+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Bediüzzaman Said Nursi [Kısa Biyografi]

 1. #1
  Dost ibnuzzaman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  16

  Standart Bediüzzaman Said Nursi [Kısa Biyografi]

  Bediüzzaman Said Nursi Hakk?nda

  • Rumi 1293 (Miladî 1876) y?l?nda Bitlis vilayetine bağl? Hizan kazas?n?n ?sparit nahiyesinin Nurs köyünde dünyaya geldi.

  Medrese tahsiline küçük yaşta başlad?. Nurs’a yak?n Tağ medresesine bir müddet devam eden Said Nursî henüz çocuk yaşlar?nda iken kab?na s?ğmayan bir f?trata sahipti. S?k s?k medrese değiştiriyor, her gittiği yerde dikkatleri üzerinde topluyordu. Dokuz yaş?nda iken gittiği Doğubayezid’deki Şeyh Mehmet Celalî hezretlerinin medresesine üç ay devam ettikten sonra icazet ald?. Her okuduğunu unutmayan bir haf?zaya en derin ve girift ilmi meseleleri rahatl?kla çözebilen bir zekaya sahip olan Said Nursî k?sa zamanda ilim çevrelerinin takdirine mazhar oldu ve “zaman?n harikas?” anlam?nda Bediüzzaman lakab?yla an?lmaya başland?.

  • Van’da kurduğu Horhor medresesinde yeni bir metotla talebelere ders vermeye başlayan Bediüzzaman, medreselerde demode olmuş eğitim sistemini değiştirmek ve o günün ad?yla Kürdistan’da cehaleti ve bilgisizliği ortadan kald?racak evsafta Medresetü’z-Zehra ad?yla bir üniversitenin kurulmas?n? II. Abdülhamit yönetimine teklif etmek amac?yla 1907 y?l?nda ?stanbul’a gitti. Ne yaz?k ki umduğunu bulamad?. Ancak buralardaki ilmi çevrelerle girdiği diyolag sonucunda ad? süratle etrafa yay?ld?. Dönemin gazete ve dergilerinde yay?nlad?ğ? yaz?lar ve değişik ortamlarda yapt?ğ? konuşmalarla meşrutiyet fikrini destekledi.

  • Üzerindeki s?r perdesi hala kald?r?lamayan 31 Mart Vak?as? günlerinde yapt?ğ? konuşmalarla askerleri ikna edip taşk?nl?klar? önlemeye çal?şt?ğ? halde Divan-? Harp mahkemesine verildi. Burada yapt?ğ? ünlü müdafaas? sonucunda beraat etti.

  • II. Meşrutiyetin ilan?ndan sonra memleketine geri dönen Said Nursî, Kürt aşiretlerini dolaşarak meşrutiyet ve hürriyet gibi kavramlarla etnik, sosyal ve bir arada yaşama gibi konularla ilgili sorulan sorulara ikna edici ve günümüz için de geçerli say?lan cevaplar verdi. Soru cevap şeklindeki bu konuşmalar?n? “Münazarat” ad? alt?nda Arapça ve Türkçe olarak yay?mlad?. Bu kitab?yla yerel konulara ve problemlere dikkat çeken Bediüzzaman, kitab?n?n ilk sayfas?nda şu veciz ifadeye yer verir. “Azametli bahts?z bir k?tan?n, şanl? talihsiz bir devletin, değerli sahipsiz bir kavmin reçetesi ittiba-i Kur’an’d?r”

  • 1911 y?l?nda Şam’da ünlü Emevîye Camiinde aralar?nda yüze yak?n uleman?n yer ald?ğ? onbin kişilik kalabal?k bir cemaate, islam dünyas?n?n panoramas?n? çizen ve problemleri aşman?n yollar?n? gösteren bir hutbe okur. Daha sonra bunu Hutbe-i Şamiye ad? alt?nda yay?nlar. O gün okuduğu hutbede dile getirdiği hususlar hala geçerliliğini korumaktad?r.

  1914’te patlak veren 1. Dünya savaş?nda Ruslara karş? Kürt milis kuvvetleri baş?nda gönüllü alay kumandan? olarak savaş?r ve Bitlis’te düşmana esir düşer. Yaklaş?k iki buçuk üç y?l müddetince Rusya’n?n esir kamplar?nda kal?r. 1918’de esaretten “harika bir şekilde” kurtularak ?stanbul’a avdet eder. Henüz yeni kurulmakta olan ve bir ?slam Akademisi olan Darülhikmeti’l-?slamiye azal?ğ?na tayin edilir.

  • ?stanbul’un ?ngilizler taraf?ndan işgali s?ras?nda işgalcilere karş? direnişi destekler ve Hutuvat-? Sitte ad? alt?nda bir risale yazarak bunu her tarafa dağ?tt?r?r. Said Nursî’nin ?stanbul’daki çal?şmalar? ve daha önce dağu cephesinde Ruslara karş? gösterdiği kahramanl?k Ankara Hükümetinin dikkatini çeker ve şifreyle Ankara’ya davet edilir. Bediüzzaman ?stanbul’da tehlike içinde mücahede etmenin daha önemli olduğunu söyleyerek önce gitmek istemez. Ne varki Ankara Hükümetinin müteakip ?srarlar? üzerine Ankara’ya gider. Ankara’da Meclisteki milletvekillerinin dine ve ibadetlere karş? olan lakaydl?klar?n? görünce, namaz ve ibadetin ehemmiyetine vurgu yapan bir beyanname kaleme alarak Meclisteki milletvekillerine dağ?t?r. Bediüzzaman Said Nursî’nin etkileyici yaz? ve konuşmalar?ndan çekinen Mustafa Kemal buna mani olmak ister. Bunun üzerine Said Nursî ona karş? hiddetli bir şekilde şu meşhur sözleri söyler: “Paşa paşa! Kâinatta en yüksek hakikat imand?r. ?mandan sonra namazd?r. Namaz k?lmayan haindir, hainin hükmü merduttur.”

  Said Nursî, Ankara’n?n yeni hayat?ndan hayra yorumlanacak işaretler görmez. Müthiş bir dinsizlik fikrinin, zafer sonras?ndaki havay? bozmak ve zehirlemek için, sinsice çal?şt?ğ?n? görür. Ankara’n?n reislerinde özellikle reisicumhurda muannid ve büyük bir dehan?n varl?ğ?n? hisseder. Bu dehay? kuşkuland?rmakla ?slam aleyhine çevirmenin pek yararl? olmayacağ? kanaatine var?r ve Ankara’dan ayr?lmaya karar verir. 1923’te Van’a giderek Erek Dağ?ndaki mağarada inzivaya çekilir.


  YEN? SA?D DÖNEM?

  Art?k onun için yeni bir dönem başlam?şt?r. Bu dönemi kendi tabiriyle Yeni Said dönemi olarak adland?r?r. Sosyal ve siyasal hayat?n çalkant?l? ve f?rt?nal? günlerine ait Eski Said dönemi geride kalm?şt?r. Kader onu yepyeni bir mücadelenin ve mücahedenin kucağ?na atacakt?r. 1925 y?l?nda cereyan eden Şeyh Said hareketini müteakip onun da bu harekete kat?labileceği ihtimali genç cumhuriyetin yöneticilerini ürkütmüş olacak ki, tehcir ve sürgün kurbanlar? aras?na onu da katarlar. Dondurucu bir şubat soğuğunda Van’da inzivaya çekildiği Erek Dağ?ndaki mağaras?ndan al?narak önce Burdur sonra Isparta ve Barla’ya sürgüne gönderilir. Art?k sürgünler, hapishaneler ve mahkemeler birbirini izler. Vefat tarihi olan 1960 y?l?na kadar bir daha doğup büyüdüğü ve hasretini çektiği topraklara geri dönemeyecektir. Bu dönemde Said Nursî kovan?na geri dönmüş bir ar? gibidir. Günlük politika hesaplar?ndan öte kendini geleceğe ait hayatî meselelere adam?şt?r. Çal?şmalar?n? uzun vadeli fakat sağlam temellere oturtmuştur. Ruhî ve kalbî bir tefekkürü ve bunun neticesi olarak manevî bir irşad vazifesini üstlenmiştir. Bu çerçevede Risale-i Nur’lar? yazmaya başlar. ?sabet eder. Çünkü Birinci Dünya Savaş? sonras?nda parçalanan islam çoğrafyas?nda aç?kça görülen bir inanç bunal?m? söz konusudur. Dolay?s?yla çağ?n bunalan insan?n? yeni bir ruhla diriltmenin zarureti ortadad?r.

  ?şte Bediüzzaman Said Nursî de kendi selefleri gibi ümmetin hayat?nda tecdid misyonunu üstlenerek bu nurlu ve ayd?nl?k yolu göstermeye çal?şm?şt?r. Hadiste rivayet edildiği gibi, “Şüphesiz ki ALLAH her yüzy?l?n baş?nda bu ümmetin dinini tecdid edecek olan bir müceddit gönderir.” Nübüvvet kaps?n?n kapanmas?ndan sonra teceddüd hareketi her asr?n ihtiyaçlar?n? ve koşullar?n? gözönünde tutarak dinin yenilenmesi anlam?nda veraset-i nübüvvet makam?n? deruhte etmiştir. Dolay?s?yla, Said Nursî de tarihi süreç içerisinde bu geleneğin bir devam?d?r. ?slam tefekkür tarihinin alt?n zincirinde çağdaş halkay? teşkil eden Bediüzzaman, bu çağ?n, hayat? süratle kay?p giden evlad? için Kur’an ve Sünnetten en k?sa ve en selametli bir yolu ve metodu ç?karm?şt?r.

  Bu yol, herşeyin hercümerc olduğu bu zamanda, en k?sa ve en selametli bir metotla bidat rüzgarlar?na ve dalalet hücumlar?na karş? çabuk sönmeye maruz kalan taklidi iman?, hiçbir şüpheye mahal b?rakmayacak ve küfrün hiçbir sald?r?s? karş?s?nda sars?lmayacak olan tahkiki imana çevirme yoludur. Böylece Kur’an ve Sünnetin ulvi semas?ndan tereşşuh eden bu nur damlalar? günümüz müslümanlar?n?n manevi yaralar?na şifal? birer merhem ve iksirli birer t?ls?m olmaktad?r.

  Kaynak: Nur Alemi

 2. #2
  Dost İKRA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  KOCAELİ
  Mesajlar
  32

  Standart

  Allah Razi Olsun KardeŞ

 3. #3
  Ehil Üye Fehim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Yaş
  57
  Mesajlar
  1.866

  Standart

  Allah raz? olsun kardeşim...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bediüzzaman Said Nursi ve ABD
  By Bîçare S.V. in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.01.09, 20:43
 2. Kısa Elimin Dairesi Kadar Kısa ve Dardır.
  By Bîçare S.V. in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.12.08, 10:44
 3. Üstad Bediüzzaman'dan Kısa ve Anlamlı Sözler
  By havf_reca in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03.10.08, 17:24
 4. Bediüzzaman Said Nursi
  By parlak_47 in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 01.01.07, 17:21

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0