Bediüzzaman'?n talebeleri, liselilerin belgeselinde


Lise öğrencisi iki genç, Harun Vural ve Mehmet Ali Demirkan, Bediüzzaman’a olan sevgilerini belgesele dökmek için kollar? s?vad?. Bediüzzaman Said Nursi’nin yaşayan talabeleri ve Risale-i Nur hakk?nda geniş bilgiye sahip insanlar? belgeselde bir araya getirdi.

Adem Y?lmaz
Zaman-Gençlik
Yaşlar? 16-17 olan iki genç, Anadolu’nun farkl? illerinde yaşayan kişilerle görüştü. Muhataplar?ndan Bediüzzaman’? dinleyen iki kafadar, çal?şmalar?n? kay?t alt?na ald?.

Projenin fikir babas? Harun Vural, her şeyin bir sohbet meclisinde başlad?ğ?n? söylüyor. Bediüzzaman’?n, davas? uğrunda çok eziyetlere maruz b?rak?ld?ğ?n? hat?rlatan Vural, “80 y?ll?k hayat?nda çekmediği s?k?nt? kalmayan Said Nursi, arkas?nda Risale-i Nur gibi bir külliyat b?rakm?ş. Bu eserlerin günümüze gelmesinde rol alan önemli şahsiyetleri de unutmamak gerekir. Üstad?m?z?n s?k?nt?lar?n? anlatmaya kelimeler yetmez. Bediüzzaman, ömrü hayat?nda birçok s?k?nt? çekmiş. Tabii, talebeleri de onun gibi sürgünden sürgüne, hapishaneden hapishaneye gönderilmiş. Biz de şu an hayatta olan canl? şahitlerden birkaç an? toplay?p Risale-i Nur’u, Bediüzzaman’? birinci ağ?zlardan aktarmak istedik. Projemize bu duygularla başlad?k. ?lk etapta zorland?k. Fakat görüştüğümüz kişilerin de yard?m?yla şahitlere uluşmay? başard?k’ diyor.
Harun Vural’?n söylediğine göre, amcas?n?n oğlu Ömer Faruk Demirkan ile giriştikleri proje, pek yak?nda meyvelerini vermiş olacak. ?kili Said Nursi’nin talebelerinin hayat?n? okurken çok duyguland?klar?n?, özellikle Zübeyr Gündüzalp karakterinden çok etkilendiklerini söylüyorlar. Zübeyr Gündüzalp’i merak ettikçe Bediüzzaman’?n diğer talebelerine karş? da bir merak başl?yor içlerinde. Harun Vural, görüntülü kaynak arad?ğ?n? ama bulamad?ğ?n?, sonra ‘bu kaynağ? neden biz oluşturmayal?m’ diye heyecanland?klar?n? söylüyor. Çal?şmalar böyle başl?yor. Daha fazla gecikilmesin, bizim ulaşamad?ğ?m?za başkalar? ulaşs?n, düşüncesiyle.
“Projemizin şu an için yüzde 60’? tamam. Çal?şmaya başlarken, çeşitli kaynaklara başvurduk. Değişik kişilerle görüştük, nas?l bir yol izlememiz gerektiğini öğrendik. Görüntüler bitti. 7-8 yerde çekim yapt?k. Abdullah Yeğin, Necmeddin Şahiner, Ekrem K?l?ç, Muhammed Orakç?, Nusret Kocabay, Mehmet F?r?nc?, Rahmi Erdem ağabeylerle görüştük. Onlar?n ağz?ndan Bediüzzaman’? dinlemek k?smet oldu.” diyor Harun Vural. Çekimleri tamamlanan görüntüler ?stanbul’da montajlanacak. Vural, her talebenin hayat?n?n ayr? ayr? işleneceğini söylüyor. Belgesel için 3 farkl? fon haz?rlanm?ş ve dünya çap?nda 5 farkl? dağ?t?m şirketi ile görüşülmüş. Belgeselin tamamlanmas? halinde filmin dağ?t?m işinde hiçbir problem yaşanmayacak. 7 sponsor düşündüklerini belirten Vural, “Görüşmelerimiz devam ediyor. Şu ana kadar harcamalar? kendimiz yapt?k. Ailemizin desteğiyle, 5-6 bin YTL’lik masraf yapt?k. Sponsorlarla daha güzel bir çal?şma olacağ?n? düşünüyorum.” diyor. Vural’?n söylediğine göre belgesel için eylül ay?n?n baş?nda ya da ikinci haftas?nda bir tan?t?m gecesi yap?lacak. Şimdiden duyurmuş olal?m biz de ve eklemeden geçmeyelim: Haydi hay?rl?s?...

http://genclik.zaman.com.tr/?bl=5&hn=763* Bu haber Risale-i Nur Araşt?rma Merkezi taraf?ndan haz?rlanm?şt?r. Kaynak gösterilerek veya izin al?narak yay?nlanabilir.