+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Üstad Hazretleri'nden Dış Siyaset Değerlendirmesi

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı aLt?nBaşak Nickli Üyeden Alıntı
  16/Eylül/1950’de, Türkiye’nin Atlantik Pakt?’na girmesine dair yapt?ğ? müracaat?na, ?ngilizler karş? ç?kt? ve o defa müracaat kabul görmedi. Ertesi sene 23 Temmuz 1951 tarihinde Amerikan filosu ?stanbul’a geldi. Bu hareket ile Amerikan Hükûmeti; Türkiye’yi ?ngiliz ve Frans?zlar?n karş? olmalar?na rağmen NATO’ya almaya dair bir karar? gibi idi... Ve nitekim 17 Ekim 1951’de Türkiye’nin Atlantik Pakt?’na, NATO’ya iltihak?na dair protokol Londra’da imzaland?.

  Bu tarihten önce, Üstâd’?n Emirdağ’daki baz? talebeleri, ?ngilizlerin Türkiye’nin müracaat?na ihanetkârane karş? ç?kmalar?na üzüldüklerini görmüş ve 26/6/1951’de şu gelecek değerlendirmeyi yaparak hakikat‑? hali beyan etmiştir:

  “Demokratlar içerisinde meb’us Gazi ve Gazi gibi dindarlar ve Isparta’da Rüştü ve akrabas? ve Emirdağ?’nda Mehmet Çal?şkan ve Hamza gibi demokratlar?n hat?r? için yaln?z bir saat dünyaya bakt?m.

  Said Nursi

  Aziz kardeşlerim! (Bu yaz?y? Üstad?m?z yazd?rd?lar)

  ?ngilizlerin bizi Atlantik Pakt?’na almad?klar?na müteessir olmuştuk. Bilakis Üstad?m?z?n bize beyan ettiği bu hakikatlar karş?s?nda al?nmad?ğ?m?za ruh-u can?m?zla memnun olduk.

  Mehmet, Hamza

  ?ngiltere’nin ?slamiyet’e karş? düşmanl?ğ?

  Ellibeş sene önce ?ngiltere’nin Hindistan Müstemleke Naz?r? Matbuatta intişar eden bir makalesinde, müslümanlar?n elinde Kur’an bulundukça ?ngiltere’nin ?slâmlara tamam?yla hâkim olamayacağ?n? tam hakimiyetin tesisi için Kur’an’?n sûkut ettirilmesi icab ettiğini yazmak suretiyle, hükümetinin ?slamiyet hakk?ndaki gizli siyasetini aç?ğa koymuştu. ?ngiltere hükümeti, ?slamlar hakk?nda iki türlü hatt-? hareket takip etmektedir.

  Birisi: O zaman?n ?slamlar?n önderliğini yapan Türklere karş? olup, Türkiye’de gizli bir ifsad komitesi kurarak Türkleri ?slamiyet’ten uzaklaşt?rmaya ve Kur’an-? Türkiye’de sûkut ettirmeye çal?şmakta idiler.

  Diğeri de: Türkiye’den başka memleketlerdeki müslümanlara tatbik edilen siyaset idi ki, bu siyasete göre de din hususunda müslümanlara geniş müsamaha gösteriyorlar ve onlar? okşuyorlard?. Türkiye’deki faaliyetlerinden, Türkleri ?slamiyet’ten uzaklaşt?rmak ve bu gayede muvaffak olduklar? takdirde Türkleri diğer müslümanlar?n gözünden düşürerek Türklerin önderliğini bertaraf etmek amac?n? güdüyorlard?. Lozan Muahedesi’nde ?ngilizler, ?slamiyet ve Kur’an aleyhinde olan siyasetlerine devam ederek, o zamanki Türk hükümetiyle ?slamiyeti Türkiye’den kald?rmak esas?nda anlaşmaya varm?şlard?. Eski ?ngiliz Başvekili Loid Corc ölünceye kadar bu siyaseti izhar etmiştir. Lozan Antlaşmas?na göre zaman?n hükümeti ?ngilizlere ?slamiyeti peşkeş çekmişler,([1]) Türkiye’den ?slamiyeti otuz sene zarf?nda kald?racaklar?n? tahmin ederek ona göre teşkilatlar vücuda getirerek çal?şmaya başlam?şlard?. Otuz sene geçince, bu müddetin kafi gelmediğini görerek tekrar otuz sene daha çal?şmak icab ettiğini o zaman?n başvekili Meclis’te([2]) aç?klam?şt?. Şimdiki Demokratlar?n baz? dindarlar? eski ?ttihad-? Muhammedi gayesini tahakkuk ettirmek için çal?şanlarla birlikte idiler.

  Demokratlar?n eski hükümet gibi dini ve şeair-i ?slamiyeyi ?ngilizlere rüşvet vermeğe kalkmamalar? icab eder. Zira art?k buna hüküm kalmam?şt?r. ?ngilizler son resmi beyanatlar?nda, Türklerin Asyal? ve müslüman bulunmalar?ndan dolay? onlarla işbirliği yap?lamayacağ?n? aç?klam?şlard?r. Halen Ehli Salib fikrini devam ettirdiklerine bu aşikar bir delildir. ?ngilizler de zaten ?kinci Cihan Harbinden sonra Amerika’n?n gölgesinde kalarak, tali derecede bir devlet olmuştur. Bu yüzden kendilerine fazla ehemmiyet verip, dostluğunu temin için dini rüşvet vermeğe ve onlara yaranmağa çal?şman?n lüzumu kalmam?şt?r. ?ngilizler’in kendisi de bugün Amerika’n?n yard?m?na muhtaç bir haldedir. Demokratlar dörtyüz milyon müslüman?n nefretini kazanm?ş olan ?ngilizler’in dostluğu yerine bilakis müslümanlar? intibaha getirip onlarla kardeşlik ittifak? yaparak, onlar?n eskiden olduğu gibi önderliğini yapmağa çal?şmal?d?rlar. Elbette bu daha çok hay?rl?d?r. Bu hay?rl? nokta-i istinad? kazanmak için ezan-? Muhammed-i gibi dinin diğer şeairini de yerine getirmek, yeni hükümetin en büyük vazifesi olmal?d?r. Yeni hükümet ?ngiliz dostluğundan ziyade, Amerika’n?n dostluğuna ehemmiyet vermelidir. Çünkü Amerika ve Amerikan halk?n?n Alem-i ?slamla dost olmalar? daima menfaatleri icab?d?r. Ve ?ngilizler gibi ?slamiyet aleyhine bir siyasetleri yoktur.

  ?şte ben ellibeş seneden beri ?ngilizlerin bu gizli çal?şan Kur’an düşmanlar?na karş? Risale-i Nur’u ikameye çal?şt?m. Cenab-? Hakk’a yüzbin şükür olsun ki, Risale-i Nurlar onlar?n bu sinsi siyasetine karş? geldi ve onlar? mağlup etti. Eski ?ttihad-? ?slam ve ?ttihad-? Muhammedi’nin arkadaş? olan Demokratlar?n baz? dindarlar?, herşeyden önce elmas bir k?l?nç gibi Kur’an-i hakikatlar olan Risale-i Nur’u ellerinde tutarak Alem-i ?slam?n kardeşliğini kazanmaya ve ayn? zamanda ?ngilizlerin son beyanatlar?yla bize karş? takip ettikleri siyaset ellibeş sene önceki siyasetin ayn? olduğu anlaş?ld?ğ?na nazaran içimizde bulundurduklar? ifsat komitelerini yok etmeğe çal?şmal?d?rlar. (Haşiye)

  Haşiye: Otuzbeş seneden beri “Eûzü billahi mineşşeytani vessiyaseti” diyen ve siyasetle hiç alakadar olmayan Bediüzzaman, yaln?z bugün 20/06/1951’de bir saat için dünya ile meşgul olmuş ve bu hakikatleri yazd?rm?şt?r.

  Hamza Mehmet, Nuri”

  (Elyazma Emirdağ Lahikas?‑ll Müntehap dosya s?ra no: 53)

  Hazret‑i Üstâd’?n üstteki acib aç?klamas? yap?ld?ğ? o günlerden az önce, “BÜYÜK DOĞU” Mecmuas?n?n da 25.9.1950 ve 29. say?s?nda “LOZAN’IN ?Ç YÜZÜ” yaz?s?nda Lozan Antlaşmas?’nda ?ngilizler taraf?ndan ileri sürülmüş şartlar?n?, ?nönü’nün bilerek kabullendiğini yaz?yordu. (Mufassal Tarihçe-i Hayat)

  Bugün de buna yak?n hadiseler zuhur etmektedir. Baz? meselelerimize ?ş?k tutmas? ümidiyle bu yaz?y? tekrar neşrediyoruz. Bir tarafta Avrupa Birliğine girmek için yap?lan çabalar, bir tarafta Amerikayla dostluk meselesi, ittifak şartlar? hala konuşulan meseleler olarak milletin ve idarecilerin önünde duruyor. Bu mektup hükümetlerin d?ş siyasetine yön verecek mahiyettedir. Bediüzzaman Hazretlerinin beyanlar? umum zamanlara, hatta gelecek zamanlara daha çok bakmaktad?r.  --------------------------------------------------------------------------------

  ([1]) 1923’de Türk Hükümeti Lozan Antlaşmas? gereğ’ince hilâfeti ilga etmesi üzerine, Hindistan Müslümanlar? işin ?ngilizlerin oyunundan geldiğini bildikleri için, çok sert tepki göstererek Türk hükûmetin reislerine mektuplar yazd?lar. ?stanbul Baro Başkan? Lütfi Fikri Bey de hilâfetin ilgas?na dair bir makale yazd?. Tanin gibi baz? gazeteler bu yaz?y? neşretti. Bu yüzden ?stanbul’da ?stiklal Mahkemesi kuruldu. Fikri Bey idam talebiyle yarg?land?.

  24 Kas?m 1923 Hint Müslüman Iiderlerinden Ağa Han ile Emir Ali, ?smet ?nönü’nün hilâfeti korumas? için ve hilâfetin muhafaza içinde b?rak?lmas? hususunda mektuplar yazd?lar. Bu mektuplar 5 Aral?k 1923’de baz? ?stanbul gazetelerinde neşredildiği için. ?stanbul’da kurulu ?stiklal Mahkemesi bu gazetecileri de yarg?lad?... Ve bu haberi yay?nlayan gazeteciler tutukland? ve tâ Aral?k 1923’de ?stiklal Mahkemesi bu gazetecileri yarg?lamaya başlad?. Baz? gazeteler kapat?ld?. Baz?lar? hüküm giydi vesaire (Bkz. Elli Y?l?n Tutanağ? S:13‑15).

  ([2]) 1946 y?l? içinde, TBMM Kürsüsünde Başbakan Şükrü Saraçoğlu: “Din zehirdir. Türkiyeden dini tamamen atabilmek için bize 30 zene daha laz?m” diyordu. 1948 de Adliye Vekili Fuad Sirmenin meclisteki konuşmas?da benzeri şeyleri söylüyordu. Hz. Üstâd bunlara işaret ediyor. (Bkz. Sebilür Reşad Say?:103, May?s 1951)

  (Mufassal Tarihçe-i Hayat)
  ülkemizde yap?lan tahribat ne kadar planl? programl? yap?lm?ş.baş? çeken yahudiler,ingilizler ama kendilerinden daha heveslileri bulmuşlar türkiyede ,ellerini bulaşt?rmam?şlar.o daha hevesli kişiler de memnuniyetle dini rüşvet vermişler..seve seve vermişler..

  Lozan Muahedesinden sonra, ?ngiltere Avam Kamaras?nda, "Türklerin istiklâlini niçin tan?d?n?z?" diye yükselen itirazlara, Lord Gürzon’un verdiği cevap:
  "?şte as?l bundan sonraki Türkler bir daha eski satvet ve şevketlerine kavuşamayacaklard?r. Zira biz onlar?, mâneviyat ve ruh cephelerinden öldürmüş bulunuyoruz.  Hayim Naum müthiş plân?n?n zeminini Amerika’da haz?rlad?ktan sonra ?ngiltere’ye geçmiş ve hâlis Yahudi olan Lord Gürzon ile temas ederek şu teklifte bulunmuştur:
  "Siz Türkiye’nin mülkî tamamiyetini kabul ediniz. Onlara ben ?slâmiyeti ve ?slâmî temsilciliklerini ayaklar alt?nda çiğnetmeyi taahhüt ediyorum." emirdağ lahikas?/278

  ne kadar korkunç planlar..

  Alıntı aLt?nBaşak Nickli Üyeden Alıntı
  hakl?s?n kardeş.Allah muhafaza etsin inş cümlemizi.
  Konu MuhammedSaid tarafından (25.05.07 Saat 00:59 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Üstad Hazretleri Hacca Gitmiş mi?
  By caner07 in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 40
  Son Mesaj: 27.10.12, 19:20
 2. Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 18.11.09, 15:47
 3. Üstad Hazretleri ve Şeyh Said
  By Ene-Zerre in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 19
  Son Mesaj: 15.05.09, 19:12
 4. Üstad Hazretleri Neden Evlenmedi?
  By nurdan_katre in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 08.07.08, 21:52
 5. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nden Ögütler
  By naz in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 27.02.08, 18:12

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0