+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Belgelerle Bediüzzaman

 1. #1
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart


  MAL?YE NEZARET?, EVRAK-I NAKD? VE LEVAZIM MÜDÜRÜYET?
  ŞURA-YI DEVLET?N GAYR-I DEVA?RDEN MESAL?H-? ŞAHS?YEYE
  DA?R VER?LEN MAZBATAYA MAHSUS VARAKADIR
  K?ymeti Beş Kuruştur
  DEVLET-? AL?YE-? OSMAN?YE TEZKERES?D?R

  ?sim ve şöhreti: Bediüzzaman Said Efendi.
  Pederi ismiyle mahall-i ikameti: Müteveffa Mirza Efendi.
  Validesi ismi: Müteveffiye Nuriye Han?m.
  Tarih ve mahall-i veladeti: 1295(bin iki yüz doksan beş) ve 1293(bin iki yüz doksan üç). Hizan Kazas?, Nurs Karyesi.
  Milleti: Müslim.
  San'at ve s?fat ve intihab selahiyeti: Darü'l-Hikmeti'l-?slamiye azas?ndan.
  Müteehhil ve zevcesi olup olmad?ğ?: Mücerred.
  Derecat ve s?n?f-? asliyesi: -

  EŞKAL?, S?C?L-? NÜFUSA KAYID OLUNAN MAHALLL?
  Boy: Orta. - Göz: Ela. - Sima: Buğday.
  Alamet-i farika-i sabite: Tam.
  Vilayeti: ?stanbul. - Kazas?: Beyoğlu, Rumeli, Boğaziçi.
  Mahalle ve Karyesi: Sar?yer. - Sokağ?: F?st?kl? Bağlar.
  Mesken Numaras?: 18/11. - Mesken Nev'i: Yabanc?.
  Esas kayd?: Bitlis Vilayeti, Hizan Kazas?, Nurs Karyesi.

  Balâda isim ve şöhreti, hal ve s?fat? muharrer olan Bediüzzaman Said Efendi,
  Devlet-i Aliye-i smaniye tebaiyetini haiz olup ol suretle
  ceride-i nüfusta mukayyed olduğunu mü'şir işbu tezkere ita k?l?nd?.

  — 26 Eylül 1337 —
  Nezaret-i Umur-? Dahiliye
  Konu MuhammedSaid tarafından (25.05.07 Saat 00:32 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 2. #2
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart


  ME'MUR?N VE KETEBE VE MÜSTEHDEM?N-? DEVLET-? AL?YYEN?N
  TERCÜME-? HALLER?N?N TAHL?L?NE MAHSUS VARAKADIR

  -KIYMET? ON KURUŞTUR-

  Sual: 1) Tercüme-i hal sahibinin isim ve mahlas? ve şöhret ve lakab?, bir sülale-i ma'rufeye mensub ise keyfiyet-i nisbeti, mezhebi, ecnebi ise tabiiyyeti, pederinin isim ve meslek ve şöhreti?

  Cevap: 1) ?smim Said, şöhretim Bediüzzaman, pederimin ismi Mirza'd?r. Bir sülale-i ma'rufeye nisbetim yoktur. Mezhebim Şafiidir. Devlet-i Aliyyeyi Osmaniye tabiiyyetindeyim.

  Sual: 2) Tarih ve mahall-i veladeti?

  Cevap: 2) Tarih i veladetim 1293'tür. Mahall-i veladetim. Bitlis vilayeti dahilinde Hizan kazas? mülhakat?ndan. ?sparit nahiyesinin Nurs Karyesidir.

  Sual: 3) Memalik-i Osmaniyye ve ecnebiyyenin resmi ve hususi hangi mekteb ve medreselerinde, yahut muallim-i mahsustan hangi ilim ve fen ve san'at ve lisanlar? ne dereceye kadar tahsil eylediği, şehadetname ve tasdikname ve icazetname al?p almad?ğ?, alm?ş ise tarihleri. Hangi lisanlarla kitabet yahut yaln?z tekellüm ettiği tab ve neşrolunmuş eser ve telifi var ise neye dair olup ne zaman ve nerede tab ve neşrolduğu ihtiraati fenniyye ve hususat-? saireye dair bir imtiyaz ve ruhsat? haiz ise mahiyeti bir memuriyete ait intihabname veya ehliyetnamesi varsa o me'muriyetin kaç?nc? s?n?f? için hangi mabalden ne tarihte verildiği?

  Cevap: 3) Bidayet-i tahsilimde mezkur ?sparit nahiyesinde biraderim nezdinde mebadi-i ulumu iki sene kadar okudum. Sonra Erzurum'a tabi Bayezit kasabas?nda Şeyh Muhammed Celali hazretlerinin halka-i tedrisinde tederrüs-ü mutad olan dürusu bi'l-ikmal itmam-? nüsah eyledim. Harb-? haz?r?n ilan? üzere gönüllü olarak alay kumandan? nam?yla harbe iştirak eyledim. Bitlis'te Ruslara esir düştüm. Esaretten firar ederek ?stanbul'a geldim. Bidayete-i teşekkülünden beri Dar-ül Hikmet-il ?slamiye'de aza olarak bulunuyorum. Müşarün ileyh Muhammed Celali Efendi hazretlerinden alm?ş olduğum icazetnameyi zaman-? esaretimde zayi eyledim. On yedi adet te'lifat?m vard?r. Birinci Arabiyü'l-ibare olarak te'lif gerdem olan ?şarat-ül ?'caz nam tefsir-i şerif ve mant?kta Talikat ve K?z?l ?'caz nam risalelerle El Hutbet-üş Şamiye nam risale-i Arabi... Nokta, Şuaat, Sünuhat, Münazarat, Muhakemat, Tuluat, Lemaat, Rumuz, ?şaret, Hutuvat-? Sitte, ?ki Musibetin Şehadetnamesi ve Hakikat Çekirdekleri gibi diğer te'lifat?m Türkiyy'ül-ibaredir. Te'lifat?m?n ekserisi irşad-? Müslimin ve ikaz-? gafilin için yaz?lm?ş münebbihattand?r. Türk ve Kürd lisan?yla tekellüm ettiğim gibi Arabi ve Farisi lisanlar?yla yazar ve okurum.

  Te'lifat?mdan Rumuz, ?şarat, Hutuvat-? Sitte, ?ki Musibetin Şehadetnamesi, El Hutbet-üş Şamiye, Münazarat, Muhakemat ve Talikat'?n nüshalar? kalmam?şt?r. ?htiraat-? fenniye ve hususat-? saire dair bir imtiyaz ve ruhsat? haiz değilim.

  Sual: 4) Evvelce hizmet-i devlete dahil olup da henüz tercüme-i hal varakas? vermemiş olanlar?n muvazzaf veya mülazim olarak ne tarihte ve nerede dahil olduğu ve s?ras?yla nas?l me'muriyetlere hangi tarihlerde tayin olunup ne miktar maaş veya ücret ve aidat ald?ğ?, her me'muriyette ne zaman ifa-y? vazifeye ve istifa-y? maaşa mübaşeret edip o maaş?n ne vakte kadar ahzeylediği arada mazul kalm?ş ise müddeti ve mazuliyet maaş? alm?ş ise miktar? me'muriyet ve mazuliyetinde muhassesat?nca daimi ve muvakkat zamaim ve tenzilat olup olmad?ğ?, ne rütbe ve nişan ve madalyalar? hangi tarihlerde ihraz eylediği ecnebi nişan ve madalyalar? varsa ne sebeble ve ne zaman verildiği hidemat-? gayr-? resmiyede bulunmuş ve me'muriyet-i mahsusa ile bir tarafa i'zam k?l?nm?ş ise keyfiyeti?

  Cevap 4) Gönüllü ve bir hizmet-i müftehire olarak harb-? umumi ilan? esnas?nda evvela alay müftüsü nam?yla ordu-yu humayuna dahil olup saniyen alay kumandan? vazifesini ifa etmekte iken Bitlis'te Ruslara esir düştüm. Bu hizmetlerim hep fahri idi. Yaln?z esaretten avdetimde ?stanbul'a geldiğimde Harbiye Nezareti ikramiye olarak bana üç ay ellişer liradan yüz elli lira verdi. Bir adet harb madalyas? vard?r. Başka rütbe ve nişan?m yoktur. Ecnebi nişan ve madalyam yoktur. 26/Şevval/1334 tarihli irade-i seniye ile ve beş bin kuruş maaşla Dar-ül Hikmet-il ?slamiye azal?ğ?na tayin ve 18/Zilkade/1336 tarihli ?rade-i Seniye mucibince (mahreç) payesiyle taltif olundum.

  Sual: 5) Bulunduğu me'muriyetlerden infisal? vuku bulmuş ise esbab-? hakikiyesi ve bilahare cevaz-? istihdam karar? al?p alamad?ğ?, gerek bunlardan ve gerek vazife-i me'muriyetine taalluk etmiyen ahvalden dolay? taht-? muhakemeye al?nm?ş ise neticede ne hüküm sad?r olduğu ve ceza görüp görmediği?

  Cevap: 5) Şimdiye kadar hiçbir veçhile taht-? muhakemeye al?nmad?m. Diğer suallere cevaptan veresteyim.

  17/Teşrin-i evvel/1337
  Dar-ül Hikmet-il ?slamiye azas?ndan
  Bediüzzaman Said
  Konu MuhammedSaid tarafından (25.05.07 Saat 00:33 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 3. #3
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart


  Bâb-? Âlî Dâhiliye Nezâreti Emniyyet-i Umûmiyye Müdîriyeti

  Bitlis Vilâyeti'nin 2 Temmuz sene (1)332 târîhli tahrîrât? sûretidir.
  Diğer arîzalara zeyldir.

  Kelbağ?r'a tahvîlen ta`yîn buyurulan Kâ'im-i makâm ?brâhim Bey'in birâderi Hizan havâlîsinde Rus ve Ermenilerin irtikâb etdikleri fecâyi` hakk?nda ald?ğ? ma`lûmât? hâvî vesâ'ik leffen arz ve takdîm k?l?nd?ğ? ma`rûzdur. Ol bâbda.

  Bâb-? Âlî Dâhiliye Nezâreti Emniyyet-i Umûmiyye Müdiriyeti

  Hizan kazâs?n?n Uçum nâhiyesine tâbi` Nurs ve Avnik, End, Mezra'-i End yaylas? ahâlîsindeniz. Şatak kazâs? ile Müküs nâhiyesinin sükûtundan sonra civâr?m?zda bulunan Livar, Kötis-i Ulyâ ve Süflâ, Çaçvan, Şifkâr, Edre-i Ulyâ karyeleri Ermenileri Özim karyeli komite re'îslerinden Lato nâm-? diğerle Mihran, Serkis ve Rusya'dan geldiği rivâyet olunan Iğd?rl? Kazar, Dilo nâm?ndaki re'îslerin baş?nda toplanarak Kötis-i Ulyâ'ya geldiler ve oradan nâhiye rü'esâs?na tezkire yazarak üç cihet teklîf etdiler. Bu rü'esâ miyân?nda el-ân esîr veyâhûd telef edildiği meşkûk bulunan ve beyne'n-nâs Bedi`ü'z-zaman Said-i Kürdî demekle ma`rûf olan Molla Said de bulunuyordu. Bu tekliflerinde ya teslîm olmak ya nâhiyeyi tahliye etmek veyâhûd işinize gelirse muhârebe etmek idi. Bu teklîflerinden dokuz saat sonra 600 mevcûdla karyemize hücûm etdiler. Cümlesi şapkal? ve asker elbiseli olduğundan Rus askeri var m? idi, yok mu idi fark edemedik. Yaln?z garîb insânlar çok idi. Bunlar ya Rus veyâ Rusya'dan gelen Ermeniler idi ve hiç bir ferd kalmamak üzere çoluk çocuk, erkek-kad?n cümlemizi toplayarak Mezra`a-i End'e götürdüler. ?çerimizde ?payran [?spandan) eşrâf ve beylerinden Hurşid Bey oğlu Abdurrahman ve mahdûmu Musa ve â'ilesi de bulunuyordu. Erkek ve kad?n cümlesi mu`âyeneden geçirildi ve para ve huliyyâta â'id ne var ise cümlesi al?nd?ğ? gibi, güzel kad?n ve k?zlara da ta`arruz etmekden ve nâmûslar?n? hetketmekden çekinmediler. O gece istediklerini yapd?lar. Sabah oldu. Bizleri ki, cem`an 33 erkek idik, ayr? bir kâfile ve seksenden ibâret olan kad?n k?z, çoluk çocuğu bir kâfile ederek Müküs'e götürdüler. Kad?nlar kâfilesi Çaçvan karyesinde b?rak?ld?. Erkek kâfilesi ve erkek çocuklar?n kâffesi bir ferd kalmamak üzere cümlesi o gece k?l?çdan geçirildi. Beni geri çevirdiler ve dediler ki; "Sana çok para da vereceğiz. Git, Molla Said vesâ'ir rü'esâya söyle! Orada kalan Ermenileri bize teslîm etsinler ve şuras?n? da anlat ki, art?k bî-hûde yere telef olmakdan fâ'ide yokdur. Zâten her taraf al?nd?. Ruslar tâ Haleb'e kadar gitdiler. Ermenistan tasdik olundu. Gelsin bize teslîm olsunlar. Bir de orada kuvvet ve asker olup olmad?ğ?n? gel bize haber ver" dediler. Bu sözler Dilo taraf?ndan söyleniyor ve kumanda onun taraf?ndan yap?l?yordu. Avdet etdim, Çaçvan'a geldim. Bakd?m ki bizim jandarma ve Kürd kuvveti müdîrimiz ve Molla Said Efendi ile oraya gelmişler, dört-beş saat müsâdemeden sonra kad?nlar kâfilesini ellerinden alm?şlard?. Lâkin ne şekilde görmeli. Hele bî-çâre genç k?zlar? da yi.izleri bütün ?s?r?lm?ş ve yürüyemeyecek bir hâle getirilmiş; çocuklar?n bir çoğu ayak alt?nda telef edilmiş idi. ?şte otuz üç erkek nâm?na yaln?z ikimizden başka kimse b?rak?lmad?ğ?n? ve tahlîs edilen kad?n ve çocuklar?n ekserîsi de bi'l-âhire telef olunduğunu ve hele Hurşid Bey oğlu Abdurrahman Bey â'ilesinden bir kad?ndan başka kimse kalmad?ğ?n? ve gördüğümüz zulm ve gaddârl?k kâbil-i ta`dâd olmad?ğ?n? ma`a'l-kasem arz eyleriz.

  Fî 18 Haziran sene [1]332
  Karye-i mezkûreden olup bi'l-âhire Iğd?r'dan firâren avdet eden Mehmed oğlu Yusuf
  Muhâcir karye-i mezkûreden Mehmed oğlu Abdurrahman

  http://www.risaleinurenstitusu.org/i...rleBediuzzaman
  Konu MuhammedSaid tarafından (25.05.07 Saat 00:33 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. ..Bediüzzaman'dan...
  By BiRDüNYaUMuT in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.09.13, 21:54
 2. Adı Bediüzzaman
  By gamze-i_dilruzum in forum Şiirler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.06.13, 10:23
 3. Bediüzzaman'ın Gençliği, Gençliğin Bediüzzaman'ı
  By EnVaR in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 02.01.08, 18:19
 4. Belgelerle Üstad
  By crazyb0y in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 12.11.07, 23:35

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0