+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Bediüzzaman'ın Hayatından 3 Tablo

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Birinci tablo  l945 y?l?, Ramazan ay?.
  Gecenin karanl?ğ? henüz koyulaşmam?ş.
  Emirdağ’da, sürekli takip ve gözetim alt?nda tutulan bir ev. Üstad Bediüzzaman, şiddetli ac?lar içinde k?vran?yor. Bu elim halin sebebi ise, yemeğine gizlice konulan zehir.
  Üstad’?n zehirlendiğini haber alan yak?n talebeleri, derhal ona koştular. Mustafa Acet, Ceylan Çal?şkan, Halil Çal?şkan, Hamza Emek ve henüz 12 yaşlar?nda olan ?hsan Çal?şkan.
  Şiddetli sanc?lar?na rağmen Üstad, talebelerinin yard?m?yla abdest ald? ve yats? namaz?n? ancak oturarak edâ edebildi. Her bir saniyesi as?rlar? and?ran gecenin yar?s?na doğru, Üstad, yan?nda endişeyle bekleyen talebelerine seslendi:
  “Elhamdülillah, çok şükür, bu ?zt?raptan kurtuldum. Kardeşlere selâm söyleyin, bana dua etsinler.”
  Bu zehirleme vak’as? Üstad Bediüzzaman için ne ilk, ne de son oldu. Bu insanl?k d?ş? uygulama 20’den fazla tekrarland?. Ancak o, t?pk? y?llar öncesi, Ruslara karş?, 300 civar?ndaki talebesinin baş?nda sipere dahi girmeden “Bu kâfirlerin güllesi beni öldürmeyecek!” diyerek savaşt?ğ? dönemlerdeki gibi, iman ve Kur’an hizmetinden asla geri dönmedi. T?pk? o savaşta, vücudunun en ölümcül yerlerine üç güllenin isabet ettiği halde hayatta kalmas? gibi, bütün bu zehirleme hadiselerinden de Allah’?n inayetiyle kurtuldu. Hattâ, bir defas?nda, kendisini ziyaret eden Muammer Şenel isimli talebesine “Evlât, gel!” diyerek yan?na çağ?rm?ş, göğsünü açarak bir madalya gibi duran izi, etiyle derisi aras?nda toplanan zehir tabakas?n? göstermiş, ard?ndan şöyle demişti:
  “Bak, bana tam on dört defa (o s?radaki say?) zehir verdiler, Hâl?k’?n öldürmediğini kimse öldüremez!”
  ?kinci tablo
  1960 y?l?. Yine Ramazan ay?. Bu defa ikamet yeri Isparta.
  Üstad Bediüzzaman, yak?n talebelerinden Zübeyir Gündüzalp, Mustafa Sungur, Hüsnü Bayram ve Bayram Yüksel’le birlikte teravih namazlar?n? k?l?yordu. Yats? namaz?n?n farz?n? kendisi k?ld?r?yor, yak?n talebelerinden Tahirî Mutlu da teravih namaz?n? k?ld?r?yordu.
  Ramazan ay?n?n 15. gecesinde Üstad Bediüzzaman rahats?zland?. Zübeyir Gündüzalp, namaz? k?ld?ran Tahirî Mutlu’ya “Ağabey, yar?da keselim, sonra tamamlar?z” demesi üzerine Üstad, “Yok tamam?n? k?lacağ?z” cevab?n verdi. Ancak Üstad’?n durumu, namaz?n tamamlanmas?na kadar iyice ağ?rlaşm?şt?. Talebeleri onu yatağ?na götürüp yat?rd?lar. Bayram Yüksel ve Mustafa Sungur, Cevşen duâs?n? okumaya başlad?lar. Bir ara Üstad, bu iki talebesine iyice yaklaşmalar?n? işaret ettikten sonra, kulaklar?na şu sözleri f?s?ldad?:
  “Evlatlar?m, evlatlar?m, katiyyen müteesir olmay?n. Risale-i Nur dinsizlerin, masonlar?n belini k?rm?şt?r. Risale-i Nur daima galiptir. Katiyyen merak etmeyin. Ben kemâl-i ferahla (büyük bir sevinçle) gideceğim.”
  Üçüncü tablo
  1960 y?l? Ramazan ay?n?n 22. günü.
  Gece yar?s? iki buçuk civar?nda, ağ?r hastal?ğ?n?n verdiği elim s?k?nt?lara rağmen Üstad Bediüzzaman, ?srarla tekrar ediyordu:
  “Sabah olsun hemen Urfa’ya gideceğiz. Haz?rlan?n.”
  Canlar?ndan çok sevdikleri Üstad’?n bu sözleri karş?s?nda şaşk?na dönen yak?n talebeleri, ne yapacaklar?n? bilemez hale gelmişti. Hüsnü Bayram, Üstad Bediüzzaman’a “Lastikler ar?zal?” mazeretini dile getirmesi üzerine, çok ?srarc? bir cevap ald?. Üstad, “Urfa’ya gideceğiz, başka araba da olabilir ve iki yüz elli lira da olsa veririz. Hattâ cübbemi bile satabilirim” diyordu.
  Üstad?n bu ?srarl? tutumu karş?s?nda, yak?n talebeleri arabay? haz?rlamak için derhal kollar?n? s?vad?lar.
  Ve sabah 09:00 civar?nda, Üstad Bediüzzaman’? şu geçici dünyadaki son gecesine götüren yolculuk başlad?.
  Ramazan ay?n?n 23. günü, saatler 11:00’? gösterirken, Üstad Bediüzzaman’? taş?yan otomobil, peygamberler şehri olan Urfa’ya ulaşt?.
  Yürüyemeyecek kadar ağ?r hasta olan Üstad Bediüzzaman’? talebeleri şehrin en iyi oteli olarak bilinen ?pek Palas’a yerleştirdiler. O gün ve ertesi gün ?pek Palas’?n 27 numaral? odas? bir yandan resmî görevlilerin, diğer yandan Üstad Bediüzzaman’?n talebeleri ve sevenleriyle doldu taşt?.
  Yüzlerce Urfal?n?n ziyarete koşmas? ve Üstad?n hepsiyle ilgilenmesi, yak?n talebelerini şaşk?na çevirmişti. Çünkü o zamana kadar hiç görmedikleri bir tabloyla karş? karş?yayd?lar. Isparta’da olsun, Emirdağ’da olsun, hasta olduğu zaman kimseyi yan?na almayan Üstad, burada hiç kimseye itiraz etmemiş, bütün Urfal?lar? adeta kucaklam?şt?.
  Ramazan ay?n?n 25. gecesi, saat 02:30 civar?nda, baş?nda nöbet tutan Bayram Yüksel’i sevindiren bir gelişme oldu. Üstad Bediüzzaman rahatlam?ş ve uykuya dalm?şt?. Bunun üzerine sobay? yakt? ve Üstad’?n ayak ucuna geçip uyanmas?n? bekledi. Ancak bekleme uzam?ş, sahur vakti de sona ermişti.
  Biraz sonra yan odada, az?c?k da olsa istirahat edebilen Abdullah Yeğin, Zübeyir Gündüzalp ve Hüsnü Bayram onun yan?na geldi. Onlara, “Üstad uyudu, üşütmeyin. Ben sabah namaz?n? k?lay?m” diyerek yan odaya geçti. Biraz sonra içeriden gelen Abdullah Yeğin ve Hüsnü Bayram, Üstad’dan ses ç?kmad?ğ?n? söylediler. Israrla onun da odaya gelmesini istediler. Hiç birisi vefat olay?n? akl?na getirmek istemiyordu. Üstelik, onlar? bu yönde iyimserliğe yönelten önemli bir gerekçe vard?. Çünkü Üstad’?n bedeni s?ms?cakt?.
  Dört Nur talebesinin hemen akl?na geliveren ve onlar? iyimserliğe sevkeden bir olay daha vard?. Bu, 1949 y?l?nda, Afyon hapishanesinde yaşad?klar? bir zehirleme vak’as?yd?. Bu olayda Üstad?n dili k?zarm?ş, uzun süre bütün vücudu dayan?lmaz ac?larla k?vranm?şt?. Bütün Nur talebelerini büyük bir endişe ve korku sarm?şt?. Bu yüzden hemen herkes ağl?yordu. Ancak önde gelen Nur talebelerinden Ahmed Feyzi, hemen devreye girmiş, oradaki bütün Nur talebelerinin gönlüne su serpmişti:
  “Niye ağl?yorsunuz, daha Üstad?n ömrü uzun.”
  Ancak, hemen hat?ra geliveren bu hadisenin aynen tekrarlamayacağ?n? bu dört güzide Nur talebesi çok iyi biliyorlard?. Geçmişte şahid olduklar? pek çok zehirleme, işkence ve bask? uygulamalar?nda bile Üstad Bediüzzaman’?n büyük bir teslimiyet içinde sarfettiği şu sözleri hemen hat?rlad?lar:
  “Hâl?k’?n öldürmediğini, kimse öldüremez!”
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 11:14 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı Meyvenin_Zeyli Nickli Üyeden Alıntı
  Bu zehirleme vak’as? Üstad Bediüzzaman için ne ilk, ne de son oldu. Bu insanl?k d?ş? uygulama 20’den fazla tekrarland?. Ancak o, t?pk? y?llar öncesi, Ruslara karş?, 300 civar?ndaki talebesinin baş?nda sipere dahi girmeden “Bu kâfirlerin güllesi beni öldürmeyecek!” diyerek savaşt?ğ? dönemlerdeki gibi, iman ve Kur’an hizmetinden asla geri dönmedi. T?pk? o savaşta, vücudunun en ölümcül yerlerine üç güllenin isabet ettiği halde hayatta kalmas? gibi, bütün bu zehirleme hadiselerinden de Allah’?n inayetiyle kurtuldu. Hattâ, bir defas?nda, kendisini ziyaret eden Muammer Şenel isimli talebesine “Evlât, gel!” diyerek yan?na çağ?rm?ş, göğsünü açarak bir madalya gibi duran izi, etiyle derisi aras?nda toplanan zehir tabakas?n? göstermiş, ard?ndan şöyle demişti:
  “Bak, bana tam on dört defa (o s?radaki say?) zehir verdiler, Hâl?k’?n öldürmediğini kimse öldüremez!”
  ..................................
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 11:14 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı *?stikbal-nur* Nickli Üyeden Alıntı
  Çok dokunakl? bir paylaş?md?. Allah raz? olsun Meyvenin_Zeyli.
  Alıntı BERXUDANZLN Nickli Üyeden Alıntı
  ALLAH ARZI OLSUN .GERÇEKTEN DE ÜSTAD SAHAB? MESLEĞ?N?N AH?R ZAMAN VAZ?FEDARI HEM Ç?LES?YLE HEM IZDIRABIYLA BUNU TASD?K EDERCES?NE HAYATI Ç?LELERLE GEÇM?Ş...
  Alıntı BERXUDANZLN Nickli Üyeden Alıntı


  ALLAH ARZI OLSUN .GERÇEKTEN DE ÜSTAD SAHAB? MESLEĞ?N?N AH?R ZAMAN VAZ?FEDARI HEM Ç?LES?YLE HEM IZDIRABIYLA BUNU TASD?K EDERCES?NE HAYATI Ç?LELERLE GEÇM?Ş..
  O adeta 14 as?r sonraya kalm?ş bir sahabi... Bütün tehlikeleri as?l kaynaklar?yla sezmiş. Ona yap?lan bu amans?z hücumlar?n sebebi de budur.
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 11:15 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Tablo
  By Ensardan in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 02.09.13, 10:13
 2. Nurdan Hatıralar/Bediüzzaman'ın Hayatından Menkıbeler
  By Meyvenin Zeyli in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 94
  Son Mesaj: 29.09.11, 14:30
 3. Bediüzzaman'ın Hayatından Tesbitler
  By efnan_nur in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 26.11.09, 01:41
 4. Korkunç Tablo
  By caner07 in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 29.04.07, 17:55
 5. Tanıdık Bir Tablo
  By SeRDeNGeCTi in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.08.06, 19:03

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0