+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Risale-i Nur ve Fıtrat Kanunları

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart Risale-i Nur ve Fıtrat Kanunları

  Risale-i Nur f?trat kanunlar?na uygun mudur?

  Risale-i Nur f?trat kanunlar?na uygun mudur?
  Bu suale cevap vermeden önce f?trat kanunlar? hakk?nda k?saca aç?klamalarda bulunal?m:
  F?traf kanunlar?:
  Cenab-? Allah'?n, "âdetullah," "sünnetullah" diye tabir ettiğimiz kâinatta vaz ettiği ve âlemde câri olan kanunlar? ile insan?n mahiyetine dercettiği kanunlar?n?n hey'et-i mecmuas?d?r.

  Bu kanunlar?n bir k?smi, kâinatta câr? olan kanunlard?r ki, bu kanunlar? bugünkü tatbîkî ilimler keşfetmektedirler.

  Meselâ, yerçekimi kanunu, suyun kald?rma kanunu gibi...


  Diğer k?sm?, insan?n hilkatine dercedilmiş kanunlard?r.

  ?nsan f?trat?na nakşedilmiş kanunlardan baz?lar?n? önemine binaen zikredelim:
  * "Beşer dinsiz yaşayamaz."
  * "?nsan f?trat?nda mülkiyet esast?r."
  * "?nsan acz ve zaaf üzere yarat?lm?şt?r. Şefkate muhtaçt?r."
  * "?nsan ihsan?n kölesidir."
  * "?nsan tahakküm ve terörden hoşlanmaz."
  * "?nsan sadece maddî ve süflî bir varl?k değildir. Midesi r?zka muhtaç olduğu gibi, kalb ve ruhu da mânevî r?z?klara muhtaçt?r."
  * "?nsan ebed için halk olunmuştur. ?nsan f?trat? ebediyeti arar, bekay? ister."
  * "?nsan sevdiğini anar, sevdiğini zikreder."
  *?ltica, istiğfar, istimdat, dua ve talep f?trat?n vazgeçilmez lâz?mlar?ndand?r."
  * "F?trat; insaniyete lây?k itibar ister."
  Kâinata vaz edilmiş, f?trata nakşedilmiş bu kanunlar kâinattan kopar?l?p at?lamaz, f?trattan sökülüp ç?kar?lamaz.

  ?nsaniyet bu kanunlar aras?ndaki ilişkiyi kavrad?ğ?, dengeyi tesis ettiği zaman kemalini bulur.

  Ancak, f?trata nakşedilen bu esaslar? keşfetmek, kanunlar aras?ndaki dakik dengeyi kavramak, f?trattaki bu muvazeneyi ş: tefsir etmek ve hayat?n bütün tabakalar?na, beşerin bütün ilişkilerine hikmet ve adaletle tam yans?tabilmek beşerin takat?n?n fevkindedir.

  Bu sebeple beşer, bu esaslar? ders verecek, bu hakikatleri talim ettirecek bir muallime, bir mürebbiye, bir müfessire muhtaçt?r.

  Bu muallim ve müfessir ise Kur'ân-? Kerimdir, Furkan-? Hakimdir.

  Bu hakikat Risale-i Nurda şöyle dile getirilir:
  "Evet, Kur'ân-? Hakim, şu Kur'ân-? azîm-i kâinat?n en âli bir müfessiridir ve en beliğ bir tercüman?d?r.
  Evet, o Furkand?r ki, şu kâinat?n sahifelerinde ve zaman?n yapraklar?nda kalem-i kudretle yaz?lan âyât-? tekviniyeyi cin ve inse ders verir."
  Bediüzzaman'a göre, şu muhteşem; muazzam ve mükemmel olan kâinat bir kitab-? ekberdir.
  Kur'ân-? Hakim ise, "kâinat kitab?nin k?raat?d?r ve nizâmât?n?n tilâvetidir ve Nakkaş-? Ezelisinin şuûnât?n? okuyor ve fiillerini yaz?yor."

  Bediüzzaman'daki bu tespitler bizi şu neticeye ulaşt?rmaktad?r:

  F?trat kanunlar?n? anlayabilmek için Kur'ân-? Kerimi mütalâa etmek şartt?r.
  Risale-i Nur Külliyat?n? okuduğumuz zaman şu realite ile yüz yüze geliriz:

  Risale-i Nur'un yüklendiği görev, kâinatta ve insan f?trat?nda câri olan f?trat kanunlar?n? aç?klamakt?r.

  Risale-i Nur, Kur'ân-? Kerim'in hakiki ve mânevî bir tefsiri olduğu için onun maksad?; kâinat kitab?n? okumak, f?trat?n gayesini, hilkatin neticesini beyan etmektir.

  Çünkü, Cenab-? Hak kâinat? insan için, insan? da marifet ve muhabbeti için halk etmiştir.

  Bu hakikatlar? Bediüzzaman'dan dinleyelim:
  "Katiyyen bil ki, hilkatin en yüksek gayesi ve f?trat?n en yüce neticesi iman-? billaht?r.
  Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makam?, iman-? billah içindeki marifetullaht?r.

  Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatl? nimeti, o marifetullah içindeki muhabbetullaht?r.

  Ve ruh-u beşer için en hâlis sürur ve kalb-i insan için en sâfi sevinç, o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir.

  Evet, bütün hakiki saadet ve hâlis sürur ve şirin nimet ve sâfi lezzet, elbette marifetullah ve muhabbetullahtad?r:

  Onlar onsuz olamaz.

  Cenab-? Hakk? tan?yan ve seven, nihayetsiz saadete, nimete, envâra, esrara ya bilkuvve veya bilfiil mazhard?r.

  Onu hakiki tan?mayan, sevmeyen, nihayetsiz şekavete, âlâma ve evhama mânen ve maddeten mübtelâ olur.

  Evet, şu perişan dünyada, âvare nev-i beşer içinde, semeresiz bir hayatta; sahipsiz, hâmisiz bir surette; âciz, miskin bir insan, bütün dünyan?n sultan? da olsa kaç para eder?"
  ?şte Risale-i Nur'lar?n ilk ve en birinci gayesi, f?trat?n en yüce neticesini anlatmak; yani Allah'? bildirmek, onun muhabbet ve marifetini kalb ve ruhlara nakşetmektir.

  Alt? bin küsur sayfal?k Risale-i Nur Külliyat?'n?n mihveri budur.

  Hep bu mânâ etraf?nda döner, durur. Onu anlat?r, ondan bahseder.

  Kalb ve gönülleri bu mânâ için tutuşturur, yakar.

  F?trat? aşk ile yoğrulmuş gibi sermest-i cami-i aşk olan Mevlânâ Câmi bu hakikati şöyle vecizleştirir
  * Yeki hah: Yani yaln?z biri iste, başkalar? istenmeye değmiyor.
  * Yeki han: Biri çağ?r, başkalar? imdada gelmiyor.
  * Yeki cuy: Biri talep et, başkalar? lây?k değiller.
  * Yeki bin: Biri gör, başkalar her vakit görünmüyorlar.
  * Yeki dan: Biri bil, marifetine yard?m etmeyen başka bilmekler faidesizdir.
  * Yeki guy: Biri söyle, Ona ait olmayan sözler, mâlâyani say?labilir
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 02:33 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Bediüzzaman içtimai hadiselerdeki başar?n?n s?rr?n? da f?trat kanunlar? ile aç?klamaktad?r.
  Ona göre, beşerin içtimai hayat?nda bir ç?ğ?r açan f?trat kanunlar?na uygun hareket etmezse, hay?rl? işlerde ve terakkide muvaffak olamaz.


  Bediüzzaman içtimai hâdiselerdeki başar?n?n s?rr?n? da f?trat kanunlar? ile aç?klamaktad?r.
  Ona göre, beşerin içtimai hayat?nda bir ç?ğ?r açan f?trat kanunlar?na uygun hareket etmezse, hay?rl? işlerde ve terakkide muvaffak olamaz.

  Bütün hareketi şer ve tahrip hesab?na geçer.

  ?çtimai çarklar alt?nda kal?r, ezilir.

  F?trata muhalefet edene f?trat muvafakat vermeyecektir.

  Bunun tarih sahnesinde yaşanan en canl? örneği komünizmdir.

  Çünkü komünizm f?trata muhalefet ettiği için y?k?lm?şt?r.

  F?trata muhalefet eden bütün sistemler er geç y?k?lacak, param parça olacakt?r.
  Bediüzzaman, ?slâmiyet ile f?trat kanunlar? aras?ndaki ilişkiyi şu cümleler ile dile getirmektedir:
  "Evet, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm?n getirdiği şeriat?n hakaiki, f?trat?n kanunlar?ndaki muvazaneyi muhafaza etmiştir.
  ?çtimaiyat?n rab?talar?na lâz?m gelen münasebetleri ihlâl etmemiştir.

  Zaman uzad?kça, aralar?nda ittisal (bağl?l?k) peyda olmuştur.

  Bundan anlaş?l?r ki;

  ?slâmiyet, nev'-i beşer için f?trî bir dindir ve içtimaiyat? tezelzülden (sars?nt?dan) vikaye eden (koruyan) yegâne bir âmildir." (?şaratül ?caz)

  Prof Dr. Şener Dilek
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 02:32 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Müdakkik Üye terennüm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  910

  Standart

  elff kardeşim eklentide problem var san?r?m.
  düzeltir misiniz?

 4. #4
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Alıntı TeReNNüm Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  elff kardeşim eklentide problem var sanırım.
  düzeltir misiniz?
  Eklentide bi sorun yok Terennüm kardeşim. Vbullete geçince kodlar uyuşmadığından böyle oldu. Yavaş yavaş hep birlikte düzelteceğiz inşallah.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ahlak ve Fıtrat
  By Ahsen Nur in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 20
  Son Mesaj: 14.05.09, 08:54
 2. Vicdan-ı Beşer (Fıtrat)
  By seyyah_salih in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 10.09.08, 12:13
 3. Fıtraf Kanunları.. Ve Risale i Nur
  By Selim Akif in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 22
  Son Mesaj: 09.02.08, 00:23
 4. Fıtrat Sadakası (Fitre)
  By Lebid24 in forum Fıkıh
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.10.07, 13:25
 5. Risale-i Nur Fıtrat Kanunlarına Uygun Mudur?
  By Meyvenin Zeyli in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 12.07.07, 16:00

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0