzeri dünya ile ilgili olaylar? terkederek şahsi ibadetlerine devam ederken,Cenab-? hak çesitli sebepler halkederek Şeyh Said hadisesi bahane edilerek Van'dan önce Burdur'a,oradan ?sparta ve sonra Barla'ya nefyedilmiştir.Daha doğrusu beşer zulmetmiş kader ise adalet etmiştir.Allah sevki ilahi ile Risale-i Nurlar?n telifi vazifesine sevketmiştir.Art?k kainatta hiç bir şeye alet ve basamak edilmeyen ?man hakikatlerin zuhur zaman? geldiği için Üstad hazretleri Yeni Said dediği devreye geçmiş ve Risale-i Nurlar?n telifi vazifesi fiilen başlam?şt?r.Bundan sonraki f?rt?nal? bir dönem olan Yeni Said devresinde Üstad herşeyden çekinmiş,sadece ve sadece bütün mesaisini Kur'an hakikatlerine sarfetmiştir.Çünkü dinsizlik cereyan? bütün h?z?yla devam ediyor ve dünya iki büyük dinsizlik cereyan?n?n fesad?na maruz kalm?şt?r.Bu iki cerayan?n durdurulmas? vazifesinin yap?lmas? için dünya ile ilgili vazifeler muvakkatan b?rak?lmas? icap edecektir.Ve böyle yap?lm?şt?r.Telif edilem iman hakikatleri ile dinsizlik cereyanlar? durdurulmuş ve küfrün beli k?r?lm?şt?r.Böylece ahirzaman?n kutlu zat? vazifesini tamamlamaya doğru giderken büyük s?k?nt?lar,çileler ve hapislerle bedeller ödemiştir.Bu bedel ümmet ad?na çekilmiştir.Art?k ?man hakikatleri tamamlanm?ş,ancak bir kaç noktada Risalelerde aç?k yerler kalm?şt?r.Bu aç?k bölümler ile ilgili aç?klamalar? da yapacağ?z inşallah.
  ?şte ?kinci Said devri dediğimiz Yeni Said devresi bu dönem aral?ğ?n? kapsamaktad?r.(Üçüncü Saidi işleyeceğiz.)
  Konu MuhammedSaid tarafından (25.05.07 Saat 00:22 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 5. #5
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Hz.Üstad'?n hayat?n?n üçüncü Said devresini aç?k olarak belirten bölüm:"
  Isparta hayat?
  1950'den sonra

  Üstad Said Nursî, Afyon Hapishanesinden 1949'da, bir Eylül sabah? tahliye edildi. ?ki komiser aras?nda faytonla bir eve geldi. Yan?nda hizmetine bakan talebeleri de vard?. Üstad?n Afyon hapsinden sonraki hayat?nda ve hizmet-i Nuriyesinde şu surette bir inkişaf görünür: Bu tarihe kadar Üstad, evinde, geceleri hiç kimseyi bulundurmazd?. Akşamdan tâ kuşluk vaktine kadar kap?s? kilitli olarak kal?rd?. Afyon hapsinden sonra ise, sad?k talebelerinden baz?lar? hususî hizmetinde kald?. Üstad?n odas? daima ayr? idi. Ancak bir hizmet olduğu vakit yan?na gelinebilirdi.

  Afyon hapsinden sonra Üstad-kendi tabirince-bir nevi Üçüncü Said olarak görünüyordu. Çünkü, bundan sonra hizmet-i Nuriye başka safhalarda tezahür edecekti; küllî bir inkişaf olacakt?. (Tarihçe-i Hayat-?sparta hayat?))
  Konu MuhammedSaid tarafından (25.05.07 Saat 00:22 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 6. #6
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Çoğu zaman Üstad?n hayat?n? iki devrede kabul edildiği ve Üçüncü Said diye bir devrenin kabul edilmediği söylemleri ile çok karş?laşt?m.Hem de bunu söyleyenlerin Risale- i Nur hakikatlerine muhatap olanlar olunca bu durum daha bir önem arzediyordu.Çünkü Üstad?n Eski Said devresi de kabul edilmiyor ve Risale-i Nurlar?n 1926'dan sonraki devresi kabul edilip Eski said devresi eserlerinin özellikle içtimai ve siyasi eserler olan Münazarat,Sünihat,Divan?- Harbi,hutbe-i Şamiye gibi eserlerin siyasi ve içtimai prensiplerine sahip ç?k?lmas? -iman hakikatlerine sahip ç?k?ld?ğ? gibi- olmamaktad?r.Bu ise Risale-i Nur eserleri aras?nda bir ayr?m olmas? demektir.halbuki buna hakk?m?z yoktur.Çünkü:"Risaletü'n-Nur'un kitaplar? birbirine tercih edilmez. Herbirinin kendi makam?nda riyeseti var. Ve bu zaman? tenvir eden bir mucize-i mâneviye-i Kur'âniyedir."(Kastamonu Lahikas?) hakikati bizi tüm eserleri kabul etmemize zorlamaktad?r.
  Konu MuhammedSaid tarafından (25.05.07 Saat 00:22 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 7. #7
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Üstad?n hayat?n?n Üçüncü said devresine geçişini ve bu devredeki vazifesinin içtimai ve siyasi vazifenin tamamlamas? şeklinde olmas?n? belirten önemli bir mektur aşağ?dad?r.

  "  Afyon Mahkemesine ve Ağ?rceza Reisine beyan ediyorum ki:

  Eskiden beri f?trat?mda tahakkümü kald?rama-d?ğ?m için dünyaya karş? alâkam? kesmiştim. Şimdi o kadar mânâs?z, lüzumsuz tahakkümler içinde hayat bana gayet ağ?r gelmiş, yaşayama-yacağ?m. Hapsin haricinde yüzler resmî adamla-r?n tahakkümlerini çekmeye iktidar?m yok. Bu tarz hayattan b?kt?m. Ben sizden bütün kuvvetimle tecziyemi talep ediyorum. Şimdi kabir elime geçmiyor. Hapiste kalmak bana lâz?md?r. Makam-? iddian?n as?ls?z isnad ettiği suçlar, siz de bilirsiniz ki, yok; beni cezaland?rmaz. Fakat beni mânen cezaland?racak, vazife-i hakikiyeye karş? büyük kusurlar?m var. Eğer sormak münasipse, sorunuz, cevap vereyim.

  Evet, büyük kusurlar?mdan birtek suçum: Vatan ve millet ve din nam?na mükellef olduğum büyük bir vazifeyi, dünyaya bakmad?ğ?m için yapmad?ğ?mdan, hakikat noktas?nda affolunmaz bir suç olduğuna ve bilmemek bana bir özür teşkil edemediğine, şimdi bu Afyon hapsinde kanaatim geldi.(On Dördüncü Şua )

  Bu mektuptan sonra ve bu tarihten sonra üstad hazretleri içtimai ve siyasi vazifesine tekrar bakma zarureti gereği bakm?şt?r.Eski Sait dönemi eserlerini tekrar gözden geçirmiş ve Risale-i Nurlara dahil etmiştir.
  En önemli bir durumda Eski sait eserlerinin Risale-i Nurlara yerleştirilmesi ihtarla olmuştur.?şte bunun delili:
  "
  Aziz, s?dd?k kardeşlerim,

  ?şarât-? Gaybiye-i Gavsiye ve Aleviyede, "Altm?ş dörtte Risale-i Nur telifce tamam olur." Demek o tarihten sonra, yaln?z izahat ve haşiyeler ve tetimmeler olacak. Bu münasebetle iki nokta ihtar etmek kalbime geldi.

  ?htar edilen ikinci nokta: Madem Arabîce altm?ş dörde girdik, işaret-i gaybiye gelmesiyle Risale-i Nur tekemmül etmiş olur. Eğer Rumî tarihi olsa, daha iki senemiz var. Halbuki çok mühim yerde yaz?lmayan ve tehir edilen risaleler kalm?ş. Meselâ, Otuzuncu Mektup ve Otuz ?kinci Mektup ve Otuz ?kinci Lem'alar gibi ehemmiyetli mertebeler boş kalm?ş. Kalbime ihtar edilmiş ki: Eski Said'in en mühim eseri ve Risale-i Nur'un Fatihas?, Arabî ve matbu olan ?şârâtü'l-?'câz tefsiri, Otuzuncu Mektup olacak ve olmuş. Eski Said'in en son telifi ve yirmi gün Ramazan'da telif edilen, kendi kendine manzum gelen Lemeat Risalesi Otuz ?kinci Lem'a olmas? ve Yeni Said'in en evvel hakikatten şuhud derecesinde kalbine zahir olan ve Arabî ibaresinde Katre, Habbe, Şemme, Zerre, Hubab, Zühre, Şule ve onlar?n zeyillerinden ibaret büyükçe bir mecmua Otuz Üçüncü Lem'a olmas? ihtar edildi.

  Hem Meyve, On Birinci Şuâ olduğu gibi, Denizli Müdafaanamesi de On ?kinci Şuâ ve hapiste ve sonra Küçük Mektuplar Mecmuas? On Üçüncü Şuâ olmas? ihtar edildi. Ben de aziz kardeşlerimin tensiplerine havale ediyorum. Demek birkaç mertebede kap? aç?kt?r; bizlere daha iyi tetimmeler yazd?r?labilir.(Emirdağ Lâhikas? (1) - Mektup No: 20 )
  Konu MuhammedSaid tarafından (25.05.07 Saat 00:23 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 8. #8
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Siyasete bakmak ile ilgili bölüm:"Biz Kur'ân hizmetkârlar? ve Nurcular, evvelki iki cereyana karş? daima Kur'ân hakikatlerini muhafazaya çal?şm?ş?z. Mümkün olduğu kadar dünyaya ve siyasete bakmamaya mesleğimiz bizi mecbur ediyormuş. Şimdi mecburiyetle bakmaya lüzum oldu. Gördük ki, Demokratlar, evvelki iki müthiş cereyana karş? bize (Nurculara) yard?mc? hükmünde olabilirler."(Emirdağ Lâhikas? (2) - Mektup No: 128 )
  Konu MuhammedSaid tarafından (25.05.07 Saat 00:23 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 9. #9
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Siyasete bak?ş?n ölçüsü ve siyasetin dost yap?lmas? meselesi:

  "Evet, biz dini siyasete âlet değil, belki vatan ve milletin dehşetli zarar?na siyaseti mutaass?bâne dinsizliğe âlet edenlere karş?, bizim siyasete bakmam?za mecburiyet-i kat'iye olduğu zaman, vazifemiz siyaseti dine âlet ve dost yapmakt?r ki, üç yüz elli milyon kardeşlerin uhuvvetini bu vatandaki kardeşlere kazand?rmaya sebep olsun."(Elhas?l: Bize işkence edenlere, siyaseti asabiyetle dinsizliğe âlet etmelerine mukabil, biz de siyaseti dine âlet ve dost yapmakla bu vatan ve milletin saâdetine çal?şm?ş?z.

  Kardeşlerim, ben bunu böyle münasip gördüm, sizlerin meşveretine havale ediyorum."Emirdağ Lâhikas? (2) - Mektup No:13)

  Üstad'?n vazifeleri ise şu alanlardad?r:
  "Rivayetlerde, âhirzaman?n alâmetlerinden olan ve Âl-i Beyt-i Nebevîden Hazret-i Mehdînin (Rad?yallahu Anh) hakk?nda ayr? ayr? haberler var. Hattâ bir k?s?m ehl-i ilim ve ehl-i velâyet, eskide onun ç?kmas?na hükmetmişler.
  Allahu a'lem bissavab, bu ayr? ayr? rivayetlerin bir tevili şudur ki: Büyük Mehdînin çok vazifeleri var. Ve siyaset âleminde, diyanet âleminde, saltanat âleminde, cihad âlemindeki çok dâirelerde icraatlar? olduğu gibi...(5.Şua-19.Mesele)
  Konu MuhammedSaid tarafından (25.05.07 Saat 00:23 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nurda Bir Risale Var ki Bir Kutb-u Azamdan Beklenen Feyzi Verebilir....?
  By MuM in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 22.02.09, 00:47
 2. Risale-i Nur Nedir ve Hakikatler Muvacehesinde Risale-i Nur ve Tercümanı Ne Mahiyette
  By ubeyde_21 in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.08.07, 21:39

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0