Konu Kapatılmıştır
1. Sayfa - Toplam 4 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 31

Konu: Nurcular Demokratları Desteklemeli midir?

 1. #1
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart Nurcular Demokratları Desteklemeli midir?

  Üstad siyasete ile iştigal etmemekle beraber din-i hamiyet namına Risale-i Nur’da 85 defa demokratlara dua etmiş,sahip çımış, takdir etmiş ,minnettar olmuş, iltifat etmiş,desteklemiş ve bu partiye yardım için talebelerine teşvik etmiştir.

  Hususan oradaki eski tahribatı tamirata başlayan hakikî vatanperverler olan Demokrat namında hamiyetli Ahrarlar, yani hürriyetperverler, Nur ve Nurcuları takdir etmelerine çok minnettarım. Onların muvaffakiyetine çok dua ediyorum. İnşaallah, o Ahrarlar istibdad-ı mutlakı kaldırıp tam bir hürriyet-i şer'iyeye vesile olacaklar.


  Bu sözü incelediğimizde Üstad’ın Demokratlara istibdatı kaldırmak ve hürriyet-i şeriyeye vesile olacağını söylemiştir. Sözde kesinlik vardır. Olabilir dememiş “olacaktır” ,demiş. İstikbalden haber vermiş. Demek Nurcular Demokratları desteklemesi Umdesi haline gelmiştir. Onlara yardım etmesi elzemdir. Delil ise şudur.

  Otuz beş seneden beri siyaseti terk eden Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri, şimdi Demokrat Kur'ân ve İslâmiyet ve vatan hesabına, bütün kuvvetiyle ve talebeleriyle, dersleriyle Demokrat Partinin iktidarda kalmasını muhafazaya çalıştığına, biz Demokrat Parti mensupları ve Nur talebeleri kat'î kanaatimiz gelmiştir.
  Zira, Demokrat Parti düşse Halkçılar veya Milet Partisi iktidara gelecektir. Bu yüzden Üstad şöyle dedi; İşte bunun için, hayat-ı içtimaiye ve vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin iktidara gelmemesi için, Demokrat Parti'yi, Kur'ân ve vatan ve İslâmiyet namına muhafazaya çalışıyorum"

  Ayrıca Üstad Demokrat Parti aleyhine tertiplenen oyunlara kesretle işaret etmiş ve uyarmıştır.
  Eskiden nasıl Ahrarlar iki defa başa geçtiği halde, az bir zamanda onları devirdiler. Onların müttefiki olan İttihad-ı Muhammedî (a.s.m.) efradının çoklarını astılar. Ve "Ahrar" denilen Demokratları kendilerinden daha dinsiz göstermeye çalıştılar. Aynen öyle de, şimdi bir kısmı dindarlık perdesine girip Demokratları din aleyhine sevk etmek veya kendileri gibi tahribata sevk etmek istedikleri kat'iyen tebeyyün ediyor. Hattâ ulemânın resmî bir kısmını kendilerine alıp Demokratlara karşı sevk etmek ve Demokratın tarafında, onlara mukabil gelecek Nurcuları ezmek, tâ Nurcular vasıtasıyla ulemâ, Demokrata iltica etmesinler.

  Peki bu tablo tebeyyün etmiş midir? Tablo aynen –belki misli ile- günümüzde dahi tebeyyün etmiştir. Son olaylarda dindarlık perdesine girmiş bir parti Demokratları dinsiz göstermeye çalışmış; müstebit malum partinin cinayetlerini Demoratların üstüne yıkmıştır. Halklarda Demokratlara karşı bir soğukluk meydana getirmişlerdir.

  En büyük tehlikede şudur. : Nurcuları Demokrat Parti aleyhine çevirmek. Çevirdikleri korkunç plan tahkiki imana sahip bir kısım Nurcuları dahi sürçmüştür. Malesef bunu üçüncü dafadır başarıyorlar . Hatta bu plan Nurcuların -siyaset yüzünden- bölünmesine netice vermiştir. Risale-i Nur ‘da bu konuda şöyle bir ifade vardır: Doğrudan doğruya eski zâlim parti hesabına şu maksada matuftur ki, yüz binlerle Nur talebelerini Demokratlar aleyhine çevirip, Demokrat Partisinin sessiz, sadasız, gösterişsiz, fakat dindarlıklarıyla gayet muhkem bir istinadgâhını yok etmek ve Demokrat hükûmetini yıkmaktır. Bu müthiş ve şeytanî plânın akîm kalması için zât-ı âlînize ehemmiyetle ihbar eder ve hürmetlerimizi arz ederiz.

  Risale-i Nur’da Demokratları din aleyhinde göstermek için bir kısım planlara işaret eder ve günümüze baktığımızda bu planın başarılı olduğu görülür. Bu dehşetli plan şöyledir; müstebit, dinsiz, mason ve kominist bir kısım zatların Demokrat gözükerek dindarları soğutmak ve karşılarına da başka dindarları koyarak Demokrataların oyunu bölmek ve kendi cinayetlerini Demokratların üstüne yıkmak, onları iktidardan düşürmek şeklinde olduğu görülür. Emirdağ Lahikasının muhtelif yerlerinde bu uyarılar yapılmıştır.

  Mesela şu nükte günümüzdeki bazı olaylara çok benzemektedir: Eskilerin lüzumsuz keyfî kanunları ve su-i istimalleri neticesiyle, belki de tahrikleriyle zuhur eden Ticanî meselesini ve ağır cezalarını dindar Demokratlara yüklememek ve âlem-i İslâm nazarında Demokratları düşürmemenin çare-i yegânesi kendimce böyle düşünüyorum:

  Hatta bu oyunlar öyle noktalara kadar gelmiş ki Üstad’ı dahi Demokrat Parti’den soğutmak için desiseli planlar uygulanmıştır.
  Mesela: Bütün gayesi vatan ve milletin selâmeti uğruna çalışan ve ders veren Üstadımız Bediüzzaman gibi mübarek ve muhterem bir zatın Demokrat Partiye yaptığı yardımı kıskanan Halk Partisi ve Millet Partisi elemanları, iktidar partisi yapıyormuşçasına çeşit çeşit bahane ve eziyet yaparak Üstadımızı Demokrat Partiden soğutmak için var kuvvetleriyle çalıştıklarına kat'î kanaatimiz gelmiş.

  Hatta bu oyuna gazetelerin dahil olduğu anlaşılır: Halkı Demokrat hükûmet aleyhine geçirmek plânlarını takip eden muhtelif gazetelerin diğer bir zahir yalanları ise, Nazilli'de iki mübarek adamın…

  Demokratlerı devirme planına dahil olan iki partiye de işaret etmiştir. Hem uyarmıştır:
  Bu iki tâife herşeyden istifadeye çalışıp, dindar Demokratları devirmeye çalıştıkları ve çalıştırıldıkları meydandaki âsâr ile tahakkuk ediyor. Bu acîb tahribâta ve bu iki kuvvetli muârızlara karşı, kırk Sahâbe ile dünyanın kırk devletine karşı meydan-ı muârazaya çıkan ve galebe eden ve bin dört yüz sene zarfında ve her asırda üç yüz, dört yüz milyon şâkirdi bulunan hakîkat-i Kur'âniyenin sarsılmaz kuvvetine dayanmak ve onun içindeki dünyevî ve uhrevî saadet-i ebediyenin zevklerine o câzibedar hakîkatle beraber nokta-i istinad yapmak, o mezkûr muârızlarınıza ve hem dahil ve hariçteki düşmanlarınıza karşı en lâzım ve elzem ve zarûri bir çare-i yegânedir. Yoksa, o insafsız dahilî ve hâricî düşmanlarınız, sizin bir cinayetinizi binler yapıp ve eskilerin de cinayetlerini ilâve ederek, başkaların başına yükledikleri gibi, size de yükleyecekler. Hem size, hem vatana, hem millete telâfi edilmeyecek bir tehlike olur. "Cenâb-ı Hak sizleri İslâmiyet lehindeki hizmetlerinize muvaffak ve mezkûr tehlikelerden muhâfaza eylesin" diye, ben ve Nurcu kardeşlerimiz, yapacağınız hizmete ve mezkûr hakîkati kabul etmenize mukabil, duâ etmeye karar vereceğiz.

  Bu yazılardan şöyle sorular sorulabilir:Neden Üstad siyasetle iştigal etmediği halde, hatta dünya meseleleri ile bütün bütün ilişkisini kesmişken son zamanlarında Demokratları destek için siyasete ve dünyaya bakmıştır? Üstad’ın amacı sadece o günü kurtarmak mıydı? Yoksa bir istikamet çizmek midir? Neden gerilere gidip Demokratları Osmanlı Ahrarlarının devamı gösteriyor? Geçmişten istikametli çizdiği çizgi onun yaşadığı dönemi kurtarmak için midir? Yoksa kıyamete kadar dindarlara bir yol göstermek için midir?

  Artık Demokrat Parti desteklenmemeli midir? Zira, Üstad’ın yazdığı gibi Demokrat Partiyi halk nezdinde küçük düşürmek ve Nurcuları soğutmak için oyanan oyun başarılı oldu. Demokrta Parti gücünü kaybetti. Halkçıların ve Milletçilerin istibdat ve cinayetleri onların üzerine kaldı.
  Artık bu cephe terkedilemli midir? O cephede ısrar etmenin ne zararı olur? Yeni, bir cephe Üstad’ın belirttiği tuzaklardan biri olabilir mi?

  Üstad'ın Demokratlardan soğumasından korktuğu Nurcular kimlerdir? Üstad'ın Nurcular o zaman demokratlara destek için teşvik etmesi günümüz için geçersiz midir? Nurcular Demokrat Misyonu görüp, bulup, tanıyıp anlaması gerekmez mi? Bir kenarda durum ilişmemeli mi?


  Bunu tartışmakta fayda vardır?


  Risale-i Nur'da 85 kez bahsi geçen Demokrat Parti'yi Risale-i Nur namına konuşmak ve incelemek abes olmasa gerek.
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 2. #2
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  37
  Mesajlar
  3.049

  Standart


  Say?n Adnan Menderes,
  Otuz beş seneden beri siyaseti terk eden Üstad?m?z Bediüzzaman Hazretleri, şimdi Kur'ân ve ?slâmiyet ve vatan hesab?na, bütün kuvvetiyle ve talebeleriyle, dersleriyle Demokrat Partinin iktidarda kalmas?n? muhafazaya çal?şt?ğ?na, biz Demokrat Parti mensuplar? ve Nur talebeleri kat'î kanaatimiz gelmiştir.
  Üstad?m?zdan, niçin Demokrat Partiyi muhafazaya çal?şt?ğ?n? sorduk.
  Cevaben: "Eğer Demokrat Parti düşse, ya Halk Partisi veya Millet Partisi iktidara gelecek. Halbuki, Halk Partisi ?ttihatç?lar?n bozuk k?sm?n?n cinayetleri ve hem Cumhuriyetin birinci reisinin Sevr Muahedesiyle ve çok siyasî desiselerin icbariyle on beş senede yapt?ğ? icraat?n?n k?sm-? âzam? tamam?yla eski partiye yüklendiği için, bu asil Türk milleti ihtiyar?yla o partiyi kat'iyen iktidara getirmeyecek.
  Çünkü Halk Partisi iktidara gelecek olursa, komünist kuvveti ayn? partinin alt?nda bu vatana hâkim olacakt?r. Halbuki, bir Müslüman kat'iyen komünist olamaz, anarşist olur. Bir Müslüman hiçbir zaman ecnebîlerle mukayese edilemez. ?şte bunun için, hayat-? içtimaiye ve vatan?m?za dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin iktidara gelmemesi için, Demokrat Parti'yi, Kur'ân ve vatan ve ?slâmiyet nam?na muhafazaya çal?ş?yorum" dedi.
  "Milletçilere gelince: Eğer bu partide s?rf ?slâmiyet esas olsa, Haşiye Demokrat Partiye yard?m ettiği gibi, muhalif ve muar?z olmayarak, iktidara gelmesine çal?şmaz. Eğer bu parti, ?rkç?l?k ve Türkçülük fikri esas ise, birden hakikî Türk olmayan bu vatandaki ekseriyetin ancak onda üçü Türktür, kalan k?sm? da başka milletlerle kar?şm?şt?r. O zaman, Hürriyetin baş?nda olduğu gibi, bu asil ve mâsum Türk milleti aleyhine bir milliyetçilik tarafgirliği meydana gelecek. O vakit hakikî Türkleri, ecnebîler boyunduruğu alt?na girmeye mecbur edecek. Veya Türkleşmiş sair unsurdan olan ve bu vatanda mevcut ?rkç?l?k ve unsurculuk damar?yla bir ecnebîye istinad ile masum Türk milletini tahakkümleri alt?na alacaklar. Bu durum ise, dehşetli, tehlikeli olduğundan, Kur'ân ve vatan ve millet hesab?na, dindar ve dine hürmetkâr Demokrat Partinin iktidarda kalmas?n? temin etmeleri için ders veriyorum" dedi.
  Say?n Adnan Menderes,  Bütün gayesi vatan ve milletin selâmeti uğruna çal?şan ve ders veren Üstad?m?z Bediüzzaman gibi mübarek ve muhterem bir zat?n Demokrat Partiye yapt?ğ? yard?m? k?skanan Halk Partisi ve Millet Partisi elemanlar?, iktidar partisi yap?yormuşças?na çeşit çeşit bahane ve eziyet yaparak Üstad?m?z? Demokrat Partiden soğutmak için var kuvvetleriyle çal?şt?klar?na kat'î kanaatimiz gelmiş.


  Haşiye


  ?slâmiyet milleti herşeye kâfidir. Din, dil bir ise, millet de birdir. Din bir ise, yine millet birdir.


  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3844

  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 3. #3
  Vefakar Üye yenipınar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  419

  Standart

  seha kardeşim,Allah siz müdakkik kardeşlerimizden ebeden raz? olsun.Risale-i Nurlara bir bütün olarak muhatap olman?n tezahurlar?n? sizlerde müşahade ediyoruz.Madem ki Üstad?m?z müceddid-i ahirzaman ise insanl?ğ?n ve özellikle ehl-i iman?n tüm meselelerini Kur'an ve sünnete dayal? olarak tecdid etmesi gerekir ve etmiştir.Bizlere düşen ise Risale-i Nurlardan bu mevzula? bulup bir araya getirerek yanl?ş basmamak için azami gayret etmektir.Çünkü ahirzaman?n dehşetli dinsizlik cereyanlar? bütün h?z? ile tahribatlar?na devam ederken bizlerde Risale-i Nur ölçüleri ile imani,islami,içtimai tüm meselelere bakarak tamir vazifemize devam etmeliyiz.Bu meseleler konuşulmayarak,yaz?lmayarak değil aksine konuşularak ve yaz?larak makes bulmas?na çal?ş?lmal?d?r.Konuya devam edilsin inşallah.

 4. #4
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Destek için Allah Razı olsun Yenipınar kardeşim.

  Maksat forumu propoganda alanına çevirmek değildir. Risale-i Nur'un ilgilendiği her şey -derecesine göre- bizi de ilgilendirir.

  Madem siyaseti dine hizmetkar yapmak arzu eden Eski Said'in eserleri Risale-i Nur külliyatına dahil olmuştur ve madem Üstad ömrünün son devresinde yine siyasete temes etmiş ve istikamet çizmiştir, o zaman siyaset talim noktasında ve Demokrat olan fırka kimse onu bulup Nurcuların eskisi gibi o fırkada ittihad sağlaması çok elzemdir.

  Üstad'ın şiddetle ve kesretle Nurcuları destek için teşvik ettiği Demokrat Parinin günümüzdeki takipçisi her kimse ve hangi ada veya surate girmişse onu bulup -yine Risale-i Nur yardımı ile- çıkarmak Nurcuların -bu dönemde- çok önemli bir vazifesi haline gelmiştir.

  Eski Said'in siyaseti dine hizmetkar yapan tespitlerini görmemezlikten gelemeyiz. İptal oldu hükmü kalmadı denemez. Zira, o tespitlerin ve çizilen istikametin iptal olması için siyaset mesleğinin bütün bütün iptal olması lazımdır. Yada o tespitlerden dah mükemmel tespitler yapmak lazımdır. Hem o tespitler varken artık kaçınılmaz hale gelen Mehdinin üçüncü vazifesini ifa için mecbur ve şart olan siyaseti talim etmek grekiyorsa yine Risale-i Nur'dan daha iyi bir kaynak yoktur.

  Madem siyaset devam etmektedir ve madem Üstad Demokratlara din vatan ve millet namına sahip çıkmıştır, özellikle deccalin dördüncü ve adileştiği ve durumu muhafaza için her türlü desiseyi oyanıdığı, halkı kutuplaştırdığı şu dönemde Üstad'ın gösterdiği istikameti iyi anlamak ve çözmek durumundayız.

  Bu arzu ve emele tarafgir gözle bakıp, eskide Siyasal İslamcıların yaptığı gibi Nurcuları mason komitecileri ile işbirliği adını takmak Risale-i Nur şahs-ı manevisine azim bir cinayettir ki hiç kimse bu vebali kaldıramıyacaktır.

  Buyurun Risale-i Nur'un bir lahika dersi olan şu konuya yorum ve tespitlerinizi bekliyoruz.
  Muhabbetle
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 5. #5
  Dost ankebut - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  7

  Exclamation Siyaset...

  Alıntı seha Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Üstad'ın şiddetle ve kesretle Nurcuları destek için teşvik ettiği Demokrat Parinin günümüzdeki takipçisi her kimse ve hangi ada veya surate girmişse onu bulup -yine Risale-i Nur yardımı ile- çıkarmak Nurcuların -bu dönemde- çok önemli bir vazifesi haline gelmiştir.
  Evet üstad zamanında Demokratları desteklemiştir ama hiç bir zaman dememiştir ki ilelebed bu partiye oy atın...Öncelikle Üstadın Demokratları neden desteklediğini iyi anlamak gerek...Kanımca Demokratların yaptığı bazı icraatlar (En önemlisi ezanın tekrar orjinal haliyle okunmasını sağlamak) ve komunizme karşı alenen savaş açılması bunda en büyük etkenlerdir...Ve o zamanlar Türkiye'de iki parti olduğu için ve diğer partinin de Üstad'a yıllarca eziyet çektiren CHP olması hasebiyle Üstadın verdiği destek tamamen denge politikasından ibaretti...
  Ama üstad hiç bir zaman siyasetçi olmamıştır...Siyaseti desteklememiştir...Demokratlar Üstadın çizdiği bir rota değildir...Nurcular böyle dar rotalara hapsedilemezler...Nurculuk Demokratlık demek değildir...Nurculuk hiç bir siyasi partiyle de bağdaştırılamaz...Bunu anlamak için çok fazla Risale okumaya da gerek yok...Sadece şunu bilmek yeter:
  Euzu Billahi mineşşeytani vessiyaseh...
  Bundan öte laf olmaz...Vesselam...
  Tahkiki iman dersleriyle imanımızı kurtaran cihanbaha ve cihandeger bir kıymette olan Risale-i Nur'u, bütün ruh-u canımızla, bütün mevcudiyetimizle seviyor ve tekrim ediyoruz. Bu aşk ve bu muhabbet, bu tazim ve bu hürmet, nesilden nesile, asırdan asıra, devirden devire intikal edecektir...(Konferanstan)

 6. #6
  Yasaklı Üye Nurs - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Mesajlar
  20

  Standart

  O zamanda 2 parti vardı Demokrat kazanmasa
  CHP kazanacaktı
  CHP nin programı ise bellidir. Dine şiddetle vuracaktı ve nurculara ilişecekti. Şimdi ise bilmem kaç tane parti var
  Üstad da o zaman hak namına
  Demokratı desteklemiştir yani ona oy toplattırmıştır
  Çünkü 2 ihtimalden başka ihtimal yoktu o zamanda
  Zaten Demokratın yaptığı
  Parmak kesmek ise
  CHP nin yaptığı kol kesmek olacaktı
  Kol yerine parmağın kesilmesi iyidir
  diye demokratı desteklemiştir
  Yoksa siyaset kesinlikle yasaktır.

  Zaten Emirdağdaki mektuplarda da bu noktalar göze çarpmaktadır. Hem Emirdağ Lahikasındaki kaç mektupta siyasete kesinlikle yasaklamıştır. Çünkü eğer siyaset takip edilse Risale-i Nur sadece bir partinin malı olur. Oysa ki iman hakikatleri değil dünya cereyanlarına kainata da alet edilmez ve edilmemiş. Hem üstad Emirdağ hayatında bütün bütün terk-i dünya olmuştur. Hatta ziyaretçilerle görüşmemek için hikmet-i ilahiye olarak sesi kesilmiştir. Daha bunun gibi çok emareler var ve yanında kalan talebeleri de siyasetin kesinlikle yasak olduğunu söylemektedirler.

 7. #7
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  37
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  2 parti mi? Benim son mesaj?mdaki al?nt?lad?ğ?m yerde 2 parti mi var yoksa ....
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 8. #8
  Yasaklı Üye Nurs - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Mesajlar
  20

  Standart

  Burada değişen bir şey yok. Demokrat kaybetse başa büyük ihtimal ile CHP geçecek. Çünkü MHP'yi bu millet kendi ihtiyariyle seçmeyecek. Yine ortada iki ihtimal var.

 9. #9
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Alıntı ankebut Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Evet üstad zaman?nda Demokratlar? desteklemiştir ama hiç bir zaman dememiştir ki ilelebed bu partiye oy at?n...Öncelikle Üstad?n Demokratlar? neden desteklediğini iyi anlamak gerek...Kan?mca Demokratlar?n yapt?ğ? baz? icraatlar (En önemlisi ezan?n tekrar orjinal haliyle okunmas?n? sağlamak) ve komunizme karş? alenen savaş aç?lmas? bunda en büyük etkenlerdir...Ve o zamanlar Türkiye'de iki parti olduğu için ve diğer partinin de Üstad'a y?llarca eziyet çektiren CHP olmas? hasebiyle Üstad?n verdiği destek tamamen denge politikas?ndan ibaretti...
  Ama üstad hiç bir zaman siyasetçi olmam?şt?r...Siyaseti desteklememiştir...Demokratlar Üstad?n çizdiği bir rota değildir...Nurcular böyle dar rotalara hapsedilemezler...Nurculuk Demokratl?k demek değildir...Nurculuk hiç bir siyasi partiyle de bağdaşt?r?lamaz...Bunu anlamak için çok fazla Risale okumaya da gerek yok...Sadece şunu bilmek yeter:
  Euzu Billahi mineşşeytani vessiyaseh...
  Bundan öte laf olmaz...Vesselam...
  Ankebut Kardeş Allah raz? olsun. Bize ilmi bir teati imkan? sunuyorsun

  Evet üstad zaman?nda Demokratlar? desteklemiştir ama hiç bir zaman dememiştir ki ilelebed bu partiye oy at?n..

  Değerli kardeşim, Üstad Demokratlar? Osmanl? Ahrarlar? ile bağdaşt?rmaktad?r. Devam? görmektedir. Peki neden eskiye gidip ordan Demokat Partiye istikamet çizmiştir. O istikamat çizgisi k?sa m?d?r? Sizce Üstad Risale-i Nur'da Demokrat Partiyi 85 kez övmesi ve hiç bakmad?ğ? siyasete Demokrat Parti için bakmas? sadece o güne münhas?r m?yd?? En ufak bir meselede talebelerine istikamet gösteren Üstad sizce bir istikamet çizmemiş midir? Hem Üstad ?ttihad ve ?slam Partisinden uyarmak için yaz?y? yazdiğ? zamanda vaki öyle bir parti olmamas?, DEmokrat Partiye verilen desteğin sadece o zaman değil gelecek zaman?da ihtiav ettiğine delildir


  ...Demokratlar Üstad?n çizdiği bir rota değildir...Nurcular böyle dar rotalara hapsedilemezler...Nurculuk Demokratl?k demek değildir...Nurculuk hiç bir siyasi partiyle de bağdaşt?r?lamaz...Bunu anlamak için çok fazla Risale okumaya da gerek yok...Sadece şunu bilmek yeter:
  Euzu Billahi mineşşeytani vessiyaseh...
  Bundan öte laf olmaz..


  "Evet, büyük kusurlar?mdan birtek suçum: Vatan ve millet ve din nam?na mükellef olduğum büyük bir vazifeyi, dünyaya bakmad?ğ?m için yapmad?ğ?mdan, hakikat noktas?nda affolunmaz bir suç olduğuna ve bilmemek bana bir özür teşkil edemediğine, şimdi bu Afyon hapsinde kanaatim geldi.(On Dördüncü Şua Mektuplar?ndan )"

  Burdaa bahsettiği vazife siyaset noktas?nda dindarlara bir istikamet belirlemektir.

  Hem Üstad Emirdağ Lahikas?nda Demokrat Nur Talebeleri ifadesini kullanarak onlar? bir parti ile bağdaşt?rmam?ş, onlara bir misyon yüklemiştir.

  Nurcular bir siyasi parti ile bağdaşt?r?lamaz elbette ancak hak ve hakikat nam?na dine,vatan ve hizmet edecek Demokrat Partiye desteğini alenen izhar etmiş ve Talebelerini bu konuda teşvik etmiştir.

  Fikir ve inanç hürriyetini sağlayacak olan siyasi oluşumu tarif etmek siyaset yapmak değildir. Risale-i Nur talebelerinin mesleki umdesidir.

  Muhabbetle
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 10. #10
  Pürheves misildak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  45
  Mesajlar
  231

  Standart

  her şey asl?na rücu eder. bak?n?z dsp>>> chpye ilhak
  bak?n?z 12 eylül demokrat parti bölme girişimi sonucu kurulmuş anap>>> neredeyse koşulsuz DP ye...

  4 ana ak?m mevcut ve Üstad'?n zaman?nda hangi görüşte iseler günümüzde de ayn? ak?mlar mevcut. biri münaf?kana, biri din eksenli, biri demokrat çizgide ve biride milliyetçi çizgide bu ak?mlar devam ediyorlar.

  - dün değerli bir abimizin sohbetinde dediği gibi Risale-i Nur'lar?n %30'u siyasi ve içtimai meselelere bak?yor. kalk?pta siyasette talim yapamazs?n?z, yön veremezsiniz diyemezsiniz zira mehdinin görevleri aras?nda...

  - kutlular abiden bir al?nt? : iki kör zeytinyağl? sarma yiyorlar. biri diğerine der:
  " neden ikişer ikişer yiyorsun" diğeri der : "tek tek yiyorum ve sorar hem sen körsün nerden görüyorsun da soruyorsun" diğeri cevaplar. "bilmem, ben ikişer ikişer yiyorum da seni de kendim gibi sand?m" evet durum budur. burada bizi siyasetle ağ?r hakarete varacak derecede suçlayanlar aynen bu misaldeler.

  çok şükür ki değerli vaktini bu meselelerde bizim görüşlerimizi aksettiren seha abimiz var. yoksa meydan hep boş kalacakt?. evet günümüzde de Üstad?m?z?n doğrultusunda oy verilecek siyasi görüş ve ehveni şer DP'dir.

  son söz: madem zeytinyağl?y? yersin, ve her öğünde yemek beğenirsin ve değiştirirsin. dökmeden ye kardeşim!!!
  Konu misildak tarafından (21.06.07 Saat 11:46 ) değiştirilmiştir.
  Dünya madem fanidir, değmiyor alaka-i kalbe. Mektubat, s.83.

Konu Kapatılmıştır

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ey Nurcular! Nur'lu Cu'lar....
  By düğüm in forum İstek, Öneri ve Forum Yardımı
  Cevaplar: 59
  Son Mesaj: 30.10.09, 00:58
 2. İnsanoğlu Allah'a Şahit midir Delil midir...?
  By HüZnÜ HaZan in forum Beyin Fırtınaları
  Cevaplar: 26
  Son Mesaj: 03.03.09, 15:23
 3. Nurcular ve Sakal
  By kaancay in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 28.09.08, 23:17
 4. En Güçlüsü Nurcular
  By SeRDeNGeCTi in forum Gündem
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 10.02.07, 18:04

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0