+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 12

Konu: Bediüzzaman'ın Beddua Ettiği Kişi

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  1943 sonbahar?nda Said Nursi yine gözalt?na al?n?p Ankara'ya getirildi. Uzun y?llar hem valilik, hem de belediye başkanl?ğ? yapan Nevzat Tandoğan'?n karş?s?na ç?kar?ld?. Tandoğan k?yafet kanununa ayk?r? biçimde giyindiği için onu suçluyordu.

  Vali Nevzat Tandoğan makam odas?nda koltuğuna gömülmüş oturuyordu. Bediüzzaman vakur bir şekilde içeri girdi.

  Vali irkildi ama belli etmiyordu. Bediüzzaman’? Kurtuluş Savaş? y?llar?ndan tan?yordu.

  Konuşmaya başlad?lar. Bu bir konuşma değil sorgulama biçimindeydi. Odada Bediüzzaman ve Validen başka kimse yoktu. ?çeride yükselen sesler kap? aral?ğ?ndan d?şar?ya taş?yordu.

  Vali zile bast?. Odac?y? çağ?rd?. Odac? içeri girdi. Bu s?rada Bediüzzaman hiddetle Valiye ç?k?ş?yordu:

  “Ben sizin ecdad?n?z?, atalar?n?z? temsil ediyorum. Ben münzevi, kendi halimde tek baş?ma yaş?yorum. K?yafet kanunu münzevi insanlara uygulanmaz. Ben d?şar? ç?km?yorum. Zorla siz ç?kar?yorsunuz. Bu sar?k başla birlikte ç?kar. Baş?ndan bulas?n.”

  Bu s?rada odac? o zaman?n paras?yla ancak yirmi beş kuruşa al?nan adi bezden yap?lm?ş eski bir kasketle d?şar?dan geldi, valinin odas?na girdi.

  Vali Üstad? şapka giymesi için zorluyordu. Üstad da sar?ğ? ç?karmak istemiyordu. Buna rağmen Vali istediğini yapt?ramam?şt?.

  (Bu olaydan iki sene geçmeden bir bunal?ma giren Vali kafas?na tabancay? dayayarak intihar etti.)

  Bediüzzaman jandarmalar?n aras?nda Valilikten ayr?ld?.

  Bediüzzaman’? Ankara’dan Isparta’ya, oradan da Denizli’ye cezaevine götürdüler.

  Haber7
  Konu MuhammedSaid tarafından (25.05.07 Saat 00:16 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı SeRDeNGeCTi Nickli Üyeden Alıntı

  (Bu olaydan iki sene geçmeden bir bunal?ma giren Vali kafas?na tabancay? dayayarak intihar etti.)

  Başka ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de zaman zaman dara düşen, zorda kalan Bosna'daki Müslümanlar için yard?m paralar? toplan?r.

  Bu paralar?n bir k?sm? gider, yerine ulaş?r. Bir k?sm? ise gitmez, başkas?na kal?r, ya da bir şekilde iç edilir.

  Son savaş döneminde bir partinin organizasyonuyla toplanan 11 trilyon liran?n Bosna'ya gönderilmediğine dair, mahkemeye intikal eden ve cezâî müeyyidesi kesinleşen bir dâvâ var.

  Ayr?ca, bundan 61 sene evvel yaşanan ve üzerindeki s?r perdesi bir türlü kald?r?lamayan benzer bir dâvâ daha var ki, bu esrarengiz dâvân?n yeni ve çok önemli bir halkas?na son Bosna seyahatimiz esnas?nda vâk?f olduk.

  Meğerse, 1945'te komünist diktatör Tito liderliğindeki Yugoslavya'n?n bask?c? yönetimi alt?na giren Bosnal? Müslümanlar için de yard?m paralar? toplanm?ş; ancak, o tarihlerde toplanan ve miktar? bilinemeyen bu paralar da yerine ulaşt?r?lamam?ş.

  Yard?m paras?n? toplayan şah?s, hamiyetli bir doktor. Ankara'da muayenehanesi var; ayn? zamanda Rus elçiliğinin de doktoru.

  ?şte bu tan?nm?ş itibarl? doktor, 6 Ekim 1945 günü akşam?, bir genç taraf?ndan yedi kurşunla vurularak öldürüldü. O genç katilin, dönemin Genelkurmay Başkan? Kâz?m Orbay'?n oğlu Haşmet Orbay olduğu, sonradan anlaş?ld? ve mahkeme karar?yla da kesinleşti.

  Ayn? mahkeme, Ankara Valisi Tandoğan'?n olay? kasten örtbas ettiğine de hükmetti.

  Bu gelişmenin hemen ard?ndan, Ankara, zincirleme devam eden pek büyük gümbürtülerle sars?lmaya başlad?. Şöyle ki:

  1) Mahkemenin karar?n? Yarg?tay'da bozduran ve gelişmelerin seyrini Tandoğan aleyhine olacak şekilde değiştirmeye sebep olan dönemin Yarg?tay Cumhuriyet Başsavc?s? Fahrettin Karaoğlu, otomobili içinde ölü bulundu.

  2) Tan?k olarak çağr?ld?ğ? mahkemede san?k durumuna düşen Ankara'n?n 17 y?ll?k valisi, belediye başkan? ve ayn? zamanda CHP ?l Başkan? olan Nevzat Tandoğan, aniden bunal?ma girdi ve kafas?na bir kurşun s?karak intihar etti.

  3) Fevzi Paşadan sonraki Genelkurmay Başkan? Kâz?m Orbay (ayn? zamanda Enver Paşan?n eniştesi), henüz yeni atanm?ş olduğu bu makamdan derhal istifa etti.

  4) Cumhurbaşkan? ?smet Paşan?n oğlu Ömer ?nönü'nün ismi de, benzer bir cinayet hadisesiyle irtibatland?r?ld?.

  (Bu konuda, özellikle cinayet sebebinin "Bosna Müslümanlar? için toplanan yard?m paras?" olduğu konusunda—bir sohbet havas? içinde—bizi ayd?nlatan kişi, kamuoyunun yak?ndan tan?d?ğ? ve sol tandansl? olarak bilinen bir tarihçi profesör. Hadisenin seyrini kendi ağz?ndan yazmak için r?zas?n? almad?ğ?m?z için, ismini mahfuz tutuyoruz.)

  Şimdi, başl? baş?na bir roman, bir film konusu teşkil eden bu esrarengiz hadiseler zincirinin tâ başlar?na doğru gidelim ve işin içine meselenin bir başka boyutunu, yani "kaderî hikmet veçhesi"ni de dahil ederek, ad?m ad?m, halka halka beriye doğru gelmeye çal?şal?m.


  Zincirin baş halkas?nda, baş belâs? Tandoğan var


  Tarih, 20 Eylül 1943. Sekiz y?ld?r Kastamonu'da sürgün bulunan Bediüzzaman Said Nursî, polis nezaretinde Çank?r? yoluyla Ankara'ya getirtilir. Buradan Denizli Ağ?r Ceza Mahkemesine sevk edilecek.

  Ankara'n?n iki numaral? adam?, 14 y?ll?k Vali Tandoğan, Üstad Bediüzzaman'? cebren makam?na getirtir. Gayesi, baş?ndaki sar?ğ? ç?kartt?rmak ve baş?na fötr şapkay? zorla geçirmek.

  Nitekim, bu maksatla fiilî teşebbüste bulunur. Ancak, buna muvaffak olamaz.

  Şapkay? Vali Tandoğan'?n elinden alan Said Nursî, ona şöyle seslenir: "Bu sar?k bu başla beraber ç?kar. Ben sizin bin senelik ecdad?n?z? temsil ediyorum. Baş?ndan bulas?n Nevzat!"

  * * *

  Bu hadisenin üzerinden iki y?l kadar bir zaman geçer ve ard?ndan şu gelişmeler yaşan?r.

  * Halk aras?nda kazanm?ş olduğu itibarla, muhtaç durumdaki Bosnal? Müslümanlar için yard?m paras? toplayan Ankara'n?n tan?nm?ş doktorlar?ndan Neşet Naci Arzan, 16 Ekim 1945'te muayenehanesinde öldürülür.

  * Cinayette kullan?lan tabanca, Genelkurmay Başkan? Kâz?m Orbay'a aittir. Katil de Kâz?m Paşan?n oğlu Haşmet Orbay'd?r. Doktorun toplad?ğ? paralar? istiyor. Red cevab?yla karş?laş?nca da onu öldürüyor. Gece eve gidince, durumdan ailesini haberdar etmek durumunda kal?yor.

  * Hadisenin bir şekilde patlak vereceğini ve halk?n gözünde itibar kayb?na uğrayacağ?n? öğrenen katilin ailesi, gelişmelerin seyrini değiştirecek alelacele haz?rlanm?ş bir plan? devreye sokuyor. Haşmet'in annesi—ki, Enver Paşan?n k?z kardeşi ve Orbay Paşan?n da eşidir kendisi—tek parti döneminin değişmez şefi ?smet Paşan?n eşi Mevhibe Han?m? telefonla arayarak şunlar? söyler: "Sizin oğlunuz Ömer de katil. Taksim'de Olga isimli kad?n?n kocas?n? öldürmüş diyorlar. Ama, ne yapt?n?z ettiniz, onu kurtard?n?z. O halde benim oğlumu da kurtar?n. Aksi halde, bütün bildiklerimi aç?klar?m."

  * Bunun üzerine, Mevhibe Han?m da Vali Tandoğan'? arayarak "Lütfen bu işi halledin" der. Tandoğan, işin içine bu şekilde girer.

  * Vali Tandoğan, Haşmet'in Robert Kolej"den arkadaş? olan ve onunla ayn? evi paylaşan Reşit Mercan'? ayağ?na getirtir ve ona bu cinayeti mutlaka üstlenmesi gerektiğini söyler. Mercan da, çaresiz istenileni yapar ve ertesi gün karakola gidip teslim olur. "Cinayeti ben işledim" der.

  * Mahkeme kurulur. "Katil benim" diyen Mercan'a 20 y?l, Haşmet Orbay'a da "Ona silâh? ben verdim" dediği için, sadece bir y?l ceza verilir.

  * Ancak, bas?n hadisenin peşini b?rakmad?. Bunun üzerine Yarg?tay, mahkemenin ilk karar?n? bozdu ve dâvay? da Ankara'dan alarak Bolu Ağ?r Ceza Mahkemesine gönderdi. Bolu'daki yarg?lamalarda, mahkemede katilin Haşmet Orbay olduğu ortaya ç?kt?. Ayn? anda, cinayetin Vali Tandoğan taraf?ndan kasten örtbas edildiği, hatta cebren başkas?na yüklenildiği de ortaya ç?kt?. Cezalar, bu yeni duruma göre kesildi.

  * Buna sinirlenip kah?rlanan Tandoğan, 9 Temmuz 1946 gecesi kafas?na kurşun s?karak intihar etti. Birkaç gün sonra da Genelkurmay Başkan? Orbay görevinden istifa etti.

  Zincirleme daha başka gelişmeler de yaşand?. Ancak, şimdilik bu kadar? yeterli.

  M. Latif Salihoğlu - 02.06.2006
  Konu MuhammedSaid tarafından (25.05.07 Saat 00:17 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 3. #3
  Ehil Üye Ahsen Nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  3.286

  Standart

  Cezas?n? bulmuş.
  Dil kılıncım her an bu şekeri kesmekle meşgul olsun. Muhammed'in(sav) eşsiz güzellikteki endamına salavat olsun.

  Hz. Peygamber'(sav)in gül yüzüne zaman zaman salavat getirmek, ölünceye kadar bana farz-ı ayn olsun.

 4. #4
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  ?şin ilginç taraf? kimseye beddua etmeyen Üstad?m?z,acaba neden bu sar?k için bu kadar sinirlenmiş...Bir durum düşünmek laz?m ne hikmetler var
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 5. #5
  Vefakar Üye yenipınar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  419

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  16 Ocak 2006
  haber 7

  Bediüzzaman'ın beddua ettiği kişi

  Bediüzzaman Said Nursi, kendisini zehirleyenleri bile affetmesiyle bilinir. Tek bir kişiye beddua eder. "Başından bulasın" dediği kişi kafasına sıktığı kurşunla intihar eder.
  Bediüzaman'ın beddua ettiği kişi yukarıdaki bahsedilen kişi mi sadece?

  Mesela "Yirmi Altınce mektup,Dördüncü mebhas,Dokuzuncu meselede" geçen aşağıdaki ifadelerde kime kahırla beddua ediliyor acaba?

  "Bir zaman, ben bir kısım ehl-i dalâlete mühim bir vakitte kahr ile dua ettim. Bedduama karşı, müthiş bir kuvvet-i mâneviye çıktı. Hem duamı geri çeviriyordu, hem beni men etti."
  (Yirmi Altınce Mektup,Dördüncü Mebhas,Dokuzuncu Mesele)
  Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzvun reçetesi, ittibâ-ı Kur'ân'dır.

  Bediüzzaman


 6. #6
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  Alıntı yenipınar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  "Bir zaman, ben bir kısım ehl-i dalâlete mühim bir vakitte kahr ile dua ettim. Bedduama karşı, müthiş bir kuvvet-i mâneviye çıktı. Hem duamı geri çeviriyordu, hem beni men etti."
  Burada üstad,bedduasın geri çevirildiğini yani beddua etmesinden de men edildiğinden mi bahsetmek istemiş.

  ...

  Ben böyle bir olayı daha öncede başka bir eserde de okumuştum.
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 7. #7
  Vefakar Üye yenipınar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  419

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Burada üstad,bedduasın geri çevirildiğini yani beddua etmesinden de men edildiğinden mi bahsetmek istemiş.

  ...

  Ben böyle bir olayı daha öncede başka bir eserde de okumuştum.
  İnşirah kardeşim,Üstad bedduasından vazgeçmiyor,ancak oehl-i dalalete bedduasını dahi geri çeviren bir du ile karşılaşıyor ve Üstadın bedduasını o dua geri çeviriyor ve de Üstadı men ediyor.

  Burada çok ibretli dersler var inşallah devam edeceğiz.Şu an çıkmamız icap ediyor.
  Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzvun reçetesi, ittibâ-ı Kur'ân'dır.

  Bediüzzaman


 8. #8
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  ?bretli dersleri paylaşam?n?z? bekliyoruz inşALlah
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 9. #9
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  İşin ilginç tarafı kimseye beddua etmeyen Üstadımız,acaba neden bu sarık için bu kadar sinirlenmiş...Bir durum düşünmek lazım ne hikmetler var
  Şeair nevindeki sünnet-i seniyyenin takdiminde o vazife ile vazifedar olan ve bunu terki ile umum insanların mesuliyeti olacağından ve kendine aiıt hususi makamından dolayı bu konuda bedduavari durumunu ifade etmiştir. Bir de bu sözü fenafillah makamının gereği olan bir söz olarak mütalaa etmek elzemdir..

 10. #10
  Pürheves Şerbet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  153

  Standart

  konuyu okumadim ama "abi hosgeldiniz" diyim istedim...sevindim valla...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bediüzzaman'ın Otuz Sene Mücadele Ettiği İki Tâğut
  By SeRDeNGeCTi in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 20
  Son Mesaj: 28.11.08, 17:44
 2. Beddua Yerine Dua
  By slim in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.08.08, 20:43
 3. Beddua
  By delailinnur in forum Dualar
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 20.10.07, 09:45
 4. Bediüzzaman'ın Beddua Ettiği Kişi
  By gulsah in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 16.01.07, 00:44

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0