Mantık;Hikmetin İrade penceresinden bakıldığında..illetin içeriğini çözümleyici marifetin iradedeki gerekliliğinin mutala-i beşerdeki mevkisidir...

Muhakemat; mantık ilişiğinde meseleleri yorumlamaktır...Hakemiyet ..ondaki adaleti müşahade etmek...hakimiyet.. itaat ve teklifi makuliyetle yaşanılır olmaktır...

daire-i akla hitap eden meselelerde algı talep şekline göre değişir...Bilmenin sınıfsal özelliği istifadeyide katagoriliyerek toplum yapısını oluşturur...

Asıl mantık bu anlamda kargaşa değildir...Denklemlerin neden niçin münasebetinin analitik yaklaşımıdır...

Ve hayata makuliyet sunmak mantığın ta kendisidir...

Algılamanın felsefe boyutunun verimsizliği ile mantık yaklaşımı arasında kısır döngü ile mücehhez lafızperestlik barınır...Mantık üstün zekanın ürünü bir düşünce sisteminde idrak dünyasının diktasında spesifik dejenereden başka bir şey olmamakla birlikte,çevresinide aynı laşe-i rahiyasıyla perişan eder...Konumuzdan hariçtir...

Meselelerin tanımlanmalarını adlandırmak ve numaralandırmak gayet kolaydır...İçeriğinin mahiyeti ise adlandırma ve numaralandırma etiketinin sahibinin sermayesi hükmünde olduğunda teşhis tahlile münhasır kalır..."Zekavet-i betra da mevkiini alır...

Mantık açısından Asıl mesele;Yukarıdada ifade ettiğimiz gibi..Tabirde hata olmasın İradenin Hikmet şubesidir...

Asıl mantık makuliyet olduğunda, muhakemat anlamada neden, niçin, katagorisinde ilmi seviyeye hizmet eden akli bir yetenektir...

İnkişafı ile de ;Hayatın kalp ve ruh derecesi gibi, Mantık ve muhakeme..Emir ve irade arşından nemalanan kabiliyet hükmüne geçebilir...

Bu nedenle mantık ve işlev mekanizması olan muhakeme,teklif ve makuliyet.. tenasüp tetabuk,tevzin, tanzif, tanzif vs. gibi nevamis ,daireyi hikmette kabiliyet-i beşeriyede ilm-i ilahiyeye taalluk eden meselelerin inkişafında istihdam edilen letaiftir...

Bediüzzamanın "Kainatı Ancak Kur'anın anlattığı gibi Gördüm"meyanındaki ifadesi ve aynen öylede göstermesi ..Hakiki maslahatta Kur'anla Barışık Felsefenin kabulunu istilzam etmektedir...

İşte mantık ve Risale-i Nur İlişkisi bir makuliyet muhakemesinin ikna edici neticesidir...Ve ilmin meratibinde İradeden Kudrete..marziyattan rızaya kadar ebedi bir faaliyetin manzumesini hülasa eden keyfiyette olmasıdır...

Çözünürlüğünün yüksekliği kabulün genelini sağladığından faydalılık ve verimlilikte istimal edilen manalarla ebedi mesrururiyeti kazandıracak Cennet-i bile Marifetullahla geri bırakacak bir kulluk kabul arşını hedef gösterdiğinden makuliyet ve çözüm ve arılık içeriği ile meratibi mantıkıyede bir dersi marifettir...

Son olarak..Mantık; irade-i ilahiyenin İlme ve hikmete ait hususiyetine yardım eden muhakeme ile mücehhhez olarak ilm-i beşere taalluk eden marifet-i saniin ders-i tefekkürüdür...Denilebilir...

Selam ve dua ile

m_safiturk