+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Mustafa Sungur: Rusya’da İslâmiyet, Göz Kamaştırır Bir Hale Gelmiştir

 1. #1
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart Mustafa Sungur: Rusya’da İslâmiyet, Göz Kamaştırır Bir Hale Gelmiştir

  Mustafa Sungur: Rusya’da ?slâmiyet, göz kamaşt?r?r bir hale gelmiştir
  Aziz, s?dd?k ve mübarek kardeşlerimiz!

  Dünyan?n dört taraf?nda olduğu gibi Rusya’n?n da her tarafinda iman ve ?slâmiyet’e ait mühim hizmetler olagelmektedir. Baz? yerlerde tek tük ilişmeler olsa bile nihayette Risâle-i Nur’un tam bir galebesiyle hüsn-ü hâtimeler olmaktad?r. Bu defa Rusya’n?n Avrupa k?t’as?nda bir yeri olan Kaleningrad’dan müjdeli haberler almaktay?z.

  Bu mektubu bera-y? malûmat kardeşlerimize takdim ediyoruz...

  Bu münasebetle Hz. Üstad?m?z?n 60 sene evvel Türkiye’deki demokrat dindar milletvekillerine ikazl? beyanlar? var, şöyle ki:

  Evet Üstad Said Nursî Hazretleri, 60 sene evvel beyan etmiş ki:

  “Bu vatan ve ?slâmiyetin maslahat?, her şeyden evvel dindarlar?n serbestiyeti hakk?ndaki kanunun hem tâcil, hem tasdik ve hem de çabuk mekteplerde tatbik edilmesi elzemdir. Çünkü bu tasdikle Rusya’daki k?rk milyona yak?n Müslüman?, hem dört yüz milyon âlem-i ?slâm?n mânevî kuvvetini bir ihtiyat kuvveti olarak bu vatana kazand?rmakla beraber, komünistin mânevî tahribat?na karş? şimdiye kadar Rusun, Amerika ve ?ngilize karş? tecavüzünden ziyade bin senelik adavetinden dolay? en evvel bize tecavüz etmesi adavetinin muktezas? iken, o tecavüzü durduran, şüphesiz hakaik-i Kur’âniye ve imaniyedir. Öyleyse, bu vatanda her şeyden evvel o acip kuvvete karş? hakaik-i Kur’âniye ve imaniyeyi bilfiil elde tutup dinsizliğin önüne kuvvetli bir sedd-i Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur’ânî yap?lmas? lâz?m ve elzemdir.

  “Çünkü dinsizlik Rus’u, şimdiye kadar yar? Çin’i ve yar? Avrupa’y? istilâ ettiği halde, bize karş? tecavüz ettirmeyip tevkif ettiren, hakaik-i imaniye ve Kur’âniyedir. Yoksa, Ruslar?n tahribat nev'înden mânevî kuvvetlerine karş? adliyenin binden birine maddî ceza vermesiyle; serserilere ve fakirlere, zenginlerin mal?n? peşkeş çeken ve hevesli gençlere ehli namusun k?zlar?n? ve ailelerini mübah k?lan ve az bir zamanda Avrupa’n?n yar?s?n? elde eden bir kuvvete karş?, ancak ve ancak mânevî bombalar lâz?m ki, o da hakaik-i Kur’âniye ve imaniye atom bombas? olup o dehşetli solculuk cereyan?n? durdursun. Yoksa, adliye vas?tas?yla yüzden birine verilen maddî ceza ile bu küllî kuvvet tevkif edilmez.

  “Onun için, dindar milletvekilleri bu tacili lâz?m gelen hakikati tehir etmelerinden, çok defa tecrübelerle gördüğümüz gibi bu defa da küre-i hava şiddetli soğuğu ile buna itiraz ediyor.

  “?ki dehşetli Harb-i Umumînin neticesinde beşerde has?l olan bir intibah-? kavî ve beşerin tam uyanmas? cihetiyle, kat’iyen dinsiz bir millet yaşamaz. Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönüp H?ristiyan da olamaz. Olsa olsa, küfr-ü mutlak? k?ran ve hak ve hakikate dayanan ve hüccet ve delile istinad eden ve akl? ve kalbi ikna eden Kur’ân ile bir musalâha veya tâbi olabilir. O vakit dört yüz milyon ehl-i Kur’ân’a k?l?ç çekemez.

  “Said Nursî (r.a)”

  Lillahilhamd Üstad Bediüzzaman’?n bu ikazât?ndan 50-60 sene sonra bugün Rusya’da ?slâmiyet göz kamaşt?r?r bir hale gelmiştir.

  Risâle-i Nur’un Rusça tercümelerinin defalarca tab’?ndan sonra Rusya’n?n her taraf?nda; Sibirya’da, Kazan’da, Kafkaslar’da ve Avrupa’n?n her taraf?nda çok hay?rl? hizmetler ve neşriyatlar yap?lm?şt?r.

  Üstad?m?z Said Nursî Hazretleri, Rusya’n?n şark-? şimalisinde Kosturma’da esaretle 2-3 sene müddetle kald?ğ? münasebetiyle ve istikbalde Rusya’n?n ?slâmiyet’e dehâlet edeceğini hissetmesiyle mektuplar?nda Rusya’ya dair aç?k beyânâtlar mevcuttur.

  Harb-i Umumî musibeti münasebetiyle Kastamonu mektuplar?ndan birisinde şöyle beyanatlar? vard?r:

  “(Gayet ehemmiyetlidir.)

  “Şiddet-i şefkat ve rikkatten, bu k?ş?n şiddetli soğuğuyla beraber manevî ve şiddetli bir soğuk ve musibet-i beşeriyeden biçarelere gelen felâketler, helâketler, sefaletler, açl?klar şiddetle rikkatime dokundu. Birden ihtar edildi ki:

  “Böyle musibetlerde kâfir de olsa hakk?nda bir nev'î merhamet ve mükâfât vard?r ki, o musibet ona nispeten çok ucuz düşer. Böyle musibet-i semaviye masumlar hakk?nda bir nev'î şehadet hükmüne geçiyor.

  “Üç dört ayd?r ki, dünyan?n vaziyetinden ve harbinden hiçbir haberim yokken, Avrupa’da, Rusya’daki çoluk çocuğa ac?yarak tahattur ettim. O manevî ihtar?n beyan ettiği taksimat bu elîm şefkate bir merhem oldu. Şöyle ki:

  “O musibet-i semaviyeden ve beşerin zalim k?sm?n?n cinayetinin neticesi olarak gelen felâketten vefat eden ve perişan olanlar, eğer on beş yaş?na kadar olanlar ise, ne dinde olursa olsun şehit hükmündedir. Müslümanlar gibi büyük mükâfât-? maneviyeleri, o musibeti hiçe indirir.

  “On beşinden yukar? olanlar, eğer masum ve mazlûm ise, mükâfât? büyüktür, belki onu Cehennemden kurtar?r. Çünkü ahirzamanda madem fetret derecesinde din ve din-i Muhammedîye (a.s.m.) bir lâkaytl?k perdesi gelmiş. Ve madem ahirzamanda Hazret-i ?sâ’n?n (a.s.) din-i hakikîsi hükmedecek, ?slâmiyetle omuz omuza gelecek. Elbette şimdi, fetret gibi karanl?kta kalan ve Hazret-i ?sa’ya (a.s.) mensup H?ristiyanlar?n mazlûmlar?, çektikleri felâketler onlar hakk?nda bir nev'î şehadet denilebilir. Hususan ihtiyarlar ve musibetzedeler, fakir ve zay?flar, müstebit büyük zalimlerin cebir ve şiddetleri alt?nda musibet çekiyorlar. Elbette o musibet onlar hakk?nda medeniyetin sefahetinden ve küfran?ndan ve felsefenin dalâletinden ve küfründen gelen günahlara keffaret olmakla beraber, yüz derece onlara kârd?r diye hakikatten haber ald?m, Cenâb-? Erhamürrâhîmine hadsiz şükrettim. Ve o elîm elem ve şefkatten teselli buldum.

  “Eğer o felâketi gören zalimler ise ve beşerin perişaniyetini ihzar eden gaddarlar ve kendi menfaati için insan âlemine ateş veren hodgâm, alçak insî şeytanlar ise, tam müstehak ve tam adalet-i Rabbaniyedir.

  “Eğer o felâketi çekenler mazlûmlar?n imdad?na koşanlar ve istirahat-i beşeriye için ve esasat-? diniyeyi ve mukaddesat-? semaviyeyi ve hukuk-u insaniyeyi muhafaza için mücadele edenler ise, elbette o fedakârl?ğ?n manevî ve uhrevî neticesi o kadar büyüktür ki, o musibeti onlar hakk?nda medâr-? şeref yapar, sevdirir.” (Kastamonu Lâhikas?, s. 79-80)

  Muazzez Üstad?m?z?n bu beyanlari ikinci harb-i umumî zaman?ndad?r. Bu beyanlardan 50-60 sene sonra Rusya’da büyük ink?lâplar ve tahavvülatlar meydana gelmiş. 1990’larda komünizm y?k?lm?ş. Bir çok devletler, istiklâllerini elde etmişler. Risâle-i Nur, ihsan-i ?lâhî ile Rusya’n?n büyük şehirlerinde neşredilmiş. Türkçe ve Rusça neşriyat, hem Rusya’n?n büyük şehirlerinde, hem Sibirya’da neşredilmiş. Dershaneler aç?lm?ş. ?nayet-i ?lâhiye ile mühim hizmetler yap?lm?ş.

  Azerbaycan’dan hizmetleri göğüsleyebilecek kahramanlar, Rusya’n?n bütün şehirlerinde neşriyata başlam?şlar. Rusya’dan ayr?lan Kazakistan, Özbekistan, K?rg?zistan, Tacikistan, Türkmenistan gibi devletlerde Kur’ân lehinde çok büyük inkişaflar vücuda gelmiş.

  Üstad Bediüzzaman’?n 3 sene kadar esarettle bulunduğu Kosturma gibi belki 50-60 yerlerde camiler ve mescidler aç?lm?ş.

  Üstad?m?z?n buyurduğu gibi: “Kat’iyen dinsiz bir millet yaşamaz. Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönüp H?ristiyan da olamaz. Olsa olsa, küfr-ü mutlak? k?ran ve hak ve hakikate dayanan ve hüccet ve delile istinad eden ve akl? ve kalbi ikna eden Kur’ân ile bir musalâha veya tâbi olabilir. O vakit dört yüz milyon ehl-i Kur’ân’a k?l?ç çekemez” hakikati tahakkuk etmiştir.

  Bu vesileyle bütün kardeşlerimize selâm ve hürmetlerle hizmet-i diniye ve Nûriye’de muvaffakiyetler dileriz.


  Aciz kardeşiniz Mustafa Sungur


  Yeni Asya 12.06.2007

  http://www.yeniasya.com.tr/2007/06/1...ka/default.htm
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Elhamdülillah..Vesile olanlara ne mutlu..

  ...

  Evet, ben kendi hesabıma aldığım dersime binaen, ey İslâm cemaati, müjde veriyorum ki:

  Şimdiki âlem-i İslâmın saadet-i dünyeviyesi, bâhusus Osmanlıların saadeti ve bilhassa İslâmın terakkisi ve onların uyanması ve intibahı ile olan Arabın saadetinin fecr-i sâdıkının emareleri inkişafa başlıyor.

  Ve saadet güneşinin de çıkması yakınlaşmış.

  Ben dünyaya işittirecek bir derecede kanaat-i kat'iyemle derim:

  İstikbal yalnız ve yalnız İslâmiyetin olacak ve hâkim, hakaik-i Kur'âniye ve imaniye olacak.

  İstikbalde Kur'an hükmedecek..
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Dost başaknur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  3

  Standart

  allah raz? olsun rusyaya risale-inuru götürenlerden
  selamlar

 4. #4
  Gayyur aLtınBaşak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Samsun
  Mesajlar
  54

  Standart

  Rusya da ve Kazakistan,Azerbaycan,Tacikistan.... gibi ülkelerde hizmeti Sungur Abi ve diğer abilerden oluşan bir derste dinlemiştim,Hatta oralarda hizmeti tan?y?p ?slami daireye dahil olan abiler anlat?yorlard?... çok şaş?rt?c? ve sevindirici idi.

  Rabbim Nur Dairesin'den ay?rmas?n,hakk?n? vermeyi de biz acizlere nasip etsin inş...
  “Tevazu bulunmayan bir kalpten hayırlı işleri beklemek mümkün değildir.”
  Hz. Abdullah Farukî el-Müceddidî (k.s.)

 5. #5
  Yasaklı Üye devrimci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  diyarbakır
  Mesajlar
  31

  Standart

  helal olsun türk okullar?da bu işi gtürüyor

 6. #6
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  ben Musatafa Sungur Abiden bizzat dinledimki..

  Abiler kendi aralarında latife babında birbirlerine atıfta bulunurmuşlar.Abinin biri dermişki Amerika en erken muslaman olacak.Diğer abi başka bir yer dermiş..Sungur Abi ise Hafif bie tebessüm edasıyla ' RUSYA HEPSİNİ GECECEK' dermiş.
  Ve şu anda Rusyadan bizim dersanelere (rusyadada hızlı bir şekilde dersaneler acılıyor) Okuma programına Öğrenciler geliyor..Ve okullarında hocalarıyla risale mervzularını tartışıp mutalaa yapıyorlar.Bizzat izledim...

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Mustafa Sungur Kardelen Çiçeği
  By gamze-i_dilruzum in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.12.12, 17:02
 2. Mustafa Sungur Abi - ilim ve Din
  By SeRDeNGeCTi in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 07.10.07, 23:46
 3. Mustafa Sungur Ağabeyden
  By Ehl-i telvin in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 06.10.07, 06:28
 4. Mustafa Sungur Abi Bursa'da....
  By Ehl-i telvin in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.03.07, 22:10
 5. Mustafa SUNGUR
  By HakanBa in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 28.06.06, 19:23

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0