+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 11

Konu: Bediüzzaman Said Nursi

 1. #1
  Dost parlak_47 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mardin
  Mesajlar
  24

  Standart

  BED?ÜZZAMAN'IN MARD?N HAYATINDA ?Z BIRAKAN MEKANLAR

  Mehmet Selim Mardin

  msmardin@hotmail.com  Bediüzzaman'?n Mardin hayat?nda ve diğer hayat safhalar?nda kald?ğ? mekanlar,kendisi gibi bedi olan ve bir çok s?rlar? sinelerinde bar?nd?ran mekanlard?r.Kaderin sevkiyle bu mekanlarda yaşayan Bediüzzaman'?n hayat?n?n hiç bir safhas?,gezdiği hiç bir mekan?n tesadüfe havalesi imkans?z s?rlar? içinde saklad?ğ?na hiç şüphe yoktur.Mardin'e 1895 y?l?nda henüz 17 yaş?nda iken gelen Bediüzzaman'?n,hayat?nda iz b?rakan Mardin'deki mekanlar?n? ve s?rlar?n? bizimle paylaşmaya ve mekanlar? tan?ma f?rsat?n? yakalamaya var m?s?n?z? Bediüzzaman'?n Mardin hayat?nda üç mekan öne ç?kar.Bunlar Ulu Cami,Şehidiye Medrese ve Camisi ile Ensarilerin evidir.  MARD?N ULU CAM??

  Molla Said-i Meşhur Mardin'e genç yaş?nda geldiğinden, Medrese hocalar? ile talebeler önce onunla fikri çat?şma ve münazaraya girmek isterler.Başar?l? olamay?nca onu kendilerine üstad olarak kabul ederler.Herhalde üstad bu enaniyetli hocalara meydan okuma nevinden olacak ki,Ulu Caminin minaresinin şerefesine atlar ve her iki kollar?n? yanlara açarak pervane gibi minare şerefesinde dolaşmaya başlar.Molla Said'i korkuyla izleyen halk hayretini gizleyemez.?şte bu olay için düşüncemiz, ister tatl? bir hayal veya mizansen deyin,acaba o anda Bediüzzaman minarenin baş?nda böyle hayk?rm?ş olamaz m??

  "Ey muhataplar?m! Ben çok bağ?r?yorum. Zira asr-? sâlis-i aşr?n (yani on üçüncü asr?n) minaresinin baş?nda durmuşum; sûreten medenî ve dinde lâkayt ve fikren mazinin en derin derelerinde olanlar? camiye dâvet ediyorum.(Münazarat,86)" Bu minare maddi olarak neden Mardin Ulu Cami minaresi olmas?n?Dilerseniz Cami hakk?nda baz? bilgiler vererek, Bediüzzaman'?n hayat?nda iz b?rakan mekan? tan?maya çal?şal?m.

  " Mardin’de Ulu Cami Mahallesi’nde,Ana cadde üzerindeki çarş?n?n içinde bulunan Ulu Cami ç?plak gözle cepheden tam olarak görülemeyecek biçimde,caddenin alt?nda,eğimli arazi doldurularak tesviye edilmiş alan üzerinde yap?lm?şt?r.Caminin varl?ğ?n? haber veren nişane,hemen dikkat çeken ve kuzey köşede bulunan kare kaide üzerine yap?lm?ş silindirik gövdeli süslü minaresidir.?ki minareli yap?ld?ğ? kay?tlardan anlaş?lan caminin,doğuda yer almas? gereken minaresi bugün yoktur.Bugün mevcut olan tek minare ,daha geç dönemlerde yap?lm?ş olmakla birlikte,kaidesindeki yaz?t 1176 gibi erken bir tarihi vermektedir.Çok yeni ve eklektik bir üslubu yans?tan minare kap?s?n?n yap?m tarihi de 1888/89’dur.Baz? Süryani yazarlar?n kiliseden çevrildiğini söylemesine karş?n,12. yüzy?l Artuklu dönemi mimarisinin temel özelliklerini yans?tan bu yap?da yer alan en eski yaz?t ,yap?n?n 11.yüzy?l içinde yap?ld?ğ?n? göstermektedir;ancak yap?n?n,bu yaz?t?n temsil ettiği dönemdeki şekli bilinememektedir.Filvaki,bugünkü mimari formun bir bütün halinde,Selçuklu döneminde tasarland?ğ? söylenemez.Minarede bulunan bir başka yaz?t 1176 tarihli olup,Melik Kutbettin ?lgazi’ye aittir.Doğu cephedeki 1186 tarihli diğer bir yaz?t ise,Yavlak Arslan dönemindendir.Bu ilk örnekte kullan?lan kubbeyi d?ştan yivleme tekniği bu yap?dan itibaren Mardin’de bir gelenek halini alm?şt?r.Kubbesi,ikisi duvara yaslanm?ş alt? paye üzerine oturmaktad?r.Kubbenin d?ştan yivlenmesi baz? geç dönem Artuklu yap?lar?nda karakteristik olmakla birlikte,bu tarz yivleme tekniği,bir örneği Deyrulzafaran'da görülmek üzere,19. yüzy?lda Mardin’de yeniden moda olmuştur.Minberi Muzaffer Kara Arslan taraf?ndan yenilenmiş ve sonra Artuklu Sultan? Davud (1367-1376/7) ağaç minber yapt?rm?şt?r.Avlusunun etraf?nda,çapraz tonozlu revaklar bulunur.Bugün bunlarda sadece beşi kalm?şt?r.Abdulgani Efendi’nin verdiği bilgiye göre,Ulu cami’nin “Sipahiler(Tellallar) Çarş?s?”na bakan güney duvar?,Uzun Hasan taraf?ndan 1496’da yenilenmiştir.Avlunun kuzeyinde,Şafii mezhebine ait ayr? bir mahfel bulunur.Yap?n?n temel malzemesi düzgün temel taşt?r.Abdulgani Efendi,Akkoyunlu hükümdar? Cihangir’in buraya birtak?m rüsum ve emlak vakfettiğini yazmaktad?r.

  Cami plan? incelendiğinde,kuzeyde yer alan dikdörtgen avlunun güneyinde mihrap duvar?na paralel,beşik tonozlu üç neften oluşan,mihrap duvar?na yak?n iki nefin kubbe ile kesildiği;enine gelişmiş mihrap,önü kubbeli bir şema görülmektedir.bu şema ayn? zamanda,çevredeki birçok yap? taraf?ndan taklit edilmiş bir modeldir.(Mardin aşiret-cemaat-devlet.Tarih Vakf? Yay.2001,431-432)"

  MARD?N ŞEH?D?YE MEDRESES? VE CAM??

  Molla Said'in Mardin hayat?nda önemli bir yere sahip olan, Şehidiye Medresesi ve Camisi,O'nun Mardin Alimlerine karş? rüştünü ispat ettiği mekanlardan biridir.Burada şiddetli fikir çat?şmalar? yaşand?ğ?na şahit oluyoruz..Mardin’de yaşam?ş bulunan büyük âlimlerden Şeyh Yusuf Efendi (1873-1956) gençliğinde Şehidiye Camii’nde Bediüzzaman’la tart?şmaya giriştiği,Bat?ni olan Said Nursî’'yi "Delail-i zahire hakk?nda milleti şüpheye düşürmekle" suçlad?ğ?,sertleşen tart?şman?n sonunda Said Nursî’'nin Şeyh Yusuf'a b?çak çektiği ve Şeyh Yusuf'un girişimiyle,Said Nursî’'nin Mardin'den sürüldüğü baz? hat?ralarda iddia edilmektedir.Ancak bu iddian?n ne derece doğru olduğunu bilemeyiz.Bilinen bir şey varsa o da Molla Said'in bu mekanda Mardin Alimlerine üstadl?ğ?n? kabul ettirmiş olmas?d?r.Dilerseniz bu mekan? da tan?maya çal?şal?m.

  Ana caddenin güneyinde PTT’nin karş?s?nda,cami ile birlikte bir kompleks oluşturan yap? Şehidiye,Nas?riye ve seksen hücreli olmas?na izafeten,Semanin adlar?yla da an?lmaktad?r Nas?reddin Artuk Arslan taraf?ndan yapt?r?lm?şt?r.Abdulgani Efendi’nin aktard?ğ?na göre,caminin bilinmeyen bir tarihte y?k?lm?ş olan doğu taraf?n?n asl?na uygun olmayan bir biçimde yap?lm?şt?r.Büyük mihrab?n 1920’lerdeki görüntü ve o tarihte mevcut mezarl?k,buras?n?n bir dönem kabristan olarak kullan?ld?ğ?na tan?kl?k etmektedir.

  Ayn? y?llarda,medresenin bat? taraf? da harabe görünümündedir.Yap?n?n bu k?sm?nda ayakta kalan iki büyük oda okul olarak kullan?lm?ş,arsa haline gelmiş bölüm üzerinde kahvehane ve dükkanlar yap?lm?şt?r.1920’lerde,doğu taraf?nda yer alan altl? ve üstlü sekiz oda ayaktad?r ve içinde yoksullar bar?nmaktad?r.medrese revakl? avlulu ve ayvanl? medrese şemas?na uygundur.

  Kompleksin güneyinde bulunan ve bugün müftülük merkezi olarak da hizmet veren,iki nefli Şehidiye Camii’nin minberi cevizden yap?lm?ş ve üzerindeki bezeme yer yer k?r?lm?ş yada çürümüştür.Minberin Arapça yaz?t?nda ustas?n?n Ali Bin Sencer olduğu ve nak?şlar?n? Kirmanl? Tacüddin’in şakirdi Muhammed’in yapt?ğ? yaz?l?d?r.Minareli olarak yap?ld?ğ? halde minaresi y?k?lm?ş ve 1914’te Belediye Başkan? Gönüllüzade H?d?r çelebi ile vak?flar memuru ve askeri amirlerin girişimiyle,minare Ermeni mimar Lole Giso’ya yeniden yapt?r?lm?şt?r.iki şerefeli olan minare,iskelesiz olarak inşa edilmiştir.

  Camiye “şehidiye” ad?n?n verilmesi,Abdulgani Efendi taraf?ndan,caminin temeli at?ld?ğ?nda ortaya ç?kan birkaç şehid mezar?na ve Vezir Nazameddin Bak?ş’?n savaşta şehit düşen kölesi Lulu’nun cami yap?lmadan önce buraya gömülmesine bağlanmaktad?r.

  Çok say?da onar?m geçirmiş olan yap?n?n ilk onar?m?,1787 tarihini veren yaz?t?n ilk onar?ma işaret ettiği düşünülürse,bu tarih olmal?d?r.1975’te cami,Vak?flar Genel Müdürlüğü taraf?ndan onar?lm?şt?r…cami minaresi ile 1515-16 tarihinde yap?ld?ğ? bilinen türbenin sandukalar? 1925 y?l?nda Vali Tevfik Hadi Baysal döneminde y?k?lm?şt?r.

  (Mardin aşiret-cemaat-devlet.Tarih Vakf? Yay.2001,438-439)"

  ŞEYH EYYÜP ENSAR?'N?N EV?

  Molla Said Mardin'e geldiği zaman,Şeyh Eyyub-i Ensari Efendi'nin evinde kalm?şt?r.Ensari ailesinin atas? ise,Yemen hükümdar? olan Tübba soyundan gelen,Medine'de yerleşen,Harislerin Hazrec kolundan,Enneccar oğullar?ndan,?slam peygamberinin ünlü bayraktar? Ebu Eyyüb'el Ensari'dir.

  Kainat?n Efendisini evinde misafir etme şerefine nail olan büyük sahabi Ebu Eyyüb'el Ensari'nin, on üç as?r sonra ayn? ad? taş?yan,ayn? soydan gelen bir zat?n evinde Zaman?n Bedii'nin misafir edilmesi bir tesadüf olabilir mi?

  Bilindiği gibi Medine şehri ?slam'?n sosyal hayata başlang?ç beldesi olarak kabul edilmiştir.Burada iman dersleri tamamlanm?ş,?slam hayata geçirilmiştir.Mardin de Bediüzzaman'?n siyasi ve sosyal hayata at?ld?ğ? ilk şehir olmuştur.Onun içindir ki Mardin Bediüzzaman'?n hayat?nda önemli bir yer edinmiştir.
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 20:09 ) değiştirilmiştir.
  Beşir Parlakoglu
  Gece Gerdanlık Gündüz Seyranlık Kent
  MARDİN

 2. #2
  Dost parlak_47 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mardin
  Mesajlar
  24

  Standart

  Bediüzzaman’?n Mardin hayat? üzerine baz? tesbitler
  Büyük ?slâm âlimi Bediüzzaman Said Nursî’nin Mardin’de geçirmiş olduğu hayat devresi ile ilgili olarak yap?lan araşt?rma eserlerinde, ayr?nt?l? ve aç?klay?c? bilgilere—yeterince—ulaş?lamam?şt?r. Bediüzzaman’?n hayat? konusunda, birinci elden bilgiye kardeşinin oğlu Abdurrahman Nursî taraf?ndan yaz?lan ve yay?nlanan ‘’Bediüzzaman’?n Tarihçe-i Hayat?’’ adl? 1919 y?l? bas?m? eserle ulaş?yoruz. Ancak bu eserde de Bediüzzaman’?n Mardin’de geçirmiş olduğu devrede yaşanan hadiselere ve sürgün olay?n?n detay?na ilişkin tarih bilgilerine ulaşam?yoruz. 1958’de Nur Talebeleri taraf?ndan yay?nlanan Tarihçe-i Hayat’ta da, ad? geçen eserdeki bilgiler hiçbir ilâve yap?lmadan aynen aktar?lm?şt?r. Her iki eserde de Bediüzzaman’?n Mardin’e geliş tarihi belirtilmemiştir. Ancak 1974’te bas?lan Necmettin Şahiner’in Bediüzzaman’?n kronolojik hayat?n?n anlat?ld?ğ? eserde, Mardin hayat? ile ilgili olarak hayatta olan şahitlere dayan?larak iki hat?ra nakledilmiş ve Bediüzzaman’?n Mardin’e geliş tarihi olarak da 1892 tarihi gösterilmiştir. Daha sonra Abdülkadir Bad?ll? taraf?ndan haz?rlanan üç ciltlik ‘’Mufassal Tarihçe-i Hayat’’ta ise, bu tarih 1895 olarak kayda geçmiştir. Bizce de Bad?ll?’n?n tesbit ettiği tarih daha sağl?kl?d?r. Çünkü Risâle-i Nur Enstitüsünce yap?lan en son araşt?rmada Bediüzzaman’?n doğum tarihi 1878 y?l? olduğuna göre ve Mardin’e 16 veya 17 yaşlar?nda geldiğine göre, geliş tarihi 1894 veya 1895’tir. Bu tarih de H. 1312 y?l?na tekabül etmektedir. Şahiner’in 1892 tarihini tesbit etmesi Bediüzzaman’?n doğum tarihini 1876 y?l? olarak kabul etmesinden kaynaklanmaktad?r.

  Bediüzzaman’?n siyasî hayata ilk girişi 1895 y?l?nda Mardin’e gelmesiyle başlam?şt?r. O y?lda Mardin birçok kar?ş?kl?ğa sahne olmuştur. Baz? aşiretler Ermeni köylerine sald?rm?ş, öldürme ve yaralama neticesinde Ermeniler şehir merkezine s?ğ?nm?şlard?r. Mardin’in ileri gelen din âlimleri onlara sahip ç?km?ş, sağduyulu davranarak ileride oluşabilecek büyük bir kaosun önüne geçmişlerdir. Bediüzzaman’?n bu konudaki rolünü kesin bilemiyoruz. Ancak tarihî belgeler incelendiğinde, baz? bilgilere ulaşabileceğiz.

  Molla Said, Mardin’de bulunduğu s?ralarda biri Cemaleddin-i Afganî Hazretlerine, diğeri Sünusî tarikat?na bağl? iki dervişle karş?laş?r. Bu iki seyyah?n ?slâm Birliği düşüncesi, ona yol gösterici olur. Ayn? zamanda hürriyet düşüncesi de Mardin’de alevlenir. Nam?k Kemal’in “Rüya” adl? makalesi eline geçer ve böylece onun hürriyet ve fikir mücadelesini takdir eder ve daha sonra Münâzarât adl? eseriyle bu düşüncelerini anlatmaya çal?ş?r.

  Bediüzzaman’?n Mardin hayat?, yay?nlanan eserlerden edindiğimiz bilgilere göre, çok hareketli ve çalkant?l? geçmiştir. Onun medrese talebeleri ve âlimlerle münâzâralar? neticesinde kendini kabul ettirmesi, Meşrûtiyet ve Hürriyet düşüncesi ile ilk tan?şmas? ve en önemlisi de ilk defa siyaset hayat?na Mardin’de başlamas? kayda değerdir. Evet, Bediüzzaman ilk defa devlet sistemi ile tan?şacak, devletle yüzleşecek ve bilinmeyen sebeplerle ‘bir mutasarr?f?n pençe-i kahr?yla’1 Bitlis’e sürgün edilecekti.

  Bediüzzaman’? sürgüne yollayan mutasarr?f?n ad? eski tarihçelerde belirtilmemektedir. Ancak Şahiner’in ad? geçen ilk bask? eserinde Nadir Bey ismi geçmektedir. Bu kaynağa dayanarak, daha sonra yap?lan bütün araşt?rmalarda bu isim yaz?lm?şt?r. Halbuki Nadir Bey, Mardin’e 1919 y?l?nda mutasarr?f olarak atanm?şt?r. O tarihte ise, Bediüzzaman ?stanbul’dad?r. Şahiner, kitab?n?n son bask?s?nda hatas?n? anlam?ş olmal? ki, mutasarr?f?n ismini vermemiştir.

  Bediüzzaman H. 1312 y?l?nda Mardin’e geldiğine göre, o zaman Diyarbak?r vilayetine bağl? bulunan Mardin Sancağ? mutasarr?f?n?n Selanikli Mehmet Enis Efendi* olduğunu "Diyarbekir Salnameleri"nden öğreniyoruz. Daha sonra Diyarbak?r’a vali olarak atanan ve Enis Paşa olarak bilinen Rumeli Beylerbeyi unvan?na sahip bu zât, mutasarr?f olduğu 1895 y?l?nda, yağmac? kabileler köylere sald?rm?ş, sald?r?ya uğrayan halk da şehir merkezine s?ğ?nm?şt?r. Mardin’in âlimleri ve ileri gelenleri Ermenileri himaye etmeye ve yard?mc? olmaya çal?şm?şlard?r. Bu arada Patrik Azaryan Efendi, mutasarr?f?n ‘pençesi’nden2 Kazasyan Havsep Efendi taraf?ndan kurtar?lm?şt?r. I. Meşrûtiyet döneminde, Diyarbekir mebusu olarak Meclis-i Mebusan’a seçilmiş bulunan Havsep Efendi, 640.000 alt?n zarara uğram?ş, ‘valinin doymak bilmez iştah?n?n, zindanda ölüme mahkûm ettiği bu bahts?z adam’ oğlu Diran ve yeğeni ile ?stanbul’a gitmişti.3

  Selanikli Mehmet Enis Paşa

  Devlet arşivlerinde Ermeni meselesi ile ilgili bir belgede; Vali Enis Paşa’n?n Diyarbak?r’da görevli olduğu 1896 senesinde, Ermeni meselesinde kar?ş?kl?k yaşand?ğ? bahanesi ile Fransa Büyükelçiliği taraf?ndan sadrazaml?k makam? vas?tas?yla Paşa’n?n görevinden azli istenildiği anlaş?lmaktad?r.

  Bediüzzaman’?n mutasarr?f Enis Paşa taraf?ndan sürgün edilmesi olay?n?n perde arkas? ve gerçek mahiyetini öğrenebilmemiz için 1895 senesinin mutasarr?fl?k ve adlî yaz?şmalar?n? incelemek gerekir. Onu da işin uzmanlar?na havale ediyoruz. Şayet bu belgelere ulaşabilirsek, Bediüzzaman’?n devletle ilk tan?şmas?n? ve Selanikli Enis Paşa ile aralar?nda hangi meselelerin konu edildiğini öğrenmiş olacağ?z.

  Bediüzzaman’?n Mardin’den sürgünü ile ilgili bir iddia da şöyle:

  Mardin’de yaşam?ş bulunan büyük âlimlerden Şeyh Yusuf Efendi (1873-1956) gençliğinde Şehidiye Camii’nde Bediüzzaman’la tart?şmaya girdiği, onu ‘’Delâil-i zâhire hakk?nda milleti şüpheye düşürmekle’’ suçlad?ğ?, sertleşen tart?şman?n sonunda Said Nursî’nin Mardin’den sürüldüğü anlat?lmaktad?r.(4) Bediüzzaman’?n sürgünü, sadece bu olayla aç?klanamaz. Yine belirtmeliyiz ki, devlet arşivlerindeki ilgili belge ve bilgilere ulaş?lmadan bu konuda kesin bir hükme varamay?z. Özellikle yak?n tarih araşt?rmac?lar?na büyük bir iş düşmektedir.  D?PNOTLAR:  1- Tarihçe-i Hayat, s. 39, Y. Asya Neş.

  2- Garip bir tevafuk: Tarihçe-i Hayat’ta geçen “bir mutasarr?f?n ‘pençe-i kahr?’” ifadesi ile Chermetant’?n 1896 tarihli mektubunda geçen “pençe” tabiri Selanikli Mutasarr?f?n aç?k bir özelliğini ortaya seriyor.

  3- Mardin Aşiret-Cemaat-Devlet. Tarih Vakf? 2001: 326’dan iktibasen Chermetant t.y:86

  4- A.g.e., 2001:367

  * Selanikli Mehmet Enis Efendi’nin ismi direkt olarak Risâle-i Nur’da geçmemektedir. Tarihçe-i Hayat’ta, “Molla Said çok genç yaşta iken siyasî hayata at?l?r, vatan ve millete hizmete başlar. ?lk hayat-? siyasiyesi Mardin’de başlam?şt?r. Bunun üzerine bir mutasarr?f?n pençe-i kahr?yla, elleri bağl?, muhaf?z nezaretinde Bitlis’e nefyedildi…” (Tarihçe-i Hayat, 1996, s. 39) denilmektedir. (...) 8 Eylül 1892’de ikinci kez Mardin Mutasarr?fl?ğ?na tayin edilen Enis Efendi, 13 Nisan 1896 tarihine kadar bu görevi sürdürmüş, 1 Ekim 1895’ten itibaren de ilâveten Diyarbak?r Vali vekilliğini de yapm?şt?r. Dolay?s?yla Bediüzzaman’? Bitlis’e sürgün gönderen, Enis Efendi’den başkas? değildir. Ayr?ca, bu tarihlerde, Mardin’in durumunun kar?ş?k olmas?, özellikle Enis Efendi’nin buraya tayin edilmesi ve otoriter kimliğinin ön plana ç?kmas?, tarihçede verilen bilgileri doğrulamakta ve kuvvetlendirmektedir. (Yeni Asya, 01.04.2005, Enstitü sayfas?, Portre)

  Mehmet Selim MARD?N

  02.06.2006
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 20:10 ) değiştirilmiştir.
  Beşir Parlakoglu
  Gece Gerdanlık Gündüz Seyranlık Kent
  MARDİN

 3. #3
  Dost parlak_47 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mardin
  Mesajlar
  24

  Standart

  Bediüzzaman biyografileri ve yap?lmas? gereken çal?şmalar
  Bediüzzaman Said Nursî ile ilgili geçmişten günümüze kadar yap?lan biyografi çal?şmalar?n?n yeterli olamad?ğ?n?, onun hayat?n? hakk?yla araşt?ramad?ğ?m?z? itiraf etmek zorunday?z. Günümüze kadar yap?lan çal?şmalar?n iki elin parmaklar? kadar olmamas?, bizim bu konudaki en büyük eksikliğimiz olarak orta yerde durmaktad?r. Dilerseniz bugüne kadar ortaya konan çal?şmalar? hat?rlayal?m ve “Gelecekte ne yapabiliriz?” sorusuna hep beraberce cevap arayal?m.

  Bediüzzaman’?n ilk tarihçe-i hayat?, en eski talebelerinden olan Müküslü Hamza Efendi taraf?ndan M. 1918 y?l?nda yaz?lm?şt?r. Arapça ?şârâtü’l-?’câz adl? eserin sonuna ilâve edilen bu eser beş sayfadan ibaret olup, Bediüzzaman’?n Siirt, Bitlis ve Van’da geçen Medrese hayat?yla ilgili ilginç anekdotlar? ihtiva etmektedir. Kitab?n muhtevas? 1959 y?l?nda Nur Talebeleri taraf?ndan bas?lan Tarihçe-i Hayat’a da aynen aktar?lm?şt?r. Bu eserde Bediüzzaman’?n doğum tarihi d?ş?nda hiçbir tarih bilgisine yer verilmemesi, araşt?rmac?lar?n işini zorlaşt?rm?şt?r.

  Bediüzzaman’?n yaz?lan ikinci tarihçe-i hayat?, kardeşinin oğlu Abdurrahman taraf?ndan M.1919 y?l?nda kaleme al?nm?şt?r. Bu tarihçede de yukar?da bahsettiğimiz konular tekrarlanmakla beraber ilâveten Bediüzzaman’?n Cizre ve Mardin hayat?ndan Birinci Dünya Savaş?na kadar geçen olaylar, ayr?nt?l? bir şekilde dile getirilmiştir. Fakat diğer eserde olduğu gibi, olaylara tarih düşülmemesi büyük bir eksiklik olarak kabul edilmelidir.

  1952 y?l?nda, Risâle-i Nur Müellifi Said Nur ve Nurculuk adl? eseriyle gazeteci ve fikir adam? Eşref Edip Fergan, Bediüzzaman’? anlatan bir eser yay?nlar. Her ne kadar yaz?ld?ğ? dönem itibariyle çok önemli bir çal?şma ise de, ancak bu eserde de fazlaca ayr?nt?l? bilgilere ve akademik çal?şmaya rastlayam?yoruz.

  1958 y?l?nda Nur Talebeleri taraf?ndan neşredilen Tarihçe-i Hayat eseri de yukar?da anlatmaya çal?şt?ğ?m?z eserlerden faydalan?larak haz?rlanm?şt?r. Ancak Bediüzzaman’?n kronolojik hayat? ile birlikte tarih s?ras?na göre telif edilen risâle ve lâhikalar? içinde bar?nd?rd?ğ? için Risâle-i Nur Külliyat?’ndan bir eser olarak kabul edilmiştir. Eserin en önemli bir özelliği de Bediüzzaman’?n hayatta iken gördüğü ve kendi kontrolünden geçirmiş olduğu gerçeğidir. Hatta Bediüzzaman bir çok konunun yaz?lmas?na müsaade etmemiş ve yay?nlanmas?na izin vermemiştir.

  Bediüzzaman Said Nursî’nin vefat?ndan on dört sene sonra ilk defa bilgi ve belge ağ?rl?kl? ve kronolojik olarak, Necmettin Şahiner taraf?ndan haz?rlanan ve 1974 y?l?nda Yeni Asya Yay?nlar? taraf?ndan bas?lan ‘Bilinmeyen Taraflar?yla Bediüzzaman Said Nursî’ adl? eser kaynak olarak kabul edilmeye başland?. Bediüzzaman ile ilgili yaz?lan bütün eserlerde bu kitap referans olarak gösterildi. Bu eserde de yer yer, tarih ve şah?s hatalar? görülmekle birlikte, daha sonraki bask?larda düzeltmeler yap?lm?şt?r. Bundan sonra yap?lmas? gereken, bu kronolojik bilgilerin, detayland?r?larak daha fazla bilgi ve belge ile ayr?nt?lara inilerek genişlendirilmesidir.

  Y?llar?n geçmesiyle ve geçmişten al?nan dersler 1991 y?l?nda Abdülkadir Bad?ll?’ya ‘Bediüzzaman Said-i Nursî Mufassal Tarihçe-i Hayat?’ adl? üç cilt olarak yay?nlama imkân?n? verdi. Bu eser şimdiye kadar yaz?lan biyografilerin en geniş kapsaml?s?d?r. Bu eserde Necmettin Şahiner’in kronolojik bilgileri esas al?narak baz? tarihler tashih edilip, baz? olaylar geniş bir şekilde detayland?r?lm?şt?r. Ve ilâve olarak bir çok belge yay?nlanm?şt?r.

  Buraya kadar aktard?ğ?m?z biyografi çal?şmalar?ndan da anlaş?lacağ? üzere, Bediüzzaman’?n hayat? hep şahsî himmet ve gayretlerle araşt?r?lm?ş. Bu araşt?rmalarda en küçük emeği geçenleri minnetle an?yoruz. Gelecek olan nesillerce yapt?klar? hizmet unutulmayacakt?r.

  Bize gelince, Bediüzzaman’?n hayat? konusunda çok işler var. Her şeyden önce bu konuda sosyal bilimcilere ve özellikle tarih uzmanlar?na büyük görevler düşmektedir. Onun için,

  1) Bir an önce Bediüzzaman’?n Hayat?n? Araşt?rma Komisyonu teşekkül ettirilmeli.

  2) Bu komisyonda sosyal bilimcilerin ve özellikle tarihçilerin yer almas? sağlanmal?.

  3) Devlet Arşivlerinde Bediüzzaman’la ilgili bütün belgelerin toplanmas? için gerekli çal?şmalar başlat?lmal?.

  4) Osmanl? döneminde Bediüzzaman’?n yaşad?ğ? illerin Şer’iyye Sicilleri incelenmeli.

  5) Bediüzzaman’?n uğrad?ğ? yerlerin mahalli bas?n? bulunmal?.

  6) O dönemin idarecileri araşt?r?lmal?.

  7) Bediüzzaman’?n hayat?nda önemli yer tutan dönemin Medrese sistemi incelenmeli.

  8) Bediüzzaman’?n yaşad?ğ? dönemin siyasî ve içtimâî tahlilleri yap?lmal?.

  9) Belge ve bilgilerin bir arada olmas? için ihtisas kütüphanesi teşekkül ettirilmelidir.

  Yukar?da s?ralamaya çal?şt?ğ?m?z maddeler çoğalt?labilir. Ancak fikir edinme ve meselenin bir komisyon marifetiyle çözülebileceği düşüncesi yerleşsin diye bu kadarla yetindik.

  Temennimiz bu iletişim çağ?nda Bediüzzaman’? dünyaya etraf-? erbaas?yla tan?tmak. Hayat?nda bilinmeyen bir mesele b?rakt?rmamak. Gelecek nesillerimize lây?k?yla hesap verebilmektir.

  Mehmet Selim Mardin

  18.06.2006
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 20:10 ) değiştirilmiştir.
  Beşir Parlakoglu
  Gece Gerdanlık Gündüz Seyranlık Kent
  MARDİN

 4. #4
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart  Çok güzel ve yararlı eklentiler. Ben şahsen çok istifade ettim. Allah razı olsun kardeşim...
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 5. #5
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  M. S. Mardin Kardeşin Mardinve Üstad'la alakalı çalışmalarını ilgiyle takib ediyoruz. Devamını bekleriz. Allah razı olsun

 6. #6
  Dost parlak_47 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mardin
  Mesajlar
  24

  Standart

  ms mardinin web sitesini bilmeyenler için yazıyorum sitede yazarın bütün yazılarını bulabilirsiniz . w.msmardin.net.ms
  Beşir Parlakoglu
  Gece Gerdanlık Gündüz Seyranlık Kent
  MARDİN

 7. #7
  Dost parlak_47 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mardin
  Mesajlar
  24

  Standart

  sayın yöneticiler ben msmardinin sitesinin urlsini yazdım bu reklam içerikli degil bilgi içeriklidir şimdiden sagolun
  Beşir Parlakoglu
  Gece Gerdanlık Gündüz Seyranlık Kent
  MARDİN

 8. #8
  Gayyur mardynli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Mardin
  Mesajlar
  129

  Standart  sağolasın hemşerim iyi yapmışsın.
  Ey kendini insan bilen insan! kendini oku. yoksa, hayvan ve camid hükmünde insan olmak ihtimali var.

 9. #9
  Dost parlak_47 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Mardin
  Mesajlar
  24

  Standart

  bişey degil hemşerim
  Beşir Parlakoglu
  Gece Gerdanlık Gündüz Seyranlık Kent
  MARDİN

 10. #10
  Gayyur Ebu Laşey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  59

  Standart

  Alıntı Bir Katre Nickli Üyeden Alıntı
  Allah raz? olsun kardeşim yüreğine sağl?k...
  Allah raz? olsun iyi tespitler
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 20:12 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bediüzzaman Said Nursi
  By TEMELYILMAZ in forum İstek, Öneri ve Forum Yardımı
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.02.14, 09:46
 2. Bediüzzaman Said Nursi ve ABD
  By Bîçare S.V. in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.01.09, 19:43
 3. Bediüzzaman Said Nursi
  By emaneten in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.11.07, 17:46
 4. Bediüzzaman Said Nursi
  By muhammedyahya in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 23.08.07, 10:14

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0