YÖRÜKZADE AHMED EFEND?N?N SÖYLED?KLER?


Halen Nazilli’de mukim, emekli imam hatiplerden muhterem Nam?k Şenel hocam?zla görüştüğümüzde, naklettikleri bir hat?ra; “Yörükzade Ahmed Efendi-Allah rahmet eylesin- Bolvadinli idi. Hal?c? Camii imam hatibi iken emekli oldu. Nakşî şeyhi idi.

Üstad hazretleri Emirdağ’a geldikten sonra Yörükzade, tarikat dersi vermiyor ve “Ben Bediüzzaman’?n mutlak bir riyasetini biliyorum. Ama burada Bolvadin dururken Emirdağ’?n? tercih etmesinin hikmetini bilemiyorum” diyordu.

ŞEYH HACI AL? EFEND?


Nam?k Şenel hocam?z anlat?yor: “Nazilli’de Şeyh Hac? Ali Efendi vard?. 1962 senesinin 2 Ekim’ini 3’üne bağlayan gece yan?nda bulunduk. Nazilli’ye naklimi yapt?rmak için gelmiştim. O zaman, benim tayinimi ihtilal tasarrufu olarak Konya, Doğanbey’e yapm?şlard?.

Burada müftü Mehmed Ali Sula idi. Onunla tan?ş?yorduk. Beni buraya, Sönmez camiine almak için çağ?rd?ğ?nda, onun da Malatya’ya nakli olmuş, onun telaş? ile uğraş?yordu.

Akşam namaz?n? Koca Camide k?ld?k. Samsun’dan Hac? Ali Efendinin müridleri, şeyh efendiyi ziyarete gelmişlerdi. “Haf?z, sen de gidersen, beraber gidelim” dediler. O zamana kadar öyle bir zat? ne duydum, ne de biliyorum. Beraber gittik.

?çlerinde en genç ben idim. Elimden tuttu, “Hoş geldin evlad?m, sen nerelisin?” dedi. “Emirdağl?y?m” deyince, “Bediüzzaman’? tan?yor musun?” dedi. “Evet, tan?yorum” dedim. Bunun üzerine beni yan?na oturttu.

“Evlad?m, ben onunla bir defa görüştüm. Buradan trenle geçiyormuş. Tren birkaç dakika tehir etmişti. Orada ayaküstü görüştük. “Efendim size kim derler?” deyince, “gayr-i münasip, bediüzzaman derler” dedi. Ben de; “Siz o lakaba lay?k olmasan?z o lakap size tak?lmazd?” dedi. Bu kadar bir görüşmemiz oldu.

“Evlad?m, biz makam?m?z?n aşağ?s?ndakilerin derecelerini takdir edebiliriz. Makam?m?z?n üzerindekilerin derecesini takdirden aciziz. Bizim kolumuz k?sa olduğu için silsile tarikiyle seyr-i süluk ediyoruz. Bediüzzaman’?n kolu o kadar uzundu ki, feyzini bizzat Resulullah Efendimizden al?yordu” dedi.

Sonra biraz durduk. “Efendim” dedim, “ben burada bir görev almak istiyorum” Oğlu Haris Efendi vard?, o söyledi. Şeyh efendinin kulağ? ağ?r duyuyordu.

Birkaç dakika murakabeye dald?. Biraz sonra doğruldu, “evlad?m, ben tasvip edemiyorum. Bana, burada rahat edemeyeceksiniz gibi geliyor” dedi ve sordu; “Eskişehir’i biliyor musun?”

-Biliyorum, dedim

-Orada Muttalip köyü var, onu da bilir misiniz?

-Evet..

-Muttalip köyünde Şeyh Hac? Hilmi var..

-Onu da biliyorum efendim, dedim.

Dedi ki;

“Evlad?m, onun silsilesi çok parlakt?r. Seydişehirli Hac? Abdullah Efendi hazretlerine intisapl?d?r. Biz onunla maddeten hiç görüşmedik. Fakat manen görüşüyoruz. Ona da benim selamlar?m? söyle. O size oralardan bir görev verir” dedi.

MUTTAL?PL? HACI H?LM? EFEND?

Aradan bir sene geçti, ben görevden ayr?y?m. “Eskişehir’e gideyim, şu zat?n selam?n? söyleyeyim” diye akl?mdan geçirdim. Muttalip’e vard?m. ?kindi için abdest al?yorlard?. Ben de abdest almaya başlad?m. Kimsenin benim niçin geldiğimden haberi yok.

O arada, “seni şeyh efendi çağ?r?yor” dediler. Hemen acele abdest ald?m, elini öptüm. “Hoş geldin evlad?m” dedi, “hoş bulduk” dedim. “Evlad?m, bu gece burada kal. ?kindi namaz?ndan sonra mevlid olacak. Sen de mevlide iştirak et. Sabah namaz?ndan sonra seninle görüşelim” dedi.

O gün orada kald?k. Sabah namaz?ndan sonra beni çağ?rtt?, vard?m elini öptüm.

Elini omzuma dayad?, “Evlad?m” dedi, “Bunlar Bediüzzaman’? y?ld?ramad?klar? için, sizi y?ld?rmaya çal?ş?yorlar. Çekinmeyin, bunlar(ihtilal s?k?nt?lar?) geçiçidir, bunlar olağan şeylerdir. Benim şeyhimi ziyaret için Beypazar?’ndan 30- 40 âlim gelirdi. Bir Menemen hadisesi ç?kartt?lar, çay?r biçer gibi biçtiler. Hatta ben o zaman, diyanetde görevli Hasan Hüsnü Erdem’e mektup yazd?m. Biz onunla ?stanbul’da beraber okuduk, beraber müderris olduk. Ona ; “Niye müdahale etmiyorsunuz?” dedim de bana şöyle yazd?; “Ben böyle kar?ş?rsam, beni buradan al?rlar. Benim yerime bir dinsizin geçirilmeyeceğine teminat verebilir misin şeyhim?” diye bir mektup yazm?ş, ben de hak verdim. Bunlar muvakkattir” dedi. Hasan Hüsnü hocan?n mektubunu da gösterdi.

Ben de “Efendim Nazilli’deki Şeyh Hac? Ali Efendi “onunla hiç maddeten görüşmedik. Ama manen görüşüyoruz dediler” dedim. “Görüşüyoruz evlad?m dedi.

Orada, üstaddan çok sena ile bahsetti. Zaten ben Emirdağl? olduğum için yakinen biliyorum, Emirdağ’daki bütün müridlerini üstad?n hizmetine vermişti. Allah rahmet eylesin..

Not: Aslen Emirdağ’l? olan Nam?k hocam?z?n diğer baz? hat?rat? Necmeddin Şahiner beyin Son Şahitler adl? eserinden okunabilir.