Bediüzzaman Said Nursi'nin Kendi Beyanından Doğum Tarihi


Araştırmacı-Yazar Mehmet Selim Mardin, Nursi'nin kendi beyanıyla oluşturulan tezkereden doğum tarihinin tespit edildiğini belirtti.

Buna göre, Bediüzzaman’ın beyanıyla ilk nüfus ve ikamet bilgileri İstanbul’a gelişinde doldurduğu nüfus tezkeresinde yer alıyor.
İşte o tezkere:MALİYE NEZARETİ, EVRAK-I NAKDİ VE LEVAZIM MÜDÜRÜYETİ
ŞURA-YI DEVLETİN GAYR-I DEVAİRDEN MESALİH-İ ŞAHSİYEYE
DAİR VERİLEN MAZBATAYA MAHSUS VARAKADIR
Kıymeti Beş Kuruştur
DEVLET-İ ALİYE-İ OSMANİYE TEZKERESİDİR


İsim ve şöhreti: Bediüzzaman Said Efendi.
Pederi ismiyle mahall-i ikameti: Müteveffa Mirza Efendi.
Validesi ismi: Müteveffiye Nuriye Hanım.
Tarih ve mahall-i veladeti: 1295 (bin iki yüz doksan beş) ve 1293 (bin iki yüz doksan üç). Hizan Kazası, Nurs Karyesi.
Milleti: Müslim.
San'at ve sıfat ve intihab selahiyeti: Darü'l-Hikmeti'l-İslamiye azasından.
Müteehhil ve zevcesi olup olmadığı: Mücerred.
Derecat ve sınıf-ı asliyesi: -


EŞKALİ, SİCİL-İ NÜFUSA KAYID OLUNAN MAHALLLİ
Boy:
Orta. - Göz: Ela. - Sima: Buğday.
Alamet-i farika-i sabite: Tam.

Bu nüfus tezkeresinden de anlaşılıyor ki Bediüzzaman R.1293 ve H.1295 yılında doğmuştur. Bu tarih de M.1878 yılına denk gelmektedir.

Kaynak: RisaleHaber