+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 4 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 39

Konu: Tımarhanede Tabib ile Olan Maceram

 1. #1
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart Tımarhanede Tabib ile Olan Maceram


  Bediüüzzaman Şekerci Han?nda bir oda bularak bütün ulema ve talebeleri , politikac? ve askerleri münazaraya davet etti. Bu meselenin buras?n? kardeşi Molla Abdülmecid Efendiye b?rak?yoruz:
  '' Hazret-i Üstad şekerci han? ' na gider , orada ikamet etmeye başlar .Orada Odas?n?n kap?s?na şöyle bir ilan asar :
  '' Mektep , Medrese mensublar?dan ve efylosoflardan , dinsiz ve dindarlardan her kimin bir suali varsa , hangi ilimden ve fenden olursa olsun benden sorabilir. Sizden sual , benden cevap ... Fakat ben hiç kimseye sual sormam . ''
  Bu acib ilan üzerine Bediüzzaman , ?stanbul ulemas? ve taleberinin istila ve hücumuna uğrad? . Fakat o , sorulan hiç bir suali cevaps?z b?rakmad? .,günlerce haftalarca başar?yşla devam eden bu yüce imtihan neticesinde .. ' Hat?ra defteri Abdülmecid , S : 16


  ?şte Molla Abdülmecid ve diğer bütün tarihçikerin yazd?klar? bu harika , acib ilan üzerine ?stanbulun nazar-? dikkati hauyret ve trakdirle Bediüzzaman ' ?n üzerine celb olur. Art?k herkesin dilinde büyük bir haber olarak '' Bediüzzaman Said-i Kürdi her suale cevap veriyor '' şeklinde cereyan ediyordu. Tabi Mabyn de onu her hal ve hareketini takibden geri durmuyordu. Neticede şöyle bir plan düşündüler :
  '' Böyle herşeyi bilen , her suale cevap veren delidir '' diye Bediüzzaman ' ?n üzerinden takdir ve hayret nazarlar?n? gidermek için ak?l hastanesine sevke karar verdiler.
  Yine kardeşi Abdulmecid Efendiyi dinliyoruz :

  ... '' günlerce haftalarca başar? ile devam eden şu yüksek ilmi münakaşalar?n sonnunda : '' bu adam delidir çünkü herşeyi biliyor '' diye zavall? Said 'i deliler defterimen kayd ettiler. ... T?marhanede iken muayene için Mabeyn ' den bir doktor yan?na gönderdiler. Mecnun Said , doktara uzun uzad?ya maceras?n? ve ?stanbula ne için geldiği anlat?ur. Ezcümle doktora der ki :

  '' ben değil , memleket ve millet hastad?r. Onlar?n tedavisi için geldim. Şark memleketi yarat?ld?ğ? durumda durmaktad?r.Halk? cehalet batakl?ğ?nda boğulmkatad?r. Onlar? kurmtarmak ümidi ile buraya geldim. Burada bu hususda çal?ş?rken cinnet ile ittiham edildim . Hakikaten deliler içinde düşen deli olur ki : ?stanbula geldim , bende deli oldum. '' der.


  Doktor bediüzzaman? dinledikten sonra hayret içinde kal?r. Ve onun nas?l maarifperver , vatanperver , hay?rhah , eşsiz bir zeka sahibi olduğunu anlar . Raporunu da şöyle tanzim edererk Mabeyne gönderir :
  '' Şimdiye kadar ?stanbula gelenler içerisinde zeka ve fetanetçe böyle bir nadire-i cihan bulunmuş değildir. ''
  Doktorun bu raporu üzerine Mabeyne dehşet düşer. Hemen Bediüzzamn ' ? çarçabuk t?marhaneden tevfikhaneye ald?r?rlra. Bir an evvel o?nu istanbuldan uzaklaşt?rmak gayesiyle 30 alt?n lira maaş bir miktar da para teberrü hususunda irade-i saniyyeye iktiran ettirilerek Zabtiye Naz?r? Şefik Paşa ile Bediüzzaman ' a gönderirler .''
  Üstad kendisini dinledikten sonra adeta şok geçiren doktor ile neler konuştu , ona neler anlatt? merak edenlere ... ?şte Mes'elenin buras?n? ve sonraki taraflar?n? bizzat Bediüüzaman ' dan dinliyelim :

  ...

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 2. #2
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  T?marhanede tabib ile vaki olan maceram :


  Ey tabib efendi ! Sen dinle ben söyleyeceğim . Cinnetime bir delil daha senin eline vereceğim , sual olunmadan cevap ...Antika bir divanenin söznünü dinlemeyi arzu edersiniz. Muayenemi muhakeme suretinde istiyorum . Senin vicdan?n da hakem olsun . Tabibe ders-i t?b vermek fuzulilik. Amma teşhis-i illete yard?m edecek noktalar hastan?n vazifesidir. Hemde istikbal sizi tekzib etmemek için dinlemenize lüzum görürsünüz. Şu dört noktay? nazar-? mütalaaya al?n?z ! ... ( Ve sonra yine t?marhanede iken verdiğim baz? izahat?n suretidir : )

  ...

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 3. #3
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart
  Birincisi : Ben Kürdistan dağlarında büyümüşüm . Kaba olan ahvalimi Kürdistan kapanıyla tartmalı . Hassas olan medeni istanbul mizanıyle tartmamalısınız . Öyle yaparsanız , maden-i saademitiz olan Dersaadetten önümüze sed çekmiş olursunuz . Hemde ekser Kürtleri tımarhaneye sevk etmek lazım gelir . Zira Kürdistanda ' da en revaçlı olan ahlak ; cesaret , izzet-i nefs , salabet-i diniye , muvafakat-ı kalb ve lisandır . Medeniyette , nezaket denilen emir , onlarca müdahenedir ( dalkavukluk )

  ...

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 4. #4
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart EEE gerisi gelmedi?:)

  Birisi: Hadîs-i sahihte vardır ki, "Bir adam kemâl-i imanı kazandığına, avâm-ı nâsın akıllarının tavrı haricindeki yüksek hallerini mecnunluk, divanelik saymaları, onun kemâl-i imanına ve tam itikadına delâlet eder" Müsned, 3:86; diye ferman ediyor.

 5. #5
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  ?leriki bölümler oldukça ayd?nlat?c? dersleri bar?nd?r?yor hepsini birden eklemek yerine yavaş yavaş , tane tane , sindire sindire , merak ede ede anlaya anlaya paylaşal?m dedik ... hepsinden öte birazda uykumuz geldi yar?n devam inş .

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 6. #6
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  İkincisi : Benim elbisem gibi , ahval ve ahlakımda nasa muhaliftir. Hak ve nefsül emre mahak-i itibar ittihad ediniz. Zamanın veya adetin revaç verdiği bazı ahlak-ı seyyieyi görenek vasıtasıyla - nümune-i imtisal olmuş - mikyas yapmayınız . ( Neme lazım başaksı düşünsün ) feryad-ı meyyitaneyi vermek gibi ...


  Müslümanım , İslamiyet cihetiyle ma' nen memurum .. Ve sadakatle mükellefim . Millete , din ve devlete nafi olan bir şey düşünceğim ! ...

  Üçüncüsü : ...

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 7. #7
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Üçüncüsü : Şaz ( müstesna ) ve nadir olarak isti ' dad-ı zamanın fevkinde çok kimseler gelip gitmiş . Nas ibtida ( başlangıçta ) onlara cünun veya abes isnadından sonra , sihre veya harikaya hamletmişler . Birinci ve ikinci noktanın mabeyninde olan tezad , cinnetime hükmeden zevatın delil ve müddealarında olan tezada imadır . Zira efalleriyle demişler : '' Divanedir , çünkü her mesail-i müşkileye cevap veriyor . Böyle delil getiren delidir . ''


  ...

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 8. #8
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart Üstadın Şekl-i kıyafetinin Hikmetleri

  Döründüncüsü : Asabi adam, bahusus benim gibi sinirli bir kimsenin telaş ve hiddet etmesi zaruridir. Bahusus bu fikr-i aliyi onbeş sene zihnimde taş?yan , bilffil karib olduğu zaman , yani inkilab-? azim ile kendini muhatarada ve mehlekede görse ve temaşas?ndan mahr?m kalsa nas?l telaş ve hiddet etmesin ? Hemde benden daha divane Zabtiye Naz?r?d?r . Zira benden daha hadiddir. Hemde bu cinnet-i muvakkataya mübteda olmaya binde birdir.
  Eğer müdahane ( dalkavukluk ) temelluk , tazarru-u sinnuri , menfaat-i umumiyeyi , menfaat-i şahsiyeye feda etmek akl?n muktezas?ndan addedilmek laz? gelirse ; şahid olunuz , ben o ak?ldan istifdam? veriyorum . Divanelikle - ki bence bir mertbe-imasumiyet gibidir - iftihar ediyorum.

  Dört nokta şüpheyi davet etmiş .. Onlar? bilerek baz? hikmet-i hafiye için yapm?ş?m .
  Birincisi : Şekl-i garibim ... Bu muhalif libas?mla
  1. makas?d-? dünyeviyeden istiğnam? ve
  2. adat-? beldeye adem-i müraattan özrümü ve
  3. ahval ve etvar?m??n nasa muhalefetini ..
  4. ve münasebet-i zahir ve bat?n ile tabiilik insaniyyetimi ve milletimin muhabbetini i'lan etmek içindir.
  5. Hemde garip mana , garip bir laf?z içinde olmal? . Ta ki nazar-? dikkati celb etsin .
  6. Hemde sanayi-i mahalliyeye revaç vermek için bir nasihat-? fi' li ediyorum .
  7. Hemde kendimde bir meyl-i deceddüdü göstermek ve zaman?n teceddüd edeceğine işaret ediyorum .
  8. Hemde Sultan Selim ' e biat etmişim.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 9. #9
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Bu yazdıklarınız ilk defa okuyurum ben. Allah razı olsun sizden..

 10. #10
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart Çok Çok mühim : ulum-u ilahiye ' nin tahsil metaodlarını anlatıyor


  İkinci si : Ulema ile münazaramdır . Onun sebebi İstanbul ' a geldim , gördüm ki ; sair şuabata nisbeten medaris terakki etmemiştir. Bunun da sebebi :

  1. kitaba nazarla istinbat-ı mesele etmek olan isti' dadı , meleke-i ilim yerinde ikame olunmuş.
  2. Ve talebelerde adem-i münazara ve sual ve cevap sebebiyle şevksizlik ve atalet gibi bazı hali intac etmiştir.
  Sair muntic-i taaccup olan ve hayrat olan Ulum-u Ekvan .. veya eğlence ile vakit geçirmeyi müntic olan fünun-u hevesat .. ve lezzet-i hakikiyeyi muntazammın ulum-u maksud-u bizzat gibi , ulum-u ilahiye tahsil olunmaz. Bununda ya
  1. bir himmet-i ali veya
  2. bir tavaggul-u tam veya
  3. müsabakayı müntic olan sual ve cavap gibi bir şevk-i kasri ve harici lazımdır.
  4. Ve yahut taksim-i amal kaidesine tatbikan her bir talebenin isti' dadına göre bazı fünun ile tavaggul etmeli . Ta mütehassıs olsun , sathi olmasın . Zira he ilmin bir suret-i hakikisi var . Meleke olmadığı vakit , bazı tarafı nakıs olan suretlere benzer .
  Bununda çaresi : ona müstaid olan bir fenni esas tutmalı . Ve buna münasib fünunu , herbirinden birer fezleke alınmalı ve o fenn , esasın suret-i hakikiyesini mütemmim ittihaz etmelidir.
  Zira her bir fezleke , bir suret-i müstakilleyi teşkil etmiyor . lakin bir suret-i esasiyeyi tekbil edebilir.

  Ey sözümü işiten talebe-i ulum !

  Mektebliler gibi - ki onlar nasıl olan seleflerine hayr- ül halef olmuşlar - çalışalım ki ; evc-i kemale vasıl ola seleflerimize hayr- ül halef olalım ! ...

  Ben münazara ile bilffil iki noktadan ikaz etmek istiyordum.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. haberi olan var mı..?
  By gamze-i_dilruzum in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 01.07.13, 22:19
 2. Önemli olan!!!
  By BiRDüNYaUMuT in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 01.03.13, 14:49
 3. Bakışları Sen Olan
  By BiRDüNYaUMuT in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.12.11, 21:40
 4. Bak Sen Akıllı Olan Baş Örtüsü Takmazmış
  By Özgürlük in forum Gündem
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 19.03.08, 23:15
 5. Sadece Filmlerde Olan 25 Şey
  By şakirt04 in forum Mizah
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.02.08, 16:07

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0